Sventa Filipenses 1:1-30

  • Kʼopoj batel (1, 2)

  • Stojbel ta vokol Dios. S-orasion Pablo (3-11)

  • Akʼo mi oy vokolil, laj yichʼ akʼel ta ojtikinel li lekil aʼyejetike (12-20)

  • «Mi kuxulune, jaʼ sventa Kristo; mi lichame, jaʼ chkʼot ta jkanal» (21-26)

  • Xavichʼuk me amelolalik ta skoj li lekil aʼyejetike (27-30)

1  Voʼon Pablo xchiʼuk Timoteo ti jaʼ smosounkutik Kristo Jesuse, jaʼ sventa skotol li buchʼutik chʼul ti jmoj oyik xchiʼuk Kristo Jesus ti te oyik ta Filipose+ xchiʼuk li jkʼelvanejetik xchiʼuk li siervo ministerialetike:*+  Oyuk slekil yutsil oʼontonal xchiʼuk jun oʼontonal ta atojolalik ti jaʼ chakʼ li Jtotik Dios xchiʼuk li Kajvaltik Jesukristoe.  Skotol ora ta jtojbe ta vokol Jdios kʼalal chavulik ta jole,  chkalbe koliyal kʼalal jaʼo ta jkʼan vokol ta atojolalik skotol veltae. Jech xkuxet noʼox koʼonton ta jpas orasion jujun velta.+  Ti jech ta jpase, jaʼ ta skoj ti ta sba onoʼox kʼakʼal lakoltavanik sventa xpuk batel li lekil aʼyejetike xchiʼuk ti jech chapasik-o avie.  Yuʼun jpatoj koʼonton ta sventa liʼe: li buchʼu la slikes jun lekil abtelal ta atojolalike jaʼ to te tstsuts yuʼun+ mi sta skʼakʼalil li Kristo Jesuse.+  Lek tajek ti jech ta jnop ta atojolalike, yuʼun oyoxuk ta koʼonton, la akoltaikun kʼalal chukulune+ xchiʼuk kʼalal chichʼ pakbel skʼoplal sventa oyuk jderechotik ta sventa li lekil aʼyejetike.+ Jaʼ yuʼun, jmoj ta jtabetik sbalil li slekil yutsil oʼontonale.  Jaʼ testigo kuʼun Dios ti solel ta jnaʼoxuke xchiʼuk ti kʼuxoxuk ta koʼonton jech kʼuchaʼal li Kristo Jesuse.  Liʼe jaʼ li kʼusi yakal ta jkʼan-o ta j-orasione: ti epajuk batel mas li kʼanelal avuʼunike,+ li yojtikinel leke+ xchiʼuk ti xatojobikuk lek ta yaʼibel smelolale+ 10  sventa xanaʼik stʼujel li kʼusi mas tsots skʼoplale,+ sventa muʼyukuk apaltailik* xchiʼuk mu xamakbeik* yakan yantik+ kʼalal to mi la sta skʼakʼalil li Kristoe, 11  jech xtok, ta skoj ti jaʼ tskoltaoxuk Jesukristoe,+ tukʼuk me avabtelik ti jaʼ sventa smukʼulal xchiʼuk skʼupil kʼoptael li Diose. 12  Kermanotak, oy ta koʼonton ti akʼo xanaʼik ti jaʼ sventa xichʼ akʼel ta ojtikinel mas li lekil aʼyejetik ta skoj li kʼusitik la jnuptane. 13  Ti jech chukulun+ ta skoj Kristoe vinajem xa lek skʼoplal+ ta stojolal li jchabivanejetik yuʼun ajvalile xchiʼuk ta stojolal li yantike. 14  Jaʼ yuʼun, mas xa ep li ermanoetik ti chtunik ta stojolal Kajvaltik ti tukʼ oyik ta skoj ti tikʼilun ta chukele, jech xtok, muʼyuk xa bu chiʼik xchiʼuk mas xa oy ta yoʼontonik chalik batel li skʼop Diose. 15  Melel onoʼox ti oy junantik ta skoj noʼox xpichʼetel yoʼontonik xchiʼuk ta skoj chkontrainvanik ti chcholbeik skʼoplal li Kristoe, pe li yantike ta slekil yoʼonton chcholik. 