Isaias 8:1-22

  • Chtal tsakvanuk ta kʼop li Asiriae (1-8)

    • «Maer-Salal-As-Bas» (1-4)

  • Mu xaxiʼik: ¡Liʼ oy ta jtojolaltik li Diose! (9-17)

  • Li Isaias xchiʼuk xnichʼnabe xkoʼolajik kʼuchaʼal senyailtak (18)

  • Jakʼbeik skʼoplal li mantale, maʼuk li pukujetike (19-22)

8  Xi laj yalbun li Jeovae: «Tsako jun mukʼta pechpech teʼ+ xchiʼuk te xatsʼiba letraetik ti kʼun ta kʼelele:* ‹Maer-Salal-As-Bas›.*  Ta jkʼan ti teuk skʼelojik tukʼil testigoetik li kʼusi chichʼ tsʼibaele, jaʼuk li Urias+ ti jaʼ palee xchiʼuk li Sakarias ti jaʼ xnichʼon Jeberekiase».  Vaʼun, la jchiʼin ta vayel* li meʼ j-alkʼope,* laje la xchiʼin yol, ta tsʼakale vokʼ yuʼun jun kerem.+ Xi to laj yalbun li Jeovae: «Maer-Salal-As-Bas xavakʼbe sbi,  yuʼun kʼalal mu toʼox xlokʼ yuʼun ta alel ‹¡kuni tot!› xchiʼuk ‹¡kuni meʼ!› xi li kereme, li kʼusitik oy yuʼun li Damaskoe xchiʼuk li kʼusitik spojoj tal li Samariae chichʼ ichʼel batel ta stojolal li ajvalil ta Asiriae».+  Xi to la skʼoponun yan velta li Jeovae:   «Ta skoj ti xmuyubajik ta stojolal Resin xchiʼuk xnichʼon Remalias li jteklume+xchiʼuk ta skoj ti la spʼajik komel li voʼ ta Siloe* ti kʼun chanav yoke,+   jaʼ yuʼun li Jeovae tstak talel ta stojolalikli ajvalil ta Asiria+ xchiʼuk sjuʼel sventa stsakatik ta kʼope.Ta anil chtal xchiʼuk li yajsoltarotak ti tsots xuʼ yuʼunike, jech kʼuchaʼal li Ukʼum* kʼalal tsatsubem tajek yokti chmal xa lokʼel ta stiʼiltake   xchiʼuk ch-echʼ sbekʼ* batel li Judae. Xkoʼolaj kʼuchaʼal nojelal ta voʼ ti tsmutʼi* li Judae xchiʼuk chjelav to batel, chkʼot kʼalal to ta snukʼ.+¡Xkoʼolaj kʼuchaʼal jkot mut, ta xlichʼ xikʼ sventa chpix sjunul li alumale,Emanuel!».*+   Jteklumetik, akʼik vokolil, pe chavichʼik lilinel. ¡Akotolik ti oyoxuk ta namal balumile, chikintaik! ¡Chapano abaik ta sventa li paskʼope,* pe chavichʼik lilinel!+ ¡Chapano abaik ta sventa li paskʼope, pe chavichʼik lilinel! 10  ¡Chapanik kʼusi chapasik, pe chichʼ chʼayel ta be! ¡Alik ti kʼusi chakʼan chavalike, pe muʼyuk chkʼot ta pasel,yuʼun liʼ oy ta jtojolalkutik li Diose!*+ 11  Liʼ oy ta jtojolal li skʼob Jeova ti lek tsotse, xi laj yalbun sventa mu jaʼuk jtam batel li be bu stamoj batel li jteklume: 12  «Mu me xavalik ti oy kʼusi chopol chapanbil ta mukul ta skoj noʼox ti jech chal li jteklume. Mu xaxiʼtaik li kʼusi xiʼtaojike;mu xanikik ta xiʼel yuʼun. 13  Li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike...* jaʼ noʼox stuk skʼan chʼul xavilik,+jaʼ li buchʼu skʼan xaxiʼtaike*xchiʼuk jaʼ li buchʼu skʼan xanikik ta xiʼel yuʼune».