Isaias 28:1-29

  • ¡Abol sba li jyakubeletik ta Efraine! (1-6)

  • Xtamlajetik li paleetik xchiʼuk j-alkʼopetik ta Judae (7-13)

  • «Jpasojkutik trato xchiʼuk li Lajelale» (14-22)

    • Jpʼej ton ta chikin na ti ep sbalil ta Sione (16)

    • Li kʼusi tspas Jeova ti yan-o ta kʼelele (21)

  • Chichʼ akʼel ta ilel ti lek chtukʼibtasvan li Jeovae (23-29)

28  ¡Abol sba li kʼupil sba* korona* ti jaʼ yuʼun li jyakubeletik ta Efraine+xchiʼuk li nichim ti jun yutsil ti chtakij xa batele,ti te oy ta sba li stenlejaltik ti lek yox ti jaʼ yuʼunik li buchʼutik echʼem xuchʼik vinoe!   ¡Kʼelavil! Li Jeovae oy buchʼu yuʼun ti lek tsots xchiʼuk ti oy sjuʼele. Xkoʼolaj kʼuchaʼal voʼ ti oy xchaukal xchiʼuk sbotale, tsatsal ikʼ ti chlajesvane,xkoʼolaj kʼuchaʼal tsatsal ikʼaloʼ ti oy xchaukal ti chmukivane,solel tsots ta sjip yalel tal ta balumil li koronae.   Ta xichʼ pechʼilanel ta tekʼel+li kʼupil sba* korona ti jaʼ yuʼun li jyakubeletik ta Efraine.   Li nichim ti jun yutsil ti chtakij xa batelexchiʼuk ti te oy ta sba li stenlejaltik ti lek yoxeta xkʼot kʼuchaʼal li sba sat igo kʼalal skʼan toʼox xkʼot li veranoe.* Mi oy buchʼu laj yile, chbat stul sloʼ ta anil.  Li vaʼ kʼakʼale, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike* ta xkʼot kʼuchaʼal kʼupil sba korona xchiʼuk ta kʼupil sba xotbil nichim ta stojolal li buchʼutik chkomik ta steklumale.+  Ta stijbe yoʼonton jchapanvanejetik sventa tukʼ xchapanvanik xchiʼuk chakʼbe stsatsal yoʼonton li buchʼutik chchabiik ochebal ta skoj ti tstsakvan ta kʼop li yajkontraike.+   Jech xtok, ta xkʼejpʼujik* ta be ta skoj li vinoe,jecheʼ xa xtamlajetik ta skoj li xpoxike. Li paleetik xchiʼuk li j-alkʼopetike chʼayemik ta be ta skoj li poxe;chʼayem sjolik ta skoj li vinoexchiʼuk jecheʼ xa xtamlajetik ta skoj li xpoxike.Jaʼ xa chkʼejpʼujik-o ta be ta skoj li kʼusi ch-akʼbat yilikexchiʼuk muʼyuk kʼusi lek chkʼot ta nopel yuʼunik kʼalal chchapanvanike.+   Yuʼun li xmexaike noj ta xetik* ti chakʼ ib oʼontone,solel yatinoj sjunul li xmexaike.   Xi chalike: «¿Mi yuʼun jaʼ chchanubtasutikxchiʼuk mi yuʼun jaʼ chalbutik smelolal li aʼyeje? ¿Mi yuʼun jaʼ to lij-iktabat jchuʼtik chil?¿Mi yuʼun jaʼ to lijpojbat jchuʼtik chil? 10  Yuʼun ‹oy mantal akʼo mi oy xa mantal, oy mantal akʼo mi oy xa mantal,oy jlik chʼojon sventa spʼisobil akʼo mi oy xa jlik chʼojon sventa spʼisobil, oy jlik chʼojon sventa spʼisobil akʼo mi oy xa jlik chʼojon sventa spʼisobil,+juteb liʼe, juteb leʼe›».* 11  Jaʼ yuʼun, jaʼ tstunes li buchʼu xmaklajet chkʼopoj* xchiʼuk ti jelel skʼopojel sventa tskʼopon li jteklum liʼe.+ 12  Xi albatik jun veltae: «Liʼe jaʼ li xkuxobil oʼontonale. Akʼo xkuxik li buchʼutik lubemike; jaʼ te xuʼ sikubtas yoʼontonik», pe muʼyuk la skʼan la xchikintaik.+ 13  Jaʼ yuʼun, xi ch-albatik yuʼun li Jeovae: «Oy mantal akʼo mi oy xa mantal, oy mantal akʼo mi oy xa mantal,oy jlik chʼojon sventa spʼisobil akʼo mi oy xa jlik chʼojon sventa spʼisobil, oy jlik chʼojon sventa spʼisobil akʼo mi oy xa jlik chʼojon sventa spʼisobil,+juteb liʼe, juteb leʼe». Pe muʼyuk la xchikintaik.Jech oxal, ta xyalik ta lum xchiʼuk ta valopat tsutik batel,chichʼik tsalel, chichʼik yakel ta chʼojon xchiʼuk chichʼik chukel.