Isaias 10:1-34

  • Syeʼoj skʼob Dios ta skontrainel Israel (1-4)

  • Li Asiriae jaʼ li xvachʼil skʼakʼal yoʼonton Diose (5-11)

  • Chichʼ kastigo li Asiriae (12-19)

  • Tsutik li skomenal snitilulal Jakobe (20-27)

  • Chchapan Asiria li Diose (28-34)

10  ¡Abol sbaik li buchʼutik chakʼik mantaletik ti chakʼ vokolile,+li buchʼutik nopajtik noʼox tstsʼibaik mantaletik ti chakʼbe svokol krixchanoetike,   ti jaʼ sventa mu stsakik ta mukʼ li buchʼutik povreik ti tskʼanik chapanele,sventa mu xchapanik li buchʼutik abol sbaik ta jteklume,+sventa spojbeik kʼusitik oy yuʼunik li buchʼutik chamem smalalikexchiʼuk sventa chelkʼanbeik kʼusitik oy yuʼunik li buchʼutik chamem stotike!*+   ¿Kʼusi chapasik mi kʼot skʼakʼalil chavichʼik kastigoe,+kʼalal mi vul ta atojolalik li lajelal ti chlik tal ta nome?+ ¿Buchʼu chbat akʼanbeik koltael+xchiʼuk bu van chaviktaik komel li akʼulejalike?*   Muʼyuk kʼusi stakʼ xapasik, jaʼ xa noʼox te xanijet chakomik ti bu oy jchukeletikeo te chayalik ta lum ti bu telajtik li animaetike. Akʼo mi jech, muʼyuk pajem-o skʼakʼal yoʼonton li Diose,yuʼun syeʼoj to li skʼob sventa chmajvane.+   «¡Kʼelavilik! Li j-asiria vinike+jaʼ li vachʼ sventa xkakʼ ta ilel li skʼakʼal koʼontone+xchiʼuk ta jtunes li teʼ stsakoj sventa xkakʼ kastigoe.   Ta jtak batel sventa stsak ta kʼop jun mukʼta jteklum ti valopatinvaneme,+sventa stsak ta kʼop li jteklum ti la saʼ skʼakʼal koʼontone;chkalbe mantal sventa epuk kʼusi spoj batel xchiʼuk ti epuk kʼusi xelkʼan batelexchiʼuk sventa xpechʼilanat ta tekʼel kʼuchaʼal achʼel ta kayeetik.+   Pe mu jechuk tskʼan tspas tajexchiʼuk mu jechuk oy ta yoʼonton taje;yuʼun li kʼusi oy ta yoʼontone jaʼ ti chlajesvan ta j-echʼele,jaʼ ti tslajes epal mukʼtik lumetike, maʼuk jayib noʼox.   Yuʼun xi chale:‹¿Mi mu jaʼuk ajvaliletik skotol li bankilal j-abteletik kuʼune?+   ¿Mi mu xkoʼolajuk tajek li Kalno+ xchiʼuk li Karkemise?+ ¿Mi mu xkoʼolajuk li Amat+ xchiʼuk li Arpade?+ ¿Mi mu xkoʼolajuk li Samaria+ xchiʼuk li Damaskoe?+ 10  Stsakoj lek jkʼob li ajvalilaletik* ti chichʼik ta mukʼ diosetik ti muʼyuk kʼusi xtun-oe,¡ti mas to ep spasojik lokʼoletik yuʼunike, ti jaʼ mu sta li Jerusalen xchiʼuk li Samariae!+ 11  ¿Mi mu jechuk ta jpasbe li Jerusalen xchiʼuk li lokʼoletik yuʼunikjech kʼuchaʼal la jpasbe li Samaria xchiʼuk li diosetik yuʼunik ti muʼyuk kʼusi xtun-oe?›.+ 12  »Kʼalal mi tsuts yuʼun Jeova skotol li kʼusi skʼan spas ta vits Sion xchiʼuk ta Jerusalene, chakʼbe* kastigo li ajvalil ta Asiria ta skoj ti muʼyuk xkʼexlale, ti xtoyete xchiʼuk ti stuk xa noʼox chaʼi sbae.+ 13  Yuʼun xi chale:‹Jech ta jpas ta skoj ti lek tsots li jkʼobexchiʼuk ta jpʼijil jech ta jpas, yuʼun pʼijun. Ta jlokʼesbe stsʼakiltak li jteklumetike,+ta jpojbe li skʼulejalike+xchiʼuk ta jpas ta mantal li jnaklejetik jech kʼuchaʼal tspas li buchʼu echʼem xuʼ yuʼune.+ 14  Li jteklumetike xkoʼolajik kʼuchaʼal stas mut.Ta xkichʼbe skʼulejal li jteklumetike,ta jtsak kʼuchaʼal ston mut ti iktabil komele,ta xkichʼ skotol li kʼusitik oy ta balumile. Mi jkotuk mut ta xlichʼulan xikʼ te mi jaʼuk ta xjachʼ ye xchiʼuk mi jaʼuk xchʼivlajet›». 15  Li ekʼele, ¿mi tstoy van sba ta stojolal li buchʼu tstunesat sventa oy kʼusi xtuchʼe? Li sierrae, ¿mi tstoy van sba ta stojolal li buchʼu tstunesat sventa oyuk kʼusi sboje? Li namteʼile,+ ¿mi xuʼ van stoy muyel li buchʼu chtoyat muyele? O li vachʼe, ¿mi xuʼ van stoy muyel li buchʼu maʼuk pasbil ta teʼe? 16  Jech oxal, li Kajvaltik ta melele, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike,*chakʼ ti xbakubik li jupʼem viniketik yuʼun Asiriae.