Eksodo 28:1-43

  • Skʼuʼ spokʼ paleetik (1-5)

  • Mokankʼuʼil (6-14)

  • Smak stiʼ oʼontonal (15-30)

    • Urim xchiʼuk Tumim (30)

  • Natil kʼuʼil ti muʼyuk skʼobe (31-35)

  • Pix jolil xchiʼuk jpech lamina ta oro (36-39)

  • Yan kʼuʼiletik sventa paleetik (40-43)

28  »Ikʼo lokʼel tal ta stojolal j-israeletik li abankil Aaron xchiʼuk li xnichʼnabtake sventa xtun kuʼun ta paleal+ li Aarone,+ jech xtok, chtun kuʼun ta paleal li Nadab xchiʼuk Abiue,+ li Eleasar xchiʼuk Itamar+ ti jaʼik xnichʼnabtak Aarone.+  Skʼan xapasbe chʼul kʼuʼil pokʼiletik li abankil Aarone sventa xichʼ-o albel smukʼulal xchiʼuk sventa kʼupiluk sba xvinaj.+  Skʼan xachiʼin ta loʼil li buchʼutik lek xtojobike,* jaʼ li buchʼutik kakʼojbe ep spʼijilike.+ Jaʼ tspasbeik li skʼuʼ spokʼtak Aaron sventa xichʼ chʼultajesel yoʼ xtun kuʼun ta paleale.  »Liʼe jaʼ li kʼuʼil pokʼiletik skʼan spasike: jun smak stiʼ oʼontonal,+ jlik mokankʼuʼil,+ jlik natil kʼuʼil ti muʼyuk skʼobe,+ jlik kʼuʼil ti oy skuadroaltake, jlik stsʼotobil jolil+ xchiʼuk jlik chukil;+ li chʼul kʼuʼil pokʼiletik taje skʼan spasik sventa slap li abankil Aaron xchiʼuk xnichʼnabtake yoʼ xtunik kuʼun ta paleal.  Li buchʼutik lek xtojobike jaʼ akʼo stunesik oro, asul no, tsots* ti bonbil ta kuxul moradoe, kuxul tsajal pokʼ xchiʼuk lekil lino.  »Li mokankʼuʼile akʼo spasik ta oro, ta asul no, ta tsots* ti bonbil ta kuxul moradoe, ta kuxul tsajal pokʼ xchiʼuk ta tsʼotbil lekil lino xchiʼuk luchbiluk* me.+  Skʼan spasbeik chib spakʼ snekebal ti te tsnapʼanik li ta jujujot stiʼil snekebale.  Li jalbil chukil*+ ti te napʼal ta mokankʼuʼil sventa ta yaviluk lek xkome skʼan pasbiluk ta oro ek, ta asul no, ta tsots* ti bonbil ta kuxul moradoe, ta kuxul tsajal pokʼ xchiʼuk ta tsʼotbil lekil lino.  »Tsako chaʼpʼej onise ton,+ te xatsʼibabe sbiik li xnichʼnabtak Israele,+ 10  vakib biil xatsʼiba li ta jujupʼej tone, xcholet xatsʼiba jaʼ ti kʼu yelan vokʼike. 11  Li buchʼu jaʼ yabtel snaʼ stsʼibaj ta tonetike akʼo stsʼibabe sbi xnichʼnabtak Israel li ta chaʼpʼej tone, akʼo spakʼ jech kʼuchaʼal li seyoe.+ Mi laje, akʼo yakʼbe snakleb ta oro li chaʼpʼej tone. 12  Li chaʼpʼej tone te xanapʼan li ta spakʼ snekebal li mokankʼuʼile yoʼ xtun ta snaʼobil yuʼunik xnichʼnabtak Israel li tonetike.+ Li Aarone skʼan teuk x-ichʼet-o yuʼun ta snekeb ta stojolal Jeova li sbiik sventa snaʼobile. 13  Pasbo me snaklebtak ton ta oro. 14  Jech xtok, paso chaʼlik jichʼil kadena ta batsʼi oro ti xkoʼolaj ta balbil chʼojone.+ Li kadena ti xkoʼolaj ta balbil chʼojone te xaxoj li ta snaklebtak tone.+ 15  »Saʼo buchʼu snaʼ xluchomaj* sventa spas li smak stiʼ oʼontonal sventa chapanele.+ Li smak stiʼ oʼontonale akʼo yichʼ pasel ta oro, ta asul no, ta tsots* ti bonbil ta kuxul moradoe, ta kuxul tsajal pokʼ xchiʼuk ta tsʼotbil lekil lino+ jech kʼuchaʼal li mokankʼuʼile. 16  Skʼan me kuadrado xkom kʼalal chichʼ puxele, jchʼix* sjamlej xchiʼuk jchʼix snatil. 17  Napʼanbo tonetik li ta snaklebe, chanchol xavakʼ. Li sbacholale jaʼ rubi, topasio xchiʼuk esmeralda ton. 18  Li xchaʼcholale jaʼ turkesa, safiro xchiʼuk jaspe ton. 19  Li yoxcholale jaʼ leschem,* agata xchiʼuk amatista ton. 20  Li xchancholale jaʼ krisolito, onise xchiʼuk jade ton. Te xavakʼ li ta snaklebtak ti pasbil ta oroe. 21  Li jujupʼej tone jaʼ sventa sbiik li 12 ta voʼ xnichʼnabtak Israele. Li sbiike teuk tsʼibabil jech kʼuchaʼal seyo, li jujun biil te tsʼibabile jaʼ skʼan xal li 12 ta chop snitilulal Israele. 22  »Skʼan xapas jichʼil kadenaetik ta batsʼi oro ti xkoʼolaj ta balbil chʼojon sventa sjoylejal li smak stiʼ oʼontonale.+ 23  Paso chib xotajtik oro sventa li smak stiʼ oʼontonale, jaʼ te xanapʼan ta jujujot xchikin ta akʼol li ta smak stiʼ oʼontonale. 24  Li chaʼlik jichʼil kadena pasbil ta oroe te xaxoj li ta chib xotajtik oro ta jujujot xchikin li smak stiʼ oʼontonale. 