Jenesis 25:1-34

  • Chaʼnupun li Abraane (1-6)

  • Cham li Abraane (7-11)

  • Xnichʼnabtak Ismael (12-18)

  • Vokʼ Jakob xchiʼuk Esau (19-26)

  • Li Esaue la xchon li sderecho ti jaʼ sba nichʼonile (27-34)

25  Li Abraane la saʼ yan yajnil, Ketura sbi.  Ta tsʼakale, vokʼ yalab ti jaʼ xnichʼnab li Abraane, jaʼik Simran, Joksan, Medan, Madian,+ Isbak xchiʼuk Sua.+  Li Joksane vokʼ chaʼvoʼ skerem, jaʼik Seba xchiʼuk Dedan. Li xnichʼnabtak Dedane jaʼik li j-asuretike, li jletusetike xchiʼuk li jleumetike.  Li xnichʼnabtak Madiane jaʼik Efa, Efer, Anok, Abida xchiʼuk Eldaa. Skotol taje jaʼ yalabtak li Keturae.  Ta tsʼakale, li Abraane laj yakʼbe Isaak skotol li kʼusitik oy yuʼune,+  pe li xnichʼnabtak ta stsʼakal ajniltake laj yakʼanbe smoton. Kʼalal kuxul toʼox li Abraane, la stakanan batel ta yosilal Slokʼeb Kʼakʼal sventa nom oyikuk ti bu oy li Isaake,+ li xnichʼone.  Ti kʼu sjalil kuxi li Abraane jaʼ 175 jabil.  Li Abraane slajeb xa velta laj yichʼ ikʼ, vaʼun cham. Mol xa ox, ep xa ox sjabilal xchiʼuk lek la skʼupin li xkuxlejale. Laj yichʼ ikʼel batel ti bu oy li smoltotake.*  Li Isaak xchiʼuk Ismael ti jaʼ xnichʼnabtake, te la smuk stotik ta chʼen Makpela ti te oy ta yeloval Mamree.+ Jaʼ li ta yosil Efron, xnichʼon Soar ti jaʼ j-et vinike, 10  jaʼ li osil ti la smanbe xnichʼnabtak Et li Abraane. Jaʼ te laj yichʼ mukel Abraan ta stsʼel ti bu mukul li yajnile, li Sarae.+ 11  Kʼalal chamem xa ox li Abraane, li Isaake akʼbat-o bendision yuʼun li Diose.+ Li Isaake te nopol nakal ta Beer-Laai-Roi.+ 12  Liʼe jaʼ sloʼil xkuxlejal Ismael,+ li xnichʼon Abraane. Jaʼ li yol Agar,+ li j-ejiptoal ants ti jaʼ li skiara Sarae. 13  Li xnichʼnabtak Ismaele, jaʼ xkaltik, li snitilulale xi sbiike: Nebayot+ sbi li sba xnichʼone, ta tsʼakale tal Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 14  Misma, Duma, Masa, 15  Adad, Tema, Jetur, Nafis xchiʼuk Kedema. 16  Liʼe jaʼ li xnichʼnabtak Ismaele xchiʼuk jaʼ li 12 bankilaletik ta jujutsopike.+ Ti bu nakalike xchiʼuk ti bu tspas skarpanaike* jech la sbiin yuʼunik xtok ti kʼu yelan sbiik ta jujuntale. 17  Ti kʼu sjalil kuxi li Ismaele jaʼ 137 jabil. Slajeb xa velta laj yichʼ ikʼ, vaʼun cham. Laj yichʼ ikʼel batel ti bu oy li smoltotake.* 18  Te lik nakiikuk ta Avila+ ti nopol xil li Sure,+ ti nopol xkom ta Ejiptoe, kʼalal to ta Asiria. Te nopol bat nakiikuk ti bu oy skotol li xchiʼiltak ta vokʼele.*+ 19  Liʼe jaʼ sloʼil xkuxlejal li Isaak eke, li xnichʼon Abraane.+ Li Abraane vokʼ jun skerem, Isaak sbi. 20  Li Isaake 40 jabil yichʼoj kʼalal laj yikʼ li Rebekae, li stseb Betuele,+ li j-aram vinik likem ta Padan-Arame xchiʼuk ti jaʼ xchiʼil ta vokʼel li Labane, li j-aram vinike. 