Isaias 14:1-32

  • Li Israele chnaki ta slumal stuk (1, 2)

  • Chichʼ labanel li ajvalil ta Babiloniae (3-23)

    • Chpʼaj yalel tal ta vinajel li kʼanal ti xojobinaje (12)

  • Li skʼob Jeovae ta slilin li j-asiria krixchanoe (24-27)

  • Aʼyej ta sventa Filistea (28-32)

14  Yuʼun li Jeovae chkʼuxubin li Jakobe+ xchiʼuk tstʼuj yan velta li Israele.+ Te chakʼ nakiuk* ta slumalik+ xchiʼuk chbat chiʼinatikuk yuʼun li jyanlumetike, tsnapʼan sbaik ta stojolal li snitilulal Jakobe.+  Li krixchanoetik ta yantik lume jaʼ chikʼik lokʼel li Israele xchiʼuk jaʼ chikʼik sutel li ta slumalike. Vaʼun, li jteklum Israele chkʼot ta smosoik xchiʼuk ta skiaraik+ li ta yosilal Jeovae; xchiʼuk tspasik ta smosoik li buchʼutik mosoinatik toʼoxe xchiʼuk jaʼ ta sventainik li buchʼutik tsujatik toʼox ta abtele.  Kʼalal mi kʼot skʼakʼalil ti chakʼ akux Jeova ta sventa li avokole, li at-oʼontone xchiʼuk ti tsots laj avichʼ mosoinele,+  xi chlik aval jun loʼil sventa chalaban li ajvalil ta Babiloniae: «¡Kʼelavil kʼu xa noʼox yelan laj skʼoplal li buchʼu tsuj toʼox ta abtel li yantike! ¡Kʼelavil kʼu xa noʼox yelan laj skʼoplal li ilbajinele!+   Li Jeovae laj xa skʼasbe xvachʼ li buchʼutik toj chopolike,li xvaxton ajvaliletike,+   jaʼ li buchʼu muʼyuk spajeb la smaj li jteklumetik ta skapemal sjole,+li buchʼu ilinem la spas ta mantal li mukʼtik lumetik ti muʼyuk xkʼuxul yoʼonton la skontraine.+   Li avie, chkux spʼejel li balumile, muʼyuk xa chil svokol. X-avetik noʼox ta muyubajel li krixchanoetike.+   Solel xmuyubajik avuʼun ek li enebro teʼetikexchiʼuk li sedro teʼetik ta Libanoe. Xi chalike: ‹Muʼyuk xa xmuy talel jtuchʼsiʼetik ta jtojolalkutikti kʼu xa sjalil layal ta lume›.   Li Mukinal* ti te oy ta olone solel mu xa snaʼ kʼusi tspassventa xtal snupot ta be kʼalal mi lakʼote. Voʼot ta akoj ti chbat stij talel li buchʼutik mu xa kʼusi stakʼ spasik ta lajelale,skotol li jnitvanejetik* ti ilbajinvanik ta balumile. Li Mukinale chal mantal ti akʼo xtotsik talel ta xchotlebik li ajvaliletik ta mukʼtik lumetike. 10  Skotol chlik kʼopojikuk xchiʼuk xi chalbeikote:‹¿Mi yuʼun lakʼunib xa jech kʼuchaʼal li voʼonkutike? ¿Mi jaʼ xa jechot kʼuchaʼal li voʼonkutike? 11  Yal xa talel ta Mukinal* li atoyobbailexchiʼuk li yechʼomal stijobil ason ti oy yakʼiltake.+ Li xuvite jaʼ chkʼot kʼuchaʼal atem*xchiʼuk jaʼ pixilot-o li ta xuvite›. 12  Kʼanal ti xaxojobinaje,¡kʼuxi xa noʼox ti lapʼaj* yalel tal ta vinajele! Voʼot ti la atsal mukʼtik lumetike,+¡kʼuxi xa noʼox ti laj avichʼ tuchʼel ta balumile! 13  Voʼot ti xi laj aval ta avoʼontone: ‹Chimuy batel ta vinajel.+ Te chkakʼ ta yakʼol kʼanaletik yuʼun Dios li jchotleb sventa ajvalile+xchiʼuk te chichoti ta sba li vits sventa tsobobbaile,li ta norte ti bu mas to nome.+ 14  Chimuy batel ta ba toktik;jech ta jpas jba kʼuchaʼal li Buchʼu toj toyol oye›. 15  Pe mu jechuk chkʼot ta atojolal, yuʼun chavichʼ jipel yalel ta Mukinal,*te ta yutil to chʼen. 16  Li buchʼutik tskʼeloxuke te chakʼ-o satik ta atojolal;solel chchajikot ta kʼelel xchiʼuk xi chalike:‹Li vinik liʼe, ¿mi jaʼ li buchʼu la snikes li balumile,ti laj yakʼ nikuk li mukʼtik lumetike,+ 17  ti jaʼ li buchʼu la spas ta takixokol lum li balumilexchiʼuk ti la sjines li lumetik ta balumile,+ti mu xakʼ sutuk batel ta snaik li buchʼutik te xchukoje?›.