Isaias 40:1-31

 • Chichʼik patbel yoʼonton li steklumal Diose (1-11)

  • Jun yechʼomal eil ta takixokol balumil (3-5)

 • Li smukʼulal Diose (12-31)

  • «Li mukʼtik lumetike xkoʼolajik kʼuchaʼal jpʼaj uni voʼ ta jun valte» (15)

  • Li Diose te nakal ta yakʼol li balumil ti volvole (22)

  • Ta skʼopon ta sbi skotol li kʼanaletike (26)

  • Mu snaʼ xlub li Diose (28)

  • Mi la jpat koʼontontik ta stojolal Jeovae, chijtsatsub yan velta (29-31)

40  Xi chal li Dios avuʼunike: «Patbeik yoʼonton, patbeik yoʼonton li jteklumale.+   Ta yutsiluk avoʼonton xakʼoponik li Jerusalenexchiʼuk albeik ti laj xa yichʼ pasel li abtelal ti persa skʼan spasike,ti laj xa yichʼ tojel ta j-echʼel li smulike.+ Li Jeovae laj yakʼbe epal* kastigo ta skoj skotol li smulike».+   Oy buchʼu xi tsots ch-avan ta takixokol balumile: «¡Chapanbeik* li sbe Jeovae!+ Pasik jun tukʼil be+ sventa Jdiostik ti te chjelav ta takixokol balumile.+   Akʼo yichʼ nojesel skotol li stenlejaltikexchiʼuk akʼo yichʼ jemel yalel skotol li mukʼta vitsetike xchiʼuk li bikʼtal vitsetike. Li balumil ti lomolpotsʼole skʼan xichʼ pasel ta parejoxchiʼuk li balumil ti muʼyuk parejoe skʼan stenlejaltik xkom.+   Ta skoj ti oy kʼusi yaloj li Jeovae,chichʼ akʼel ta ilel smukʼulal li Jeovae+xchiʼuk ta xilik skotol li krixchanoetike».+   ¡Chikintao! Oy buchʼu xi chale: «¡Oyuk kʼusi tsots xaval!». Xi tsjakʼ li yane: «¿Kʼusi ti tsots chkale?». «Skotol li krixchanoetike jaʼik yaxal tsʼiʼlel, skotol li tukʼil kʼanelal yuʼunike xkoʼolaj kʼuchaʼal nichim ta osiltik.+   Chtakij li yaxal tsʼiʼlele,chnukultaj li nichime,+yuʼun li Jeovae te chvuchʼta* batel ta yikʼal ye.*+ Ta melel, li krixchanoetike jaʼik noʼox yaxal tsʼiʼleletik.   Chtakij li yaxal tsʼiʼlele,chnukultaj li nichime,yan li skʼop Jdiostike te oy-o sbatel osil».+   Ants ti avichʼoj talel lekil aʼyej ta sventa li Sione,+muyan ta jun tayal vits. Ants ti avichʼoj talel lekil aʼyej ta sventa li Jerusalene,tsots xa-avan. Mu xaxiʼ, tsots xa-avan. Xi xavalbe li jteklumetik ta Judae: «Liʼ oy li Adiosike».+ 10  ¡Kʼelavil! Li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale chtal xchiʼuk sjuʼel,jech xtok, li skʼobe jaʼ ta x-ajvalilaj.+ ¡Kʼelavil! Te yichʼoj li matanal chakʼexchiʼuk te oy ta yeloval li tojolil ta xakʼe.+ 11  Xkoʼolaj kʼuchaʼal jun jchabichij ta xchabi* li xchijtake.+ Ta stsob* batel li neneʼ chijetikexchiʼuk te chakʼ batel ta stiʼ yoʼonton. Lek tajek ta stukʼulan batel li meʼ chijetik ti chakʼ to chuʼunuk yolike.+ 12  ¿Buchʼu x-och ta yut skʼob skotol li yaʼlel nabe?+¿Buchʼu xuʼ xchʼixta* ta skʼob sventa tspʼis* li vinajele? ¿Buchʼu stsoboj ta jun spʼisobil li spukukal* balumile+o buchʼu spʼisoj ta kilo li vitsetikexchiʼuk li bikʼtal vitsetike? 13  ¿Buchʼu yaʼiojbe smelolal* li s-espiritu Jeovaexchiʼuk buchʼu xuʼ xkʼot ta yajtojobtasvanej sventa xchanubtasat?+ 14  ¿Buchʼu la sjakʼbe sventa sta li spʼijileo buchʼu tsbeiltasat batel li ta sbelel tukʼilaleo buchʼu ch-akʼbat yil li yojtikinobileo ti ch-akʼbat yil sbelel li batsʼi yaʼiobil smelolale?+ 15  ¡Kʼelavil! Li mukʼtik lumetike xkoʼolajik kʼuchaʼal jpʼaj uni voʼ ta jun valtexchiʼuk xkoʼolajik kʼuchaʼal pukuk* ch-ilatik ti te lamal ta sba li kiloe.