Jenesis 19:1-38

  • Vulaʼanat yuʼun anjeletik li Lote (1-11)

  • Albat akʼo xjatav batel xchiʼuk yutsʼ yalal li Lote (12-22)

  • Laj yichʼ lajesel li Sodoma xchiʼuk Gomorrae (23-29)

    • Kʼataj ta tanal atsʼam li yajnil Lote (26)

  • Li Lot xchiʼuk stsebetake (30-38)

    • Ti bu lik talel li jmoabetik xchiʼuk li j-ammonetike (37, 38)

19  Li chaʼvoʼ anjeletike te kʼotik ta Sodoma kʼalal chʼayem xa ox batel kʼakʼale. Li Lote te chotol ta yochebal li stiʼ jteklum Sodomae. Kʼalal laj yil li Lote, bat snupan tal ta be xchiʼuk la skejan spatan sba ta lumtik.+  Xi laj yale: «Avokolikuk, echʼanik ta sna li avajtunelike. Te echʼuk avuʼunik akʼobal xchiʼuk akʼo yichʼ pokel li avakanike. Vaʼun, sob xalikik okʼom sventa xatam batel abeik yan velta». Xi laj yalike: «Moʼoj, liʼ chivaykutik ta kayee».*  Pe li Lote mu xlaj yoʼonton ta yikʼel batel, jaʼ yuʼun te batik li ta snae. La spasbe lek sveʼelik xchiʼuk spanik ti muʼyuk slevaduraile.* Vaʼun te veʼik.  Kʼalal poʼot xa xbat vayikuke, li krixchanoetik ta jteklum ti jaʼ li jnaklejetik ta Sodomae te tal sjoyobtaik skotolik li nae. Te stsopetik kʼotel kʼalal ta kʼox keremetik xchiʼuk kʼalal ta moletik.  Xi chalbeik-o li Lote: «¿Bu oy li viniketik achiʼuk ochel tal li avi akʼobale? Ikʼbunkutik lokʼel sventa jchiʼinkutik ta vayel».+  Li Lote lokʼ skʼel li krixchanoetik te oy ta stiʼ snae, pe la smak komel kʼalal lokʼe.  Xi laj yale: «Avokolikuk, mu xapasik li kʼusi toj chopole kermanotak.  Avokolikuk, oy chaʼvoʼ jtseb ti muʼyuk xchiʼinojik-o ta vayel junuk vinike. Avokolikuk, jaʼ ta jlokʼesboxuk tal sventa jaʼ xapasbeik ti kʼusi xal avoʼontonike. Jaʼ mu kʼusi xapasbeik li viniketik liʼe, yuʼun jaʼ kajvulaʼaltak xchiʼuk oy ta jba ta jchabiik».+  Xi laj yalike: «¡Kʼejo aba!». Xi to laj yalik xtoke: «¡Li mu jyanlum liʼe stuktuk liʼ tal nakluke, pe kʼelavilik, ta xa la xchapanutik xtok! Li avie, xakʼel avil, mas to chopol kʼusi ta jpasbotkutik ti jaʼ mu sta li kʼusi ox ta jpasbekutik li viniketike». Lik snetʼik batel li Lote, yuʼun tskʼan tslomesik li tiʼ nae. 10  Jaʼ yuʼun, li viniketike la slokʼes skʼobik ta tiʼ na, la snitik ochel ta yut na li Lote, vaʼun la smakik li tiʼ nae. 11  Pe oy kʼusi tsots la spasbeik li viniketik te oyik ta yochebal nae, yuʼun maʼsat kom ta bikʼit ta mukʼ. Jech oxal, lubtsajik ta saʼel bu xkom li tiʼ nae. 12  Vaʼun, li viniketike xi laj yalbeik li Lote: «¿Mi oy yan avutsʼ avalal liʼe? Ikʼo lokʼel li avutsʼ avalal ti liʼ nakalik ta jteklume, li aniʼobtake, li akeremtake, li atsebetake, lokʼeso batel li ta jteklume. 13  Ta skoj ti toj tsots xa ta sat Jeova li kʼusi chichʼ alel ta stojolalike,+ ta jlajeskutik li jteklum liʼe, jaʼ yuʼun la stakunkutik tal Jeova sventa ta jlajeskutik». 14  Jech oxal, li Lote bat skʼopon li buchʼutik chkʼot ta sniʼobtak ti chnupunik xchiʼuk li stsebetake. Xi laj yalanbee: «¡Sujo abaik! ¡Lokʼanik batel liʼe, yuʼun li Jeovae ta slajes li jteklume!». Pe li sniʼobtake ixtol loʼil noʼox laj yaʼiik.+ 15  Kʼalal poʼot xa xlokʼ tal li kʼakʼale, li anjeletike la sujik li Lote, xi laj yalbeike: «Sventa mu teuk kapal xalaj ta skoj smul li jteklume,+ ¡sujo aba, ikʼo lokʼel li avajnil xchiʼuk li chaʼvoʼ atsebetak te achiʼuke!». 16  Kʼalal mu noʼox suj sba li Lote, li viniketike la snitbeik skʼob ta skoj ti oy tajek xkʼuxul yoʼonton Jeova ta stojolal li Lote+ xchiʼuk la snitbeik li skʼob yajnile xchiʼuk li skʼob chaʼvoʼ stsebetake, la slokʼesik xchiʼuk laj yikʼik batel kʼalal to ta spat li jteklume.+ 17  Kʼalal naka toʼox lokʼesatik li ta spat jteklume, xi albat li Lote: «¡Jatavan batel sventa mu xacham! ¡Mu me xakʼel sutel avalopat+ xchiʼuk mu me xapaj ta xanbal li ta yosilal jteklume!