Isaias 44:1-28

  • Tsta bendision li jteklum ti tʼujbil yuʼun Diose (1-5)

  • Jaʼ noʼox stuk Dios li Jeovae (6-8)

  • Muʼyuk sbalil li lokʼoletik tspas krixchanoe (9-20)

  • Li Jeovae jaʼ li Jchaʼmanvanej yuʼun Israele (21-23)

  • Chchaʼta yav ta skoj li Siroe (24-28)

44  »Chikintao, kajtunel Jakob,chikintao, Israel, voʼot ti jtʼujojote.+   Xi chal li Jeovati jaʼ li Jpasvanej avuʼune xchiʼuk ti jaʼ Jmeltsanvanej avuʼune,+ti jaʼ la skoltaot tal kʼalal te toʼox oyot ta yalajeb ameʼe:* ‹Mu xaxiʼ, kajtunel Jakob,+mu xaxiʼ, Jesurun,*+ voʼot ti jtʼujojote.   Yuʼun voʼon ta jmal talel voʼ li ta takin balumile+xchiʼuk chkakʼ beinuk ukʼum li ta takin lume. Ta jmal talel j-espiritu ta stojolal li anitilulale+xchiʼuk chkakʼ talel bendision ta stojolal li anitilulale.   Ta xlik chʼiikuk jech kʼuchaʼal chchʼi li tsʼiʼleltik ti lek yoxike,+jech kʼuchaʼal alamo teʼetik ti te chchʼi ta xokon ukʼumetike.   Oy jun ti xi ta xale: «Jaʼ yuʼunun li Jeovae».+ Oy jun xtoke ta xichʼbe sbi Jakobxchiʼuk oy to yan xtok ti xi ta stsʼiba ta skʼobe: «Jaʼ yuʼunun li Jeovae». Vaʼun, ta xichʼbe sbi li Israele›.   Xi chal li Jeovati jaʼ Ajvalil yuʼun Israele+ xchiʼuk ti jaʼ Jchaʼmanvanej yuʼune,+ li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike:* ‹Voʼon li baʼyelune xchiʼuk voʼon li slajebune.+ Voʼon noʼox jtuk Diosun, muʼyuk yan.+   ¿Mi oy buchʼu ti xikoʼolaj xchiʼuke?+ ¡Akʼo kʼopojuk, akʼo yal tal xchiʼuk akʼo yakʼbun ta ilel!+ Akʼo yal tal li kʼusitik kʼot ta pasel kʼalal la jlikes tal li jteklum ta voʼne tajeke,li kʼusitik jaʼ to chtalexchiʼuk li kʼusitik jaʼ to chkʼot ta pasele.   Mu xanikik ta xiʼelxchiʼuk mu xchʼay achʼulelik ta xiʼel.+ ¿Mi mu baʼyeluk xa onoʼox kalojboxuk xchiʼuk kakʼoj anaʼik ta jujuntal? Voʼoxuk jtestigooxuk.+ ¿Mi oy van yan Dios jech kʼuchaʼal voʼone? Muʼyuk, muʼyuk yan Mukʼta ton;+ mi junuk bu kiloj›».   Skotolik li buchʼutik tspasik lokʼoletike muʼyuk sbalilikxchiʼuk li lokʼoletik yuʼunik ti skʼanojike muʼyuk sbalil jsetʼuk* ta xkom.+ Li stukike* mu xuʼ xkʼotik ta testigo, yuʼun mu kʼusi xilik xchiʼuk mu kʼusi snaʼik,+jaʼ yuʼun, chichʼik akʼel ta kʼexlal li buchʼutik tspasik lokʼoletike.+ 10  ¿Buchʼu van tspas jun dios o chunijes takʼin sventa tspas jun lokʼolti mu kʼusi xtun-oe?+ 11  ¡Kʼelavil! ¡Skotol li xchiʼiltak ta spasel lokʼoletike chichʼik akʼel ta kʼexlal!