Isaias 43:1-28

  • Li Jeovae ta stsob yan velta li steklumale (1-7)

  • Chichʼik chapanel li diosetike (8-13)

    • «Voʼoxuk jtestigooxuk» (10, 12)

  • Kolik lokʼel tal ta Babilonia (14-21)

  • «Laʼ jchapan li jkʼoptike» (22-28)

43  Jakob, Israel, li Jeovati jaʼ Jpasvanej avuʼun xchiʼuk ti jaʼ la smeltsanote xi chale:+ «Mu xaxiʼ, yuʼun voʼon jchaʼmanojot.+ La jtakot ta ikʼel ta abi. Kuʼunot xa.   Kʼalal mi echʼ atuchʼ li nabe, te ta jchiʼinot+xchiʼuk mi echʼ atuchʼ li ukʼumetike, muʼyuk ta smutʼiot.*+ Kʼalal mi la-echʼ ta sba li kʼokʼe, muʼyuk ta xakʼakʼxchiʼuk muʼyuk chchikʼot li sleb kʼokʼe.   Yuʼun voʼon Jeovaun, voʼon Adiosun,li Buchʼu chʼul yuʼun Israele, li Jpojvanej avuʼune. Jaʼ kakʼoj ti xkʼot ta akʼexol li Ejiptoe,jaʼ laj kakʼ ti xkʼot ta ajelobil li Etiopia xchiʼuk Sebae.   Yuʼun ep abalil chkilot,+kichʼojot ta mukʼ xchiʼuk jkʼanojot.+ Jaʼ yuʼun, ta xkakʼ ta akʼexol li krixchanoetikexchiʼuk jaʼ chkʼot ta xkʼexol akuxlejal li mukʼtik lumetike.   Mu xaxiʼ, yuʼun liʼ jchiʼinojote.+ Ta xkikʼ talel anitilulal ti te to oyik ta slokʼeb kʼakʼalexchiʼuk ta jtsobik talel ti te to oyik ta smaleb kʼakʼale.+   Xi ta xkalbe li nortee: ‹¡Akʼo sutikuk tal!›,+ xchiʼuk xi chkalbe li sure: ‹Mu teuk xavikʼ-o komel. Ikʼo sutel talel li jnichʼnab ti nom to oyike xchiʼuk li jtsebetak ti te to oyik li ta spajeb balumile,+   skotol li buchʼutik yichʼojik jbie+xchiʼuk li buchʼu jpasoj sventa xkichʼ mukʼibtasbel jkʼoplale,ti buchʼu jmeltsanoj xchiʼuk jpasoje›.+   Lokʼeso tal jun jteklum ti maʼsat akʼo mi oy satexchiʼuk lokʼeso tal li pakʼchikinetik* akʼo mi oy xchikinike.+   Akʼo stsob sbaik ta jun yavil skotol li mukʼtik lumetikexchiʼuk akʼo stsob sbaik li jteklumetike.+ ¿Buchʼu junukal yuʼunik xuʼ xalbe skʼoplal taje? ¿Mi xuʼ xalik tal kaʼitik li kʼusitik poʼot xa xkʼot ta pasele?*+ Akʼo yikʼ tal stestigoik sventa xakʼik ta ilel ti oy srasonikeo ti xaʼiik yantik xchiʼuk ti ‹¡melel yaʼuk!›+ xiikuke». 10  Xi ta xal li Jeovae: «Voʼoxuk jtestigooxuk,+jech, voʼoxuk li kajtuneloxuk ti jtʼujojoxuke,+jaʼ yuʼun chavojtikinikun xchiʼuk chavakʼ xchʼunel avoʼontonik* ta jtojolalxchiʼuk chavaʼibeik smelolal ti mu jnaʼ xijele.+ Muʼyuk laj yichʼ pasel mi junuk dios kʼalal chʼabalun toʼoxexchiʼuk muʼyuk x-ayan yan dios kʼalal oyun xa oxe.+ 11  Voʼon noʼox jtuk Jeovaun,+ muʼyuk yan jkoltavanej, voʼon noʼox jtuk».+ 12  Xi chal li Jeovae: «Voʼon ti laj kal li kʼusi chkʼot ta pasele, ti la jkoltaoxuke xchiʼuk voʼon laj kakʼ ta naʼelkʼalal chʼabal toʼox yan dios ta atojolalike.+ Jaʼ yuʼun, voʼoxuk jtestigooxuk ti voʼon Diosune.+ 13  Jech xtok, mu jnaʼ xijel ta sbatel osil;+muʼyuk buchʼu xuʼ spojbun li kʼusi oy ta jkʼobe.+ ¿Buchʼu xuʼ spajtsanun kʼalal oy kʼusi ta jpase?».