Jenesis 2:1-25

2  Jaʼ jech tsuts li vinajele xchiʼuk li balumile+ xchiʼuk skotol li kʼusitik te oye.*  Li ta svukubal kʼakʼale, tsuts xa ox yabtel li Diose. Jech oxal, lik xkux ta svukubal kʼakʼal kʼalal laj xa ox spas skotol li yabtel yakal spasele.+  Li Diose laj yakʼbe bendision li svukubal kʼakʼale xchiʼuk la xchʼultajes, yuʼun li vaʼ kʼakʼale te la xkux talel yoʼonton Dios ta spasel skotol li kʼusitike, skotol li kʼusitik oy ta yoʼonton tspase.  Liʼe jaʼ sloʼilal ti kʼu yelan laj yichʼ pasel li vinajel xchiʼuk li balumile. Jaʼ li skʼakʼalil* kʼalal la spas vinajel xchiʼuk balumil+ li Jeova* Diose.  Ta skoj ti muʼyuk toʼox yakʼoj tal voʼ ta balumil li Jeova Diose xchiʼuk ti muʼyuk toʼox krixchano ti xuʼ chabtelan li balumile, muʼyuk toʼox teʼetik ta balumil xchiʼuk muʼyuk toʼox vokʼem* mi jtosuk tsʼiʼlel.  Pe oy lumaltok ti chlik ta balumil ti jaʼ chatʼes* sjunul li osiltike.  Li Jeova Diose lik spas ta lum li vinike.+ La xvuchʼtabe* ta sniʼ,+ vaʼun jech lik kuxiuk yuʼun li vinike.+  Jech xtok, li Jeova Diose laj yakʼ nichimaltik li ta Edene,+ li ta slokʼeb kʼakʼale. Li Diose te laj yakʼ ta nichimaltik li vinik la spase.+  Li Jeova Diose laj yakʼ chʼiuk tal skotol teʼetik ti kʼupil sba ta kʼelel xchiʼuk ti toj lek ta lobel sate. Jech xtok, li ta oʼlol nichimaltike laj yakʼ chʼiuk li teʼ sventa kuxlejale,+ te laj yakʼ chʼiuk xtok li teʼ sventa chichʼ ojtikinel li kʼusi lek xchiʼuk li kʼusi chopole.+ 10  Oy toʼox jun ukʼum ti te chlik talel ta Eden ti jaʼ chatʼes* li nichimaltike. Chlik xchʼak sba ta chanib ukʼum kʼalal chlokʼ li ta Edene. 11  Li baʼyel ukʼume Pison sbi, ti sjoyobtaoj sjunlejal li yosilal Avilae, jaʼ ti bu oy oroe. 12  Li oro li ta lum taje lek tajek, jech xtok, oy xuchʼal teʼ ti mu tajek yikʼe xchiʼuk oy onise ton. 13  Li xchibal ukʼume Guion sbi, ti sjoyobtaoj sjunlejal yosilal Kuse. 14  Li yoxibal ukʼume Tigris*+ sbi, jaʼ li te ch-echʼ batel ta stukʼil slokʼeb kʼakʼal ta Asiriae.+ Li xchanibal ukʼume Eufrates+ sbi. 15  Li Jeova Diose te laj yakʼ ta nichimaltik Eden li vinike sventa chabtelan xchiʼuk chchabi li balumile.+ 16  Li Jeova Diose xi laj yalbe mantal xtok li vinike: «Xuʼ xalobe sat skotol li teʼetik chchʼi ta nichimaltike, jaʼ ti kʼu yepal skʼan avoʼontone.+ 17  Pe jaʼ mu stakʼ xalobe sat li teʼ ti chakʼ ta ojtikinel kʼusi lek xchiʼuk kʼusi chopole, yuʼun li ta skʼakʼalil mi la aloʼe jpʼel skʼoplal chacham».+ 18  Ta tsʼakale, xi laj yal li Jeova Diose: «Mu lekuk ti stuk-o li vinike. Jaʼ lek ta jpasbe jun yajkoltaobba, jaʼ chkʼot ta xchiʼil».+ 19  Li Jeova Diose spasoj xa ox skotol li teʼtikal chonbolometik ta balumile xchiʼuk skotol li kʼusitik kuxajtik ti chvilik ta vinajele, ta lum la spas skotol. Vaʼun, laj yikʼanbe tal li vinike sventa skʼel kʼusi sbi chakʼbe jujukot. Jaʼ jech sbi+ kom ta jujukot ti kʼu yelan akʼbat sbiik yuʼun li vinike. 20  Jech oxal, li vinike lik yakʼbe sbi skotol li tsʼunbal chonbolometike, li kʼusitik kuxajtik ti chvilik ta vinajele xchiʼuk skotol li teʼtikal chonbolometike. Pe li vinike jaʼ chʼabal xchiʼil sventa xkoltaat. 21  Jech oxal, li Jeova Diose laj yakʼ ochuk tajek svayel li vinike, kʼalal jaʼo yakal chvaye, la slokʼesbe jun xchʼilteʼ. Ta tsʼakale, la snupʼbe komel li sbekʼtale. 22  Li xchʼilteʼ vinik la slokʼes Jeova Diose la spas ta jun ants, vaʼun laj yikʼbe tal li vinike.+ 23  Jech oxal, xi laj yal li vinike: «Liʼe ta melel jaʼ jbakil,jaʼ jbekʼtal. Ants tsbiin,yuʼun ta stojolal vinik lokʼ tal».+ 24  Jech oxal, ta xikta komel stot xchiʼuk smeʼ li vinike, jaʼ xa chchiʼin-o ta naklej li yajnile,* vaʼun tspas ta jun sbekʼtalik li chaʼvoʼike.+ 25  Li vinik xchiʼuk yajnile tʼanalik+ toʼox xchaʼvoʼalik; pe muʼyuk chkʼexavik.

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «xchiʼuk skotol li yajsoltarotake».
Kʼalal «skʼakʼalil» xie, jaʼ skʼoplal li vakib kʼakʼal ti laj yichʼ pasel li kʼusitike.
Sba velta chvinaj li sbi Diose, יהוה (YHWH), ti stuk noʼox jech ti mu xkoʼolaj ta yan diosetike. Kʼelo Apendise A4.
O «chʼiem; tʼomem».
O «tsmalta».
O «xjuchʼtabe».
O «tsmalta».
Literal «Idekel».
Li jpʼel kʼop ta ebreoe jaʼ skʼoplal ti «tsots chnapʼi» ti xkoʼolaj ta jtosuk chabe.