Isaias 45:1-25

  • Li Siroe laj yichʼ tʼujel sventa stsal li Babiloniae (1-8)

  • Li achʼele muʼyuk tstsak ta kʼop li Jpatpʼine (9-13)

  • Li mukʼtik lumetike chakʼik venta ti chiʼinbilik yuʼun Dios li Israele (14-17)

  • Xuʼ jpat koʼontontik ta stojolal Dios ta sventa li spasbentake xchiʼuk li kʼusi chal ti chkʼot ta pasele (18-25)

    • Li balumile laj yichʼ meltsanel sventa xichʼ naklebinel (18)

45  Voʼon li Jeovaune xi chkalbe li buchʼu jtʼujoje, li Siroe,+ti jtsakojbe lek li sbatsʼikʼobe,+sventa ta jchapan mukʼtik lumetik ta yeloval,+sventa ta jlajesbe stsatsal* li ajvaliletike,sventa ta jam xchaʼpechal tiʼ naetik ta yelovalxchiʼuk sventa mu makaluk li tiʼ naetike:   «Voʼon jbabe chibat avuʼun+xchiʼuk ta jem yalel li bikʼtal vitsetik sventa parejo xkome. Ta jlilin li tiʼ naetik ti pasbil ta kovreexchiʼuk ta jtuchʼbe li stakʼinaltak ti kʼatajtike.+   Ta xkakʼbot li kʼulejaletik ti te oy ta ikʼal osilexchiʼuk li kʼulejaletik ti lek nakʼajtik* ta snakʼobile,+sventa xanaʼ ti voʼon Jeovaune,li Dios yuʼun Israele, ti la stakot ta ikʼel ta abie.+   Ta skoj li kajtunel Jakob xchiʼuk li Israel ti jaʼ jtʼujoje,yakal ta jtakot ta ikʼel ta abi. Yakal chkakʼbot jun abi ti jaʼ chavichʼ-o ichʼel ta mukʼe akʼo mi mu toʼox xavojtikinun.   Voʼon Jeovaun, muʼyuk buchʼu yan. Muʼyuk yan Dios jech kʼuchaʼal voʼone.+ Voʼon ta jtsatsubtasot* akʼo mi mu toʼox xavojtikinun,   sventa snaʼik krixchanoetikkʼalal to slokʼeb kʼakʼal xchiʼuk kʼalal to smaleb kʼakʼal,ti chʼabal buchʼu yan jech kʼuchaʼal voʼone.+ Voʼon Jeovaun, muʼyuk buchʼu yan.+   Voʼon chkakʼ ayanuk li sakil osile+ xchiʼuk li ikʼal osile,+voʼon chkakʼ li jun oʼontonale+ xchiʼuk li vokolile;+voʼon Jeovaun, voʼon ta jpas skotol li kʼusitik taje.   Vinajel, akʼo yaluk tal voʼ;+akʼo smal yalel tal tukʼilal li toke. Akʼo chʼiuk kʼuchaʼal sbekʼ tsʼunobil ta balumil li kolebal xchiʼuk tukʼilalexchiʼuk akʼo pʼolikuk batel.+ Voʼon Jeovaun, voʼon kaloj ti jech chkʼot ta pasel taje».   ¡Abol sba li buchʼu tstsak ta kʼop li Jpasvanej yuʼune,*yuʼun xkoʼolaj kʼuchaʼal sjepelul lumal pʼinti te pechel ti bu lamal li yantik sjepelul lumal pʼine! ¿Mi xi van chalbe Jpatpʼin* li achʼele: «¿Kʼusi yakal chapas?»?+ O ¿mi xi van chal li yabtel akʼobe: «Muʼyuk skʼob»?* 10  Abol sba li buchʼu xi chalbe stote: «¿Kʼu yuʼun ti lakʼot ta jtote?» xchiʼuk li buchʼu xi chalbe smeʼe: «¿Kʼu yuʼun ti la avokʼesune?». 11  Xi chal li Jeovae, li Buchʼu chʼul yuʼun Israele,+ ti jaʼ li Jpasvanej yuʼune: «¿Mi yuʼun chachibal kʼoptaikun ta sventa li kʼusi chtal ta mas jelavelexchiʼuk mi yuʼun chavalbeikun kʼusi skʼan jpas ta stojolal li jnichʼnabe+ xchiʼuk ta sventa li yabteltak jkʼobe? 12  Voʼon la jpas li balumile+ xchiʼuk voʼon la jmeltsan li krixchanoetik ti te oyike.+ Voʼon la jlichʼan batel ta jkʼob jtuk li vinajele+xchiʼuk laj kalbe mantal li kʼanaletike xchiʼuk skotol li kʼusitik te oye».+ 13  Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike:* «Ta skoj ti tukʼune, jvaʼanoj jun vinik+xchiʼuk voʼon ta jtukʼibtasbe skotol li sbetake. Jaʼ ta xchaʼvaʼan li jteklumale+xchiʼuk ta skolta lokʼel tal li buchʼutik ikʼbilik batel kuʼune,+ muʼyuk tskʼan stojol xchiʼuk muʼyuk tstsak takʼin».