Isaias 41:1-29

  • Jun tsatsal jpaskʼop ti te to chlik tal ta slokʼeb kʼakʼale (1-7)

  • Li Israele laj yichʼ tʼujel sventa xkʼot ta yajtunel Dios (8-20)

    • «Li Abraan ti jaʼ kamigoe» (8)

  • Laj yichʼik akʼel ta preva li yan diosetike (21-29)

41  «Lumetik ti joyibtabiloxuk ta nabe, tsʼijlanik* xchiʼuk chikintaik;mukʼtik lumetik, tsako lek avipik yan velta. Nopajanik tal ta jtojolal, vaʼun kʼopojanik.+ Laʼik ta keloval sventa jchapanoxuk.   ¿Buchʼu ti svaʼanoj jun vinik ti te to chlik tal ta slokʼeb kʼakʼale,+ti chikʼ tal sventa spas li kʼusi tukʼe xchiʼuk sventa xtun ta stojolale,sventa xakʼbe ta skʼob li mukʼtik lumetikexchiʼuk sventa spas ta mantal li ajvaliletike?+ ¿Buchʼu ti tslilin ta jyalel ta s-espada li mukʼtik lumetikexchiʼuk ti tstani batel ta s-arko jech kʼuchaʼal jobel ti kuchbil chbat ta ikʼe?   Snutsojan batel, muʼyuk kʼusi chmakat-o, chjelav noʼox batel,te chanav batel ta be ti bu muʼyuk echʼem-oe.   ¿Buchʼu ti jech spasoj xchiʼuk ti jech yakʼoj kʼotuk ta pasele,ti tstak ta ikʼel li jaykʼol kuxlejal ta slikebale? Voʼon li Jeovaune, voʼon li Baʼyelune+xchiʼuk muʼyuk chijel-o ta stojolal li buchʼutik chkuxiik ta slajebe».+   Li lumetik ti joyol ta nabe laj yilik li kʼusitik kʼot ta pasele, vaʼun xiʼik-o. Li krixchanoetik ta spajeb balumile lik nikikuk ta xiʼel. La stsob sbaik li mukʼtik lumetike.   Ta jujuntal tskolta sbaikxchiʼuk xi chalbe li xchiʼilike: «Tsotsan me».   Jaʼ yuʼun, li buchʼu xtojob lek spasel kʼusitike tstsatsubtas li buchʼu chabtelan takʼine;+li buchʼu tsten ta martiyo li takʼinetstsatsubtas li buchʼu tsten takʼin ta stenobile. Xi chalbe li buchʼu tspakʼ takʼine: «Lek chkil une». Vaʼun, oy buchʼu tsbaj lek ta laux sventa mu xlom.   «Pe li voʼote, Israel, jaʼot kajtunel,+li voʼote, Jakob, voʼot jtʼujojot+ti jaʼ snitilulalot li Abraan ti jaʼ kamigoe,+   voʼot ti la jlokʼesot tal li ta spajeb balumile+xchiʼuk voʼot ti la jtakot lokʼel tal ta ikʼel ta namal balumile. Xi laj kalbote: ‹Voʼot kajtunelot;+voʼot jtʼujojot, muʼyuk jpʼajojot.+ 10  Mu xaxiʼ, yuʼun liʼ jchiʼinojote.+ Mu xavul avoʼonton, yuʼun voʼon Adiosun.+ Voʼon ta jtsatsubtasot, jech, voʼon ta jkoltaot,+ta melel, ta xkikot* lek ta jbatsʼikʼob ti tukʼ kʼusi tspase›. 11  ¡Kʼelavil! Skotol li buchʼutik xkapet sjolik ta atojolale chichʼik akʼel ta kʼexlal xchiʼuk chichʼik bikʼtajesbel skʼoplalik.+ Li buchʼutik tstsakoxuk ta kʼope ta xtupʼ skʼoplalik xchiʼuk chlaj skʼoplalik.+ 12  Li voʼote chasaʼ viniketik ti stsakoxuk ta kʼope, pe muʼyuk xa chata;li viniketik ti tsaʼoxuk ta kʼope muʼyuk xa kʼusi stu chkʼotik, mi jsetʼuk* xa sbalil chkʼotik.+ 13  Yuʼun jtsakoj lek abatsʼikʼob voʼon ti Jeovaune, voʼon li Adiosune,xi chkalbote: ‹Mu xaxiʼ. Voʼon ta jkoltaot›.+ 14  Jakob ti xakoʼolaj kʼuchaʼal xuvite,*+ mu xaxiʼ,viniketik ta Israel, voʼon ta jkoltaoxuk», xi li Jeova ti jaʼ Jchaʼmanvanej avuʼune,+ li Buchʼu chʼul yuʼun Israele. 15  «¡Kʼelavil! Kʼotemot kuʼun ta pechpech teʼ sventa smajobil sat tsʼunobil,*+jun achʼ pechpech teʼ ti oy lek yee. Ta xapechʼ ta tekʼel li vitsetike xchiʼuk chalilinxchiʼuk li bikʼtal vitsetike jech chavikta kʼuchaʼal solepal* kʼusitik. 