+ Li buchʼutik xtojobik lek spasel kʼusitike jaʼik noʼox krixchanoetik. Akʼo stsob sba skotolik xchiʼuk teuk tsʼijil xkomik. Ta xchʼay xchʼulelik ta xiʼel xchiʼuk ta xichʼik akʼel ta kʼexlal. 12  Li jtentakʼine stsakoj yabtejeb sventa tskʼakʼubtas ta sba akʼal li takʼine. Ta sten ta martiyo,xkechet ta stukʼibtas batel ta skʼob ti lek tsotse.+ Laje, chlik viʼnajuk xchiʼuk chʼabal xa yip chkom;muʼyuk chuchʼ voʼ, vaʼun ta xlub. 13  Li buchʼu ta xan teʼe ta stimanbe chʼojon sventa tspʼis li teʼe, chakʼbe batel senyail ta tsajal jis. Xkechet ta stukʼibtas batel ta xjuxobil teʼ xchiʼuk ta spʼis ta jun abtejebal* sventa chakʼbe senyail. Jech tslokʼta kʼuchaʼal slokʼol vinik,+jech kʼupil sba tspas kʼuchaʼal jun viniksventa xichʼ chotanel ta jun na.*+ 14  Oy jun ti jaʼ yabtel xtuchʼel sedro teʼe. Tstʼuj jtosuk teʼ, jtekʼ tulanxchiʼuk chakʼ chʼiuk lek te ta yut teʼtikaltik.+ Ta stsʼun jtekʼ tsij-uch,* vaʼun chchʼi kʼalal chakʼ voʼe. 15  Vaʼun, chkʼot ta siʼ sventa tstsan-o skʼokʼ jun krixchano. Tstunes jlom sventa chkʼatin-o;ta stsan-o skʼokʼ xchiʼuk tstaʼajes-o span. Pe tspas-o jun dios xtok xchiʼuk chichʼ ta mukʼ. Ta spas ta jun lokʼol xchiʼuk tsnijan sba ta stojolal.+ 16  Li j-oʼlole jaʼ siʼil skʼokʼ;jaʼ tsvo-o bekʼet stiʼ xchiʼuk lek noj xchʼut chkom. Jech xtok, jaʼ tskʼatin xchiʼuk xi chale: «Jun xa noʼox yutsil xkʼixnal li kʼokʼe». 17  Pe li skomenal* teʼe jaʼ tspas-o jun sdios, ta spas-o jun lokʼol. Tsnijan sba ta stojolal xchiʼuk chichʼ ta mukʼ. Tspas orasion xchiʼuk xi chalbee: «Koltaun, yuʼun voʼot jdiosot».+ 18  Muʼyuk kʼusi snaʼik li jpaslokʼoletike xchiʼuk muʼyuk kʼusi xaʼibeik smelolal,+yuʼun makal li satike xchiʼuk mu xilikxchiʼuk chʼabal spʼijil li yoʼontonike. 19  Mi junuk buchʼu tsnop ta yoʼontono muʼyuk yojtikinobil yuʼun o muʼyuk spʼijil sventa xi chale: «Li j-oʼlole kʼot ta siʼil jkʼokʼxchiʼuk li yakʼalile jaʼ la jtaʼajes-o jpan xchiʼuk jaʼ la jvo-o bekʼet jtiʼ. Vaʼun chaʼa, ¿mi ta jpas-o kʼusi toj chopol li ta skomenal* teʼe?+ ¿Mi ta van xkichʼ ta mukʼ li jpʼos teʼe?».* 20  Xkoʼolaj kʼuchaʼal puro tan tsloʼ yaʼeluk. Li yoʼonton ti lajem ta loʼlaele kʼejpʼunat* lokʼel ta be. Mu xpoj yuʼun sba stuk xchiʼuk muʼyuk chal ta jamal ti muʼyuk sbalil li lokʼol te stsakoje. 21  «Jakob, vuleso ta ajol li kʼusitik taje; Israel, vuleso ta ajol ek,yuʼun voʼot kajtunelot. Voʼon la jpasot xchiʼuk voʼot kajtunelot.