Eklesiastes 11:1-10

  • Paso ti bu kʼalal xuʼ avuʼune (1-8)

    • «Akʼo batel ta ba voʼ li apane» (1)

    • Tsʼuno sbekʼ atsʼunob ta sob kʼalal to ta mal kʼakʼal (6)

  • Oyuk noʼox me smelolal xakʼupin li akeremale (9, 10)

11  Akʼo* batel ta ba voʼ li apane,+ yuʼun chata yan velta mi echʼ xa ox epal kʼakʼaletike.+  Akʼbo jlomuk kʼusi oy avuʼun li vukvoʼ o vaxakvoʼe,+ yuʼun mu xanaʼ kʼusi vokolil chkʼot ta pasel li ta balumile.  Mi xkuchoj talel ep voʼ li toke, tsots ta xakʼ yalel tal voʼ li ta balumile; jech xtok, mi oy jtekʼ teʼ ti chlom batel ta sur o ta nortee, ti bu chlom batele, jaʼ te telel chkom-o.  Li buchʼu jaʼ noʼox tskʼel li ikʼe muʼyuk tstsʼun li sbekʼ tsʼunobile xchiʼuk li buchʼu jaʼ noʼox tskʼel li toke muʼyuk kʼusi tstsobbe sat.+  Jech kʼuchaʼal mu xanaʼ kʼu yelan ch-abtej espiritu* li ta sbakil jun olol ti te oy ta xchʼut smeʼe,+ jaʼ jech mu xanaʼ kʼu yelan yabtel li melel Dios ti jaʼ tspas skotol li kʼusitike.+  Tsʼuno sbekʼ atsʼunob li ta sobe xchiʼuk mu me xkux akʼob kʼalal to ta mal kʼakʼal.+ Yuʼun mu xanaʼ bu junukal chchʼi tal, mi jaʼ li baʼyele o mi jaʼ li tsʼakale o mi xchibal lek chchʼi tal.  Toj kʼupil sba li sakil osile xchiʼuk lek chaʼi jsatik kʼalal chil li kʼakʼale.  Yuʼun mi oy jun vinik ti chkuxi epal jabile, akʼo skʼupin skotol.+ Pe skʼan me teuk ta sjol ti xuʼ xjalij tajek li skʼakʼalil vokolile; skotol li kʼusi ta to xtale muʼyuk sbalil.+  Kerem, kuxetuk noʼox avoʼonton yoʼ to keremote xchiʼuk akʼo muyubajuk avoʼonton li ta skʼakʼalil akeremale. Batan ti bu tskʼan avoʼontone xchiʼuk batan ti bu ch-ikʼvan batel li asate; pe teuk me ta ajol ti chchapanot* melel Dios ta skoj skotol li kʼusitik taje.+ 10  Jaʼ yuʼun, jipo lokʼel li kʼusi chakʼbe svokol avoʼontone xchiʼuk mu xapas li kʼusitik chakʼbe svokol abekʼtale; yuʼun li akeremale jaʼ li yorail mas lek ta akuxlejale, akʼo mi jech, muʼyuk sbalil.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «Tako».
Liʼe jaʼ van skʼoplal li s-espiritu Diose.
O «chichʼbot ave».