Isaias 59:1-21

59  ¡Kʼelavilik! Li skʼob Jeovae mu toj komkomuk sventa mu xkoltavan+mi jaʼuk makal xchikin ti mu xa xaʼie.+   Mu jechuk, yuʼun jaʼ snamajesojoxuk ta stojolal Adiosik li apaltailike.*+ Jaʼ snakʼoj-o* sat ta atojolalik li amulikexchiʼuk mu skʼan xchikintaboxuk.+   Yuʼun balom* chʼichʼ li xpachʼomal akʼobike+xchiʼuk noj ta mulil li sniʼ akʼobike. Naka jutbil kʼop* li kʼusi chlokʼ ta aveike+ xchiʼuk atiʼoj xa stanal aveik chavalik li kʼusi muʼyuk tukʼe.   Muʼyuk buchʼu oy ta yoʼonton li tukʼilale+xchiʼuk muʼyuk buchʼu chbat ta snail chapanobbail ti tukʼ xa kʼusi chale. Jaʼ spatoj-o yoʼontonik li kʼusi mu meleluke*+ xchiʼuk chalik li kʼusi muʼyuk stue. Chchiʼinik kʼuchaʼal jun olol li choplejale, vaʼun jaʼ chvokʼ yuʼunik li kʼusi chakʼ vokolile.+   Li kʼusi chvokʼ yuʼunike jaʼ li ston kiletel chon ti oy svenenoalexchiʼuk tsjalik sna om sventa tspasik-o ta pokʼ.+ Buchʼuuk noʼox ti tslobe li ston kiletel chone ta xchamxchiʼuk li ston chon ti chichʼ vochʼele* te ta xlokʼ tal jkot kiletel chon.   Li sna om ti la sjalike mu xtun ta kʼuʼil pokʼilmi jaʼuk xuʼ xpix-o sbaik li kʼusi tspasike.+ Jaʼ noʼox chakʼ vokolil li yabtelikexchiʼuk chopolik tajek kʼusitik tspasik xchiʼuk li skʼobike.+   Xpʼitetik batel ta anil ta spasel li kʼusi chopolexchiʼuk sujom chbat smalbeik xchʼichʼel li buchʼu muʼyuk smule.+ Chopol li kʼusitik tsnopike;naka lajelal xchiʼuk vokolil oy li ta sbeike.+   Mu xojtikinbeik sbelel li jun oʼontonalexchiʼuk muʼyuk tukʼilal ti butik echʼemike.+ Ta xotpʼin li sbeike;li buchʼu te chanav batele muʼyuk ta xojtikin li jun oʼontonale.+   Jaʼ yuʼun, nom oy ta jtojolalkutik li tukʼilalexchiʼuk muʼyuk chvul ta jtojolalkutik li kʼusi tukʼe. Jech-o ta jmalakutik ti oyuk sakil osile, pe jaʼ noʼox oy ikʼal osil;jech-o ta jmalakutik ti xojobajuk li sakil osile, pe solel ikʼmutsʼan-o* ti bu yakal chixanavkutike.+ 10  Ta jchavchav pikutik* li muro kʼalal chixanavkutike, xikoʼolajkutik kʼuchaʼal maʼsatetik;+xikoʼolajkutik xchiʼuk li buchʼutik chʼabal sbekʼ satike, jech-o chavchav pikbil chixanavkutik. Ta jmak* kakankutik ta oʼlol kʼakʼal, xkoʼolaj kʼuchaʼal ch-ikʼub xa osil ta mal kʼakʼal;kʼalal te oyunkutik xchiʼuk li buchʼutik tsotsike, xikoʼolajkutik kʼuchaʼal anima. 11  Jkotolkutik jech-o xi-avetkutik kʼuchaʼal osoxchiʼuk xivuʼetkutik* ta okʼel ta at-oʼonton kʼuchaʼal paloma. Jmalaojkutik ti oyuk tukʼilale, pe jecheʼ noʼox;jmalaojkutik ti oyuk kolebale, pe solel nom oy ta jtojolalkutik. 12  Yuʼun ep tajek la jtoy jbakutik ta yeloval asat;+ta jujutos li jpaltailkutike* jaʼ chakʼ ta ilel ti oy jmulkutike.