Jenesis 27:1-46

  • Akʼbat bendision yuʼun Isaak li Jakobe (1-29)

  • Tskʼan bendision li Esaue, pe muʼyuk la sutes yoʼonton (30-40)

  • Skʼakʼal yoʼonton Esau ta stojolal Jakob (41-46)

27  Tana un, kʼalal mol xa ox li Isaake xchiʼuk kʼalal mi jutebuk xa ox xil osile, la stak ta ikʼel Esau+ ti jaʼ sbankilal nichʼone, xi laj yalbee: «¡Kuni kerem!». Xi la stakʼe: «¡Liʼ oyune!».  Vaʼun, xi laj yalbee: «Limalub xa xchiʼuk mu jnaʼ kʼusi ora chicham.  Jaʼ yuʼun, avokoluk, tsako noʼox batel li kʼusitik chatunese, li yavil aflechae xchiʼuk li a-arkoe. Batan ta osiltik, bat milo tal kʼusi jtiʼ.+  Mi lasut tale, paso tal li veʼlil ti mu tajek chkaʼie, vaʼun ichʼbun talel sventa jlajes. Yoʼ to kuxulune, chkakʼbot bendision».  Pe kʼalal yakal chchiʼin ta loʼil Esau li Isaak ti jaʼ xnichʼone, te yakal chchikinta li Rebekae. Li Esaue lokʼ batel ta nutsol ta osiltik sventa xichʼ talel li kʼusi tstae.+  Li Rebekae xi laj yalbe li Jakobe, jaʼ li skereme:+ «Naka to laj kaʼi ti xi albat yuʼun atot li abankil Esaue:  ‹Bat milo tal kʼusi jtiʼ, vaʼun pasbun ta jun muil veʼlil, ichʼbun talel jlajes sventa jech chkakʼbot bendision ta stojolal Jeova yoʼ to kuxulune›.+  Li avi une, kuni kerem, chikintabun lek xchiʼuk paso li kʼusi ta xkalbote.+  Batan, avokoluk, yoʼ bu lamal li chijetike, ikʼbun talel chaʼkotuk chʼiom tentsun ti bu mas lekike. Ta jpas ta muil veʼlil jech kʼuchaʼal tskʼupin tajek li atote. 10  Vaʼun, chavichʼbe batel atot sventa slajes xchiʼuk xakʼbot bendision yoʼ to mu xchame». 11  Li Jakobe xi laj yalbe li Rebeka ti jaʼ li smeʼe: «Pe li jbankil Esaue pim stsotsil sbekʼtal,+ yan li voʼone mu jechukun. 12  ¿Kʼusi ta jpas mi la xjaxilanun li jtot une?+ Mi jeche, chakʼ venta ti naka noʼox ta jloʼlae. Maʼuk xa bendision ta jta un bi, jaʼ noʼox chopol kʼoptael ta jta». 13  Ta skoj taje xi laj yal li smeʼe: «Kuni kerem, mi laj avichʼ chopol kʼoptaele, akʼo taluk ta jtojolal. Jaʼ noʼox paso li kʼusi ta xkalbote, batan, ikʼbun talel li chʼiom tentsunetike».+ 14  Jech lokʼ batel, bat stsak, vaʼun laj yikʼbe tal li smeʼe. Li smeʼ une la spas ta jun muil veʼlil, jech la spas kʼuchaʼal tskʼupin li stote, li Isaake. 15  Ta tsʼakale, li Rebekae la stsakbe li bu mas lekik skʼuʼ spokʼtak sbankilal kerem ti jaʼ li Esaue, ti te snakʼoj ta snae, jaʼ laj yakʼbe slap li s-itsʼinal kerem ti jaʼ li Jakobe.+ 16  Jech xtok, li skʼob xchiʼuk li snukʼ ti bu chʼabal stsotsile la xpixbe ta snukulil li chʼiom tentsunetike.+ 17  Ta tsʼakale, li Rebekae laj yakʼbe Jakob li muil veʼlil xchiʼuk li pan la spase.+ 18  Och batel ti bu oy li stote, xi laj yalbee: «¡Kuni tot!». Xi la stakʼ li totile: «¡Liʼ oyune! ¿Buchʼuot, mi Jakob o mi Esau?». 19  Xi laj yalbe stot li Jakobe: «Voʼon Esau, li sba anichʼonune.