Sventa Efesios 4:1-32

  • Jmoj oyik ta stojolal li Kristoe (1-16)

    • «Viniketik jech kʼuchaʼal matanal» (8)

  • Mol talelal xchiʼuk achʼ talelal (17-32)

4  Jaʼ yuʼun, ti jchukelun+ ta skoj Kajvaltike ta jkʼanboxuk vokol ti oyuk lek amelolike,+ yuʼun jaʼ sventa ti laj avichʼik takel ta ikʼele,  bikʼituk me tajek xavakʼ abaik*+ xchiʼuk manxoukoxuk me, tsʼikuk me avuʼunik,+ tsʼikbo me abaik ta jujuntal ta skoj ti akʼanoj abaike,+  junuk me avoʼontonik ta jujuntal,+ akʼbeik me yipal ta sjunul avoʼontonik sventa jmojuk oyoxuk ta skoj li chʼul espiritue.  Jun noʼox bekʼtalil oy+ xchiʼuk jun noʼox chʼul espiritu oy+ jech kʼuchaʼal jun noʼox spatobil avoʼontonik+ ti laj avichʼik-o takel ta ikʼele;  jun noʼox Kajvaltik,+ jun noʼox xchʼunel oʼontonal xchiʼuk jun noʼox ichʼvoʼ;  jun noʼox Dios ti jaʼ Totil ta skotole, ti sventainoj skotol krixchanoetike, ti tstunes skotol krixchanoetik sventa spas li kʼusitike xchiʼuk oy ta skʼob skotol li krixchanoetik.  Tana un, li slekil yutsil oʼontonal laj kichʼtik ta jujuntale jech pʼisbil laj kichʼtik jech kʼuchaʼal laj yakʼbutik Kristo li matanal ti muʼyuk tojbile.+  Yuʼun xi chale: «Kʼalal muy batel ta toyole, oy buchʼutik la xchuk muyel; laj yakʼ viniketik jech kʼuchaʼal matanal».+  Pe ¿kʼusi smelolal ti «muy batel» xie? Jaʼ skʼan xal ti yal toʼox talel ta balumile. 10  Li buchʼu yalem tale jaʼ li buchʼu mas to toyol muy batel+ ta sjunlej vinajel+ sventa stsʼaki yuʼun skotol li kʼusitike. 11  Laj yakʼ jlom kʼuchaʼal jtakboletik,+ kʼuchaʼal j-alkʼopetik,+ kʼuchaʼal j-al lekil aʼyejetik,+ kʼuchaʼal jchabichijetik xchiʼuk jchanubtasvanejetik+ 12  sventa stukʼibtaselik* li buchʼutik chʼule, sventa xtunik ta stojolal yantik xchiʼuk sventa stsatsubtasbel li sbekʼtal* Kristoe,+ 13  jaʼ to mi jmoj xa li xchʼunel koʼontontike xchiʼuk mi jmoj xa xkojtikintik lek li Xnichʼon Diose sventa chijyijub ta mantal+ jaʼ to mi lek xa tsʼakal la jtabetik staylej li Kristoe. 14  Jaʼ yuʼun, mu xa me jpas jbatik jech kʼuchaʼal ololetik ti chjipatik batel yuʼun li yok nabe xchiʼuk ti ch-ikʼatik batel ta jujujot ta kʼusiuk noʼox chanubtasel+ ta skoj spetsʼ li viniketike, ta skoj smanyailik ti kʼu yelan tsnop chloʼlavanike. 15  Ti kʼusi mas leke jaʼ ti meleluk li kʼusi chkaltike xchiʼuk kakʼtik ta ilel ti kʼanvanemutike, chʼikutik ta skotol kʼusitik jech kʼuchaʼal tskʼan li jolil ti jaʼ li Kristoe.+ 16  Lek tsʼakal skotol bekʼtalil+ ta stojolal li Kristoe xchiʼuk pasbil sventa tskolta sbaik ti kʼu yelan tsʼakajtik kʼalal oy kʼusi chtun yuʼune. Kʼalal lek ch-abtej ta jujutos li stsʼakalul jbekʼtaltike, tskolta sbaik sventa xchʼi-o batel li bekʼtalile sventa tstsatsubtas sba stukik ta sventa li kʼanelale.