16  Ta skoj kʼanelal chalbeik skʼoplal Kristo li buchʼutik taje, yuʼun snaʼojik ti vaʼanbilun sventa jpakbe skʼoplal li lekil aʼyejetike;+ 17  pe li yantike chkontrainvanik ti jech tspasike, maʼuk ta slekil yoʼonton tspasik, yuʼun yakal chakʼik jvokol ti tikʼilun ta chukele. 18  ¿Kʼusi chkʼot ta pasel ta skoj taje? Ti kʼusi noʼoxe mi ta slekil yoʼontonik ti jech tspasike o mi maʼuk, yakal chichʼ albel skʼoplal li Kristoe, jaʼ yuʼun chakʼ xkuxetel koʼonton. Ta melel, jech-o xkuxet koʼonton, 19  yuʼun jnaʼoj ti jaʼ ta jta-o jkolebal ti chapasik orasione+ xchiʼuk ti tskoltaun li chʼul espiritu ti jaʼ chakʼ li Jesukristoe.+ 20  Jaʼ onoʼox jech oy tajek ta koʼonton xchiʼuk oy spatobil koʼonton ti muʼyuk bu chkakʼ jba ta kʼexlal jsetʼuke,* yuʼun jamal chikʼopoj jech onoʼox kʼuchaʼal li ta voʼnee. Li avie, chichʼ mukʼibtasbel skʼoplal Kristo ta skoj jbekʼtal akʼo mi kuxulun o mi chamemun.+ 21  Yuʼun mi kuxulune, jaʼ sventa Kristo;+ mi lichame, jaʼ chkʼot ta jkanal.+ 22  Jaʼ yuʼun, mi jech kuxulun jech kʼuchaʼal bekʼete, chakʼ mas sat li kabtele, akʼo mi jech, muʼyuk bu chkakʼ ta ojtikinel li kʼusi ta jtʼuje. 23  Solel mu jnaʼ bu junukal ta jtʼuj ta xchaʼtosal taje; oy ta koʼonton ti akʼo xkichʼ koltael sventa teuk oyun xchiʼuk li Kristoe,+ yuʼun ta melel mas onoʼox lek.+ 24  Pe jaʼ mas tsots skʼoplal chkaʼi ti ta bekʼetuk to kuxulune sventa xatabeik sbalil. 25  Jaʼ yuʼun, ta skoj ti jpatoj koʼonton ta sventa taje, jnaʼoj ti liʼ to oyun-oe xchiʼuk ti liʼ to jchiʼukoxuk-o akotolik sventa xachʼiik ta mantal xchiʼuk ti xkuxetuk noʼox avoʼontonik ta skoj li xchʼunel avoʼontonike, 26  sventa mas to xamuyubajik ta stojolal Kristo Jesus kʼalal mi te xa ox jchiʼukoxuk yan veltae. 27  Jaʼ noʼox ti xavichʼuk me amelolalik ta skoj li lekil aʼyejetik ta sventa Kristoe+ akʼo mi te chkiloxuk mi libate o mi chʼabal te oyun. Vaʼun, xuʼ xkaʼi xchiʼuk xuʼ jnaʼ akʼoplalik ti jmoj anopbenike, ti jmoj avoʼonton+ chavakʼbeik yipal ta skoj li xchʼunel avoʼontonik ta sventa li lekil aʼyejetike 28  xchiʼuk ti mu jsetʼuk* chaxiʼik yuʼun li avajkontraike. Taje jaʼ sprevail ti chichʼik lajesele,+ pe jaʼ sventa akolebalik li voʼoxuke;+ taje likem tal ta stojolal Dios. 29  Yuʼun laj avichʼik akʼbel matanal ta sventa Kristo li voʼoxuke, pe maʼuk noʼox ti chavakʼ xchʼunel avoʼontonik ta stojolale, yuʼun chavil avokolik ta skoj xtok.+ 30  Yuʼun li jvokol laj avilik la jnuptane jaʼ yakal chanuptanik ek+ xchiʼuk jech-o chavaʼiik ti yakal ta jnuptane.

Tsʼibetik ta yok vun

O «jkoltavanejetik ta tsobobbaile».
O «achopolilik».
O «xatʼabesbeik».
O «jutebuke».
O «jutebuk».