+ 18  Skotol li yan ajvaliletik yuʼun mukʼtik lumetikelek laj yichʼik mukel ta skoj ti ichʼbilik ta mukʼe,ta jujuntal te mukatik ta xchʼenalik.* 19  Pe li voʼote chʼabal chavichʼ mukel ta chʼen, jaʼ noʼox chavichʼ jipel batel,xakoʼolaj kʼuchaʼal kʼob teʼ ti muʼyuk kʼanbile,netʼbil chakom li ta animaetik ti laj yichʼik pajbel espadaexchiʼuk ti laj yichʼik jipel yalel ti bu noj ta tontike,xakoʼolaj kʼuchaʼal jun anima ti chichʼ pechʼilanel ta tekʼele. 20  Muʼyuk chavichʼ mukel xchiʼuk li ajvaliletike,yuʼun la alajes atuk li avosilale,la amil atuk li ateklumale. Li snitilulal buchʼutik toj chopolike muʼyuk xa chichʼ albel sbiik yan velta. 21  Chapanik ti bu xuʼ xichʼ milel li yalab xnichʼnabta skoj li spaltail* smoltotakike,sventa mu xlikik xchiʼuk xuʼuninik li balumilexchiʼuk ti snojesik balumil li ta mukʼtik lumetik yuʼunike». 22  Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike:* «Chlik jkontrainik».+ Xi to laj yal xtok li Jeovae: «Ta jtupʼbe skʼoplal ta Babilonia li sbie, li skomenale,* li snitilulale xchiʼuk li kʼusi tspas ta tsʼakale».+ 23  Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: «Li Babiloniae chkakʼ ti akʼo xuʼuninik li chʼix-uchetike xchiʼuk chkakʼ kʼotuk ta stsʼanleb voʼ, jech xtok, ta xkakʼbe slajeb ta j-echʼel».+ 24  Xi yaloj ta jamal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: «Jech kʼuchaʼal oy ta koʼontone jech chkʼot ta paselxchiʼuk jech kʼuchaʼal kʼotem ta nopel kuʼune persa chkʼot ta pasel. 25  Ta jlilin ta kosil li j-asiria krixchanoexchiʼuk ta jpechʼilan ta tekʼel li ta vitsetik kuʼune.+ Ta xichʼ lokʼesbel li skʼatlom teʼik ti te oy ta stojolal li jteklumalexchiʼuk ta xichʼ lokʼesbel li yikatsik ta snekebike».+ 26  Taje jaʼ li kʼusi kʼotem xa ta nopel ta stojolal li spʼejel balumilexchiʼuk jaʼ li kʼobil ti yeʼel xa* sventa chichʼ tsakel ta kʼop skotol li mukʼtik lumetike. 27  Yuʼun li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike kʼot xa ta nopel yuʼun,¿mi oy van buchʼu xuʼ smak ta be?+ Yeʼel xa li skʼobe,¿mi oy van buchʼu xuʼ snitbe yalel?+ 28  Li ta sjabilal kʼalal cham li ajvalil Akase,+ xi la stak tal aʼyej li Diose: 29  «Filistea, akʼo mi kʼas xa li teʼ ti tsmajot toʼoxe,mu xamuyubaj, mi junuk buchʼu xmuyubaj avuʼunik. Yuʼun li ta snitilulal li chone+ chlokʼ talel jkot chon ti oy svenenoale+xchiʼuk li snitilulale chkʼot ta chon ti xjipet ta anile xchiʼuk ti xkoʼolaj kʼuchaʼal kʼokʼ li svenenoale. 30  Li xnichʼnab ti buchʼutik abol sbaike lek xa noj xchʼutikxchiʼuk li buchʼutik povreike jun xa yoʼonton ta xvayik,pe li ateklumale ta jmil ta viʼnalxchiʼuk li buchʼu te to chkom avuʼunike ta xichʼik milel.+ 31  ¡Avanan, ochebal! ¡Avetan ta okʼel, jteklum! Filistea, ¡mi jutebuk chkom spatobil avoʼonton! Yuʼun te xa xtal li chʼail* ta norteexchiʼuk mi junuk soltaro ta xkom ta patil». 32  ¿Kʼusi skʼan stakʼbeik sutel li j-almantaletik yuʼun li mukʼta lume? Jaʼ ti yakʼojbe xa snakleb Sion+ li Jeovaexchiʼuk ti te chbat snakʼ* sbaik li buchʼutik abol sbaik ta steklumale.

Tsʼibetik ta yok vun

O «ch-akʼbat xkuxik».
O «Seol», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
Literal «tot tentsunetik».
O «Seol», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «avayeb».
O «latsʼuj».
O «Seol», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
Literal «snaik».
O «li xchopolil».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «skomelale».
O «chapal xa chmajvan».
O «chʼayil».
O «smuk».