Isaias 22:1-25

  • «Jun aʼyej ta sventa li stenlejaltik ti bu ep kʼusitik chakʼ ta ilel Diose» (1-14)

  • Sebna ti jaʼ li jchabinae och xkʼexol, jaʼ li Eliakime (15-25)

    • Lokʼolkʼop ta sventa laux (23-25)

22  Jun aʼyej ta sventa li stenlejaltik ti bu ep kʼusitik chakʼ ta ilel Diose:*+ ¿kʼusi kʼot ta atojolalik ti lamuy akotolik ta sjol anaike?   Solel ep toʼox buchʼutik te x-avlajetik avuʼun,jun jteklum ti xvochlajete, jun jteklum ti xmuyubaje. Li avanimatake maʼuk ta espada chamikmi jaʼuk ta paskʼop chamik.+   Li buchʼutik tsots tspasik mantal ta atojolalike jmoj xa jatavik batel.+ Mu persauk la stunesik arko kʼalal laj yichʼik chukel batele. Skotol li buchʼutik taatike laj yichʼik chukel batel,+akʼo mi nom tajek jatavemik batel.   Jaʼ yuʼun, xi laj kale: «Mu xa xakʼelikun,vaʼun ta jmil jba ta okʼel.+ Mu xa xapatbeikun koʼontonta skoj ti chichʼ lajesel li stseb jteklumale.*+   Yuʼun li ta stenlejaltik ti bu ep kʼusitik chakʼ ta ilel Diose,jaʼ skʼakʼalil ti mu xa aʼibaj kʼusi chichʼ pasele, jaʼ skʼakʼalil tsalel xchiʼuk xiʼel+ti likem tal ta stojolal li Ajvalil ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike.* Chichʼ jinesel li muroe+xchiʼuk chkʼot kʼalal to ta vits ti x-avet tskʼanik koltael li jteklume.   Li Elame+ ta stsak li yav flechakʼalal te xa ox oy li ta karetaetik ti nitbil ta kaʼetik ti noj ta viniketikexchiʼuk li Kire+ tslokʼesbe xpix* li eskudoe.*   Li stenlejaltik avuʼun ti mas lekiketa xnoj ta karetaetik sventa paskʼopxchiʼuk li kaʼetike* te chkotiik ta yeloval ochebal,   li muro ti chchabi-o sba li Judae chichʼ lokʼesel. «Li vaʼ kʼakʼale, chakʼel batel li snail abtejebal sventa paskʼop ti Teʼtikal Na+ sbie,  vaʼun chavilik ti ep bu jomajtik li smuroal Steklumal Davide.+ Chatsobik voʼ li ta tanke ti ta olon oye.+ 10  Chakʼelik lek li naetik ta Jerusalene, vaʼun chajinesik jaypʼejuk sventa chatsatsubtasik-o li muroe. 11  Jech xtok, li yaʼlel voʼneal tankee chapasbeik yan yavil ta oʼlol li ta xchibal muroe, pe jaʼ muʼyuk chasaʼik li Mukʼul Jpasvanej ti jaʼ la xchapan ta voʼne li vokolile. 12  Li vaʼ kʼakʼale, li Ajvalil ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike,chal ti akʼo x-okʼike xchiʼuk ti xat yoʼontonike,+ti xjux li stsotsil sjolike xchiʼuk ti slapik li chʼixal kʼuʼile.* 13  Pe mu jechuk tspasik, jaʼ noʼox tspasik kʼin xchiʼuk chmuyubajik,tsmilik vakaxetik xchiʼuk tsmilik chijetik,tstiʼik bekʼet xchiʼuk chuchʼik vino.+ Xi chavalike: ‹Veʼkutik, uchʼbolajkutik, yuʼun chijcham okʼom›».+ 14  Vaʼun, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike xi laj yalbun ta jchikine: «‹Muʼyuk chavichʼ chʼaybel li amulik jaʼ to mi lachamike›,+ xi li Ajvalil ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike». 15  Xi chal li Ajvalil ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: «Och kʼelo li jchabina Sebna+ ti jaʼ oy ta sba skʼelel li nae* xchiʼuk xi xavalbee: 16  ‹¿Kʼusi tal apas liʼe xchiʼuk mi oy liʼ avutsʼ avalal ti chtal ajom achʼenal liʼe?›. Te tsjom xchʼenal ti bu mas to toyole; ta sjom jun tayal ton sventa te xkux yoʼonton.* 17  ‹¡Kʼelavil, vinik! Li Jeovae tstsatsal jipot yalel xchiʼuk ta sjunul yip ta xmichʼot. 18  Jpʼel skʼoplal ta svolot lek xchiʼuk ta sjipot batel kʼuchaʼal pelota ta jun jamal balumil. Te chacham xchiʼuk te chkom li akaretatak ti kʼupilik sbae, j-akʼvanej ta kʼexlal chakʼot li ta sna avajvale. 19  Ta jlokʼesot li ta avabtele xchiʼuk ta jipot lokʼel li ta avavile. 20  »›Li vaʼ kʼakʼale, ta jtak ta ikʼel li kajtunel Eliakim+ ti jaʼ xnichʼon Ilkiase, 21  jaʼ chkakʼbe slap li anatil kʼuʼe, ta jchukbe ta xchʼut li achuke+ xchiʼuk chkakʼbe ta skʼob li avabtele. Jaʼ chkʼot kʼuchaʼal totil ta stojolal li jnaklejetik ta Jerusalene xchiʼuk ta stojolal li jteklum Judae. 22  Li voʼon une ta xkakʼbe sbain* li syaveal sna Davide.+ Muʼyuk buchʼu xuʼ smak mi la sjame; jech xtok, muʼyuk buchʼu xuʼ sjam mi la smake. 23  Ta jbaj lek kʼuchaʼal jun laux ta jun yavil ti te oy-oe xchiʼuk chkʼot kʼuchaʼal jun kʼupil sba chotlebal sventa ajvalil ta stojolal li yutsʼ yalal stote. 24  Te tsjokʼanik li kʼusitik jun yutsil ta sna stote, li nitilulale xchiʼuk li alab nichʼnabiletike, skotol li bikʼtal setsʼetike,* li pulajtik* setsʼetike xchiʼuk skotol li mukʼta kʼibetike›. 25  »Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Li vaʼ kʼakʼale, li laux ti te toʼox tsʼapal lek li ta yavil ti te oy-oe ta xichʼ lokʼesel,+ chichʼ tuchʼel xchiʼuk chpʼaj* yalel, jech xtok, li kʼusi toʼox te jokʼole ta xlilij, yuʼun jech lokʼem ta ye li Jeovae›».

Tsʼibetik ta yok vun

Yaʼeluke, jaʼ skʼoplal li Jerusalene.
Kʼalal ‹stseb jteklumal› xie, jaʼ jun nichimalkʼop ti chakʼ ta aʼiel xkʼuxul oʼontonal xchiʼuk slekil oʼontonale.
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «chchapan».
O «makobbaile».
O «li kaʼetik ti kajajtik yajvale».
Kʼelo Glosario, chʼixal kʼuʼil.
O «pasob mantale».
Literal «te xnaki».
Literal «ta jokʼanbe ta snekeb».
O «platoetike».
O «puchajtik; lechlech».
O «tstsʼuj».