+ 14  Xi chal li Jeovae, ti jaʼ li Jchaʼmanvanej avuʼunike,+ li Buchʼu chʼul yuʼun Israele:+ «Voʼoxuk ta akojik ta jtak batel soltaroetik li ta Babiloniae xchiʼuk ti ta jtots lokʼel li stakʼinaltak ochebaletike,+vaʼun li jkaldeaetike ta x-avanik ta at-oʼontonli ta svarkoike.+ 15  Voʼon li Jeovaune, li Buchʼu chʼul avuʼunike,+ li Jpasvanej yuʼun Israele,+ li Ajvalil avuʼunike».+ 16  Li Jeovati jaʼ li buchʼu tspol batel jun be ta nabexchiʼuk ti tspol batel jun be li ta voʼ ti xyukʼlajete,+ 17  ti jaʼ li buchʼu tslokʼes tal kareta sventa paskʼope, li kaʼe,+li soltaroetike xchiʼuk li tsatsal jpaskʼopetike xi chale: «Te telajtik chkomik xchiʼuk muʼyuk xa chtotsik talel.+ Chichʼ tupʼbel skʼoplalik jech kʼuchaʼal chichʼ tupʼel jun mecha ti tsanem skʼakʼale». 18  «Mu xavules ta ajolik li kʼusitik echʼem xaexchiʼuk mu jaʼuk te xanopnunik-o yuʼun li kʼusitik jelavem xae. 19  ¡Kʼelavil! Oy kʼusi achʼ yakal ta jpas;+avie, ta xa xlik vinajuk tal. ¿Mi mu xavakʼik venta? Ta jpas jun be ti ch-echʼ li ta takixokol balumile+xchiʼuk chkakʼ beinuk ukʼumetik li ta takixokol balumile.+ 20  Ta xlik yichʼikun ta mukʼ li teʼtikal chonbolometik ta osiltike,li teʼtikal tsʼiʼetike xchiʼuk li avestrusetike,yuʼun chkakʼ ayanuk voʼ ta takixokol balumil,chkakʼ ayanuk ukʼumetik ta takixokol balumil+sventa xuchʼ li jteklumale, li buchʼu jtʼujoje,+ 21  li jteklum ti la jpas sventa kuʼun jtukyoʼ skʼupil kʼoptaune.+ 22  Pe li voʼote, Jakob, muʼyuk ataojun ta kʼoponel,+yuʼun lalub xa ta jtojolal, Israel.+ 23  Muʼyuk avikʼojbun tal chijetik sventa xavakʼ li skotlej chikʼbil matanalexchiʼuk muʼyuk chakʼupil kʼoptaun ta milbil matanaletik. Muʼyuk jsujojot sventa xavichʼbun talel junuk matanal,muʼyuk jlubtsanojot sventa xavakʼbun ta persa sakil pom.*+ 24  Muʼyuk la amanbun ta atakʼin valeʼ ti xmuet yikʼexchiʼuk muʼyuk jun koʼonton yuʼun li xepuʼal milbil matanal chavakʼe.+ Yuʼun kʼajomal noʼox avakʼoj jkuch li amultakexchiʼuk lilub avuʼun ta skoj li apaltailtake.*+ 25  Voʼon noʼox ta jtupʼ amultak*+ ta skoj li jbie+xchiʼuk muʼyuk xa ta jvules ta jol li apaltailtake.*+ 26  Laʼ jchapan li jkʼoptike, vulesbun ta jol;alo talel kʼusi kʼot ta pasel sventa xavakʼ ta ilel ti oy arasone. 27  La saʼ smul li baʼyel amoltotexchiʼuk la stoy sbaik ta jtojolal li jkʼopojeletik* avuʼune.+ 28  Jaʼ yuʼun, ta jsokesbe skʼoplal li bankilaletik ti te oyik ta temploe;chkakʼ ti akʼo xichʼ lajesel li Jakobexchiʼuk chkakʼ ti akʼo xichʼ chopol kʼoptael li Israele.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «smukiot; sbutʼiot».
O «koketik; buchʼu makal xchikinik».
Jaʼ van skʼoplal li kʼusitik baʼyel chkʼot ta pasel ta jelavele.
O «chapat avoʼontonik».
Kʼelo Glosario, sakil pom.
O «li achopoliltake».
O «atoyobbailtak».
O «li achopoliltake».
Jaʼ van skʼoplal li jchanubtasvanejetik ta Mantale.