Isaias 65:1-25

  • Li Jeovae ta xchapan li buchʼutik chichʼik ta mukʼ yan diosetike (1-16)

    • Li dios yuʼun Lekil Suertee xchiʼuk li dios ti chal kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakale (11)

    • «Li kajtuneltake ta xveʼik» (13)

  • «Achʼ vinajel xchiʼuk jun achʼ balumil» (17-25)

    • Svaʼanel naetik; stsʼunel uvaetik (21)

    • «Mu jecheʼuk noʼox ti tsots ch-abtejike» (23)

65  «Laj kakʼ jba ta saʼel ta stojolal li buchʼutik muʼyuk la sjakʼik jkʼoplale;laj kakʼ ti staikun li buchʼutik muʼyuk la saʼikune.+ Xi laj kalbe jun mukʼta lum ti muʼyuk la skʼupil kʼoptaik li jbie: ‹¡Liʼ oyune, liʼ oyune!›.+   Sjunul kʼakʼal xyeʼet jkʼob ta stojolal jun jteklum ti pim ta mantale,+ti ta xanav ta chopol bee,+ti jaʼ tspasilan-o li kʼusi tsnop stuke,+   jun jteklum ti nopolik noʼox ta sabun jol ta yeloval jsate+chakʼ milbil matanal ta nichimaltik+ xchiʼuk xtomet muyel xchʼailal* chakʼ milbil matanal ta sba ladriyoetik.   Te chchotiik ti bu oy mukinale,+te ch-echʼ yuʼunik akʼobal ti butik lek nakʼale,*yakalik ta stiʼel sbekʼtal chitom+xchiʼuk te oy ta spʼinik li yaʼlel kʼusitik toj ibalik sbae.*+   Xi chalike: ‹Te koman ti bu oyote, mu xanopaj tal ta jtojolal,yuʼun voʼon mas to chʼulun kʼuchaʼal voʼote›.* Taje xkoʼolaj kʼuchaʼal chʼail* chkʼot ta jniʼ, kʼuchaʼal kʼokʼ ti xtiltun* sjunul kʼakʼale.   ¡Kʼelavilik! Te tsʼibabil ta keloval;muʼyuk te tsʼijil chikom,yuʼun chkakʼbe stojolik,+tsʼakal lek chkakʼbe stojolik,   ta skoj li spaltailike* xchiʼuk ta skoj li spaltail smoltotakik eke»,+ xi li Jeovae. «Yuʼun xtomet muyel xchʼailal* milbil matanal laj yakʼik ta sba vitsetikxchiʼuk la xchopol kʼoptaikun ta sba bikʼtal vitsetik,+voʼon baʼyel lek tsʼakal ta jpʼisbeik li stojolike».   Xi chal li Jeovae: «Jech kʼuchaʼal te chichʼ tael achʼ vino li ta jchoj uvaexchiʼuk ti oy buchʼu xi chale: ‹Mu xachʼayik batel, yuʼun oy to bu lekik›, jaʼ jech ta jpas ta stojolal li kajtuneltake;muʼyuk ta jchʼaybe skʼoplal skotolik.+   Ta jlokʼes tal jun nitilulal ta stojolal li Jakobe,te ta jlokʼes tal ta stojolal Juda ti buchʼu ta xuʼunin li vitsetik kuʼune;+li buchʼutik jtʼujoje jaʼ ta xuʼuninikxchiʼuk jaʼ te chnakiik li kajtuneltake.+ 10  Li Sarone+ chkʼot ta jamal osiltik sventa sveʼeb chijetikxchiʼuk li stenlejaltik Akore+ chkʼot ta xkuxobil yoʼonton vakaxetik,jaʼ chuʼunin li jteklumal ti tsaʼune. 11  Pe li voʼoxuke te akʼoplalik xchiʼuk li buchʼutik chiktaik Jeovae,+ti chchʼay ta sjolik li chʼul vits kuʼune,+ti chakʼik jun mexa ta sventa li dios yuʼun Lekil Suerteexchiʼuk ti tsnojesik kapbil vino ta kopaetik sventa li dios ti chal kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakale. 12  Jaʼ yuʼun, chkakʼoxuk ta milel ta espada,+akotolik ta xanijan abaik sventa chavichʼik milel,+yuʼun la jtakoxuk ta ikʼel, pe muʼyuk la atakʼbeikun,likʼopoj, pe muʼyuk xachikintaik;+jaʼ la apasilanik-o li kʼusi muʼyuk lek chkilexchiʼuk jaʼ la atʼujik spasel li kʼusi chopol chkile».+ 13  Jaʼ yuʼun, xi chal li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale: «Li kajtuneltake ta xveʼik, pe li voʼoxuke chavilik viʼnal.+ Li kajtuneltake oy noʼox kʼusi ta xuchʼik,+ pe li voʼoxuke ta xavaʼiik takitiʼil. Li kajtuneltake ta xmuyubajik,+ pe li voʼoxuke ta xavichʼik akʼel ta kʼexlal.