+ Yuʼun jnaʼojkutik ti la jtoy jbakutike;xkojtikinkutik lek li jpaltailkutike.+ 13  Jpasoj jmulkutik xchiʼuk jmukoj ta koʼontonkutik li Jeovae;laj xa kiktakutik li Jdioskutike. Kalojbekutik skʼoplal li ilbajinvaneje xchiʼuk li toybaile;+la jnop ta koʼontonkutik li jutbil kʼope* xchiʼuk jkʼuxoj xa stanal kekutik laj kalkutik batel.+ 14  Chichʼ nutsel sutel li tukʼilale+xchiʼuk nom vaʼal chkom li kʼusi tukʼe;+yuʼun li kʼusi melele laj xa smak* yakan ti bu oy ep krixchanoetike*xchiʼuk li kʼusi tukʼe mu xa x-och batel te. 15  Chʼay xa batel skʼoplal li kʼusi melele+xchiʼuk buchʼuuk noʼox ti chikta spasel li kʼusi chopole chichʼ pojbel li kʼusitik yuʼune. Li Jeovae laj yil taje xchiʼuk chopol laj yaʼi,*yuʼun muʼyuk tukʼilal.+ 16  Laj yil ti chʼabal junuk vinik ti chkoltavanexchiʼuk labal sba laj yil ti muʼyuk buchʼu bat spak kʼope,jaʼ yuʼun jaʼ pojvan* li skʼobexchiʼuk jaʼ koltaat yuʼun li stukʼilale. 17  Vaʼun, la slap kʼuchaʼal smak sbekʼtal* li tukʼilalexchiʼuk la xoj ta sjol kʼuchaʼal smak sjol li kolebale.*+ La slap li kʼuʼil pokʼil sventa pakob kʼope+xchiʼuk ti oy tajek ta yoʼonton chtukʼibtasvane la slap kʼuchaʼal natil kʼuʼil ti chʼabal skʼobe. 18  Ta jujuntal ta xakʼbe stojol ta skoj li kʼusi spasojike:+ li buchʼutik chopol ch-ilate chakʼbe ta ilel skapemal sjol, li yajkontratake tspakbe sutel.+ Li lumetik ti joyolik ta nabe jaʼ chakʼbe li kʼusitik staik-oe. 19  Te to ta smaleb kʼakʼal ta xiʼtabeik* li sbi Jeovaexchiʼuk te to ta slokʼeb kʼakʼal ta xiʼtabeik li smukʼulale,yuʼun jech chtal kʼuchaʼal yok ukʼum ti tsots tajeke,ti kuchbil chtal ta yip Jeovae. 20  Xi chal li Jeovae: «Te chkʼot+ ta Sion li Jchaʼmanvaneje,+te chkʼot ta stojolal li snitilulal Jakob ti chiktaik spasel li kʼusitik chopole».+ 21  «Li voʼone xi yelan li jtrato xchiʼukike»,+ xi li Jeovae. «Li kip ti te oy ta atojolale xchiʼuk li kʼusitik kaloj ti kakʼoj ta avee muʼyuk chichʼ lokʼesel li ta avee, li ta ye anichʼnabe mi jaʼuk li ta ye amamobtake, jech-o avi xchiʼuk kʼalal to ta sbatel osil», xi li Jeovae.

Tsʼibetik ta yok vun

O «achopolilike».
O «smukoj-o».
O «balem; bonol ta».
O «nopbil kʼop; epal kʼop».
O «li kʼusi jecheʼe».
O «tʼusele».
O «ikʼpulan-o».
O «jax pikutik».
O «xtʼab».
O «xijuetkutik».
O «li jchopolilkutike».
O «nopbil kʼope; epal kʼope».
O «tʼab xa».
O «li ta chʼivite; li ta kayee».
Literal «chopol laj yil sat».
O «kuch-o yuʼun».
Jaʼ jtos makobbail tstunesik kʼalal chbatik ta paskʼope.
O «ti kuch yuʼune».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.