Isaias 33:1-24

  • Chapanel xchiʼuk spatobil yoʼonton li buchʼutik tukʼike (1-24)

    • Li Jeovae jaʼ Jchapanvanej, jaʼ J-akʼmantal xchiʼuk jaʼ Ajvalil (22)

    • Muʼyuk buchʼu xi chale: «Toj ipun» (24)

33  ¡Abol aba, voʼot ti jlajesvanejot ti muʼyuk avichʼoj lajesele;+voʼot ti jloʼlavanejot ti muʼyuk avichʼoj loʼlaele! Mi lalajesvan xa oxe, chavichʼ lajesel ek.+ Mi laloʼlavan xa oxe, chavichʼ loʼlael ek.   Kajval Jeova, kʼuxubinunkutik.+ Jpatoj koʼontonkutik ta atojolal. Voʼot me xavikunkutik ta akʼob* jujun sob,+ta melel, voʼot chakoltaunkutik li ta yorail vokolile.+   Kʼalal chaʼiik yechʼomal ave li krixchanoetike, chjatavik batel. Kʼalal chatots tale, tanpuk chbat li mukʼtik lumetike.+   Jech kʼuchaʼal tstsob sbaik li kʼulubetik ti toj echʼ noʼox kʼusi slajesike, jaʼ jech ta xichʼ tsobel li kʼusitik apojojik talele;li krixchanoetike solel anil chtal svoliik* li kʼusitik apojojik jech kʼuchaʼal li epal kʼulubetike.   Chichʼ toybel skʼoplal li Jeovae,yuʼun te nakal ta akʼol, te oy ta toyol. Ta snojes ta kʼusitik tukʼ xchiʼuk ta kʼusitik lek li Sione.   Jaʼ chakʼ ti junuk noʼox avoʼonton xavaʼi abae;ep kʼusitik spasoj sventa chkoltavan,+ chakʼ pʼijilal, yojtikinobil xchiʼuk kʼuxi ta xiʼtael* li Jeovae,+taje jaʼ skʼulejal.   ¡Kʼelavil! X-avetik ta kayetik li sviniktak ti tsots yoʼontonike;li j-almantaletik sventa jun oʼontonale solel tsmil sbaik ta okʼel.   Chʼabal kʼusi x-ayan li ta beetike;muʼyuk buchʼu chanav li ta beetike. Laj xa sokes* li tratoe;laj xa spʼaj li jteklumetike,mi jsetʼuk* chichʼ ta mukʼ li vinik ti snaʼ xchame.+   Li balumile chat yoʼonton* xchiʼuk chtakij xa. Li Libanoe chkʼexav,+ sok xa. Li Sarone xkoʼolaj xa kʼuchaʼal takixokol balumil,jech xtok, tslilin yanal li Basan xchiʼuk Karmeloe.+ 10  Xi chal li Jeovae: «Li avie, ta xitots talel,li avie, ta jtoy jkʼoplal,+li avie, ta jmukʼibtas jkʼoplal. 11  Li kʼusi chanop chapasike xchiʼuk li avabtelike muʼyuk sbalil, xkoʼolaj kʼuchaʼal takin jobel xchiʼuk takin tsʼiʼleltik. Li achopol talelalike jaʼ tslajesoxuk jech kʼuchaʼal li kʼokʼe.+ 12  Li jteklumetike ta xkʼotik kʼuchaʼal stanil kʼokʼ. Chkʼotik kʼuchaʼal chʼixetik ti kʼokbile, ta xichʼ tsanbel skʼakʼalik.+ 13  ¡Voʼoxuk ti nom oyoxuke, chikintaik li kʼusi ta jpase! ¡Voʼoxuk ti nopol oyoxuke, taik ta ojtikinel li juʼele! 14  Li jpasmuliletik ta Sione solel xiʼemik;+solel chtʼelik* ta xiʼel li jvalopatinvanejetike: ‹¿Buchʼu xa noʼox xuʼ kuxul chkom kuʼuntik ti bu oy kʼokʼ ti chchikʼvane?+ ¿Buchʼu xa noʼox xuʼ kuxul chkom kuʼuntik ti bu oy leb kʼokʼ ti mu stakʼ tupʼele?›. 15  Li buchʼu tspas-o li kʼusi tukʼe,+ti chalbe skʼoplal li kʼusi tukʼe,+ti tspʼaj li loʼlavanej sventa spasel kanal takʼine xchiʼuk ti kʼu yelan chopol chichʼ tael takʼine,ti muʼyuk xyeʼet skʼob sventa chchon sba ta takʼine,*+ti tsmak xchikin kʼalal chaʼi ti oy buchʼu tsnop tsmal chʼichʼexchiʼuk ti tsmak sat sventa mu sta ta ilel li kʼusi chopole 16  jaʼ te chnaki li ta tayal vitsetike;jaʼ te tsaʼ lek snakʼobbail li ta tayal tonetike,ch-akʼbat li spane,muʼyuk chlaj yaʼal li ta yavile».+ 17  Li asate ta xil jun ajvalil ti jun yutsile;chil batel jun namal balumil. 18  Chtʼab ta avoʼonton* li kʼusi xibal sbae: «¿Bu oy li sekretarioe? ¿Bu oy li buchʼu la stoj li patane?+ ¿Bu oy li buchʼu la xchap li tayal kʼelob osiletike?». 19  Muʼyuk xa chavil li jteklum ti jtoybae,jun jteklum ti toj vokol ta aʼibel skʼope,ti mu xavaʼibe smelolal ta skoj ti xmaklajet chkʼopoje.+ 20  ¡Kʼelavil li Sione, li jteklum ti bu ta jpastik kʼinetike!+ Li asate lek noʼox sba ta naklebinel ta xil li Jerusalene,jun karpana ti muʼyuk chichʼ bakʼesele,*+ mi jaʼuk bu chichʼ botsʼel-o lokʼel li steʼel karpanae,mi jaʼuk bu ta xtuchʼ jlikuk li xchʼojonale. 21  Ti bu taje, li mukʼul Jeovaechchabiutik kʼuchaʼal ukʼumetik xchiʼuk jamal beoʼtikti muʼyuk te ch-echʼik li varkoetik ti ta teʼ tsmajik batel li voʼexchiʼuk muʼyuk te chjelav mi jkotuk varko ti labal sbae. 22  Yuʼun jaʼ Jchapanvanej kuʼuntik li Jeovae,+jaʼ J-akʼmantal kuʼuntik li Jeovae,+jaʼ Ajvalil kuʼuntik li Jeovae,+jaʼ li buchʼu tspojutike.+ 23  Li xchʼojonal svarkoik li jkontrainvanejetike yocholik noʼox,muʼyuk vaʼal lek li steʼel varkoe mi jaʼuk lichʼil lek li spokʼale. Li vaʼ kʼakʼale, ta xchʼakbe sbaik li kʼusitik ep yichʼoj pojele;li koxoetik eke ep ta xichʼik batel li kʼusitik yichʼoj pojele.+ 24  Jech xtok, mi junuk jnaklej ta balumil xi chale: «Toj ipun».+ Li krixchanoetik ti te nakalike jaʼik li buchʼutik chʼaybil xa smulike.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «ajuʼel».
O «stsoboltaik».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
Taje jaʼ skʼoplal li jkontrainvaneje.
O «jutebuk».
O jaʼ van skʼoplal «takiseran chkom».
O «chnikik».
O «tstsak michʼob kʼabale».
O «Chanop».
O «nikesele».