Isaias 50:1-11

  • Li smul Israele chakʼ vokoliletik (1-3)

  • Jun yajtunel Jeova ti jchʼunej mantale (4-11)

    • Li yokʼ xchiʼuk xchikin li buchʼu chichʼ chanubtasele (4)

50  Liʼe jaʼ li kʼusi chal li Jeovae: «¿Bu oy li svunal ti chakʼ ta ilel ti la jsutes-o+ li ameʼik kʼalal la jtak batele? ¿O buchʼu ta junukal yajval kil* la jchonoxuk batel? ¡Kʼelavilik! Jaʼ ta skoj apaltail* atukik+ ti laj avichʼik chonel batelexchiʼuk jaʼ ta skoj amul atukik ti laj yichʼ takel batel li ameʼike.+   Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun muʼyuk buchʼu liʼ la jta kʼalal litale? ¿Kʼu yuʼun muʼyuk buchʼu la stakʼbun kʼalal likʼopoje?+ ¿Mi yuʼun toj komkom li jkʼob sventa jpojoxukeo mi yuʼun van chʼabal juʼel sventa jkoltaoxuk?+ ¡Kʼelavilik! Kʼalal chkal mantale, chtakij li nabe;+chkʼataj kuʼun ta takixokol balumil li ukʼumetike.+ Li choyetik teye ta xchamik ta skoj ti chʼabal xa voʼe,ta xchamik ta takitiʼil.   Voʼon ta jpix ta ikʼal osil li vinajele+xchiʼuk voʼon chkakʼbe skʼuʼin li ikʼal pokʼe.   Li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale xchanubtasojbun lek li kokʼ sventa xichanubtasvane,*+sventa xitojobuk lek stakʼbel* li buchʼu lubeme.+ Jaʼ tstijun jujun sob,jaʼ ta stijun sventa jtsʼet chikinta li kʼusi yakal chakʼ jchane.+   Li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale sjamojbun lek li jchikinexchiʼuk muʼyuk la jtoy jba.+ Muʼyuk bu la jvalopatin komel.+   Laj kakʼbe akʼo smajik jpat li buchʼutik tsmajikunexchiʼuk laj kakʼbe xokon jsat li buchʼutik tsbulik kisime. Muʼyuk la jnakʼ* jsat ta sventa li chopol kʼoptaele xchiʼuk ta sventa li tubtaele.+   Pe ta skoltaun li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale.+ Jech oxal, muʼyuk chikʼexav. Jech oxal, tsots la jpas jsat kʼuchaʼal tsatsal ton,+yuʼun jnaʼoj ti muʼyuk chkichʼ kʼexlaltasele.   Li buchʼu chal ti tukʼune nopol oy ta jtojolal. ¿Buchʼu van xuʼ stikʼbun jmul?*+ Jmojuk jtsal jbatik.* ¿Buchʼu ti tskontrainune? Akʼo nopajuk talel ta jtojolal.   ¡Kʼelavilik! Ta skoltaun li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale. ¿Buchʼu van xuʼ xal ti oy jmule? ¡Kʼelavilik! Skotolik ta xmolibik kʼuchaʼal jlik kʼuʼil pokʼil. Ta xlajesatik yuʼun jkot bikʼit chon. 10  ¿Buchʼu junukal avuʼunik ti ta xiʼta* Jeovaxchiʼuk ti ta xchikinta kʼusi chal li yajtunele?+ ¿Buchʼu junukal xanavem ta ikʼpulan osil ti bu chʼabal jutebuk sakil osile? Akʼo spat yoʼonton li ta sbi Jeovae xchiʼuk akʼo saʼ koltael* ta stojolal li Sdiose. 11  ¡Kʼelavilik! Akotolik voʼoxuk ti yakal chatsanik kʼokʼe,ti yakal chavilesik muyel li xnich kʼokʼe,te xaxanavik li ta xojobal akʼokʼike,ti bu xchʼitlajet chlokʼ li xnich akʼokʼike. Liʼe jaʼ li kastigo chkakʼboxuke: ta skoj ti oy kʼusi solel kʼux chavaʼiike, ta xapuchʼan abaik.

Tsʼibetik ta yok vun

O «jchʼom».
O «achopolil».
O «stojobtasojbun lek kokʼ».
O jaʼ van skʼoplal «stsatsubtasel».
O «jmuk».
O «saʼun ta kʼop».
O «Jmojuk xijvaʼi».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «spat yoʼonton».