+ 14  Jech chkʼot kʼuchaʼal ti bu chʼule,pe jech chkʼot kʼuchaʼal jpʼej ton ti tsmak* akanilexchiʼuk kʼuchaʼal jpʼej ton ti chyalesvan ta lum+ta sventa li chib ajvalilal* ta Israele,xkoʼolaj kʼuchaʼal petsʼ xchiʼuk chʼojonta stojolal li jnaklejetik ta Jerusalene. 15  Ep buchʼutik ta smak* yakanik, chyalik ta lum xchiʼuk chyayijik;chichʼik yakel ta chʼojon xchiʼuk mu xa xkolik lokʼel. 16  ¡Pixo li kʼusi laj xa yichʼ tsʼibaele;akʼbo seyoal li mantal* ta yeloval li kajchankʼoptake! 17  Ta sjunul koʼonton ta jmala li Jeova+ ti snakʼoj* sat ta stojolal li snitilulal Jakobe+ xchiʼuk jaʼ jpatoj koʼonton ta stojolal. 18  ¡Kʼelavilik! Li voʼon xchiʼuk jnichʼnab ti yakʼoj Jeovae+ xikoʼolajkutik kʼuchaʼal senyailtak+ xchiʼuk skʼelobil juʼelal ta Israel ti likem tal ta stojolal Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike xchiʼuk ti te nakal ta vits Sione. 19  Mi xi chavichʼik albele: «Bat jakʼbeik j-espiritistaetik xchiʼuk li buchʼu chalbe skʼoplal kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakal ti xmixmun* xchiʼuk ti kʼun chkʼopojike», ¿mi mu jaʼuk skʼan staik ta kʼoponel Sdiosik li jun jteklume? ¿Mi yuʼun jaʼ chbat skʼoponik animaetik sventa xichʼik koltael li buchʼutik kuxulike?+ 20  Li kʼusi skʼan spasik jechuke, ¡jaʼ ti xbat sjakʼbeik skʼoplal li mantale xchiʼuk ti kʼusi laj xa yichʼ tsʼibaele! Kʼalal mu jechuk chkʼopojik kʼuchaʼal chal mantale, muʼyuk sakil osil yuʼunik.*+ 21  Ta jujuntal chviʼnajik xchiʼuk chat yoʼontonik kʼalal ch-echʼik li ta steklumalike;+ vaʼun ta skoj ti chviʼnajik xchiʼuk ti ch-ilinike, chchopol kʼoptaik li ajvalil yuʼunike xchiʼuk li Sdiosik kʼalal tskʼelik muyel ta toyole. 22  Vaʼun, tskʼelik li spat xokonike, pe jaʼ noʼox chilik at-oʼonton, ikʼal osil, pimil ikʼal* osil, yorail vokolil xchiʼuk solel ikʼmutsʼan* chilik, mi jutebuk kʼusi xojobinaj.

Tsʼibetik ta yok vun

O «te xatsʼiba ti kʼu yelan snaʼ stsʼibaj li krixchanoe».
Li biil taje chakʼ ta aʼiel ti ta anil chbat krixchanoetik ta slumal li yajkontraik sventa tspojbeik li kʼusitik oy yuʼunike.
Literal «linopaj ta stojolal».
Jaʼ xkaltik, li yajnil Isaiase.
Li Siloee jaʼ li bu chbein voʼe.
Jaʼ xkaltik, li Eufratese.
O «smes».
O «tsmuki; tsnojes; tsbutʼi».
O «Chukino avabtejebik».
Li ta ebreo kʼop kʼalal «liʼ oy ta jtojolalkutik li Diose» xie, jaʼ Emanuel. Kʼelo Isaias 7:14;8:8.
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «chtʼab-o».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «ta xtʼab».
O «chanubtasel».
O «smukoj».
O «svisvun; skoskun; stsajtsun».
Literal «muʼyuk xojobal kʼakʼal yuʼunik ti kʼalal jaʼ to chlokʼ tale».
O «ikʼpulan».
O «ikʼpulan».