*+ 14  Xi chal li Jeovae: «Li skanal* Ejiptoe xchiʼuk li spʼolmal* Etiopia xchiʼuk jsebaetik ti jaʼik natil viniketikechtalik ta atojolal xchiʼuk chavuʼuninan. Chukajtik ta kadena tijil chtalik ta apat. Chtalik xchiʼuk tsnijan sbaik ta atojolal.+ Chichʼoxuk ta mukʼ kʼalal xi tskʼoponoxuke: ‹Ta melel, te xchiʼukot li Diose+xchiʼuk muʼyuk buchʼu yan te xchiʼukot; muʼyuk yan Dios›». 15  Ta melel, voʼot li Diosot ti anakʼoj* abae,Dios yuʼun Israel, voʼot ti Jkoltavanejote.+ 16  Skotolik ta xichʼik akʼel ta kʼexlal xchiʼuk chichʼik bikʼtajesbel skʼoplalik;li buchʼutik tspasik lokʼoletike xnijetik xa batel ta kʼexlal.+ 17  Pe li Jeovae ta skolta Israel sventa sbatel osil.+ Muʼyuk chavichʼik akʼel ta kʼexlal xchiʼuk muʼyuk chavichʼik bikʼtajesbel akʼoplalik ta sbatel osil.+ 18  Yuʼun li Jeovati jaʼ Jpasvanej yuʼun vinajele,+ ti jaʼ melel Diose,ti jaʼ li buchʼu la spas li balumile, ti buchʼu la smeltsan ti la snakan leke,+ti mu jecheʼuk noʼox la smeltsane,* ti la smeltsan sventa xichʼ naklebinele,+ xi chale: «Voʼon Jeovaun, muʼyuk buchʼu yan. 19  Muʼyuk bu bat jnakʼ* jba kʼalal likʼopoje,+ muʼyuk bat kʼopojkun li ta yosilal ikʼal osile;muʼyuk xi laj kalbe li snitilulal Jakobe:‹Saʼikun, pe jecheʼ noʼox chavakʼ avokolik›. Voʼon Jeovaun ti tukʼ kʼusi chkale xchiʼuk ti melel li kʼusi chlokʼ ta kee.+ 20  Tsobo abaik xchiʼuk laʼik. Jmoj xanopajik tal, voʼoxuk ti jatavemoxuk lokʼel tal li ta mukʼtik lumetike.+ Muʼyuk kʼusi snaʼik li buchʼutik yichʼojik batel lokʼoletikexchiʼuk ti tskʼoponik jun dios ti mu xuʼ xkoltaatike.+ 21  Alik tal li kʼusi kʼot ta pasele, alik tal kʼusi ti akʼopike. Jmojuk xachap aloʼilik. ¿Buchʼu ti voʼne xa onoʼox laj yal tajexchiʼuk ti laj yakʼ ta aʼiel ta voʼnee? ¿Mi mu voʼonuk laj kal ti Jeovaune? Muʼyuk yan Dios kʼuchaʼal voʼon;jun Dios ti tukʼ kʼusitik tspase xchiʼuk ti Jkoltavaneje,+ muʼyuk buchʼu yan kʼuchaʼal voʼone.+ 22  Akotolik kʼalal to ta spajeb balumil, laʼik ta jtojolal, vaʼun chakolik,+yuʼun voʼon Diosun, muʼyuk buchʼu yan.+ 23  Laj kakʼ ke ta skoj li jbie;oy xa kʼusi lokʼem ta ke ti jaʼ melele,jaʼ yuʼun persa chkʼot ta pasel:+ tskejan sba skotolik ta jtojolalxchiʼuk skotolik chalbeikun ta jamal ti tukʼ chakʼ sbaike+ 24  xchiʼuk xi chalike: ‹Ta melel, oy melel tukʼilal xchiʼuk juʼelal ta stojolal li Jeovae. Skotol li buchʼutik chkap sjolik ta stojolale xnijetik xa ta kʼexlal chtalik ta stojolal. 25  Skotol li snitilulal Israele chakʼik venta ti oy srasonik ti chtunik ta stojolal Jeovae+xchiʼuk chmuyubajik ta stojolal›».

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «jtitunbe xchʼut».
O «mukajtik».
Literal «ta jtsinbot lek achʼut».
O «li Buchʼu pasat-o yuʼune».
O «li Buchʼu pasat-o yuʼun».
O jaʼ van skʼoplal «O ¿mi xi van chal li achʼele: ‹Muʼyuk stsakobil li avabtele›?».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «tstsak michʼob kʼabal».
O jaʼ van skʼoplal «Li j-abteletik yuʼun».
O jaʼ van skʼoplal «li jpʼolmajeletik yuʼun».
O «amukoj».
O jaʼ van skʼoplal «ti mu jecheʼuk noʼox xokole».
O «jmuk».