Isaias 66:1-24

  • Li yichʼel ta mukʼ Diose xchiʼuk li yichʼel ta mukʼ jecheʼ diosetike (1-6)

  • Li Sion xchiʼuk yalabe (7-17)

  • Li jteklume stsoboj sbaik sventa xichʼik ta Dios ta Jerusalen (18-24)

66  Xi chal li Jeovae: «Jaʼ jchotleb sventa ajvalil li vinajele xchiʼuk jaʼ skajleb kakan li balumile.+ Vaʼun chaʼa, ¿kʼusi van jtosukal na xuʼ xavaʼanbeikun?+¿Bu oy li xkuxobil koʼontone?».+   Xi chal li Jeovae: «Jaʼ yabtel jkʼob skotol li kʼusitik tajexchiʼuk jech lik ayanuk skotol.+ Akʼo mi jech, ta jkʼel yalelli buchʼu bikʼit chakʼ sbae xchiʼuk li buchʼu vochʼem* yoʼonton ti ta xnik ta xiʼel* ta skoj li kʼusi chkale.+   Li buchʼu ta smil tot vakaxe xkoʼolaj kʼuchaʼal li buchʼu tsjip ta lum jun vinike.+ Li buchʼu chakʼ ta milbil matanal jkot chije xkoʼolaj kʼuchaʼal li buchʼu tskʼasbe steʼel snukʼ jkot tsʼiʼe.+ Li buchʼu chakʼ jun matanale... ¡xkoʼolaj kʼuchaʼal xchʼichʼel chitom!+ Li buchʼu chakʼ ta matanal sakil pom*+ sventa svulesobil ta jolile xkoʼolaj kʼuchaʼal li buchʼu tsmuyubta lokʼoletike.+ La stʼuj stukik ti bu beal tskʼan chbatikexchiʼuk kʼupil tajek sba chilik li kʼusi toj chopole.   Jaʼ yuʼun, ta jkʼel kʼutik yelan xuʼ xkakʼbeik kastigo+xchiʼuk chkakʼ taluk ta stojolalik li kʼusitik chiʼik-oe. Yuʼun kʼalal la jtakik ta ikʼele, muʼyuk buchʼu la stakʼbun;kʼalal likʼopoje, muʼyuk buchʼu la xchikintabun.+ Jaʼ la spasilanik-o li kʼusi muʼyuk lek chkilexchiʼuk jaʼ la stʼujik spasel li kʼusi chopol chkile».+   Voʼoxuk ti ta xanikik ta xiʼel* ta skoj li kʼusi chale, chikintaik kʼusi chal li Jeovae: «Li achiʼiltakik ti spʼajojoxuk xchiʼuk ti chopol chiloxuk ta skoj li jbie xi laj yalike: ‹¡Kʼupil kʼoptabiluk li Jeovae!›.+ Chakʼ sba ta ilel ta atojolalik li Diose xchiʼuk chakʼ ti xkuxetuk avoʼontonike,pe li stukike ta kʼexlal chkomik».+   ¡Oy kʼusi xvochlajet* te ta jteklum, oy kʼusi tsots chbakʼ tal te to ta templo! Yuʼun li Jeovae tal yakʼbe kastigo li yajkontratak ti kʼu yelan staik-oe.   Kʼalal skʼan toʼox xlik xkʼuxul li yole, vokʼ yuʼun.+ Kʼalal skʼan toʼox xaʼibe xkʼuxul alajele, vokʼ yuʼun jun kerem.   ¿Buchʼu jech yaʼioj taje? ¿Buchʼu yiloj jech taje? ¿Mi ta jun noʼox van kʼakʼal ch-ayan tal jun jteklum? O ¿mi ta anil noʼox chvokʼ jun mukʼta lum? Akʼo mi jech, kʼalal lik xkʼuxul yol li Sione, vokʼ noʼox ta anil li yalabtake.   Xi chal li Jeovae: «¿Mi ta van jambe yalajeb jun ants pe ti muʼyuk chkakʼ vokʼuk tal li yole?». Xi chal li Adiose: «¿Mi muʼyuk van chkakʼ vokʼuk yol jun ants ti likem xa xkʼuxul xchʼute?». 10  Kuxetuk avoʼontonik xchiʼuk li Jerusalene, akotolik voʼoxuk ti akʼanojike,+ muyubajanik xchiʼuk.+ Voʼoxuk ti chavat avoʼontonik ta stojolale, kuxetuk tajek avoʼontonik xchiʼuk, 11  yuʼun jech kʼuchaʼal jun meʼil ti chakʼ chuʼunuk yol jaʼ to mi lek xa noj xchʼut chkome, jaʼ jech chchabioxuk li Jerusalene.Ta melel, chnoj lek achʼutik xchiʼuk ta xamuyubajik tajek, yuʼun laj xa yichʼ akʼbel yutsilal. 12  Yuʼun xi chal li Jeovae: «Ta xkakʼbe tal jun oʼontonal kʼuchaʼal ukʼum+xchiʼuk li yutsilal jteklumetike chkakʼbe tal kʼuchaʼal tsatsal ukʼum ti chmutʼivane.