Isaias 42:1-25

  • Li yajtunel Dios xchiʼuk li yabtele (1-9)

    • Jaʼ Jeova li jbie (8)

  • Jun achʼ kʼejoj sventa xichʼ kʼupil kʼoptael li Jeovae (10-17)

  • Li Israele pakʼchikin xchiʼuk maʼsat (18-25)

42  ¡Kʼelavil li kajtunel+ ti jkoltaoje! ¡Li buchʼu jtʼujoj+ ti ximuyubaj yuʼune!+ Kakʼoj j-espiritu ta stojolal;+chichʼ talel tukʼilal ta stojolal li mukʼtik lumetike.+   Muʼyuk tsots chkʼopoj mi jaʼuk tstoy yechʼomal yexchiʼuk muʼyuk chakʼ ta aʼiel ta kaye li yechʼomal yee.+   Muʼyuk bu tskʼas junuk aj ti vochʼem xaexchiʼuk muʼyuk bu tstupʼ junuk mecha ti smelol xa te xleblune.+ Chakʼ ta ilel li melel tukʼilale.*+   Muʼyuk ta xjutukaj li yutsilale xchiʼuk mi jaʼuk ta xichʼ vochʼel.* Ta snakan tukʼilal li ta balumile;+li lumetik ti joyol ta nabe ta smalabeik-o li smantale.*   Li melel Dios Jeovae,li Jpasvanej yuʼun vinajele xchiʼuk li buchʼu la xlichʼan batele,+li buchʼu la xlichʼan batel li balumile xchiʼuk ti la spas skotol li kʼusitik te oye,+li buchʼu chakʼbe yichʼik ikʼ li krixchanoetik ti te oyike+xchiʼuk ti chakʼbe yip xkuxlejal* li buchʼutik te chanavike+ xi chale:   «Voʼon li Jeova ti la jtakot ta ikʼel ta skoj ti tukʼune;xchiʼuk jtsakojbot li akʼobe. Voʼon ta jchabiot xchiʼuk chakʼot kuʼun kʼuchaʼal jun trato ta stojolal li jteklume+xchiʼuk chakʼot kuʼun kʼuchaʼal sakil osil ta stojolal li mukʼtik lumetik+   sventa xajambe sat li maʼsatetike,+sventa xalokʼes ta chʼen li jchukelexchiʼuk sventa xalokʼes ta chukinab li buchʼutik te chotajtik ta ikʼal osile.+   Voʼon Jeovaun, taje jaʼ jbi;muʼyuk chkakʼ ta yan li jmukʼulale,*muʼyuk chkakʼ ti jaʼ xichʼ kʼupil kʼoptael li lokʼoletike.+   Kʼelavilik, kʼot xa ta pasel li kʼusitik kaloj ta voʼnee,li avie yakal chkal kʼusitik achʼ. Yoʼ to mu xkʼot ta pasele, chkalboxuk skʼoplal».+ 10  Kʼejintabeik junuk achʼ kʼejoj li Jeovae,+jnaklejetik kʼalal to ta spajeb balumil, kʼupil kʼoptaik,+voʼoxuk ti chayalik batel ta nabe xchiʼuk xchanul nabetik,lumetik ti joyoloxuk ta nabe xchiʼuk li jnaklejetik tee.+ 11  Akʼo stoy yechʼomal ye li takixokol balumile, li jteklumetik yuʼune+xchiʼuk li karpanaetik ta Kedare.+ Akʼo avanikuk ta muyubajel li buchʼutik te nakajtik ta tayal tone;akʼo avanikuk tal te to ta jol vitsetik. 12  Akʼo yalbeik smukʼulal li Jeovaexchiʼuk akʼo yichʼ kʼupil kʼoptael li ta lumetik ti joyol ta nabe.+ 13  Li Jeovae chlokʼ tal kʼuchaʼal jun tsatsal vinik,+ xkoʼolaj kʼuchaʼal junuk jpaskʼop ti mu xa xuʼ yuʼun spajes sbae.+ Ta x-avan, jech, tsots tajek ta x-avan;chakʼ ta ilel ti mas to xjelav sjuʼele, jaʼ xkom to li yajkontratake.