21  Li Isaake la skʼanbe-o vokol Jeova ta sventa li yajnile, yuʼun mu snaʼ x-alaj li Rebekae. Li Jeova une la stakʼbe li skʼope, vaʼun li Rebekae la xchiʼin yol. 22  Li yalabtak ta xchʼute lik snetʼulan sbaik,+ jaʼ yuʼun xi laj yale: «Mi jech taje, ¿kʼusi sbalil ti kuxulune?». Jaʼ yuʼun, la sjakʼbe li Jeovae. 23  Xi albat yuʼun li Jeovae: «Chib mukʼtik lum te oy ta yut achʼut+ xchiʼuk chib lum chlik xchʼak sba li ta yut achʼute.+ Li jun mukʼta lume jaʼ mas tsots ta xbat, jaʼ mu sta li june.+ Li bankilale jaʼ chtun ta stojolal li itsʼinale».+ 24  Kʼalal kʼot skʼakʼalil ta xvokʼ li yole, ¡kʼelavil un!, vach li yole. 25  Vokʼ li baʼyele, tsoj ta sjunlejal, xkoʼolaj kʼuchaʼal jlik kʼuʼil pokʼil ti natik stsotsile.*+ Jech oxal, Esau*+ laj yakʼbeik sbi. 26  Kʼalal vokʼ xa ox li baʼyele, vokʼ li itsʼinale, stsakojbe lokʼel xchak yakan li Esaue.+ Jech oxal, Jakob*+ laj yakʼbeik sbi. Li Isaake 60 xa ox sjabilal kʼalal alaj li Rebekae. 27  Chʼiik li keremetike, li Esaue kʼot ta jnutsol ti lek xtojobe,+ jaʼ jun vinik ti jxanvil ta osiltik tspase, yan li Jakobe jaʼ jun vinik ti muʼyuk smule, ti nakal ta karpanaetike.+ 28  Li Isaake skʼanoj tajek li Esaue, yuʼun jaʼ chmilbat talel chonbolom stiʼ, yan li Rebekae jaʼ skʼanoj tajek li Jakobe.+ 29  Jun velta kʼalal yakal tspas sveʼel li Jakobe, toj lubem xa sut talel ta osiltik li Esaue. 30  Jaʼ yuʼun, li Esaue xi laj yalbe li Jakobe: «¡Sujo aba, akʼbun talel jutebuk* li tsajal veʼlil yakal chapase,* avokoluk, yuʼun chicham xa ta viʼnal!».* Jaʼ yuʼun, Edom*+ la sbiin. 31  Xi laj yal Jakob kʼalal jech albate: «¡Baʼyel chonbun li aderecho ti sba nichʼonilote!».+ 32  Xi to laj yal li Esaue: «¿Kʼusi xtun-o kuʼun li jderecho ti sba nichʼonilun ti ta xa xichame?». 33  Xi to laj yal li Jakobe: «¡Akʼo ave baʼyel!». Jech oxal, laj yakʼ ye xchiʼuk la xchonbe Jakob li sderecho ti jaʼ sba nichʼonile.+ 34  Jech oxal, li Jakobe laj yakʼbe pan xchiʼuk meltsanbil lenteja li Esaue. Jech veʼ xchiʼuk uchʼbolaj. Kʼalal laj yoʼontone, lokʼ batel. Jaʼ jech la spʼaj Esau ti jaʼ sba nichʼonile.

Tsʼibetik ta yok vun

Taje jaʼ jun nichimal loʼil ti jaʼ chalbe skʼoplal kʼalal oy buchʼu chchame.
O «skarpanaik ti joybil ta muroe».
Taje jaʼ jun nichimal loʼil ti jaʼ chalbe skʼoplal kʼalal oy buchʼu chchame.
O jaʼ van skʼoplal «Mu lekuk xil sbaik xchiʼuk skotol li xchiʼiltak ta vokʼele».
Taje jaʼ stsotsil chij o stsotsil yan chonbolometik.
Jaʼ skʼan xal ‹pim stsotsil›.
Jaʼ skʼan xal ‹li buchʼu tstsak chak akanile› o ‹kʼexolil›.
O «akʼbun jxoxuk».
Literal «li tsoje, jaʼ li tsoj tee».
O «toj lubemun».
Jaʼ skʼan xal ‹tsoj›.