Isaias 1:1-31

  • Jun totil ti tstoy sba xnichʼnabtake (1-9)

  • Li Jeovae spʼajoj ti muʼyuk ta sjunul yoʼonton ch-ichʼvanik ta mukʼe (10-17)

  • «Jchapantik li jkʼoptike» (18-20)

  • Li Sione chkʼot yan velta ta tukʼil jteklum (21-31)

1  Li ta skʼakʼalil Usias,+ Jotan,+ Akas+ xchiʼuk Esekias+ ti jaʼik ajvaliletik ta Judae,+ li Isaias*+ ti jaʼ xnichʼon Amose akʼbat yil yuʼun Dios li kʼusi chkʼot ta stojolal li Juda xchiʼuk Jerusalene:   chikintao, vinajel, chikintao, balumil,+yuʼun kʼopoj xa li Jeovae: «Jtsʼitesoj jnichʼnabtak xchiʼuk jchanubtasojan,+pe li stukike la stoy sbaik ta jtojolal.+   Li jkot tot vakaxe xojtikin lek li jmanvanej yuʼunexchiʼuk li jkot vuroe snaʼ bu oy yavil sveʼel ti akʼbil yuʼun yajvale;yan li Israele mi jaʼuk xojtikinun,*+li jteklumale mu xaʼibeik mi jsetʼuk* smelolal».   ¡Toj abol sba li jsaʼmulil jteklume,+li jteklum ti ep tajek saʼoj spaltaile,*li snitilulal viniketik ti toj chopolike, li alab nichʼnabiletik ti solel sokemike! La skomtsanik li Jeovae,+muʼyuk la stsakik ta venta li Chʼul Dios yuʼun Israele,la svalopatinik komel.   ¿Bu xa jotukal abekʼtalik ta xavichʼik majel mi mas to la atoy abaik tajeke?+Ip spʼejel li ajolike xchiʼuk ip sjunlej li avoʼontonike.+   Ta xlik ta xpachʼomal avakanik kʼalal to ta ajolik, mi jaʼuk jutebuk ti bu chʼabal ip avuʼunike. Oy ayayijemalik, yoxik noʼox abekʼtalik xchiʼuk silajtik noʼox abekʼtalik,muʼyuk yichʼoj poxtael* mi jaʼuk yichʼoj pixel xchiʼuk muʼyuk yichʼoj kʼunibtasel ta aseite.+   Muʼyuk kʼusi x-ayan li ta alumalike. Li ateklumalike yichʼoj chikʼel ta kʼokʼ. Te akʼelojik la slajesik jyanlumetik li kʼusi chlokʼ ta avosilike.+ Xkoʼolaj kʼuchaʼal takixokol balumil kom yuʼunik li jyanlumetike.+   Li stseb Sione jech kom kʼuchaʼal nakʼobbail* ti bu tsʼunbil uvae,xkoʼolaj kʼuchaʼal vakaxna* ta osiltik ti bu tsʼunajtik pepinoe,xkoʼolaj kʼuchaʼal jteklum ti joyobtabile.+   Ti manchukuk laj yakʼ oyukbuchʼu kuxul xkom li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike,*lijkʼotutik kʼuchaʼal Sodoma ti jechukexchiʼuk jech lijkomutik kʼuchaʼal Gomorra ti jechuke.+ 10  Jpasmantaletik* ta Sodoma,+ chikintabeik li skʼop Jeovae. Jteklum Gomorra,+ tsʼet chikintaik li smantal* Jdioskutike. 11  Xi chal li Jeovae: «¿Kʼusi sbalil ta jtabe li epal milbil matanal chavakʼike?+ Taʼlo xa kaʼi li tot chijetik ti chavakʼik ta chikʼbil matanaletike+ xchiʼuk li xepuʼal jupʼem chonbolometike,+mu jkʼupin li xchʼichʼel+ chʼiom tot vakaxetike,+ li xchʼichʼel chʼiom chijetike xchiʼuk li xchʼichʼel tentsunetike.+ 12  Kʼalal chtal avaʼan abaik ta jtojolale,+¿buchʼu laj yalboxuk ti xatalike,ti xtal apechʼilanik ta tekʼel li kamakʼe?*+ 13  Mu xa xavichʼik tal li matanal sat tsʼunobiletik ti mu kʼusi xtun-oe. Li apomike solel toj chopol chkil.+ Li jujun achʼ lunae,*+ li savadoetike,+ ti chatsob abaike...+mu xa stsʼik kuʼun ti chatunesik sjuʼel majia+ kʼalal jaʼo chapasik li tsobajel ti tsots skʼoplale. 14  Jpʼajoj li jujun achʼ luna* avuʼunike xchiʼuk li kʼinetik chapasike. Kʼotem ta ikatsil chkaʼi;solel lilub xa ta xkuchel. 15  Kʼalal chayeʼ muyel akʼobik sventa chapasik orasione,ta jnakʼ* jsat ta atojolalik.+ Akʼo mi ep chapasik orasion,+muʼyuk ta jchikinta;+yuʼun solel balom* chʼichʼ li akʼobike.