+ 14  Xi chale: «Jal xa tajek ti muʼyuk kʼusi xkale, te tsʼijilun noʼox xchiʼuk la jpajtsan jba. Jech kʼuchaʼal jun ants ti yakal chvokʼ yole,xi-ijet* likel, xitastun likel xchiʼuk xjachʼjun likel ke xtok. 15  Ta jlilin yalel li vitsetike xchiʼuk li bikʼtal vitsetikexchiʼuk ta jtakijes skotol li tsʼiʼleletik tee. Jech xtok, ta jpas ta takin balumil li ukʼumetikexchiʼuk ta jtakijes li yav voʼetik ti noj ta ajtike.+ 16  Li maʼsatetike ta jbeiltas batel ta jun be ti bu mu xojtikinike+xchiʼuk chkakʼ akʼo xanavikuk batel li ta be ti bu muʼyuk yilojik-oe.+ Ta jpas ta sakil osil li ikʼal osil te oy ta yelovalike+xchiʼuk ta jpas ta pachʼaltik* li balumil ti lomolpotsʼole.+ Jaʼ jech ta jpas ta stojolalik xchiʼuk muʼyuk ta xkiktaik». 17  Li buchʼutik jaʼ spatoj yoʼontonik ta stojolal li lokʼoletike,li buchʼutik xi chalbeik li lokʼoletik ti pasbil ta unijesbil takʼine: «Voʼoxuk jdiosotkutik»,+ta valopat ta sutik batel xchiʼuk solel chichʼik akʼel ta kʼexlal. 18  Pakʼchikinetik,* chikintaik,maʼsatetik, kʼelik lek xchiʼuk vikʼo lek asatik.+ 19  ¿Mi mu jaʼuk noʼox stuk maʼsat li kajtunele,mi mu jaʼuk noʼox stuk pakʼchikin* li j-almantal ta jtak batele? ¿Mi oy buchʼu jech solel makem sat kʼuchaʼal li buchʼu chichʼ stojole,mi oy buchʼu jech solel makem sat kʼuchaʼal li yajtunel Jeovae?+ 20  Ep kʼusitik chavil, pe muʼyuk chatsak ta mukʼ. Chavaʼi, pe jelavel noʼox chjelav avuʼun.+ 21  Ta skoj stukʼilal li Jeovae,skʼupinoj tajek smukʼibtasbel skʼoplal li mantale* xchiʼuk ti labaluk sbae. 22  Pe li jun jteklum liʼe yichʼoj pojel batel xchiʼuk yichʼojik ikʼel batel;+skotolik te tikʼajtik ta chʼenetik xchiʼuk te nakʼajtik* ta chukinabetik.+ Yichʼojik ikʼel batel, muʼyuk buchʼu xuʼ xpojatik+xchiʼuk elkʼanbilik batel, muʼyuk buchʼu xi chale: «¡Ikʼik sutel tal!». 23  ¿Buchʼu van junukal avuʼunik ti chchikinta taje? ¿Buchʼu van tstsʼet chikinta xchiʼuk chaʼi sventa stabe sbalil li ta mas jelavele? 24  ¿Buchʼu van yakʼoj batel ta pojel li Jakobexchiʼuk buchʼu van ti yakʼojbe ta skʼob j-elekʼetik li Israele? ¿Mi mu jaʼuk li Jeovae, li buchʼu la saʼ smulik ta stojolale? Muʼyuk la skʼan la stamik batel li sbetakexchiʼuk muʼyuk la xchʼunbeik li smantale.*+ 25  Jaʼ yuʼun, li Diose jech-o te la smal skapemal sjol ta stojolal li Israele,li skʼakʼal yoʼonton xchiʼuk li stiʼemal sjol ta paskʼope.+ Taje jaʼ la xchikʼ skotol li kʼusitik oy ta spat xokone, pe muʼyuk la stsak ta mukʼ.+ Tsak skʼakʼal li Israele, pe muʼyuk laj yakʼ ta yoʼonton.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «Tukʼ chchapanvan».
O «tʼusel».
O «chanubtasel yuʼune».
O «xchʼulel».
O «mi junuk buchʼu chkakʼbe li jmukʼulale».
O «xi-ajajet».
O «parejo».
O «Koketik; Voʼoxuk ti makal achikinike».
O «kok; makal xchikin».
O «chanubtasele».
O «mukajtik».
O «chanubtasel yuʼune».