+ 17  Jaʼ yuʼun, xi chkalboxuke, xi jamal chkalboxuk ta stojolal Kajvaltike: mu xa me xapasik jech kʼuchaʼal tspas li jyanlumetik+ ti solel bolibem* li snopbenike.+ 18  Oy ta ikʼal osil li snopbenike xchiʼuk nom oyik li ta kuxlejal ti jaʼ chakʼ Diose, jaʼ ta skoj ti muʼyuk kʼusi snaʼike xchiʼuk ta skoj ti pimubem yoʼontonike. 19  Solel mu xa snaʼ xkʼexavik li ta stalelalike xchiʼuk jaʼ xa yakʼoj ta yoʼontonik spasel li talelal ti toj kʼexlal sba*+ sventa tspasilanik skotol li kʼusitik ibal sba* ti mu x-echʼ yoʼontonik spasele. 20  Pe muʼyuk bu la achanik ti jaʼ jech li Kristoe, 21  taje anaʼojik ta skoj ti laj avaʼiik xchiʼuk ti laj avichʼik chanubtasel jech kʼuchaʼal laj yakʼ ta chanel Jesus li kʼusitik melele. 22  Laj avichʼik chanubtasel ti skʼan xajipik lokʼel li amol talelalik+ ti jaʼ toʼox jechoxuk ta voʼnee xchiʼuk ti tsok batel ta skoj li kʼusi tskʼan avoʼontonik ti tsloʼlaoxuke.+ 23  Jaʼ yuʼun, skʼan jechuk-o achʼubuk batel ti kʼu yelan chanopike+ 24  xchiʼuk skʼan xalapik li achʼ talelal+ ti jech laj yichʼ pasel jech kʼuchaʼal la skʼan yoʼonton li Diose, ti laj yichʼ pasel ta batsʼi tukʼilal xchiʼuk ta stukʼil oʼontonale. 25  Jaʼ yuʼun, meleluk xa xakʼopon abaik ta jujuntal xchiʼuk li achiʼilik+ ta skoj ti laj xa ajipik komel li loʼlavaneje, yuʼun stsʼakbenalutik jun noʼox bekʼtalil.+ 26  Akʼo mi ilinemoxuk, mu me xasaʼ amulik;+ mu me jechuk ilinemoxuk-o kʼalal chchʼay xa ox batel kʼakʼale;+ 27  mu me xajambeik jsetʼuk* sbe* li Diabloe.+ 28  Mu xa me x-elkʼaj li buchʼu ch-elkʼaje; li kʼusi mas leke akʼo tsots abtejuk, akʼo spas lekil abtelal ta skʼob+ sventa oyuk kʼusi xakʼbe jutebuk li buchʼu oy kʼusi chtun yuʼune.+ 29  Mu me xlokʼ ta aveik jpʼeluk kʼop ti tsokesvane,+ jaʼ noʼox xavalik li kʼusi lek ti tstsatsubtasvan kʼalal jech chtune sventa stabe sbalil avuʼunik li buchʼu chchikintae.+ 30  Jech xtok, mu me xavakʼbeik yat yoʼonton* li xchʼul espiritu Dios+ ti jaʼ aseyoalik+ sventa xakolik ta skoj pojelal mi la sta skʼakʼalile.+ 31  Jipik lokʼel skotol li kʼusi toj chopol oy ta avoʼontonike,+ li skʼakʼal avoʼontonike, ti chavilta abaike, ti tsotsik xa aveik chakʼopon abaike, ti chachopol kʼopta abaike+ xchiʼuk skotol li kʼusitik tsokesvane.+ 32  Jaʼ mas lek ti oyuk slekil avoʼontonik ta jujuntale, kʼuxuk tajek ta avoʼonton+ xavaʼi abaik xchiʼuk pasbo abaik perton ta sjunul avoʼontonik ta jujuntal jech kʼuchaʼal ta sjunul yoʼonton la spasboxuk perton Dios ta stojolal li Kristo eke.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «bikʼituk me xavakʼ abaik ta anopbenik».
O «xchanubtaselik».
Jaʼ xkaltik, li tsobobbaile.
O «xokol; muʼyuk stu».
Li ta griego kʼope jaʼ aselgueia. Kʼelo Glosario, talelal toj kʼexlal sba.
Kʼelo Glosario, ibal sba.
O «jutebuk».
O «mu me xavakʼik ochuk jsetʼuk».
O «mu me xavakʼbeik xkʼuxul yoʼonton».