+Muʼyuk xa smukʼulal chkom li Asiriae, xkoʼolaj ti chichʼ chikʼel ta kʼokʼ skotole.+ 17  Li Sakil osil yuʼun Israele+ chkʼot ta kʼokʼ+xchiʼuk li Buchʼu chʼul yuʼune chkʼot ta leb kʼokʼ;xlomlij* to tstsak skʼakʼal xchiʼuk ta jun noʼox kʼakʼal chchikʼ li chopol tsʼiʼleletik xchiʼuk li chʼixtikaltik yuʼun j-asiria vinike. 18  Li Diose ta slajesbe ta jyalel li kʼupil sba teʼtikaltik yuʼune xchiʼuk li kʼusitik stsʼunoje;jaʼ jech chkom kʼuchaʼal jun vinik ti chkʼunib batel ta skoj chamele.+ 19  Uni jaytekʼ xa noʼox teʼetik chkom yuʼun,xchap xa noʼox yuʼun jun kʼox kerem. 20  Li buchʼutik te chkomik ta Israel li vaʼ kʼakʼalexchiʼuk li buchʼutik kuxul chkomik ta snitilulal Jakobemuʼyuk xa tspat yoʼontonik ta stojolal li jteklum ti tsakatik ta kʼope;+tspat xa yoʼontonik ta stojolal Jeova,jaʼ li Buchʼu chʼul yuʼun Israele, ta sjunul yoʼonton* jech ta spasik. 21  Juteb xa noʼox tsutik tal ta stojolal li Dios ti oy sjuʼele,jaʼ xa noʼox li skomenal* snitilulal Jakobe.+ 22  Israel, akʼo mi xkoʼolaj ta sjiʼal* nabli ateklumale,juteb xa noʼox tsutik tal.+ Nopbil xa skʼoplal ti chichʼik lajesele+xchiʼuk chlajik ta kastigo.+ 23  Jech, li lajebal ti snopoj xa li Ajvalil ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike,chkʼot ta pasel ta sjunul li mukʼta lume.+ 24  Jaʼ yuʼun, xi chal li Ajvalil ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: «Mu xaxiʼ, kuni teklumal ti te nakalot ta Sione, mu xaxiʼ yuʼun li j-asiriae, ti tsjisbot toʼox vachʼe+ xchiʼuk ti tstoy toʼox snamteʼ ta atojolal sventa tskontrainot jech kʼuchaʼal la spas li Ejiptoe.+ 25  Yuʼun jlikel xa skʼan xlaj li skʼakʼal koʼontone, jaʼo chlaj kʼalal mi laj xa ox yichʼik lajesele.+ 26  Li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike tsjisbe nukul+ jech kʼuchaʼal la stsal li Madian ta stsʼel li mukʼta ton yuʼun Orebe.+ Li snamteʼe te chakʼ ta sba nab xchiʼuk tstoy batel jech kʼuchaʼal la spas ta stojolal li Ejiptoe.+ 27  Li vaʼ kʼakʼale, chichʼ lokʼesel ta anekeb li yikats ajvalil ta Asiriae+xchiʼuk li skʼatlom teʼ ti te oy ta anukʼe+xchiʼuk ta xlilij li kʼatlom teʼ+ ta skoj li aseitee».* 28  Laj xa stsak ta kʼop li Ayate;+echʼ xa tal ta Migron;te chakʼ yikats ta Mikmax.+ 29  Echʼ xa xtuchʼik li ukʼum ti bu komkom noʼoxe,te echʼ yuʼunik akʼobal ta Gueba;+ta xnik ta xiʼel li Ramae, jatav xa li Guibea+ ti jaʼ slumal Saule.+ 30  Jnaklejetik ta Galim, ¡tsots xa-avanik! ¡Tsʼet chikintao, Laisa! ¡Toj abol aba, Anatot!+ 31  Jatav xa batel li Madmenae. Li jnaklejetik ta Guebime laj xa saʼ snakʼobbailik. 32  Avi ta kʼakʼaltike, te chpaj ta Nob.+ Xmichʼoj xa skʼob tsyeʼilanbe li jnaklejetik ta vits Sione,li ta bikʼit vits ta Jerusalene. 33  ¡Kʼelavilik! Li Kajvaltik ta melele, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike,solel xibal sba ti kʼu yelan xkʼavlajet tskʼas li kʼob teʼetike;+yakal chichʼ lomesel li tayal teʼetikexchiʼuk ti bu toyolik tajeke chyalik ta lum. 34  Li chʼixtikaltik ta teʼtikaltike ta stsʼet ta jun abtejebal ti pasbil ta takʼine*xchiʼuk li teʼetik ta Libanoe jaʼ tslomes li buchʼu tsots xuʼ yuʼune.

Tsʼibetik ta yok vun

O «li meʼonetike».
O «amukʼulalike».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Literal «chkakʼbe».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «xloklij».
O «ta melel».
O «skomelal».
O «syiʼal».
Taje jaʼ van skʼoplal li aseite ti chichʼ toʼox tʼujel-o ajvaliletik ta Israele o jaʼ li aseite sventa skʼokʼik li oxib sien sviniktak Jedeone.
O «ta ekʼel».