Isaias 19:1-25

  • Jun aʼyej ta sventa Ejipto (1-15)

  • Li Ejiptoe ta xojtikin li Jeovae (16-25)

    • Jun skajleb smoton Jeova ta Ejipto (19)

19  Liʼe jaʼ jun aʼyej ta sventa li Ejiptoe:+ ¡kʼelavilik! Li Jeovae te kajal batel ta sba tok ti anil chanave xchiʼuk ch-och batel ta Ejipto. Li diosetik yuʼun Ejipto ti muʼyuk sbalilike ta xnikik ta xiʼel ta yeloval li Diose+xchiʼuk chnik yoʼontonik ta xiʼel li j-ejiptoetike.   «Ta jtijbe yoʼonton li j-ejiptoetik sventa skontrain sbaik ta jujuntale,tstsak sbaik ta kʼop ta jujuntal,ta stsak sbaik ta kʼop akʼo mi yitsʼin sbankil noʼox sbaik xchiʼuk akʼo mi xchiʼil noʼox sbaik,tskontrain sbaik ta jujun jteklum xchiʼuk tskontrain sbaik ta jujun ajvalilal.*   Chʼayal to chkʼot yoʼontonik li j-ejiptoetikexchiʼuk ta jsokesbe li kʼusi snopoj tspasike.+ Vaʼun, chbat skʼoponik li diosetik ti muʼyuk sbalile,li buchʼutik tsvovijesbeik sjol chonetike, li j-espiritistaetike xchiʼuk li jtʼunoletike.*+   Li Ejiptoe chkakʼ ta stojolal jun jventainvanej ti muʼyuk xkʼuxul yoʼontonexchiʼuk ti x-ajvalilaj ta stojolalik jun ajvalil ti toj chopole»,+ xi li Kajvaltik ta melele, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike.*   Ta xtakij yaʼlel li nabe;ta x-ul xchiʼuk ta xlaj yaʼlel li ukʼume.+   Jech xtok, ta xtuib li ukʼumetike;li Nilo ta Ejiptoe ta xbikʼtaj yoktak xchiʼuk ta xtakij. Li ajetike xchiʼuk li pujetike* ta xnukultaj.+   Li tsʼiʼleletik ti te oy ta stiʼiltak Niloe xchiʼuk ti bu chchʼak sba batel yoktak li Niloexchiʼuk skotol li kʼusitik tsʼunbil ta osiletik ta xokon Niloe+ ta xtakij.+ Ta xichʼ bekʼel* batel ta ikʼ, vaʼun chchʼay batel skʼoplal.   Ch-okʼik ta at-oʼonton li jtsakchoyetike,chat tajek yoʼontonik li buchʼutik tsjipik ochel s-ansueloik ta ukʼum Niloexchiʼuk chjutukajik li buchʼutik tsjip ochel ta ba voʼ li snutiʼik sventa tsakob choye.   Chichʼik kʼexlaltasel li buchʼutik chabtelanik lino ti lek xa tusbile+xchiʼuk li buchʼutik tsjalik sakil pokʼe. 10  Ta xichʼik vochʼel* li buchʼutik chjalavik yuʼun j-ejiptoetike;skotol li jsaʼabteletike chat tajek yoʼontonik. 11  Li bankilaletik ta Soane+ toj bolik. Li jtojobtasvanejetik yuʼun faraon ti mas pʼijike muʼyuk smelol li tojobtasel chakʼike.+ ¿Kʼuxi xa noʼox ti xi chalbeik li faraone: «Jaʼ snitilulalun li buchʼutik pʼijike,jaʼ snitilulalun li ajvaliletik ta voʼnee»? 12  ¿Bu oy ti pʼijil viniketik avuʼun une?+ Akʼo yalboxuk mi snaʼik li kʼusi snopoj tspas ta stojolal Ejipto li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike. 13  Li bankilaletik ta Soane toj bol li kʼusitik spasojike,li bankilaletik ta Nofe*+ lajemik ta loʼlael;li bankilaletik ta jujuvokʼ nitilulal yuʼun Ejiptoe ta yan-o be bu laj yikʼik batel li xchiʼiltakike. 14  Li Jeovae la syanijesbe* yoʼonton sventa mu xa snaʼ kʼusi tspas;+li bankilaletike la skʼejpʼunik* batel Ejipto sventa mu xkʼot ta pasel li kʼusi snopoje,jech kʼuchaʼal jun jyakubel ti te xtamlajet ti bu oy xete.