Eklesiastes 6:1-12

  • Akʼo mi ep kʼusitik oy kuʼuntik, muʼyuk ta jkʼupintik (1-6)

  • Kʼupino li kʼusitik oy avuʼun avie (7-12)

6  Oy to yan vokolil kiloj liʼ ta balumil* ti jech onoʼox chkʼot ta stojolal li krixchanoetike:  li melel Diose chakʼbe skʼulejal, kʼusitik yuʼun xchiʼuk smukʼulal li jun vinike, jaʼ yuʼun oy yuʼun skotol li kʼusi oy ta yoʼontone. Akʼo mi jech, mu x-akʼbat skʼupin yuʼun li melel Diose, yuʼun jaʼ chakʼbe skʼupin li yan krixchanoe. Taje muʼyuk sbalil xchiʼuk jaʼ tsatsal vokolil.  Mi oy jun vinik ti xvokʼ sien ta voʼ xnichʼnabe, ti xkuxi epal jabile xchiʼuk ti sta lek syijile, pe ti muʼyuk tskʼupin li kʼusitik lekik oy yuʼun kʼalal muʼyuk to chbat ta mukinale, jamal chkal ti mas to lek oy li jun olol ti chamem vokʼe.+  Yuʼun jecheʼ tal xchiʼuk ta ikʼal osil bat, jech xtok, pixil ta ikʼal osil li sbie.  Akʼo mi muʼyuk laj yil jutebuk li kʼakʼale o muʼyuk kʼusi laj yojtikin, mas to lek oy* kʼuchaʼal li vinik taje.+  ¿Kʼusi sbalil tstabe mi muʼyuk kʼusi tskʼupin akʼo mi xkuxi chaʼmil jabile? ¿Mi mu koʼoluk bu chbat skotolik?+  Li jun vinike tsots tajek ch-abtej sventa nojuk xchʼut;+ akʼo mi jech, mu x-echʼ yoʼonton ta sventa li kʼusi tskʼane.  Yuʼun ¿kʼusi oy yuʼun li buchʼu pʼij ti jaʼ chʼabal yuʼun li buchʼu bole?+ ¿Kʼusi sbalil tstabe li buchʼu povre ti snaʼ kʼuxi xkuxi akʼo mi juteb li kʼusi oy yuʼune?  Mas lek ti jkʼupintik li kʼusi chil jsatike, jaʼ altik mi jaʼ ta jkʼantik li kʼusi mu jtatike. Taje muʼyuk sbalil xtok, xkoʼolaj kʼuchaʼal ta jnutstik ikʼ. 10  Skotol li kʼusitik oye akʼbil xa sbi xchiʼuk li vinike ojtikinbil xa ti kʼu yelane; jech xtok, mu stakʼ saʼ kʼop* xchiʼuk li buchʼu mas oy sjuʼele. 11  Kʼalal ep tajek kʼusi chichʼ alele,* ch-epaj tajek li kʼusi muʼyuk sbalile; pe taje muʼyuk ta stabe sbalil li vinike. 12  Muʼyuk buchʼu snaʼ kʼusi mas lek xuʼ spas li jun vinik ti jayib noʼox kʼakʼal xkuxlejal ti muʼyuk sbalile, ti jech ch-echʼ batel kʼuchaʼal nakʼobale.+ Yuʼun muʼyuk buchʼu xuʼ xalbe kʼusi chkʼot ta pasel liʼ ta balumil kʼalal mi chamem xa ox li vinike.

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «ta yolon kʼakʼal».
Literal «mas to lek chkux».
O «spak skʼoplal».
O jaʼ van skʼoplal «kʼusi oye».