+ 14  Jaʼ yuʼun, chikintaik kʼusi chal li Jeovae, voʼoxuk ti jtoybaoxuke,voʼoxuk li ajvaliloxuk liʼ ta jteklum Jerusalene, 15  yuʼun xi chavalike, viniketik: «Jpasojkutik trato xchiʼuk li Lajelale,+jpasojkutik trato* xchiʼuk li Mukinale.* Kʼalal mi echʼ li tsatsal voʼ ti chtal ta anile,muʼyuk tstaunkutik,yuʼun kʼotem ta jnakʼobbailkutik li jutbil kʼope*xchiʼuk te jnakʼoj* jbakutik ta stojolal li kʼusi mu meleluke».+ 16  Jaʼ yuʼun, xi chal li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale: «Li voʼone te ta xkakʼ jpʼej ton ti kuchem xa yuʼun ti jaʼ chkʼot ta snakleb na te ta Sione,+jaʼ li ton ti ep sbalil ta chikin na+ ti mu xnike.+ Muʼyuk bu ta xiʼ ti buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale.+ 17  Li tukʼilale chkʼot kuʼun ta chʼojon sventa chpʼisvan+xchiʼuk li kʼusi tukʼe ta jpas ta jun abtejebal ti tspasvan ta parejoe.*+ Li bote ta sbekʼ* batel li nakʼobbail ti jaʼ li jutbil kʼope*xchiʼuk li voʼe ta smutʼi* li nakʼobbaile. 18  Li trato la apasik xchiʼuk li Lajelale ta xchʼay skʼoplal,li trato la apasik xchiʼuk li Mukinale* chlaj noʼox skʼoplal.+ Kʼalal mi echʼ li tsatsal voʼ ti chtal ta anile,ta slajesot ta j-echʼel. 19  Ti jayib velta ta x-echʼeta sbekʼoxuk* batel;+yuʼun ta jujun sob ta x-echʼ,ta kʼakʼaltik xchiʼuk ta akʼobaltik. Jaʼ to chaʼibeik smelolal kʼusi laj yichʼ aʼyel kʼalal mi nikik ta xiʼele».* 20  Yuʼun toj bikʼit li teme,* mu xij-och-o sventa jxachʼ jbatik teyxchiʼuk toj bikʼit li jalbil pokʼe, mu xijpix yuʼun. 21  Yuʼun li Jeovae ta xtots tal jech kʼuchaʼal tots li ta vits Perasime;ta xtots tal jech kʼuchaʼal tots li ta stenlejaltik ti nopol xil Gabaon+sventa spas li kʼusi tspase, li kʼusi tspas ti yan-o ta kʼelelexchiʼuk sventa xkʼot ta pasel yuʼun li yabtele, li yabtel ti labal sbae.+ 22  Avi une, mu xalabanvanik+sventa mu stsin sba mas li achukobilike,yuʼun li Ajvalil ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike, kaʼioj ti kʼotem xa ta nopel yuʼunti chakʼbe slajeb sjunul li jteklume.*+ 23  Tsʼet chikintaik xchiʼuk aʼiik li yechʼomal kee;tsʼetano lek achikinik xchiʼuk aʼiik li kʼusi chkale. 24  ¿Mi sjunul kʼakʼal tslok osil li jlokbalumil kʼalal skʼan to stsʼun li sbekʼ stsʼunobe? ¿Mi ta skʼunibtas xchiʼuk tspas ta parejo skotol ora li yosile?+ 25  Kʼalal parejo xa ox yuʼun li yosile,¿mi mu tauk svij li ikʼal kominoe xchiʼuk mi mu tauk stsʼun li kominoe?¿Mi mu tauk stsʼun trigo, mijo* xchiʼuk sevada li ta yosiltake?¿Mi mu tauk stsʼun ta stiʼiltak li jtos-o ta trigoe?*+ 26  Yuʼun lek chtukʼibtasat* yuʼun li Diose;chchanubtasat yuʼun li Sdiose.+ 27  Yuʼun li ikʼal kominoe muʼyuk chichʼ vochʼel li ta pechpech teʼ sventa smajobil sat tsʼunobile*+xchiʼuk muʼyuk chichʼ balalinel syantail kareta ta sba li kominoe. Mu jechuk chichʼ pasbel, yuʼun chichʼ jisbel teʼ li ikʼal kominoexchiʼuk chichʼ jisbel vachʼ li kominoe. 28  ¿Mi oy buchʼu chvochʼ sat tsʼunobil sventa tspas pan? Muʼyuk, muʼyuk tsmajilan skotol ora;+jech xtok, kʼalal tsbalalinbe ta sba li syantail kareta ti nitbil ta kaʼe,muʼyuk ta xvochʼ yuʼun.+ 29  Taje likem tal xtok ta stojolal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike,ti labal sba li tojobtasel chakʼe*xchiʼuk ti skotol ora lek chkʼot ta pasel li kʼusitik tspase.*+

