Isaias 6:1-13

  • Li kʼusi laj yakʼ ta ilel ta stemplo li Jeovae (1-4)

    • Chʼul, chʼul, chʼul li Jeovae (3)

  • Laj yichʼ lekubtasbel kʼusi chlokʼ ta ye li Isaiase (5-7)

  • Laj yichʼ akʼbel yabtel li Isaiase (8-10)

    • «¡Liʼ oyun voʼone! ¡Takun batel!» (8)

  • «Kajval Jeova, ¿bakʼin to van ti jech yelane?» (11-13)

6  Li ta sjabilal kʼalal cham li ajvalil Usiase,+ te chotol laj kil Jeova ta jun chotlebal sventa ajvalil ti lek toyole,+ jech xtok, li yok snatil kʼuʼe noj yuʼun li temploe.  Te vaʼal serafinetik ta spat xokon; oy vakib xikʼik ta jujuntal. Li chib xikʼike smakoj-o satik, li chibe smakoj-o yakanik, li yan chib xikʼike jaʼ ta xvilik-o ti xtal xbatik noʼoxe.   Xi chalbe sbaik ta jujuntale: «Chʼul, chʼul, chʼul li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike.*+ Noj ta smukʼulal spʼejel li balumile».  Ta skoj li tsatsal yechʼomal eile,* li spostealtak ochebale nik xchiʼuk noj ta chʼail* li nae.+   Vaʼun, xi laj kale: «¡Abol jba! ¡Jpʼel skʼoplal chamemun,*yuʼun chopol li kʼusi chlokʼ ta keexchiʼuk te nakalun xchiʼuk krixchanoetik ti chopol kʼusi chlokʼ ta yeike;+yuʼun laj xa yil jsat li Ajvalile, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike!».  Laj une, vil tal ta jtojolal jun li serafine, stsakoj talel jpʼej tsanem akʼal+ ta slatsʼobil, te la slokʼes tal li ta skajleb matanale.+  La snapʼanbun ta ke xchiʼuk xi laj yale: «¡Kʼelavil! Liʼe laj xa yichʼ napʼanel li ta avee. Chʼabal xa apaltail*xchiʼuk chʼay xa skʼoplal li amule».  Vaʼun, laj kaʼibe yechʼomal ye Jeova ti xi chale: «¿Buchʼu ta jtak batel xchiʼuk buchʼu chbat kuʼuntik?».+ Laje, xi laj kale: «¡Liʼ oyun voʼone! ¡Takun batel!».+   Xi la stakʼe: «Batan xchiʼuk xi xavalbe li jteklum liʼe: ‹Ep ta velta chavaʼiik,pe muʼyuk chavaʼibeik smelolal;ep ta velta chavilik,pe muʼyuk chavojtikinik›.+ 10  Akʼo yijubuk yoʼonton li jteklum liʼe,+akʼo muʼyukuk ta yoʼontonik xchikintael+xchiʼuk makbo li satike,sventa mu kʼusi xilik ta satik,sventa mu kʼusi xaʼiik li ta xchikinike,sventa mu xaʼibeik smelolal ta yoʼontonikxchiʼuk sventa mu sutik tal ta jtojolal xchiʼuk ti jech xichʼik poxtaele».+ 11  Jaʼ yuʼun, xi laj kale: «Kajval Jeova, ¿bakʼin to van ti jech yelane?». Vaʼun, xi laj yale: «Jaʼ to mi lilijem xa kom li jteklumetike, mi chʼabal xa ox li jnaklejetike,mi muʼyuk xa ox yajval li naetike,mi lajem xa ox li lume xchiʼuk mi muʼyuk xa ox kʼusi x-ayane;+ 12  jaʼ to mi la snamajes xa ox batel viniketik li Jeovae+xchiʼuk mi xokol xa ox kom li balumile. 13  »Pe oy to juteb* krixchanoetik ti te chkom nakiikuk li ta jteklume xchiʼuk chichʼ chikʼel yan velta, xkoʼolaj kʼuchaʼal jpets mukʼta teʼ xchiʼuk xkoʼolaj kʼuchaʼal jpets sedro teʼ ti chkom xchumanil mi laj xa ox yichʼ tuchʼele; jaʼ jun chʼul nitilulal chkʼot li xchumanile».

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
Literal «stsatsal yechʼomal ye buchʼu kʼopoje».
O «chʼayil».
Literal «chkichʼ tsʼijtsanel».
O «achopolil».
O «jun ta lajunvoʼ».