Isaias 24:1-23

  • «Li Jeovae ta xokobtas li jteklume» (1-23)

    • Li Jeovae kʼot xa ta Ajvalil ta Sion (23)

24  ¡Kʼelavil! Li Jeovae ta xokobtas li jteklume* xchiʼuk muʼyuk kʼusi te chikta.+ Ta stsʼukanbe* sjol+ xchiʼuk tanpuk chbat yuʼun li jnaklejetik tee.+   Koʼol kʼusi chkʼot ta stojolal skotolik: li krixchanoetik ta jteklume koʼol kʼusi chkʼot ta stojolal xchiʼuk li palee,li jtunele xchiʼuk li yajvale,li kiarae xchiʼuk li smeʼ ajvale,li jmanolajele xchiʼuk li jchonolajele,li buchʼu chakʼ ta chʼome xchiʼuk li buchʼu tskʼan ta chʼome,li buchʼu oy kʼusi chakʼ ta kʼexe xchiʼuk li buchʼu oy kʼusi chkʼexe.+   Solel xokol chkom li lume;chichʼ pojbel skotol li kʼusitik oy yuʼune,+yuʼun jech lokʼem ta ye li Jeovae.   Solel chat yoʼonton* li lume,+ tsakchʼay xa batel. Chtakij xa li balumil ti bu lek xchʼi kʼusitike; tsakchʼay xa batel. Li buchʼutik tsots skʼoplalik ta lume ta xjutukajik xa batel.   Solel sokesbil xa yuʼun jnaklejetik li lume,+yuʼun muʼyuk la stsakik ta venta li mantaletike,+la sjelik li mantaletike+xchiʼuk muʼyuk xichʼik ta mukʼ li voʼneal tratoe.*+   Jaʼ yuʼun, li jteklume lilijem chkom ta skoj ti laj yichʼ chopol kʼoptaele+xchiʼuk oy smul ta x-ilatik li buchʼutik te nakalike. Jech oxal, jutebik xa li jnaklejetik ta lumexchiʼuk toj jutuk xa kom li viniketike.+   Chtakij xa li achʼ vinoe, yuʼun takij xa li steʼel uvae+xchiʼuk skotol li buchʼutik xkuxet toʼox yoʼontonike tsjikʼ yoʼontonik.+   Chʼabal xa ti jun yutsil stsʼinlajet li panderetae;*muʼyuk xa xchʼeʼlajetik li jpaskʼinetike;chʼabal xa ti jun yutsil chbakʼ li arpae.+   Muʼyuk sonik kʼalal chuchʼik vinoexchiʼuk li buchʼutik chuchʼik poxe chʼa xa ta xaʼiik. 10  Chichʼ jinesel li jteklum+ ti muʼyuk kʼusi x-ayan tee;chichʼ makel skotol li naetik sventa muʼyuk buchʼu x-och tee. 11  X-avetik ta kayetik sventa tsaʼik vino. Chʼay xa batel skotol li muyubajele;chʼay xa batel xkuxetel yoʼonton li lume.+ 12  Solel lilijem kom li jteklume;laj yichʼ lilinel li tiʼ nae, jaʼ xa noʼox xchʼuchʼulil busul kom.+ 13  Yuʼun jaʼ jech chkʼot ta pasel li ta jteklume, ta stojolal li krixchanoetike: jech kʼuchaʼal steʼel oliva ti jisbil teʼe,+xkoʼolaj kʼuchaʼal xkʼuxkʼultael* sat uva kʼalal yichʼoj xa ox tsobbel li sate.+ 14  Chlik avanikuk,ta x-avanik ta muyubajel. Te to ta nab* chlik yalbeik smukʼulal li Jeovae.+ 15  Jaʼ yuʼun, ta skʼupil kʼoptaik Jeova li ta slokʼeb kʼakʼale;+li ta lumetik ti joyol ta nabe tskʼupil kʼoptabeik li sbi Jeovae, li Dios yuʼun Israele.+ 16  Xi laj kaʼitik kʼejimoletik kʼalal to ta spajeb balumile: «¡Kʼupil kʼoptabiluk* li Buchʼu tukʼe!».+ Pe xi ta xkale: «¡Chilubtsaj xa batel, chilubtsaj xa batel! ¡Toj abol jba! Li jloʼlavanejetike* naka loʼlavanej tspasik.Li jloʼlavanejetike* puro loʼlavanej yabtelik».+ 17  Jnaklejetik ta jteklum, te smalaojoxuk li kʼusi chakʼ xiʼele, li chʼene xchiʼuk li petsʼetike.+ 18  Buchʼuuk noʼox ti chjatav ta skoj li kʼusi xibal sbae chpʼaj* yalel ta chʼenxchiʼuk buchʼuuk noʼox ti chlokʼ tal ta chʼene yakbil chkʼot ta petsʼ.+ Yuʼun chjam li smaktak voʼ ta vinajelexchiʼuk chnik li snaklebtak balumile. 19  Javemik xa li lume;laj xa yichʼ yukʼilanel li lume;solel tsots nik li lume.+ 20  Li lume solel xtamlajet jech kʼuchaʼal li jun jyakubelexchiʼuk xvuylajet noʼox jech kʼuchaʼal jun vakaxna* ti xvuyvun ta ikʼe, solel ol tajek chaʼi li smule,+ta xyal ta lum, vaʼun muʼyuk xa chlik tal yan velta. 21  Li vaʼ kʼakʼale, li Jeovae jaʼ te chakʼ batel sat ta stojolal li soltaroetik ta vinajelexchiʼuk ta stojolal li ajvaliletik ta balumile. 22  Ta xichʼik tsobelkʼuchaʼal jchukeletik ta jun chʼenxchiʼuk ta xichʼik bajel ta jun chukinab,vaʼun mi jelav epal kʼakʼale, ta xichʼik chapanel. 23  Li luna* ti lek xa setele ta xkʼexavxchiʼuk li kʼakʼal ti lek xojobinaje ta xkʼexav ek,+yuʼun li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike* kʼot xa ta Ajvalil+ li ta vits Sione+ xchiʼuk li ta Jerusalene,xojobinaj noʼox yutsil ta x-ajvalilaj ta yeloval li moletik ta steklumale.*+

Tsʼibetik ta yok vun

O «balumile».
O «spajanbe».
O jaʼ van skʼoplal «Chtakij».
O «li trato ti muʼyuk spajebe».
O «chijchij takʼine».
Kʼelo Glosario, kʼuxkʼultael.
O «Te to ta slokʼeb kʼakʼal».
O «Junuk yutsil».
O «jvalopatinvanejetike».
O «jvalopatinvanejetike».
O «tstsʼuj».
O «oyalna».
O «u».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
Literal «ta yeloval li moletik yuʼune».