Eklesiastes 9:1-18

  • «Koʼol kʼusi chkʼot ta stojolal skotolik» (1-3)

  • Kʼupino akuxlejal akʼo mi xacham (4-12)

    • «Li buchʼutik chamemike mu xa kʼusi snaʼik jsetʼuk» (5)

    • Chʼabal xa kʼusi chichʼ pasel li ta Mukinale (10)

    • «Li yorail kʼusitik chkʼot ta pasel ti muʼyuk malabile» (11)

  • Li pʼijilale chichʼ pʼajel bakʼintik (13-18)

9  Jaʼ yuʼun, laj kakʼ ta koʼonton skotol liʼe xchiʼuk laj kakʼ venta ti oy ta yok skʼob melel Dios li buchʼutik tukʼike, li buchʼutik pʼijike xchiʼuk li kʼusitik tspasike.+ Li krixchanoetike mu snabeik skʼoplal ti kʼu yelan kʼanbail xchiʼuk pʼajbail kʼalal chʼabalik toʼoxe.  Koʼol kʼusi chkʼot ta stojolal skotolik:+ li buchʼu tukʼe xchiʼuk li buchʼu toj chopole;+ li buchʼu leke, li buchʼu sake xchiʼuk li buchʼu ibal sbae;* li buchʼutik chakʼik milbil matanale xchiʼuk li buchʼutik muʼyuk chakʼik milbil matanale. Li buchʼu leke xkoʼolaj xchiʼuk li jpasmulile; li buchʼu muʼyuk tsnop lek kʼalal oy kʼusi chakʼ ye tspase xkoʼolaj xchiʼuk li buchʼu chichʼ lek spʼijil kʼalal oy kʼusi chakʼ ye tspase.  Liʼe jaʼ jtos ti kʼusi chkʼot ta pasel liʼ ta balumil* ti chakʼ vul oʼontone: yuʼun koʼol kʼusi chkʼot ta stojolal skotolik, li yoʼonton krixchanoetike noj ta choplejal;+ jech xtok, oy xchuvajil yoʼontonik ti kʼu sjalil kuxulike, vaʼun chchamik.*  Oy to kʼusi stakʼ pasel ta stojolal li buchʼutik kuxulik toe, yuʼun mas to lek oy li jkot tsʼiʼ ti kuxul toe, jaʼ mu sta li jkot leon ti chamem xae.+  Yuʼun li buchʼutik kuxulik toe snaʼojik* ti ta xchamike,+ pe li buchʼutik chamemike mu xa kʼusi snaʼik jsetʼuk,*+ mu xa kʼusi tstaik,* yuʼun chʼaybilik xa ta jolil.+  Jech xtok, laj xa skʼoplal ti chkʼanvanike, ti chpʼajvanike xchiʼuk ti ch-itʼixtavanike, j-echʼel kom-o yuʼunik spasel li kʼusi chichʼ pasel liʼ ta balumile.*+  Batan, kuxetuk noʼox avoʼonton bat lajeso li aveʼele xchiʼuk muyubajuk noʼox avoʼonton xavuchʼ li avinoe,+ yuʼun lek laj yil melel Dios li yabtel akʼobe.+  Jechuk-o me sak li akʼuʼ apokʼe* xchiʼuk mu me xchʼay xavaʼi xavakʼbe aseite li ajole.+  Kʼupino akuxlejal xchiʼuk akʼanbil ajnil+ ti kʼu sjalil akuxlejal yakʼojbot Dios liʼ ta balumile,* jechuk xapas skotol kʼakʼal ta akuxlejal ti muʼyuk sbalile. Yuʼun jaʼ aparte ta akuxlejal xchiʼuk jaʼ amoton ta skoj ti amiloj aba ta spasel li tsatsal abtelal liʼ ta balumile.*+ 10  Kʼusiuk ti xuʼ spas li akʼobe akʼbo yipal spasel, yuʼun chʼabal xa cha-abtej, chʼabal kʼusi chanop chapas, chʼabal xa kʼusi chavojtikin xchiʼuk chʼabal xa kʼusi chavaʼibe smelolal li ta Mukinal*+ ti bu chabate. 11  Oy to kʼusi kiloj liʼ ta balumile,* mu skotoluk velta tspas kanal anilajel li buchʼu tsots x-anilaje, mu skotoluk velta tspas kanal paskʼop li buchʼutik lek tsots xuʼ yuʼunike,+ mi jaʼuk oy sveʼel skotol ora li buchʼutik pʼijike, mi jaʼuk oy skʼulejalik skotol ora li buchʼutik oy spʼijilike+ xchiʼuk mi jaʼuk skotol ora lek kʼusi chkʼot ta pasel yuʼunik li buchʼutik oy yojtikinobil yuʼunike;+ yuʼun tsnuptan skotolik li yorail kʼusitik chkʼot ta pasel ti muʼyuk malabile. 12  Yuʼun mu snaʼ kʼusi ora chcham li jun krixchanoe.+ Jech kʼuchaʼal chichʼ tsakel choy li ta nutiʼ sventa stsakobile xchiʼuk jech kʼuchaʼal chichʼik yakel ta petsʼ li mutetike, jaʼ jech chichʼik yakel li xnichʼnab krixchanoetik ta yorail vokolile, ta anil noʼox chvul ta stojolalik. 13  Jech xtok, oy to kʼusi toj labal sba laj kil liʼ ta balumil* ta sventa li pʼijilale: 14  oy jun bikʼit jteklum ti jayvoʼ noʼox viniketik te oyike; pe oy jun tsatsal ajvalil ti tal stsak ta kʼope xchiʼuk lik svaʼan mukʼta muro sventa tsjoyobta li bikʼit jteklume. 15  Li ta bikʼit jteklume, te oy jun vinik ti abol sbae, pe lek pʼij. Vaʼun, jaʼ la spoj li jteklum ta skoj ti oy spʼijile. Pe muʼyuk buchʼu la stsak ta mukʼ li kʼusi la spas li abol sba vinik taje.+ 16  Vaʼun, xi laj kalbe jbae: «Jaʼ mas lek li pʼijilale, jaʼ mu sta li juʼelale;+ akʼo mi jech, li spʼijil jun abol sba vinike chichʼ pʼajel xchiʼuk muʼyuk tsakbil ta venta li kʼusitik chale».+ 17  Jaʼ mas lek mi jaʼ ta jtsaktik ta venta li kʼusi xlamet* noʼox chalik li buchʼutik pʼijike, jaʼ muʼyuk lek li kʼusitik tsots x-avet chal li buchʼu sventainoj li buchʼutik bolike. 18  Jaʼ mas lek li pʼijilale, jaʼ mu sta li abtejebaletik sventa paskʼope, pe li jun noʼox jpasmulile xuʼ xakʼ ep vokoliletik.+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, ibal sba.
Literal «ta yolon kʼakʼal».
O «ta tsʼakal une, chbatik ti bu oy li animaetike».
O «te ta sjolik».
O «jutebuk».
O «muʼyuk xa tsta stojolik».
Literal «ta yolon kʼakʼale».
Jaʼ xkaltik, kʼuʼil pokʼil ti chakʼ ta ilel muyubajele, maʼuk kʼuʼil pokʼil sventa at-oʼonton.
Literal «ta yolon kʼakʼale».
Literal «ta yolon kʼakʼale».
O «Seol», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
Literal «ta yolon kʼakʼale».
Literal «ta yolon kʼakʼal».
O «kʼun».