Tsʼibetik ta yok vun

O «jtoyba».
Yaʼeluke, jaʼ skʼoplal li skapitalil jteklume, jaʼ li Samariae.
O «jtoyba».
Jaʼ xkaltik, yorail kʼepelaltik.
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «xkʼejevik; stsʼepʼujik».
O «xeik».
Li aʼyej laj yal Isaiase jaʼ noʼox chchaʼalilan laj yaʼiik li jnitvanejetik ta relijione xchiʼuk sventa ololetik laj yaʼiik.
Literal «yanal ye».
O jaʼ van skʼoplal «oy kʼusi kilojkutik».
O «Seole», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «nopbil kʼope; epal kʼope».
O «jmukoj».
O «jlik yakʼil plomo».
O «smes».
O «nopbil kʼope; epal kʼope».
O «smuki; snojes; sbutʼi».
O «Seole», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «smesoxuk».
O jaʼ van skʼoplal «Solel chnikik ta xiʼel kʼalal mi laj yaʼibeik smelolale».
O «vayebale».
O «spʼejel li balumile».
Jaʼ jtos tsʼiʼlel ti chakʼ bikʼitik sbekʼ ti jaʼ tspasik-o pane.
Li jpʼel kʼop ta ebreoe jaʼ chalbe skʼoplal jtos trigo ti muʼyuk mas leke xchiʼuk ti te toʼox tstsʼunik ta voʼneal Ejiptoe.
O «ch-utat».
Kʼelo Glosario, smajbel sat tsʼunobil.
O «li kʼusi tskʼan tspase».
O «xchiʼuk ti toj echʼ xa noʼox pʼije».