Isaias 36:1-22

  • Li Senakeribe chbat stsak ta kʼop li Judae (1-3)

  • Li rabsakee chchopol kʼopta li Jeovae (4-22)

36  Kʼalal 14 jabil xa ox yochel ta ajvalil li Esekiase, li Senakerib ti jaʼ ajvalil ta Asiriae+ muy batel sventa stsak ta kʼop skotol li jteklumetik ta Juda ti lek joyajtik ta muroe, vaʼun och ta skʼob.+  Laje, li ajvalil ta Asiriae la stak batel li rabsakee*+ xchiʼuk epal soltaroetik ti likik batel ta Lakis+ sventa xbatik ta stojolal li ajvalil Esekias ti te oy ta Jerusalene. Te la svaʼan sbaik ta xokon li beoʼ ti te chlik tal yaʼlel li ta tanke ti ta toyol oye,+ ti te oy li ta sbelel yosilal jchukʼometike.+  Laje, li Eliakim+ ti jaʼ xnichʼon Ilkias, ti jaʼ oy ta sba skʼelel li nae,* li Sebna+ ti jaʼ sekretarioe xchiʼuk li buchʼu jaʼ yabtel stsʼibael skotol li kʼusitik chkʼot ta pasel ti jaʼ li Joa xnichʼon Asafe lokʼik batel sventa xbat snupik ta be.  Jech oxal, xi albatik yuʼun li rabsakee: «Avokolikuk, xi xavalbeik li Esekiase: ‹Xi chal li mukʼul ajvalile, jaʼ li ajvalil ta Asiriae: «¿Kʼusi ti apatoj-o avoʼontone?+  Xi chavale: ‹Oy jpʼijil xchiʼuk oy juʼel sventa xibat ta paskʼop›, pe mu meleluk li kʼusi chavale. ¿Buchʼu xa noʼox apatoj avoʼonton ta stojolal ti chatoy aba ta jtojolale?+  ¡Kʼelavil! Jaʼ apatoj avoʼonton ti tskoltaot li jtel aj ti vochʼeme, ti jaʼ li Ejiptoe, mi chikobin jun vinike, ch-och ta yut skʼob xchiʼuk toj jelavel ta jot. Jaʼ jech chkʼot ta stojolal skotol li buchʼutik spatoj yoʼontonik ta stojolal li faraon ta Ejiptoe.+  Mi xi chavalbune: ‹Jpatoj koʼontonkutik ta stojolal Jeova ti jaʼ Jdioskutike›, ¿mi mu jaʼuk yuʼun li tayal kʼopojebaletik* xchiʼuk li skajlebtak matanal ti la slokʼes li Esekiase+ xchiʼuk ti xi laj yalbe li Juda xchiʼuk Jerusalene: ‹Jaʼ xa noʼox jun li skajleb matanal ti bu skʼan xakejan abaik ta yelovale›?»›.+  Avi une, jkʼeltik kik buchʼu spas kanal avuʼunik xchiʼuk li kajval ti jaʼ ajvalil ta Asiriae:+ ta xkakʼbot chaʼmil ta kot kaʼetik, vaʼun jkʼeltik kik mi xatabe yajval buchʼutik tskajlebin.  Li voʼote apatoj avoʼonton ta stojolal Ejipto sventa xata karetaetik xchiʼuk viniketik ti tskajlebinik kaʼe, pe taje maʼuk tskoltaot sventa xmak ta be avuʼun junuk ajvalil ti mas to itsʼinal yuʼun li ta yajtuneltak kajvale. 10  Jech xtok, ¿mi yuʼun maʼuk ta smantal Jeova ti tal jtsak ta kʼop sventa jlajes li lum liʼe? Xi laj yalbun stuk li Jeovae: ‹Muyan batel sventa xatsak ta kʼop li lum liʼe xchiʼuk akʼbo slajeb›». 