*+ Voʼoxuke ta xakʼ chuʼunanik li Jerusalene, tspetoxuk batelxchiʼuk chchʼipoxuk ta sba yoʼ. 13  Jech kʼuchaʼal jun meʼil ti tspatbe yoʼonton li yole,jaʼ jech-o ta jpat avoʼontonik;+xchiʼuk ta xavichʼ patbel avoʼontonik ta skoj li Jerusalene.+ 14  Kʼalal chavilik taje, chamuyubajik tajekxchiʼuk li abakilike ta xchʼi kʼuchaʼal li unin* tsʼiʼlele. Jech xtok, li sjuʼel* Jeovae ojtikinbil lek chkʼot ta stojolal li yajtuneltake,pe tstikʼbe smul li yajkontratake».+ 15  «Yuʼun li Jeovae chtal kʼuchaʼal kʼokʼ+xchiʼuk li skaretatake xkoʼolaj kʼuchaʼal tsatsal ikʼ,+sventa ta skʼakʼal yoʼonton tstojbe sutel li yajkontratakexchiʼuk sventa xakʼbe kastigo ta leb kʼokʼ.+ 16  Yuʼun tstunes kʼokʼ sventa chchapanvan li Jeovae,ta melel, ta s-espada tslajes skotol li krixchanoetike;ep tajek buchʼutik chamem chkom yuʼun li Jeovae. 17  »Li buchʼutik chchʼultajes sbaike xchiʼuk ti tsakubtas sbaik sventa ch-ochik batel ta nichimaltik*+ ti jaʼ chbatik ta stojolal li kʼusi te oy ta oʼlole, li buchʼutik tstiʼik chitome,+ li chʼoe+ xchiʼuk li kʼusitik ibalik sbae,* chkʼot slajeb skotolik», xi li Jeovae. 18  «Ta skoj ti jnaʼoj li yabtelike xchiʼuk li kʼusi tsnopike, ta xital sventa jtsob krixchanoetik ta skotol mukʼtik lumetik xchiʼuk ta jeltos kʼopetik, vaʼun chtalik xchiʼuk chilik li kutsilale». 19  «Chkakʼ jun senyail ta stojolalik xchiʼuk ta jtak batel jlomuk jatviletik ta stojolal li mukʼtik lumetike, ta Tarsis,+ ta Pul xchiʼuk ta Lud+ ti jaʼ slumal j-akʼ-arkoetike, ta Tubal, ta Javan+ xchiʼuk li ta namal lumetik ti joyol ta nabe, ti muʼyuk yaʼiojik jkʼoplale o ti muʼyuk yilojik li kutsilale; li jatviletike jaʼ chalik batel kutsilal ta stojolal li mukʼtik lumetike.+ 20  Jaʼ chikʼik lokʼel tal ta mukʼtik lumetik+ li achiʼiltakik ti chkʼotik kʼuchaʼal matanal sventa Jeovae, ta kaʼetik, ta karetaetik, ta karetaetik ti lek makale, ta mulaetik, ta kameyoetik ti anil snaʼ xanavike, chikʼik tal li ta chʼul vits kuʼune, jaʼ li Jerusalene, jech tajek kʼuchaʼal tspas Israel kʼalal chichʼ tal matanal ta sna Jeova ta jun yavil ti lek sake», xi li Jeovae. 21  «Jech xtok, jlome ta xkakʼ kʼotuk ta paleetik xchiʼuk ta yajkoltaobba jlevietik», xi li Jeovae. 22  «Yuʼun jech kʼuchaʼal ta jpas achʼ vinajel xchiʼuk achʼ balumil+ ti te oy-o ta kelovale, jaʼ jech te oy-o li anitilulalike xchiʼuk li abiike»,+ xi li Jeovae. 23  Xi chal li Jeovae: «Ta jujun achʼ luna* xchiʼuk ta jujun savado,chtal snijan sbaik ta keloval* skotol li krixchanoetike.+ 24  Jech xtok, chlokʼik batel xchiʼuk tskʼelik ti bu telajtik sbekʼtal li viniketik ti la stoy sbaik ta jtojolale;yuʼun mu xcham li xuvitalik ti te xvolvunexchiʼuk mu xtupʼ li skʼakʼalike+xchiʼuk toj ibal sba ch-ilatik yuʼun skotol li krixchanoetike».

Tsʼibetik ta yok vun

O «tʼusem».
O «ti tsvul yoʼonton».
Kʼelo Glosario, sakil pom.
O «ti chavul avoʼontonik».
O «x-avlajet».
O «chmukivane; chbutʼivane».
O «unen».
Literal «li skʼob».
Jaʼ xkaltik, li nichimaltik ti bu chichʼik ta mukʼ lokʼoletike.
Kʼelo Glosario, ibal sba.
O «achʼ u».
O «chtal yichʼikun ta mukʼ».