Isaias 60:1-22

  • Li yutsilal Jeovae chojobaj ta stojolal Sion (1-22)

    • «Xkoʼolajik kʼuchaʼal paloma ti chbat ta snaike» (8)

    • Li oroe chkʼot ta xkʼexol li kovree (17)

    • «Ti bu uni jutebe ta xkʼotik ta jmil» (22)

60  «Ants, likan xa,+ xojobajan, yuʼun vul xa li sakil osil avuʼune. Xojobaj xa ta atojolal li yutsilal Jeovae.+   Yuʼun li ikʼal osile chpix li balumilexchiʼuk li pimil ikʼal* osile ta xpix li mukʼtik lumetike;yan li voʼote te chojobinaj ta atojolal li Jeovaexchiʼuk te chvinaj ta atojolal li yutsilale.   Li mukʼtik lumetike ta xnopajik batel li ta sakil osil avuʼune+xchiʼuk li ajvaliletike+ ta xnopajik batel li ta sakil osil avuʼun ti xojobaje.*+   ¡Toyo li asate xchiʼuk kʼelo ta jujujot li apat axokone! Skotolik laj xa yichʼik tsobel; yakal xa chtalik ta atojolal. Ta nom to chlikik tal li akeremtake+xchiʼuk kuchbil chtal li atsebetake.+   Li vaʼ kʼakʼale, chavil xchiʼuk ta xojobaj asat ta muyubajel,+xpʼitpʼun xa li avoʼontone xchiʼuk chmuyubaj tajek,yuʼun chichʼ takel tal ta atojolal li skʼulejal nabe;chtal ta atojolal li kʼusitik oy yuʼun mukʼtik lumetike.+   Epal kameyoetik chtal snojesik li avosilale,*jaʼ li chʼiom kameyoetik ta Madian xchiʼuk ta Efae.+ Ta xtal skotolik li buchʼutik te ta Sabae;ta xichʼik tal oro xchiʼuk sakil pom.* Ta skʼupil kʼoptaik Jeova ta yeloval krixchanoetik.+   Ta xavichʼ tsobbel tal skotol li chijetik ta Kedare.+ Li tot chijetik ta Nebayote+ ta xtun avuʼun. Chtalik li ta skajleb jmotone xchiʼuk lek chichʼik chʼamel+xchiʼuk ta jkʼupiltas li jna ti jun yutsile.*+   ¿Buchʼutik ti leʼ xviletik tal kʼuchaʼal toketike,ti xkoʼolajik kʼuchaʼal paloma ti chbat ta snaike?*   Tspat yoʼontonik ta jtojolal li lumetik ti joyol ta nabe;+li varkoetik ta Tarsise jbabe xtalik,sventa xikʼ tal ta nom li avalabe,+yichʼoj tal splataik xchiʼuk s-oroiksventa skʼupil kʼoptabeik li sbi Jeova ti jaʼ Adiose xchiʼuk li Buchʼu chʼul yuʼun Israele,yuʼun jaʼ tsmukʼibtas akʼoplal.*+ 10  Jyanlumetik ta svaʼanik li amuroalexchiʼuk li ajvaliletik yuʼunike ta xtunik ta atojolal,+yuʼun ta skapemal jol la jmajot,pe ta skoj li slekil koʼontone, ta jkʼuxubinot.+ 11  Li ochebaletik avuʼune jamal-o skotol ora;+mi jaʼuk ta xichʼ bajel ta kʼakʼal akʼobalsventa xichʼbot tal kʼusitik oy yuʼun li mukʼtik lumetikexchiʼuk jaʼ jbabe chtalik li ajvaliletik yuʼunike.+ 12  Yuʼun chlaj skʼoplal skotol li mukʼtik lumetik xchiʼuk skotol li ajvalilaletik* ti muʼyuk chtunik ta atojolalexchiʼuk ta xichʼik ulesel ta j-echʼel li mukʼtik lumetike.+ 13  Chvul ta atojolal li yutsilal Libanoe:+li enebro teʼe, li fresno teʼe xchiʼuk li nukulpate,*+sventa kʼupiluk sba yuʼun li yavil jtemploe;voʼon ta jtoybe skʼoplal li yavil kakane.