16  Ta xavij batel,vaʼun chkuch batel li ikʼe,jaʼ ta spuk batel li tsatsal ikʼe. Li voʼote xkuxet noʼox avoʼonton ta stojolal li Jeovae,+ta xamuyubaj ta stojolal li Buchʼu chʼul yuʼun Israele».+ 17  «Li buchʼutik abol sbaike xchiʼuk li buchʼutik povreike yakalik ta saʼel voʼ, pe mu staik. Takin xa stiʼil yeik ta takitiʼil.+ Voʼon ta jkoltaik, voʼon li Jeovaune.+ Muʼyuk ta xkiktaik,+ voʼon li Diosun yuʼun Israele. 18  Chkakʼ beinuk ukʼumetik ta sba li bikʼtal vitsetik ti muʼyuk kʼusi xchʼi tee+xchiʼuk chkakʼ ayanuk nioʼetik li ta stenlejaltike.+ Li takixokol balumile ta jpas ta yavil voʼ ti noj ta ajtikexchiʼuk ta jkʼatajes ta nioʼetik li takin balumile.+ 19  Li ta takixokol balumile, ta jtsʼun sedro teʼ,akasia teʼ, mirto nichim xchiʼuk toj.+ Li ta stenlejaltik ti takin tajeke, ta jtsʼun enebro teʼ,fresno teʼ xchiʼuk nukulpat*+ 20  sventa xilik xchiʼuk snaʼik skotol li krixchanoetike,ti stsʼet chikintaik xchiʼuk ti xaʼibeik smelolalti jaʼ yabtel skʼob Jeova tajexchiʼuk ti jaʼ spasoj li Buchʼu chʼul yuʼun Israele».+ 21  Xi chal li Jeovae: «Alik tal kʼusi ti akʼopike». Xi chal li Ajvalil yuʼun Jakobe: «Akʼik ta ilel li sprevailtake. 22  Akʼik ta ilel li sprevailtake xchiʼuk albunkutik tal li kʼusitik ta xkʼot ta pasele. Albunkutik tal li kʼusitik kʼotemik xa ta pasel ta voʼnee*sventa jnopbekutik skʼoplal* xchiʼuk jnaʼkutik li kʼusitik kʼot ta pasele, o moʼoje, albunkutik li kʼusitik chtal ta tsʼakale.+ 23  Albunkutik tal li kʼusitik chkʼot ta pasel ta jelavelesventa jnaʼkutik ti jaʼ diosoxuke.+ Ta melel, pasik kʼusi lek o pasik kʼusi chopolsventa chʼayaluk to xkʼot koʼontonkutik mi laj kilkutike.+ 24  ¡Kʼelavilik! Li voʼoxuke muʼyuk kʼusi xatunik-oxchiʼuk muʼyuk sbalil li kʼusi apasojike.+ Li buchʼutik chichʼoxuk ta mukʼe pʼajbil chkʼotik ek.+ 25  Oy buchʼu jvaʼanoj te to ta norte, vaʼun chtal,+oy buchʼu jvaʼanoj ta slokʼeb kʼakʼal+ ti tskʼupil kʼopta li jbie. Ta xpechʼ ta tekʼel kʼuchaʼal achʼel li ajvaliletike,*+jech kʼuchaʼal jpatpʼin ti tsvotsʼilan ta tekʼel li achʼel ti tʼuxul toe. 26  ¿Buchʼu laj yalbe skʼoplal ta slikebal sventa jnaʼkutik tajeo ti laj yalbe skʼoplal ta voʼne sventa xi xkalkutike: ‹Oy srason›?+ Ta melel, ¡muʼyuk buchʼu jech laj yal! ¡Muʼyuk buchʼu laj yakʼ ta aʼiel! ¡Muʼyuk buchʼu avakʼojbeik yaʼi!».+ 27  Voʼon baʼyel xi laj kalbe li Sione: «¡Kʼelavil! ¡Liʼ xa oyike!»,+ xchiʼuk ta jtak batel jun j-al lekil aʼyej ta stojolal li Jerusalene.+ 28  La jsaʼilan, pe muʼyuk buchʼu la jta;muʼyuk buchʼu junuk yuʼunik ti x-akʼ yuʼun tojobtasele. Te xivulvun ta stojolalik, pe muʼyuk buchʼu la stakʼbun. 29  ¡Kʼelavil! Skotolik leʼe xkoʼolaj ti chʼabalike. Muʼyuk sbalil li kʼusi spasojike. Li lokʼoletik yuʼunik ti pasbil ta unijesbil takʼine xkoʼolajik kʼuchaʼal ikʼ xchiʼuk muʼyuk sbalilik.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «chʼan xianik kʼalal te oyoxuk ta kelovale».
O «ta jtsakot».
O «jutebuk».
Jaʼ xkaltik, mu xpak yuʼun skʼoplal xchiʼuk abol sba.
Kʼelo Glosario, smajbel sat tsʼunobil.
O «spat». Kʼelo Glosario, solepal.
O «sipres».
Literal «ta baʼyele».
O «xkakʼ ta koʼontonkutik».
O «itsʼinal jpasmantaletike».