Echos 7:1-60

  • Oy kʼusi laj yal ta Sanedrin li Estebane (1-53)

    • Ta skʼakʼalil moltotiletik (2-16)

    • Kʼot ta jbabe li Moisese. Laj yichʼik ta mukʼ santo li j-israeletike (17-43)

    • Muʼyuk bu chnaki ta temploetik pasbil ta skʼob krixchanoetik li Diose (44-50)

  • Laj yakʼbeik ton li Estebane (54-60)

7  Pe xi laj yal li mero bankilal palee: «¿Mi melel taje?».  Xi la stakʼ li Estebane: «Viniketik, kermanotak xchiʼuk totiletik, aʼibeikun. Li Dios ti oy smukʼulale laj yakʼ sba ta ilel ta stojolal jmoltotik Abraan kʼalal te toʼox oy ta Mesopotamiae, jaʼo kʼalal muʼyuk toʼox batem ta naklej ta Arane,+  xi albate: ‹Iktao komel li alumale, li avutsʼ avalale xchiʼuk batan li ta jun lum bu chkakʼ avile›.+  Vaʼun, lokʼ batel li ta slumal jkaldeaetike, bat nakluk ta Aran. Kʼalal cham xa ox te li stote,+ li Diose laj yikʼ tal ta naklej li ta balumil ti bu nakaloxuk avie.+  Akʼo mi jech, muʼyuk bu laj yakʼbe jutebuk yosil te, mi jutebuk bu xuʼ stekʼan yakan, pe laj yalbe ti chuʼunine xchiʼuk ti chuʼunin ta tsʼakal li snitilulale+ akʼo mi chʼabal toʼox xnichʼon.  Jech xtok, albat yuʼun Dios ti jyanlumetik noʼox chkʼotik ta jun lum ti maʼuk yuʼunik li snitilulale, ti ch-ochik ta mosoil xchiʼuk ti ch-ilbajinatik chanib sien jabile.+  Xi chal li Diose: ‹Voʼon chkakʼbe kastigo li lum ti chmosoinvane›.+ Laje, xi laj yale: ‹Mi kʼot xa ox ta pasel taje, ta xlokʼik talel xchiʼuk tspasik chʼul abtelal ta jtojolal liʼe›.+  »Jech xtok, li Diose la spas jun trato xchiʼuk Abraan ta sventa li sirkunsisione.*+ Jaʼ yuʼun, li xnichʼon Abraan ti jaʼ Isaake+ laj yakʼbe yichʼ sirkunsision kʼalal vaxakib xa ox kʼakʼal svokʼele,+ li xnichʼon Isaake jaʼ* Jakob, li xnichʼon Jakobe jaʼ li 12 ta voʼ joliletik* ta utsʼ alalile.  Li joliletik ta utsʼ alalile laj yitʼixtaik li Josee+ xchiʼuk la xchonik batel ta Ejipto.+ Pe li Diose te xchiʼuk li Josee,+ 10  la skolta ta skotol svokol, lek laj yil xchiʼuk laj yakʼbe spʼijil kʼalal te oy ta yeloval li faraon ti jaʼ ajvalil ta Ejiptoe. Vaʼun, la svaʼan sventa ch-ajvalilaj ta Ejipto xchiʼuk sventa tsventainbe skotol li kʼusitik oy ta snae.+ 11  Pe tal tsatsal viʼnal ta sjunul Ejipto xchiʼuk ta Kanaan, tal jun tsatsal vokolil. Vaʼun, muʼyuk xa bu jotukal sta sveʼelik li jmoltotaktike.+ 12  Li Jakobe laj yaʼi ti oy veʼlil* ta Ejiptoe, jaʼ yuʼun la stak batel ta sba velta li jmoltotaktike.+ 13  Li ta xchibal veltae, laj yakʼ sba ta ojtikinel ta stojolal yitsʼin xchiʼuk sbankiltak li Josee, vaʼun ojtikinbat yuʼun faraon li yutsʼ yalal Josee.+ 14  Jech oxal, la stak batel aʼyej li Josee xchiʼuk la stak ta ikʼel li stot ti jaʼ li Jakobe xchiʼuk skotol li yutsʼ yalaltak te nakalike:+ jaʼik 75 ta voʼ ta skotolik.+ 15  Jaʼ yuʼun, yal batel ta Ejipto li Jakobe+ xchiʼuk te cham,+ jaʼ jech ek li jmoltotaktike.+ 16  Laj yichʼik ikʼel batel ta Sikem xchiʼuk te laj yichʼik mukel li ta mukinal ti la sman ta plata takʼin li Abraane, ti jaʼ la smanbe li xnichʼnab Amor te ta Sikeme.+ 17  »Kʼalal poʼot xa sta yorail sventa chkʼot ta pasel li kʼusi yalojbe Abraan li Diose, chʼi li jteklume xchiʼuk epajik li ta Ejiptoe, 18  jaʼ to kʼalal och jun ajvalil ta Ejipto ti jelele, ti mu xojtikin li Josee.+ 19  Taje manya kʼu yelan la skontrain li jmoltotaktike xchiʼuk toj chopol kʼusi la spas kʼalal la suj li totiletik ti sjipik komel li xnichʼnabik sventa mu kuxuluk xkomike.