+ 14  Li kajtuneltake ta x-avanik ta muyubajel ta skoj ti mu kʼusi xal yoʼontonike,yan li voʼoxuke cha-avanik ta skoj ti oy kʼusi kʼux chavaʼiik ta avoʼontonikexchiʼuk xa-ijetik* ta skoj li avokolike. 15  Li voʼoxuke chopol skʼoplal chkom abiik xchiʼuk jaʼ tstunesik sventa xchopol kʼoptavanik-o li buchʼutik jtʼujoje.Li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale ta smiloxuk ta jujuntal,pe li yajtuneltake ta xakʼbe yan sbiik.+ 16  Jech oxal, buchʼuuk noʼox ti tskʼan ti x-akʼbat bendision li ta balumileta x-akʼbat bendision yuʼun li Dios ti melel* snaʼ xkʼopojexchiʼuk buchʼuuk noʼox ti oy kʼusi jamal chal ta balumilejaʼ oy kʼusi jamal chal ta stojolal li Dios ti melel* snaʼ xkʼopoje.+ Yuʼun muʼyuk xa chichʼ tael ta naʼel li vokoliletik oy toʼox ta voʼnee;ta xichʼ lokʼesel batel ta yeloval jsat.+ 17  Yuʼun ta jpas achʼ vinajel xchiʼuk jun achʼ balumil;+muʼyuk xa chichʼ tael ta naʼel* li kʼusitik kʼotemik ta pasel ta voʼneexchiʼuk muʼyuk te chkom-o ta oʼontonal.+ 18  Jaʼ yuʼun, muyubajanik xchiʼuk kuxetuk noʼox avoʼontonik ta sbatel osil ta sventa li kʼusi ta jpase. Yuʼun ta jpas ti jaʼuk sventa xakʼ muyubajel li Jerusalenexchiʼuk ta jpas ti jaʼuk sventa xakʼ kuxetel oʼontonal li jnaklejetik tee.+ 19  Ta ximuyubaj ta stojolal li Jerusalene xchiʼuk xkuxet koʼonton ta stojolal li jteklumale;+jech xtok, muʼyuk xa chichʼ aʼiel ti oy buchʼu te xviket ta okʼele mi jaʼuk ti oy buchʼu te x-avet ta skoj svokole».+ 20  «Maʼuk xa noʼox jayib kʼakʼal chkuxi li ololetik tee,mi junuk mol ta xcham kʼalal muʼyuk to staoj skʼakʼalile. Yuʼun buchʼuuk noʼox ti chcham kʼalal sien jabil yichʼoje uni kerem to chichʼ ilelxchiʼuk li jsaʼmulile ta xcham ta skoj ti chichʼ chopol kʼoptaele akʼo mi sien xa ox jabil yichʼoj.* 21  Ta xlik svaʼan snaik sventa te chnakiik,+ta stsʼun s-uvaik sventa tslobeik sat.+ 22  Muʼyuk bu tsvaʼanik naetik ti yan-o xa buchʼu te chnakiemi jaʼuk tstsʼunolajik ti yan-o xa buchʼu tslajesbe sate. Yuʼun ti kʼu sjalil kuxul li jtekʼ teʼe, jaʼ jech sjalil chkuxi li jteklumale+xchiʼuk ta skʼupinik lek yabtel skʼobik li buchʼutik jtʼujoje. 23  Mu jecheʼuk noʼox ti tsots ch-abtejike+xchiʼuk mu jecheʼuk noʼox ch-ayan yalab xnichʼnabik sventa xil svokolik;yuʼun akʼbilik bendision yuʼun Jeova+ xchiʼuk li snitilulalike.+ 24  Kʼalal muʼyuk to tskʼanbeikun vokole, yakal xa ta jtakʼbeik;kʼalal yakal to chkʼopojike, yakal xa ta jchikintabeik. 25  Jmoj chveʼik li lobo* xchiʼuk li neneʼ chije,li leone jobel tsloʼ jech kʼuchaʼal li tot vakaxe+xchiʼuk pukuk* tsloʼ li kiletel chone. Muʼyuk chakʼik vokolil xchiʼuk mi jaʼuk kʼusi chopol tspasik ta sjunul li chʼul vits kuʼune»,+ xi li Jeovae.

Tsʼibetik ta yok vun

O «xchʼayilal».
O «mukule». O jaʼ van skʼoplal «ta vakaxna ti jaʼ sventa jchabivaneje».
O «kʼusitik toj ikʼike». Kʼelo Glosario, ibal sba.
O jaʼ van skʼoplal «yuʼun chkalbot skʼoplal ti chʼulune».
O «chʼayil».
O «xloklun; xpulpun».
O «xchopolilike».
O «xchʼayilal».
O «xa-ajajetik».
O «tukʼ».
O «tukʼ».
O «muʼyuk xa chtal ta jolil».
O jaʼ van skʼoplal «xchiʼuk ti buchʼu mu to sta sien jabil chchame chopol kʼoptabil chichʼ ilel».
Li loboe xkoʼolajtik kʼuchaʼal okʼil.
O «lum».