+ ¡Jatavan batel ta vitstikaltik sventa mu te kapaluk xalaj ek!». 18  Li Lote xi la stakʼbe li viniketike: «¡Mu teuk xatakun batel, Jeova, avokoluk! 19  Chikintabun avokoluk, lek chavil li avajtunele xchiʼuk oy tajek slekil avoʼonton* ta stojolal, jech oxal ti kuxulun-o* avuʼune.+ Xanaʼe, mu xuʼ xijatav batel li ta vitstikaltike, yuʼun chixiʼ mi te staun li vokolile xchiʼuk ti te xichame.+ 20  Avokoluk, jaʼ mas nopol li lum leʼe, xuʼ te xijatav batel, yuʼun bikʼit lum noʼox. Avokoluk, ¿mi xuʼ te xijatav batel? Bikʼit lum noʼox. Muʼyuk chicham mi te libate». 21  Xi albate: «Lek oy, ta jkʼuxubinot yan velta,+ muʼyuk ta jlajes li lum laj avale.+ 22  ¡Sujo aba un! ¡Jatavan batel, yuʼun mu kʼusi stakʼ jpas jaʼ to mi lakʼote!».+ Jech oxal, li lum taje Soar*+ laj yakʼbe sbi. 23  Lokʼem xa ox kʼakʼal kʼalal kʼot ta Soar li Lote. 24  Li Jeovae laj yakʼ taluk asufre* xchiʼuk kʼokʼ ta stojolal li Sodoma xchiʼuk Gomorrae, te lik talel ta stojolal Jeova, ta vinajel.+ 25  Jech oxal, la slajes li jteklumetik taje, sjunul li yosilal te xkome. Laj skotol li krixchanoetik ta jteklumetike xchiʼuk li tsʼiʼleletik ta balumile.+ 26  Pe li yajnil Lot ti te tijil batel ta spate lik skʼel sutel svalopat, vaʼun kʼataj ta tanal atsʼam.+ 27  Li Abraan une sob xa tajek lik ta yokʼomal, te bat ti bu onoʼox la xchiʼin ta loʼil li Jeovae.+ 28  Kʼalal la skʼel yalel li Sodoma xchiʼuk Gomorrae xchiʼuk skotol li yosilal te xkome, oy kʼusi xibal sba laj yil. ¡Laj yil ti xtomet muyel ikʼal chʼail* li ta balumile, xkoʼolaj kʼuchaʼal xchʼailal li orno sventa xchikʼobil kʼusitike!+ 29  Pe li Diose muʼyuk xchʼay ta sjol li Abraan kʼalal la slajes li jteklumetik ta yosilal Jordane, yuʼun la slokʼes batel ta spat jteklumetik li Lote. Jaʼ li jteklumetik ti la slajes Dios ti bu toʼox nakal li Lote.+ 30  Ta tsʼakal une, li Lot xchiʼuk li chaʼvoʼ stsebetake laj yiktaik komel li Soare, muyik batel sventa chbat nakiikuk ta vitstikaltik,+ yuʼun chiʼ ti te xkom nakluk ta Soare.+ Jaʼ yuʼun, te lik nakluk ta jun chʼen xchiʼuk li chaʼvoʼ stsebetake. 31  Xi laj yalbe smuk li vixil tsebe: «Mol xa li jtotike xchiʼuk muʼyuk junuk vinik liʼ ta lum ti xuʼ xijnupun xchiʼuk jech kʼuchaʼal nopem xaʼi tspasik li krixchanoetike. 32  Batik, bat kakʼbetik yuchʼ vino li jtotike. Jchiʼintik ta vayel sventa jech xkom snitilulal kuʼuntik». 33  Li ta akʼobal taje, ep ta velta laj yakʼbeik yuchʼ vino li stotike; vaʼun li vixile och batel ti bu oy li stote, la xchiʼin ta vayel. Pe li Lote muʼyuk laj yaʼi kʼalal ay chiʼinatuk ta vayel yuʼun li stsebe mi jaʼuk kʼalal lik batele. 34  Li ta yokʼomale, li vixile xi laj yalbe li mukile: «Li samele la jchiʼin ta vayel li jtotike. Kakʼbetik yuchʼ vino li avi akʼobal xtoke sventa xuʼ xa-och batel ti bu oye, vaʼun chiʼino ta vayel yoʼ xkom snitilulal kuʼuntik li jtotike». 35  Li ta akʼobal taj xtoke, ep ta velta laj yakʼbeik yuchʼ vino li stotike; vaʼun li mukile och batel ti bu oy li stote, la xchiʼin ta vayel. Pe li Lote muʼyuk laj yaʼi kʼalal ay chiʼinatuk ta vayel yuʼun li stsebe mi jaʼuk kʼalal lik batele. 36  Jech la xchiʼinbeik komel xnichʼon stotik li chaʼvoʼ tsebetike. 37  Li vixile vokʼ jun skerem, Moab+ laj yakʼbe sbi. Jaʼ stotik li jmoabetik avie.+ 38  Li mukil eke vokʼ jun skerem, Ben-Ammi laj yakʼbe sbi. Jaʼ stotik li j-ammonetik+ avie.

Tsʼibetik ta yok vun

O «chʼivite; ti bu oy ep krixchanoetike».
Kʼelo Glosario, levadura.
O «tukʼil kʼanelal avuʼun».
Li ta ebreo kʼope jaʼ nefex. Kʼelo Glosario, nefex.
Jaʼ skʼan xal ‹bikʼit›.
Kʼalal «asufre» xie, jaʼ chalbe skʼoplal jtos ton ti snaʼ xkʼakʼe.
O «chʼayil».