+ 14  Li xnichʼnab buchʼutik laj yakʼ avokole chtalik ta atojolal xchiʼuk tskejan sbaik ta atojolal;skotol li buchʼutik muʼyuk laj yichʼikot ta mukʼe tskejan sbaik ta avakanxchiʼuk steklumal Jeova chalik akʼoplal,li Sion ti jaʼ yuʼun li Buchʼu chʼul yuʼun Israele.+ 15  Akʼo mi laj kiktaot, akʼo mi la spʼajot li krixchanoetike xchiʼuk akʼo mi muʼyuk buchʼu te x-echʼ,+ta xkakʼ ti toybiluk akʼoplal ta sbatel osile,ti voʼotuk ta akoj ti xkuxet yoʼontonik skotol li jaykʼol kuxlejal ta x-echʼe.+ 16  Ta melel, li mukʼtik lumetik xchiʼuk ajvaliletike ta xakʼbeikot skotol li kʼusi chtun avuʼune,+jech kʼuchaʼal jun ants ti chakʼbe xchuʼ li yole;*+vaʼun te chavakʼ venta ta melel ti voʼon Jkoltavanejun avuʼune, ti voʼon li Jeovaunexchiʼuk ti jaʼ Jchaʼmanvanej avuʼun+ li Buchʼu oy sjuʼel yuʼun Jakobe. 17  Oro chkakʼbot ta xkʼexol li kovree,plata chkakʼbot ta xkʼexol li tsatsal takʼine,kovre chkakʼbot ta xkʼexol li teʼexchiʼuk tsatsal takʼin chkakʼbot ta xkʼexol li tonetike;jech xtok, li jun oʼontonale ta jvaʼan kʼuchaʼal jkʼelvanej avuʼunxchiʼuk li tukʼilale ta jvaʼan kʼuchaʼal jpuk-abtel avuʼun.+ 18  Muʼyuk xa chichʼ aʼiel saʼkʼop li ta alumalemi jaʼuk chichʼ aʼibel skʼoplal lajesel xchiʼuk ti oy kʼusi chichʼ jinesel ti bu kʼalal atsʼakiltake.+ Li amuroaltake Kolebal chavakʼbe sbi+ xchiʼuk li ochebaletik avuʼune Kʼupil kʼoptael chavakʼbe sbi. 19  Li kʼakʼale muʼyuk xa chojobaj ta atojolal li ta kʼakʼaltikexchiʼuk li lunae* muʼyuk xa chojobaj ta atojolal ta akʼobaltik,yuʼun jaʼ xa chkʼot ta sakil osil avuʼun ta sbatel osil li Jeovae;+xchiʼuk jaʼ chkʼot ta avutsilal li Adiose.+ 20  Li kʼakʼal avuʼune muʼyuk xa chchʼay batelxchiʼuk muʼyuk xa chkʼunib batel xojobal li luna* avuʼune,yuʼun jaʼ xa chkʼot ta sakil osil avuʼun ta sbatel osil li Jeovae+xchiʼuk chlaj skʼoplal li yorail at-oʼonton avuʼune.+ 21  Jech xtok, chtukʼib skotol li ateklumale;jaʼ chuʼuninik ta sbatel osil li balumile. Jaʼik li skʼelom tsʼunobal ti la jtsʼune,jaʼik li yabtel jkʼob+ sventa xkichʼ toybel-o jkʼoplale.+ 22  Ti bu uni jutebe ta xkʼotik ta jmilxchiʼuk ti bu uni bikʼite ta xkʼot ta mukʼta tsatsal lum. Voʼon Jeovaun, voʼon chkakʼ ti jechuk xkʼot ta pasel ta anil mi la sta yoraile».

Tsʼibetik ta yok vun

O «ikʼpulan».
O «li ta xojobal kʼakʼal avuʼun kʼalal naka to chlokʼ talele».
Literal «snojesikot».
Kʼelo Glosario, sakil pom.
O «li jna ti alakʼ sbae».
O «ta snaik ti bu jomajtike».
O «ta skʼupiltasot».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «siprese».
Literal «ta xachuʼunbe xchuʼ li mukʼtik lumetike xchiʼuk chachuʼunbe xchuʼ li ajvaliletike».
O «ue».
O «u».