Isaias 7:1-25

  • Jun aʼyej sventa li ajvalil Akase (1-9)

    • Sear-Jasub (3)

  • Li senyail Emanuele (10-17)

  • Li kʼusitik tsnuptanik ta skoj ti muʼyuk tukʼ laj yakʼ sbaike (18-25)

7  Li ta skʼakʼalil Akas+ ti jaʼ ajvalil ta Juda, ti jaʼ xnichʼon Jotan xchiʼuk ti jaʼ smom li Usiase, li ajvalil Resin ta Siriae xchiʼuk li Peka+ ti jaʼ xnichʼon Remalias xchiʼuk ti jaʼ ajvalil ta Israele muy stsakik ta kʼop li Jerusalene, pe muʼyuk tsal yuʼunik.+  Xi laj yichʼ albel jun aʼyej li snitilulal ajvalil Davide: «Li Siria xchiʼuk Efraine la skoʼoltas sjolik sventa stsakvanik ta kʼop». Vaʼun, lik nikuk ta xiʼel yoʼonton li Akase xchiʼuk lik nikuk ta xiʼel yoʼonton li steklumal jech kʼuchaʼal chnik ta ikʼ li teʼetike.  Vaʼun, xi albat yuʼun Jeova li Isaiase: «Avokoluk, lokʼan batel, bat nupo ta be li Akase, ikʼo batel li akerem Sear-Jasube,*+ te xabat ti bu chbein lokʼel li voʼ ti chlik talel ta tanke ti ta toyol oye,+ ta xokon li sbelel yosilal jchukʼometike.  Skʼan xi xavalbee: ‹Kʼelo me lek aba sventa junuk noʼox avoʼonton. Mu me xaxiʼ xchiʼuk mu me xalubtsaj ta skoj li chib chumanteʼ ti tsanem skʼakʼale, ti xtiltun skʼakʼal yoʼonton li Resin ti jaʼ ajvalil ta Siria xchiʼuk li xnichʼon Remaliase.+  Yuʼun li Siria, li Efrain xchiʼuk li xnichʼon Remaliase oy kʼusi chopol snopoj tspasbot, xi chalike:  «Muy jtsaktik ta kʼop li Judae, bat jlilintik* xchiʼuk bat jtsaltik,* jaʼ jbiiltastik ta ajvalil yuʼun li xnichʼon Tabeele».+   »›Xi chal li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale: «Muʼyuk chkuch yuʼunik,muʼyuk chkʼot ta pasel li kʼusi snopojike.   Yuʼun li jolil yuʼun Siriae jaʼ li Damaskoe,li jolil yuʼun Damaskoe jaʼ li Resine. Jaʼ noʼox mi jelav 65 jabile,chichʼ lilinel ta j-echʼel li Efraine xchiʼuk maʼuk xa jun jteklum chkom.+   Li jolil yuʼun Efraine jaʼ li Samariae,+li jolil yuʼun Samariae jaʼ li xnichʼon Remaliase.+ Mi muʼyuk tsots lek xchʼunel avoʼontonike,muʼyuk jun avoʼontonik»›». 10  Xi to albat yuʼun Jeova li Akase: 11  «Kʼanbo junuk senyail li Jeova ti jaʼ Adiose;+ xuʼ van toj nat xyal kʼuchaʼal li Mukinale* o toj toyol xmuy kʼuchaʼal li vinajele». 12  Pe xi laj yal li Akase: «Muʼyuk ta jkʼan, muʼyuk chkakʼ ta preva li Jeovae». 13  Vaʼun, xi laj yal li Isaiase: «Avokolikuk, chikintaik, snitilulal David. ¿Mi mu baluk noʼox chavaʼiik ti chavakʼik ta preva li smalael yuʼun li viniketike? ¿Mi yuʼun chavakʼik ta preva xtok li smalael yuʼun Diose?