+ Muʼyuk ta jchʼayot ta jol, Israel.+ 22  Ta jtupʼ amultak, xkoʼolaj kʼuchaʼal ta jpix ta tok+xchiʼuk ta jtupʼ apaltailtak,* xkoʼolaj kʼuchaʼal ta jpix ta pimil tok. Sutan tal ta jtojolal, yuʼun voʼon ta jchaʼmanot.+ 23  Vinajel, ¡avanan ta muyubajel,yuʼun oy xa kʼusi spasoj li Jeovae! Yutil to balumil, ¡xkuxetuk avoʼonton xa-avan! Vitsetik, teʼtikaltik xchiʼuk skotol li teʼetik te oye,¡avananik ta muyubajel!+ Yuʼun li Jeovae la xchaʼman li Jakobexchiʼuk te chakʼ ta ilel yutsilal ta stojolal li Israele».+ 24  Li Jeovae, li Jchaʼmanvanej avuʼune,+li buchʼu la spasot kʼalal te toʼox oyot ta yalajeb ameʼe, xi chale: «Voʼon Jeovaun, voʼon la jpas skotol li kʼusitik x-ayane. Voʼon noʼox jtuk la jlichʼan batel li vinajele+xchiʼuk voʼon la jnakan li balumile.+ ¿Buchʼu van te jchiʼuk sventa skoltaun? 25  Yakal ta jsokesbe li senyail chakʼik ta ilel li jecheʼ j-alkʼopetikexchiʼuk voʼon ta jpas ti chuvaj xa tspas sbaik li jtʼunoletike;*+voʼon yakal ta jpas ti mu xa snaʼ kʼusi tspasik li buchʼutik pʼijikexchiʼuk yakal chkakʼ bolibikuk akʼo mi oy spʼijilik;+ 26  jaʼ li buchʼu chakʼ kʼotuk ta pasel li kʼusi chal li yajtunelexchiʼuk ti chkʼot ta pasel yuʼun skotol li kʼusi chal yaj-almantaltake;+jaʼ li buchʼu xi chal ta stojolal li Jerusalene: ‹Chichʼ naklebinel›,+ ti xi chal xtok ta stojolal li jteklumetik ta Judae: ‹Chlik yichʼ chaʼvaʼanel skotol+xchiʼuk ta jtoybe likel li slilijemaltake›;+ 27  jaʼ li buchʼu xi chalbe li natil voʼe: ‹Takijanikxchiʼuk ta jtakijes skotol li ukʼumetik avuʼune›;+ 28  jaʼ li buchʼu xi chal ta stojolal li Siroe:+ ‹Leʼe jaʼ jchabichij kuʼunxchiʼuk jaʼ chkʼot ta pasel yuʼun skotol li kʼusi tskʼan koʼontone›;+jaʼ li buchʼu xi chal ta stojolal li Jerusalene: ‹Ta xichʼ chaʼvaʼanel› xchiʼuk ti xi chalbe li temploe: ‹Chichʼ akʼel yan velta li anaklebe›».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «kʼalal la-ayane».
Jaʼ skʼan xal ‹jun ti buchʼu tukʼ yoʼontone›. Jech chichʼ albel skʼoplal Israel ti chakʼ ta aʼiel ti tsots skʼoplale.
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «jutebuk».
Jaʼ xkaltik, li lokʼoletike.
O «kompas».
O «ti bu chʼule».
O «tsis-uch».
O «skomelal».
O «skomelal».
O «jpʼos takin teʼe».
O «tsʼepʼunat».
O «achopoliltak».
Jaʼ li buchʼu tskʼan tsnabe skʼoplal li kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakal ti tsaʼ koltael ta stojolal pukujetike.