Isaias 29:1-24

  • ¡Abol sba li Ariele! (1-16)

    • Chopol ti ta yeik noʼox ch-ichʼvanik ta mukʼe (13)

  • Li buchʼutik makal xchikinike ta xaʼiik xchiʼuk li maʼsatetike ta xilik osil (17-24)

29  «¡Abol sba li Ariele,* jaʼ li jteklum Ariel ti bu la spas skarpana li Davide!+ Jechuk-o me xapasik jujun jabil li kʼine;+jechuk-o me jujun jabil.   Pe chkakʼ tal vokolil ta stojolal li Ariele,+chlik yat yoʼontonik xchiʼuk chlik okʼikuk+xchiʼuk jech chkʼot kuʼun kʼuchaʼal yavil xchikʼobil smoton Dios.+   Ta jpas karpanaetik ta apat axokon sventa ta jkontrainot,ta jsetuot ta teʼetik ti tsʼubajtik sniʼexchiʼuk chlik jvaʼan muro sventa ta joyobtaot.+   Chavichʼ yalesbel akʼoplal;te to ta lumtik chakʼopoj tal,li kʼusi chavale te chchʼay skʼoplal ta pukuktik.* Li yechʼomal ave ti te chlik tal ta polvoe+xkoʼolaj kʼuchaʼal yechʼomal ye j-espiritistaetikxchiʼuk li kʼusi chavale smelol xmixmun* te chlik talel ta pukuktik.   Li avajkontratak* ti solel epik tajeke xkoʼolaj kʼuchaʼal ninal pukuk*+xchiʼuk li j-ilbajinvanejetik ti epik tajeke xkoʼolaj kʼuchaʼal jobel ti kuchbil chbat ta ikʼe.+ Ta anil noʼox xchiʼuk ta ora noʼox jech chkʼot ta pasel.+   Li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike* chakʼ tal sat ta atojolal sventa tskoltaot.Kʼalal mi jech kʼot ta pasel taje, chtal chauk, chtal nikel, oy kʼusi tsots tajek chbakʼ,chtal tsatsal ikʼ, sutub ikʼ xchiʼuk leb kʼokʼ ti chchikʼvane».+   Vaʼun, skotol li epal krixchano ta skotol mukʼtik lumetik ti tstsakik ta kʼop li Ariele,+skotol li buchʼutik tspasik kʼop xchiʼuke,li tayal luchlebaletik sventa tstsakvanik-o ta kʼopexchiʼuk li buchʼutik chakʼbeik svokoleta xkoʼolajik kʼuchaʼal jun vaychil, xkoʼolajik kʼuchaʼal oy kʼusi chichʼ ilel ta akʼobaltik.   Ta melel, jaʼ jech chkʼotik kʼuchaʼal li buchʼu chviʼnaj ti chveʼ xa yilel ta xvayiche,pe chviʼnaj-o kʼalal chjulave,xkoʼolaj kʼuchaʼal li buchʼu takin yoʼonton ti oy xa kʼusi chuchʼ yilel ta xvayiche,pe takin yoʼonton xchiʼuk lubem kʼalal chjulave. Jaʼ jech chkʼot ta stojolal li epal krixchanoetik ta skotol mukʼtik lumetikti tstsakik ta kʼop li vits Sione.+   Mu xa xabakʼ xakomik xchiʼuk chʼayaluk to xkʼot avoʼontonik;+mutsʼo asatik xchiʼuk pasanik ta maʼsat.+ Chayakubik, pe maʼuk ta skoj li vinoe;xatamlajetik, pe maʼuk ta skoj li poxe. 10  Yuʼun li Jeovae laj yakʼ ti akʼo ochuk tajek avayelike;+smakojbe satik li j-alkʼopetike+xchiʼuk xpixojbe sjolik li viniketik ti oy kʼusi ch-akʼbat yilike.+ 11  Skotol li kʼusi laj yichʼ akʼel ta ilele xkoʼolaj chavilik kʼuchaʼal li kʼusi tsʼibabil ta jlik livro ti pakʼbil lek seyoale.+ Kʼalal oy buchʼu chakʼbeik skʼel ti xtojob skʼelel vune xchiʼuk mi xi chalbeike: «Avokoluk, aptao tal liʼe», vaʼun xi tstakʼ tale: «Mu stakʼ jkʼel ta skoj ti pakʼbil lek seyoale». 12  Jech xtok, kʼalal chakʼbeik li livro li buchʼu mu xtojob skʼelel vune xchiʼuk ti xi chalbeike: «Avokoluk, aptao tal liʼe», vaʼun xi tstakʼ tale: «Mu jnaʼ skʼelel jsetʼuk».