+ Jech la jpas kʼuchaʼal laj avalbune. Chotlan, avokoluk, lajeso li kʼusi ay jta ta tsakele, vaʼun akʼbun li bendisione».+ 20  Li Isaake xi laj yalbe li skereme: «¿Kʼuxi ti anil la ata tale, kuni kerem?». Xi la stakʼe: «Yuʼun jaʼ la stakbun talel li Jeova Dios avuʼune». 21  Li Isaake xi laj yalbe li Jakobe: «Avokoluk, kuni kerem, nopajan talel. Ta jkʼan ta jaxilanot sventa jnaʼ mi voʼot ta melel li jkerem Esaue o mi maʼuk».+ 22  Li Jakobe nopaj batel ta stojolal li stote, li Isaake. Xi laj yal kʼalal laj xa ox xjaxe: «Li yechʼomal avee jaʼ yaʼeluk li yechʼomal ye Jakobe, pe li akʼobe jaʼ yaʼeluk li skʼob Esaue».+ 23  Muʼyuk la snaʼ buchʼu, yuʼun pim tajek stsotsil skʼob kʼuchaʼal li Esaue, li sbankile. Jech oxal, laj yakʼbe bendision.+ 24  Xi to la sjakʼbe yan veltae: «¿Mi ta melel voʼot li jnichʼon Esaue?». Xi la stakʼe: «Jaʼ». 25  Vaʼun, xi laj yale: «Kuni kerem, nopajesbun talel jutebuk sventa jlajes li kʼusi la ata ta tsakele, vaʼun chkakʼbot bendision». Jech la snopajesbe, vaʼun veʼ, laj yichʼbe talel vino, vaʼun laj yuchʼ. 26  Xi albat yuʼun stot li Jakobe: «Avokoluk nopajan talel, laʼ tsʼutsʼun,* kuni kerem».+ 27  Jech nopaj batel xchiʼuk la stsʼutsʼ.* Li Isaake laj yaʼibe yikʼ li skʼuʼ spokʼtak skereme.+ Ta tsʼakale laj yakʼbe bendision, xi laj yale: «Li smuil yikʼ jnichʼone koʼol kʼuchaʼal li smuil yikʼ osiltik ti akʼbil bendision yuʼun li Jeovae. 28  Akʼo yakʼbot melel Dios li job osil ta vinajele+ xchiʼuk li balumil ti lek yoxe+ xchiʼuk akʼo yakʼbot ep veʼlil* xchiʼuk achʼ vino.+ 29  Akʼo tunuk ta atojolal li jteklumetike, li mukʼta lumetike akʼo snijan sbaik ta atojolal. Jaʼuk amosotak xkʼot li achiʼiltak ta vokʼele, akʼo snijan sbaik ta atojolal li yalabtak ameʼe.+ Chopol kʼoptabiluk xkʼot skotol li buchʼu chchopol kʼoptaote. Skotol li buchʼu tslekil kʼoptaote akʼo sta lekil kʼoptael ek».+ 30  Kʼalal naka toʼox akʼbat bendision yuʼun Isaak li Jakobe xchiʼuk kʼalal naka toʼox lokʼ batel ta stojolal li stote, jaʼo sut talel ta nutsol li sbankile,+ li Esaue. 31  Lek xa mu la spas sveʼel ek li Esaue. Laj yichʼbe batel li stote, xi laj yalbe: «Likan me tot, lajeso li kʼusi la jpase sventa xuʼ xavakʼbun li bendisione». 32  Ta skoj taje xi laj yal li stote, li Isaake: «¿Buchʼuot?». Xi la stakʼe: «Voʼon li Esaue, jaʼ li sba anichʼonune».+ 33  Tsots xa noʼox lik tʼeltʼunuk* sbekʼtal li Isaake, xi laj yale: «¿Buchʼu chaʼa ti ay ta nutsol ti laj yichʼbun talel li kʼusi la sta sventa jlajese? Kʼalal skʼan toʼox xavule, la jlajes xchiʼuk laj xa kakʼbe li bendisione. ¡Ta melel, taje jaʼ li buchʼu tsta bendisione!». 34  Kʼalal laj yaʼi li kʼusi laj yal stote, li Esaue tsots xa noʼox lik okʼuk ta yatel yoʼonton, xi laj yalbe li stote: «¡Akʼbun bendision ek, akʼbun bendision, kuni tot!».