+ ¡Kʼelavil! Li lum ti joyol ta nabe ta stoy muyel kʼuchaʼal ninal pukuk. 16  Li teʼetik ta Libanoe mu xlokʼ-o sventa tsanemuk-o yuʼun li kʼokʼe*xchiʼuk li teʼtikal chonbolometik te oye mu xlokʼ-o sventa xichʼ akʼel ta chikʼbil matanal. 17  Xkoʼolaj kʼuchaʼal chʼabal chil li mukʼtik lumetike,+xkoʼolaj kʼuchaʼal muʼyuk stu ta xil, xkoʼolaj kʼuchaʼal muʼyuk sbalil.+ 18  ¿Buchʼu van xuʼ xakoʼoltasik-o li Diose?+ ¿Buchʼu van slokʼol ti xkoʼolaj xchiʼuke?+ 19  Li buchʼu xtojob spasel kʼusitike ta spas jun lokʼol,li buchʼu chabtelan takʼine ta xpix lek ta oro+xchiʼuk tsmeltsan kadenaetik ta plata. 20  Tstʼuj jtekʼ teʼ sventa xakʼ ta matanal,+jtekʼ teʼ ti muʼyuk chkʼaʼe. Chbat saʼ junuk krixchano ti xtojob spasel kʼusitikesventa spas junuk lokʼol ti mu xbalchʼuje.+ 21  ¿Mi yuʼun mu xanaʼik? ¿Mi yuʼun muʼyuk avaʼiojik? ¿Mi yuʼun muʼyuk laj avichʼik albel ta slikebal? ¿Mi yuʼun muʼyuk avaʼiojbeik tal smelolal ta slikebal balumil?+ 22  Oy buchʼu ti te nakal ta yakʼol li balumil ti volvole,+li jnaklejetik tee xkoʼolajik kʼuchaʼal pʼilixetik.* Li Diose ta xlichʼan batel kʼuchaʼal jayal pokʼ li vinajelexchiʼuk jech ta skʼi batel kʼuchaʼal spokʼal karpana ti stakʼ naklebinele.+ 23  Ta sbikʼtajesbe skʼoplal li bankilal j-abteletikexchiʼuk muʼyuk sbalil chikta li jchapanvanejetik* ta balumile. 24  Muʼyuk yichʼojik lek tsʼunel,muʼyuk yichʼojik lek pajel,muʼyuk yakʼoj lek yibelik ta balumil li yoktakike,chichʼik vuchʼtael,* vaʼun chtakijikxchiʼuk chkuchatik batel ta ikʼ kʼuchaʼal jobel.+ 25  Xi chal li Buchʼu chʼule: «¿Buchʼu xuʼ xakoʼoltasikun-o? ¿Buchʼu xikoʼolaj-o xchiʼuk? 26  Toyo muyel asatik li ta vinajele xchiʼuk kʼelavilik. ¿Buchʼu spasoj li kʼusitik te oye?+ Jaʼ li buchʼu tsbeiltas kʼuchaʼal soltaroetik li kʼusitik tee xchiʼuk ti xchapoj lek kʼu yepal oye;ta skʼopon ta sbi skotolik.+ Ta skoj ti toj echʼ noʼox yipe xchiʼuk ti toj labal sba li sjuʼele,+mi jpʼejuk ta xchʼay batel. 27  Jakob, ¿kʼu yuʼun ti xi chavale xchiʼuk kʼu yuʼun ti xi chavale, Israel:‹Muʼyuk yakʼoj venta Jeova ti kʼu yelan li jkuxlejale*xchiʼuk mu stsak ta mukʼ li kʼusi chopol chkʼot ta jtojolale›?+ 28  ¿Mi yuʼun mu xanaʼ? ¿Mi yuʼun muʼyuk to avabinoj? Li Jeova ti jaʼ Jpasvanej yuʼun skotol li kʼusitik oy ta balumile jaʼ jun Dios ti te oy-o sbatel osile.+ Mu snaʼ xlub xchiʼuk mi jaʼuk chkʼunib.+ Mu xa noʼox tabaj ta naʼel* li kʼusi xaʼibe smelolale.+ 29  Chakʼbe stsatsal li buchʼu lubemexchiʼuk chakʼbe lek yip li buchʼu mu xa kʼusi spas yuʼune.+ 30  Li chex keremetike chlubik xchiʼuk chkʼunibik,li keremetike tsmak* yakanik xchiʼuk chyalik ta lum, 31  pe li buchʼutik spatoj yoʼontonik ta stojolal Jeovae ta stsatsubik yan velta. Toyol ta xvilik jech kʼuchaʼal li aguilaetike.+ Ta x-anilajik, pe muʼyuk ta xkʼunibik;ta xanavik, pe muʼyuk ta xlubik».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «chib velta».
O «Chʼubabeik».
O «chjuchʼta».
O «s-espiritu».
O «skʼel».
O «Ta spet».
Jaʼ ti kʼu sjamlej yiloj sba li smeʼ jkʼobtik xchiʼuk li bikʼit sniʼ jkʼobtik kʼalal jlichʼoj lek li jkʼobtike. Kʼelo Apendise B14.
O «tskʼel kʼu smukʼul».
O «slumal».
Literal «spʼisojbe».
O «lum».
O «mu xlokʼ tal yuʼun ep siʼ».
O «saltamonteetik; chiletik».
O «ajvaliletik».
O «juchʼtael».
Literal «li jbee».
O «Mu xa noʼox albajuk».
O «chtʼab».