11  Jaʼ yuʼun, li Eliakim, Sebna+ xchiʼuk Joae xi laj yalbeik li rabsakee:+ «Avokoluk, kʼoponunkutik ta arameo* kʼop+ ti avajtunelunkutike, yuʼun xkaʼikutik. Mu xakʼoponunkutik ta skʼop judaetik, yuʼun chaʼiik li buchʼutik oyik ta sba muroe».+ 12  Pe xi laj yal li rabsakee: «¿Mi yuʼun jaʼ noʼox la stakun tal kajval sventa xtal jkʼel li avajval xchiʼuk li voʼoxuk sventa xtal kalboxuk liʼe? ¿Mi mu jaʼuk tal kalbeik ek li viniketik ti chotajtik ta sba muro ti koʼol chlik aloʼ avikʼobal* atukike xchiʼuk ti koʼol chavuchʼ akʼab atukike?». 13  Vaʼun, li rabsakee vaʼi xchiʼuk xi tsots laj yal ta skʼop judaetike:+ «Chikintaik kʼusi chal li mukʼul ajvalile, jaʼ li ajvalil ta Asiriae.+ 14  Xi chal li ajvalile: ‹Mu xavakʼ abaik ta loʼlael yuʼun li Esekiase, yuʼun mu xuʼ spojoxuk.+ 15  Jech xtok, mu xlik apat avoʼontonik ta stojolal Jeova+ ta skoj ti xi chalboxuk li Esekiase: «Jpʼel skʼoplal ta spojutik li Jeovae xchiʼuk muʼyuk ch-och ta skʼob ajvalil ta Asiria li jteklum liʼe». 16  Mu xachikintaik kʼusi chal li Esekiase, yuʼun xi chal li ajvalil ta Asiriae: «Akʼo xa pajuk li kʼop kuʼuntike xchiʼuk akʼo abaik ta jkʼob, vaʼun ta jujuntal chalobeik sat li a-uvaike, chalobeik sat li steʼel a-igoike xchiʼuk chavuchʼbeik yaʼlel li aposoike, 17  vaʼun mi litale, chkikʼoxuk batel ta jun lum ti xkoʼolaj kʼuchaʼal alumalike,+ jun osil ti chakʼ trigo, sevada xchiʼuk uva sventa chameltsanik-o pan xchiʼuk vinoe. 18  Mu me sloʼlaoxuk li Esekias kʼalal xi chalboxuke: ‹Jaʼ tspojutik li Jeovae›. ¿Mi oy junuk sdios mukʼtik lumetik ti spojoj lokʼel slumal ta skʼob li ajvalil ta Asiriae?+ 19  ¿Bu oy li sdiostak Amat xchiʼuk Arpade?+ ¿Bu oy li sdiostak Sefarvaime?+ ¿Mi kuch yuʼunik spojel lokʼel ta jkʼob li Samariae?+ 20  Ta skotol li diosetik yuʼun mukʼta lumetik taje, ¿bu junukal la spoj lokʼel ta jkʼob li slumal sventa xanopik ti tspoj lokʼel ta jkʼob Jerusalen li Jeovae?»›».+ 21  Pe mu kʼusi la stakʼik jpʼeluk xchiʼuk te tsʼijajtik-o, yuʼun xi albilik mantal yuʼun li ajvalile: «Mu me xatakʼbeik».+ 22  Vaʼun, li Eliakim ti jaʼ xnichʼon Ilkias, ti jaʼ oy ta sba skʼelel li nae,* li Sebna+ ti jaʼ sekretarioe xchiʼuk li buchʼu jaʼ yabtel stsʼibael skotol li kʼusitik chkʼot ta pasel ti jaʼ li Joa xnichʼon Asafe bat skʼelik li Esekiase. Bat yalbeik kʼusi laj yal li rabsakee xchiʼuk sliʼoj xa ta jatel skʼuʼ spokʼik kʼalal kʼotik tee.

Tsʼibetik ta yok vun

O «li bankilal jpʼis-uchʼbole».
O «pasob mantale».
Kʼelo Glosario, tayal kʼopojebal.
O «sirio».
O «atsoʼ».
O «pasob mantale».