+ 14  Jaʼ yuʼun, chakʼboxuk jun senyail li Jeovae: ¡kʼelavilik! Li tsebe* ta xchiʼin yol, vaʼun ta svokʼes jun kerem+ xchiʼuk Emanuel* chakʼbe sbi.+ 15  Kʼalal mi snaʼ xa ox spʼajel li kʼusi chopole xchiʼuk mi snaʼ xa ox stʼujel li kʼusi leke, slajesoj xa ox mantekiya xchiʼuk pom. 16  Yuʼun kʼalal skʼan toʼox snaʼ spʼajel kʼusi chopol xchiʼuk kʼalal skʼan toʼox snaʼ stʼujel li kʼusi leke, solel stsʼijlan* ta xkom slumalik li chaʼvoʼ ajvaliletik ti axiʼtaojik tajeke.+ 17  Akas, li Jeovae chakʼ taluk tsots vokolil ta atojolal, ta stojolal li alumale xchiʼuk ta stojolal li yutsʼ yalal atot ti muʼyuk jech kʼotem-o ta pasel leʼ xa tal ta skʼakʼalil Efrain kʼalal la xchʼak sba ta stojolal Judae,+ yuʼun ta xikʼ talel li ajvalil ta Asiriae.+ 18  »Li vaʼ kʼakʼale, li Jeovae ta spiobta* tal vovetik* li ta namal ukʼum Nilo ta Ejiptoe xchiʼuk ta spiobta tal li chanul pometik ta yosilal Asiriae. 19  Chtal skotolik xchiʼuk te chkomik li ta stenlejaltik* ti vaʼaltik jutuke, li ta sjavbenal tayal tonetike, ta skotol li chʼixtikaltike xchiʼuk ta skotol li yaxaltike.* 20  »Li vaʼ kʼakʼale, ta stojolal jun navaja ti xchʼamunoj tal Akas ta yosilal Ukʼume,* ta stojolal ajvalil ta Asiria,+ li Jeovae ta xjuxbe stsotsil sjol xchiʼuk stsotsil yakan, jech xtok, ta xjuxbe lokʼel li yisime. 21  »Li vaʼ kʼakʼale, oy jun vinik ti muʼyuk chakʼ chamuk chaʼkot xchij xchiʼuk jkot xchʼiom meʼ vakaxe. 22  Ta skoj ti oy tajek lechee, li vinike ta slajes mantekiya, yuʼun skotol li buchʼutik kuxul chkomik li ta mukʼta lume ta slajesik mantekiya xchiʼuk pom. 23  »Li vaʼ kʼakʼale, ti bu toʼox oy jmil ta tekʼ uva ti jmil ta sep plata stojole, jaʼ xa noʼox chʼixtik xchiʼuk chopol tsʼiʼleletik chchʼi. 24  Kʼalal chbatik te li viniketike, chichʼ batel sflechaik xchiʼuk s-arkoik, yuʼun sjunul li mukʼta lume chnoj ta chʼixtik xchiʼuk ta chopol tsʼiʼleletik. 25  Muʼyuk xa chanopaj batel ta skotol li vitsetik ti chichʼ toʼox chʼubael ta asadone, muʼyuk xa chanopaj batel te ta skoj ti chaxiʼ yuʼun li chʼixtik xchiʼuk chopol tsʼiʼleletike, yuʼun ta xkʼot ta sveʼeb tot vakaxetik xchiʼuk chijetik».

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ skʼan xal ‹juteb xa noʼox tsutik tal›.
O jaʼ van skʼoplal «bat jsibtastik».
O «jombetik li smuroike».
O «Seole», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «Li tojol tsebe».
Jaʼ skʼan xal ‹liʼ oy ta jtojolaltik li Diose›.
O «tsʼijil».
O «xuxubta».
O «usetik».
O «beoʼtik ta stenlejaltik».
O «ti bu chichʼ uchʼel voʼe».
Jaʼ xkaltik, li Eufratese.