* 13  Xi chal li Jeovae: «Li jteklum liʼe ta ye noʼox chnopajik ta jtojolalxchiʼuk ta yeik noʼox chichʼikun ta mukʼ,+pe li yoʼontonike nom tajek oy ta jtojolal;xchiʼuk ti xiʼtaojikune* jaʼ noʼox ta skoj li smantaltak krixchanoetik akʼbil xchanike.+ 14  Jaʼ yuʼun, voʼon ta jpas yan velta li kʼusitik labalik sba ta stojolal li jteklum liʼe,+ep ta velta ta jpas li kʼusitik labalik sbae;chlaj spʼijil li buchʼutik pʼijik yuʼunikexchiʼuk chchʼay spʼijil li buchʼu xaʼibe smelolal yuʼunike».+ 15  ¡Abol sba li buchʼutik yakʼojik persa tsnakʼik* ta stojolal Jeova li kʼusi snopoj tspasike!+ Ta ikʼal osil oyik kʼalal oy kʼusi tspasike xchiʼuk xi chalike: «¿Buchʼu yilojutik?¿Buchʼu snaʼoj li kʼusi ta jpastike?».+ 16  ¡Toj echʼ xa noʼox chasokesbeik skʼoplal kʼusitik li voʼoxuke!* ¿Mi koʼol van chichʼ ilel li achʼel xchiʼuk li jpatpʼine?+ ¿Mi xi van chalbe skʼoplal jpasvanej yuʼun li kʼusi pasbile: «Maʼuk la spasun maʼ leʼe»?+ ¿Mi xi van chal ta stojolal jpasvanej yuʼun li kʼusi pasbile: «Leʼe mu kʼusi snabe skʼoplal»?+ 17  Mu xa jaluk skʼan ti chkʼataj ta tsʼunobaltik li Libanoe,+vaʼun li tsʼunobaltik taje teʼtikaltik xa chichʼ ilel.+ 18  Li vaʼ kʼakʼale, li buchʼutik makal xchikinike ta xaʼiik li kʼusitik tsʼibabil ta livroexchiʼuk li maʼsatetik ti te oyik ti bu ikʼmutsʼan* xchiʼuk ikʼ osile ta xilik osil.+ 19  Li manxoetike chmuyubajik tajek ta stojolal Jeovaxchiʼuk li buchʼutik povreike ta xmuyubajik ta stojolal li Buchʼu chʼul yuʼun Israele.+ 20  Yuʼun chlaj skʼoplal li j-ilbajinvaneje,chtupʼ skʼoplal li buchʼu jpʼel xale,chichʼ lajesel skotol li buchʼutik chapalik ta yakʼel vokolile,+ 21  li buchʼutik ta sjutbeik* smul yantik ta jpʼel noʼox kʼope,li buchʼutik tstimanbeik syakobil li buchʼu chpojvan* ta yochebal jteklume+xchiʼuk li buchʼu jecheʼ kʼusi chal sventa mu lekuk xichʼ chapanel li buchʼu tukʼe.+ 22  Jech oxal, li Jeova ti jaʼ la skolta li Abraane+ xi chalbe li snitilulal Jakobe: «Muʼyuk xa chkʼexav li Jakobe,muʼyuk xa tsakpakʼtaj li sate.*+ 23  Yuʼun kʼalal chil li xnichʼnabti te oy ta spat xokon ti jaʼik yabtel jkʼobe,+ta xchʼultajesbeikun li jbie;ta melel, ta xchʼultajesik li Buchʼu chʼul yuʼun Jakobexchiʼuk chvaʼiik ta skoj ti labal sba chilik li Dios yuʼun Israele.+ 24  Li buchʼutik tstoy sbaike* chlik sta spʼijilikxchiʼuk li buchʼutik chbikʼtal kʼopojike chlik xchʼamik chanubtasel».

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ van skʼan xal ‹li yavil skajleb smoton Diose›. Yaʼeluke, jaʼ skʼoplal Jerusalen.
O «lumtik».
O «svisvun; skoskun; stsajtsun».
O «jyanlumetik».
O «lum».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «jutebuk».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «tsmukik».
O «¡Toj echʼ xa noʼox chopoloxuk!».
O «ikʼpulan».
O «snopbeik».
O «chtukʼibtasvan».
Jaʼ xkaltik, muʼyuk xa tsakpakʼtaj ta kʼexlal ta skoj ti muʼyuk xkʼot ta pasel li kʼusi snopoje.
Literal «Li buchʼutik jtoyba stalelalike».