+ 35  Pe xi laj yale: «Ta smanyail sjol avitsʼin tal sventa jaʼ xichʼ li bendision ti jaʼ toʼox avuʼune». 36  Xi laj yal li Esaue: «Jaʼ yuʼun ti Jakob* sbie, yuʼun xchibal xa velta kom ta jkʼexol.+ ¡Laj xa yichʼbun li jderecho ti sba nichʼonilune,+ li avi xtok une laj xa yichʼbun li bendision ti jaʼ toʼox kuʼune!».+ Xi to laj yale: «¿Mi muʼyuk xa yan bendision ti xuʼ xavakʼbune?». 37  Li Isaake xi la stakʼbe li Esaue: «Pe laj xa kal ti jaʼ chkʼot ta avajvale+ xchiʼuk laj kal ti jaʼ chkʼot ta yajtuneltak skotol li xchiʼiltak ta vokʼele. Laj kal ti chichʼ akʼbel sveʼel xchiʼuk achʼ vinoe.+ ¿Kʼusi xa noʼox yan xuʼ jpas ta atojolal, kuni kerem?». 38  Xi laj yalbe stot li Esaue: «¿Mi kʼajomal noʼox jun bendision oy avuʼun, kuni tot? ¡Akʼbun bendision ek. Akʼbun li voʼon eke, kuni tot!». Kʼalal jech laj yale, tsots okʼ li Esaue xchiʼuk lik maluk yaʼlel sat.+ 39  Xi la stakʼ li stote, jaʼ li Isaake: «Kʼelavil, li bu chanakie nom to yiloj li balumil ti lek yoxe, jech xtok, nom to oy li job osil ta vinajele.+ 40  Te xkuchet-o a-espada ti kʼu sjalil kuxulote+ xchiʼuk voʼot chatun ta stojolal li avitsʼine.+ Pe kʼalal mu xa stsʼik avuʼun chavaʼie, ta melel jaʼo xuʼ chakolta aba lokʼel ta skʼob».+ 41  Pe li Esaue lik skʼakʼal yoʼonton ta stojolal Jakob ta skoj ti jaʼ akʼbat bendision yuʼun stote.+ Xi chalilan ta yoʼonton li Esaue: «Jutuk xa skʼan xkʼot yorail xcham li jtote,+ kʼalal mi chamem xa oxe, ta jmil li kitsʼin Jakobe». 42  Kʼalal kʼot ta xchikin Rebeka li kʼusi oy ta yoʼonton tspas li sbankilal kerem ti jaʼ li Esaue, ta ora la stak ta ikʼel li s-itsʼinal kerem ti jaʼ li Jakobe, vaʼun xi laj yalbee: «¡Kʼelavil! Li abankil Esaue tskʼan tspakbot sutel li kʼusi la apasbee, jech oxal tskʼan tsmilot.* 43  Tana une, kuni kerem, paso li kʼusi ta xkalbote. Likan, jatavan batel ta Aran,+ te xabat ti bu oy li jbankil* Labane. 44  Te kom naklan xchiʼuk kʼuk sjalil jaʼ to mi echʼ li skapemal sjol abankile. 45  Jaʼ to mi echʼ skʼakʼal yoʼonton li abankile xchiʼuk mi chʼay xaʼi li kʼusi la apasbee. Jaʼ to jech ta jtakot ta ikʼel ti bu oyote. ¿Kʼuxi xa noʼox ti ta jun noʼox kʼakʼal ta xchʼay xchaʼvoʼal li jkereme?». 46  Li Rebekae xi laj yalbe-o li Isaake: «Chakʼbun ib oʼonton ta jkuxlejal* li stsebetak Ete.+ Mi la saʼ yajnil ta stojolal stsebetak Et li Jakob eke, jech kʼuchaʼal li tsebetik liʼ ta jteklume, ¿kʼusi xa noʼox stu li jkuxlejale?».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «butsʼun; tsʼutsʼunun».
O «sbutsʼ; stsʼutsʼun».
O «trigo o sevada».
O «nikuk; bakʼuk».
Jaʼ skʼan xal ‹li buchʼu tstsak chak akanile› o ‹kʼexolil›.
O «spatoj yoʼonton yuʼun tskʼan tsmilot».
O «jxiʼmel».
O «Mu xa tsʼikbaj ta jkuxlejal chkaʼi».