25  Li sba xchaʼlikal jichʼil kadenae te xaxoj li ta chib snaklebtake sventa snit sba xchiʼuk li spakʼ snekebal mokankʼuʼile, taje jaʼ sventa xkom ta yeloval mokankʼuʼil li smak stiʼ oʼontonale. 26  Paso chib xotbil oro, te xanapʼan ta olon ta yut jujujot xchikin li smak stiʼ oʼontonale, skʼeloj chkom li mokankʼuʼile.+ 27  Paso chib xotajtik oro xtok ti bu tsnup sba li mokankʼuʼil xchiʼuk li xchuk ti jalbile, jaʼ xkaltik, ta yeloval li mokankʼuʼile, ta yolon li spakʼ snekebale, te chkom ta yakʼol li xchuk* ti jalbile.+ 28  Tuneso asul chʼojon sventa te xaxoj li ta xotajtik oro ta jujujot xchikin smak stiʼ oʼontonale xchiʼuk te xaxoj li ta xotajtik oro ti te oy li ta mokankʼuʼile, taje jaʼ sventa te chkom ta yakʼol jalbil chukil* li smak stiʼ oʼontonale xchiʼuk ta sba li mokankʼuʼile. 29  »Li ta smak stiʼ oʼontonal sventa chapanel ti te napʼal ta stiʼ yoʼonton li Aarone jaʼ te chichʼbe batel li sbi xnichʼnabtak Israele. Jech skʼan xichʼ batel kʼalal jaʼo ch-och li bu Chʼul sventa svulesobil ta jolil ta stojolal Jeovae. 30  Li Urim xchiʼuk Tumime*+ te xavakʼ ta smak stiʼ oʼontonal sventa chapanel sventa te napʼal batel ta stiʼ yoʼonton Aaron kʼalal ch-och batel ta stojolal Jeovae. Li kʼusitik tstunes Aaron sventa xchapan li j-israeletike te me oyuk-o ta stiʼ yoʼonton kʼalal te oy ta yeloval li Jeovae. 31  »Ta asul no xapas li jlik natil kʼuʼil+ ti muʼyuk skʼobe ti te chkom ta yut li mokankʼuʼile. 32  Skʼan xajombe sjol ta oʼlol. Ta sjoylejal li stiʼil bu chajome skʼan me jalbiluk yuʼun li jalkʼuʼile. Sventa mu xjate, jechuk xkom jech kʼuchaʼal li stiʼil smak bekʼtalile.* 33  Skʼan xapas kʼusitik ti xkoʼolaj ta granadaetik* li ta sjoylejal xpuxbenale, tuneso asul no, tsots* ti bonbil ta kuxul moradoe xchiʼuk kuxul tsajal pokʼ, jech xtok, paso kampanaetik ta oro ti tsjelulan sba xchiʼuk li granadaetike. 34  Ta sjoylejal xpuxbenal li natil kʼuʼil ti muʼyuk skʼobe akʼo sjelulan sba jujupʼej li kampana ta oroe xchiʼuk li granadae,* jpʼej kampana ta oro xchiʼuk jpʼej granada. 35  Jaʼ skʼan slap Aaron kʼalal tspas yabtele. Sventa mu xchame,+ skʼan stsʼinlajet yuʼun li kampanaetik kʼalal ch-och xchiʼuk kʼalal chlokʼ ta stojolal Jeova ti butik chʼule. 36  »Skʼan xapas jpechuk lamina ta batsʼi oro ti solel stsʼayayete xchiʼuk te xatsʼiba jech kʼuchaʼal kʼalal oy kʼusi chichʼ akʼbel seyoale: ‹Te likem ta stojolal Jeova li kʼusi chʼule›.+ 37  Li jpech laminae tsakano ta jlik asul chʼojon li ta stsʼotobil jolile;+ te komuk li ta yeloval stsʼotobil jolile. 38  Skʼan te napʼaluk-o ta stiba Aaron, yuʼun li Aarone jaʼ oy ta sba kʼalal oy buchʼu tspas smul ta stojolal li kʼusitik chʼule,+ jaʼ li kʼusitik chchʼultajesik li j-israeletik kʼalal chakʼik ta chʼul matanale. Skʼan te napʼaluk-o xkom ta stiba sventa lek x-ilatik yuʼun li Jeovae. 39  »Jalo ta lekil lino li kʼuʼil ti oy skuadroaltake, paso ta lekil lino li stsʼotobil jolile xchiʼuk jalo li jlik chukile.+ 40  »Jech xtok, sventa li xnichʼnabtak Aarone+ paso kʼuʼil pokʼiletik, chukiletik xchiʼuk xpix sjolik yoʼ xichʼ-o albel smukʼulalik xchiʼuk sventa kʼupiluk sba xvinajik.+ 41  Jaʼ skʼan xavakʼbe slap li abankil Aaron xchiʼuk li xnichʼnabtak te xchiʼuke, skʼan xamalbe aseite ta sjolik,+ vaʼano ta paleetik*+ xchiʼuk chʼultajeso skotolik, yuʼun jech chtunik kuʼun ta paleal. 42  Jech xtok, sventa smak li sbekʼtalik ti tʼanale,+ pasbo xkʼox vexik ta lino, li snatile te chlik ta xchukbenalik* kʼalal to ta yoʼik. 43  Sventa mu sta smulik li Aaron xchiʼuk li xnichʼnabtak ti xuʼ xchamik-oe, akʼo slapik kʼalal ch-ochik ta karpana sventa tsobobbaile o kʼalal chnopajik li ta skajleb matanal sventa chtunik ti bu chʼule. Jaʼ jun mantal sbatel osil sventa li Aaron xchiʼuk li snitilulal ta tsʼakale.