+ 16  Poko abaik, sakubtaso abaik;+iktaik spasel li kʼusitik toj chopol chapasik ta yeloval jsate;komtsanik spasel li kʼusi chopole.+ 17  Chanik spasel li kʼusi leke, saʼik li kʼusi tukʼe,+tukʼibtasik li j-ilbajinvaneje,pakbeik skʼoplal sderecho li buchʼu chamem stote,*pakbeik skʼoplal sventa tukʼuk xichʼ chapanel li ants ti chamem smalale».+ 18  Xi chal li Jeovae: «Laʼik, jchapantik li jkʼoptike.+ Akʼo mi solel kuxul tsoj li amulike,sak ta xkom kʼuchaʼal li taive;+akʼo mi tsoj tajek kʼuchaʼal li kuxul tsajal pokʼe,sak ta xkom jech kʼuchaʼal li sakil tsotse.* 19  Mi oy ta avoʼontonik chachikintaike,chalajesik li kʼusitik lek chlokʼ ta balumile.+ 20  Pe mi mu xachikintaik xchiʼuk mi la atoy abaike,chavichʼik milel ta espada,+yuʼun jech lokʼem ta ye li Jeovae». 21  ¡Kʼuxi xa noʼox kʼot ta jchonbail ants+ li tukʼil jteklume!+ Ep toʼox tukʼilal te;+te toʼox oy tukʼilal ta stojolal,+pe li avie, jaʼ noʼox oy jmilvanejetik tey.+ 22  Li aplatae kʼotem xa kʼuchaʼal kʼaʼep+xchiʼuk li aservesae* kapal xa ta voʼ. 23  Li bankilaletik avuʼune toj pimik ta mantal xchiʼuk lek xil sbaik xchiʼuk li j-elekʼetike.+ Lek tajek xaʼiik xchon sbaik ta takʼin* ta jujuntal xchiʼuk yakʼojik persa saʼel matanaletik.+ Muʼyuk chchapanik lek li buchʼu chamem stote*xchiʼuk muʼyuk tstsakik ta venta kʼalal tskʼan parte li buchʼu chamem smalale.+ 24  Jaʼ yuʼun, li Kajvaltik ta melele, li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike,li Buchʼu oy sjuʼel yuʼun Israele, xi chale: «Liʼ xa noʼox kʼalale, ta xkakʼbe slajeb li buchʼutik chopol chilikunexchiʼuk ta jpakbe sutel li kajkontratake.+ 25  Ta xlik jyales jkʼob ta atojolalik,ta jlokʼes skotol li avikʼobalikjech kʼuchaʼal li buchʼu chunijes plata sventa slokʼesbe li yikʼobale.+ 26  Ta jvaʼanboxuk yan velta jchapanvanejetik jech kʼuchaʼal ta slikebalexchiʼuk chkakʼboxuk yan velta jtojobtasvanejetik jech kʼuchaʼal ta baʼyele.+ Mi jech kʼot ta pasele, chavichʼik biiltasel ta Tukʼil Jteklum, ta Tukʼil Jnaklejetik.+ 27  Ta skoj ti tukʼune, ta jman yan velta li Sione,+ta tukʼilal ta jman li jnaklejetik ta Sion sventa sutik tale. 28  Li jtoybaetik xchiʼuk li jpasmuliletike koʼol chichʼik lajesel,+li buchʼutik chiktaik Jeovae ta xkʼot yorail chlajik.+ 29  Yuʼun ta kʼexlal chakomik ta skoj li mukʼta teʼetik la akʼanike+xchiʼuk kʼexlal chakomik ta skoj li nichimaltik* la atʼujike.+ 30  Yuʼun jech chakʼotik kʼuchaʼal jpets mukʼta teʼ ti chtakij li yanale,+kʼuchaʼal nichimaltik ti chʼabal yaʼlele. 31  Li tsatsal vinike jech chkʼot kʼuchaʼal li linoe,li yabtele ta xchʼit kʼuchaʼal xnich kʼokʼ;xchaʼtosal chlik tsanuk skʼakʼal,ti muʼyuk buchʼu xuʼ xtupʼ yuʼune».

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ skʼan xal ‹jaʼ chkoltavan li Jeovae›.
O «mi jaʼuk xojtikin li yajvale».
O «jutebuk».
O «xchopolile».
Literal «pitsʼel».
O «axibalna».
O «oyalna».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «Ajvaliletik».
O «chanubtasel yuʼun».
O «stiʼ jnae». Kʼelo Glosario, amakʼ.
O «achʼ ue».
O «achʼ u».
O «jmuk».
O «balem; bonol ta».
O «li meʼone».
Taje jaʼ stsotsil chij o stsotsil yan chonbolometik.
O «aservesa ti pasbil ta trigoe».
O «stsakik michʼob kʼabal».
O «li meʼone».
Yaʼeluke, jaʼ teʼetik xchiʼuk nichimaltik ti tsakal skʼoplal xchiʼuk li yichʼel ta mukʼ jecheʼ diosetike.