* 15  Muʼyuk xa yabtel li Ejiptoe,jech ek li jolile, li neile, li yok tsʼiʼlele xchiʼuk li tayal jobele* muʼyuk xa kʼusi stakʼ spasik. 16  Li vaʼ kʼakʼale, ta skoj ti xmichʼoj xa skʼob li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetik sventa tskontrain li j-ejiptoetike,+ ta xtʼelik* xchiʼuk chiʼik kʼuchaʼal antsetik. 17  Vaʼun, li j-ejiptoetike ta xiʼik tajek ta skoj li yosilal Judae. Solel chiʼik-o jaʼ noʼox mi laj yaʼibeik skʼoplale, yuʼun li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike oy xa kʼusi kʼot ta nopel yuʼun sventa tskontrain li j-ejiptoetike.+ 18  Li vaʼ kʼakʼale, oy voʼob jteklumetik ta yosilal Ejipto ti ta xkʼopojik ta skʼop Kanaane+ xchiʼuk ti chalik ta jamal ti tukʼ yoʼonton chakʼ sbaik ta stojolal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike. Li jun jteklume ta sbiin Jteklum ti chichʼ Lajesele. 19  Li vaʼ kʼakʼale, ta xichʼ pasel jun skajleb smoton Jeova li ta oʼlol yosilal Ejiptoe xchiʼuk ta xichʼ akʼel jun oy ta stsʼakiltak sventa yichʼobil ta mukʼ li Jeovae. 20  Chkʼot ta jun senyail xchiʼuk chkʼot ta sventa xichʼ tael-o ta naʼel ta yosilal Ejipto li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike; yuʼun tskʼanbeik vokol Jeova sventa xpojatik lokʼel ta skʼob li j-ilbajinvanejetike, vaʼun chtakbatik tal jun mukʼul jkoltavanej ti chpojatike. 21  Li Jeovae chakʼ sba ta ojtikinel ta stojolal li j-ejiptoetike, li j-ejiptoetik eke chojtikinik Jeova li vaʼ kʼakʼale. Vaʼun, ta xakʼbeik milbil chonbolometik xchiʼuk matanaletik, oy kʼusi jamal chalbeik Jeova xchiʼuk chkʼot ta pasel yuʼunik. 22  Li Jeovae chakʼbe kastigo li Ejiptoe,+ ta smaj, laje ta xpoxta; ta tsʼakal une, tsutik batel ta stojolal Jeova, li stuk eke ta stakʼbe ti xvokolet tskʼanik koltaele xchiʼuk ta xpoxta. 23  Li vaʼ kʼakʼale, chlokʼ tal jun be+ ta Ejipto ti chkʼot ta Asiriae. Vaʼun, ch-ochik batel ta Ejipto li j-asiriaetike, li j-ejiptoetik eke ch-ochik batel ta Asiria. Koʼol chtunik ta stojolal Dios li Ejipto xchiʼuk Asiriae. 24  Li vaʼ kʼakʼale, li Israele tskoʼoltas sjol xchiʼuk li Ejipto xchiʼuk Asiriae,+ chkʼot ta jun bendision ta stojolal li balumile. 25  Yuʼun li vaʼ kʼakʼal kʼalal yakʼojbe xa ox bendision li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike, xi chale: «Akʼo yichʼ bendision li Ejipto ti jaʼ jteklumale, li Asiria ti jaʼ yabtel jkʼobe xchiʼuk li Israel ti jaʼ jrextoe».*+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Jaʼ li buchʼu tskʼan tsnabe skʼoplal li kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakal ti tsaʼ koltael ta stojolal pukujetike.
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
Li puje jaʼ jtos natil tsʼiʼlel ti ta tsʼantsʼan voʼtik xchʼie.
O «mesel».
O «tʼusel».
O «Menfise».
O «sokbe».
O «stsʼepʼunik».
O «xee».
O jaʼ van skʼoplal «li skʼob xane o li skʼob aje».
O «xnikik».
O «jpukulale; jpartee».