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «pʼij yoʼontonike».
Taje jaʼ stsotsil chij o stsotsil yan chonbolometik.
Taje jaʼ stsotsil chij o stsotsil yan chonbolometik.
O «tsʼisbiluk».
O «xchuk chʼutil».
Taje jaʼ stsotsil chij o stsotsil yan chonbolometik.
O «stsʼisomaj».
Taje jaʼ stsotsil chij o stsotsil yan chonbolometik.
Jaʼ xkaltik, ti kʼu sjamlej xakʼ li jkʼobtike, te van 22.2 sentimetro sjamlej. Kʼelo Apendise B14.
Jaʼ jpʼej kʼupil sba ton ti muʼyuk nabil lek kʼu yelane, jaʼ van skʼoplal ambar (pauch), jasinto, opalo o turmalina ton.
O «xchuk chʼutil».
O «xchuk chʼutil».
Kʼelo Glosario, Urim xchiʼuk Tumim.
Jaʼ jtos makobbail tstunesik kʼalal chbatik ta paskʼope.
Jaʼ jtos sat teʼ ti lek tsoj skoloral ti xkoʼolajtik kʼuchaʼal mantsanae.
Taje jaʼ stsotsil chij o stsotsil yan chonbolometik.
Jaʼ jtos sat teʼ ti lek tsoj skoloral ti xkoʼolajtik kʼuchaʼal mantsanae.
Literal «nojesbo skʼobik».
O «xchʼutik».