+ 20  Jaʼo vokʼ Moises li vaʼ kʼakʼale, ti toj kʼupil sba ilat yuʼun li Diose. Oxib u te laj yichʼ tsʼitesel* ta sna stot.+ 21  Kʼalal laj yichʼ jipel komele,+ laj yichʼ tamel batel yuʼun stseb faraon, jaʼ la stsʼites kʼuchaʼal yol.+ 22  Jaʼ yuʼun, laj yichʼ chanubtasel ta skotol spʼijil j-ejiptoetik li Moisese. Jech ta melel, oy sjuʼel kʼalal chkʼopoje xchiʼuk kʼalal oy kʼusitik tspase.+ 23  »Kʼalal tsʼaki xa ox 40 sjabilale, kʼot ta nopel yuʼun* ti chbat svulaʼan* li xchiʼiltak ti jaʼik li jteklum Israele.+ 24  Kʼalal la sta ta ilel ti oy jun j-ejipto vinik ti chopol kʼusi tspasbe li jun j-israele, la skolta li xchiʼile, la smil li j-ejipto vinik sventa spakbe skʼoplal li buchʼu chopol kʼusi tspasbate. 25  La snop ti chaʼibe smelolal xchiʼiltak ti jaʼ tstunesat yuʼun Dios sventa chpojatike, pe muʼyuk bu laj yaʼibeik smelolal. 26  Ta yokʼomale, te kʼot kʼalal jaʼo yakal tspasik kʼope, tskʼan ox tspajes sventa junuk yoʼontonik, xi laj yale: ‹Viniketik, li voʼoxuke avermano abaik. ¿Kʼu yuʼun ti chavilbajin abaike?›. 27  Pe li buchʼu yakal chilbajin xchiʼile la snetʼ lokʼel xchiʼuk xi laj yalbee: ‹¿Buchʼu la svaʼanot ta ajvalil xchiʼuk ta jchapanvanej kuʼunkutik? 28  ¿Mi chakʼan chamilun jech kʼuchaʼal la amil li jun j-ejipto vinik voljee?›. 29  Kʼalal laj yaʼi Moises taje, jatav batel, te bat nakluk ta yosilal Madian kʼuchaʼal jyanlum, ti bu vokʼ chaʼvoʼ xnichʼone.+ 30  »Kʼalal echʼ xa ox 40 jabile, laj yakʼ sba ta ilel jun anjel ta stojolal te ta takixokol balumil ta vits Sinai, ta jpets chʼix ti xtiltun* skʼakʼale.+ 31  Jaʼ yuʼun, chʼayal to kʼot yoʼonton Moises kʼalal laj yil taje. Pe kʼalal nopaj batel sventa tskʼel leke, laj yaʼibe yechʼomal ye li Jeovae:* 32  ‹Voʼon li Sdiosun amoltotakike, jaʼ li Sdios Abraan, Isaak xchiʼuk Jakobe›.+ Lik nikuk ta xiʼel li Moisese, jaʼ yuʼun muʼyuk xa bu la skʼan la skʼel. 33  Xi laj yal li Jeovae:* ‹Lokʼo li axonobe, yuʼun chʼul balumil ti bu vaʼalote. 34  Ta batsʼi melel, kiloj ti chlaj ta ilbajinel li jteklumal ta Ejiptoe, laj kaʼi ti toj kʼux chaʼi ta yoʼontonike,+ jaʼ yuʼun liyal tal sventa tal jkolta. Jaʼ yuʼun, laʼ, ta jtakot batel ta Ejipto›. 35  Taje jaʼ li Moises ti la spʼajik xchiʼuk ti xi laj yalbeike: ‹¿Buchʼu la svaʼanot ta ajvalil xchiʼuk ta jchapanvanej?›.+ Li Diose la stunes li anjel+ ti te laj yakʼ sba ta ilel ta stojolal Moises ta jpets chʼix sventa chalbe ti jaʼ chkʼot ta ajvalil xchiʼuk ta jkoltavanej ta stojolal steklumal li Moisese. 36  Li vinik taje la slokʼes talel j-israeletik+ kʼalal laj xa ox yakʼ ta ilel kʼusitik labal sba xchiʼuk senyailtak li ta Ejiptoe,+ li ta Tsajal nabe+ xchiʼuk li ta takixokol balumil ti jalij 40 jabile.+ 37  »Taje jaʼ li Moises ti xi laj yalbe li xnichʼnab Israele: ‹Li Diose tsvaʼanboxuk jun j-alkʼop ti te chlokʼ ta stojolal avermanotakik ti xkoʼolaj kʼuchaʼal voʼone›.+ 38  Taje jaʼ li buchʼu te onoʼox xchiʼuk tsobobbail li ta takixokol balumile, ti te xchiʼuk li anjel+ ti chiʼinat ta loʼil+ ta vits Sinai xchiʼuk ti la xchiʼin ta loʼil li jmoltotaktike, akʼbat smantal Dios ti jaʼ sventa chakʼbutike.+ 39  Li jmoltotaktike muʼyuk la skʼan la xchʼunbeik li smantale; jaʼ noʼox la spʼajik+ xchiʼuk oy ta yoʼontonik tsutik batel ta Ejipto,+ 40  xi laj yalbeik li Aarone: ‹Pasbun jdioskutik sventa jaʼuk jbabe xbat kuʼunkutik. Yuʼun mu jnaʼkutik kʼusi kʼot ta pasel ta stojolal li Moises ti la slokʼesunkutik talel ta yosilal Ejiptoe›.+ 41  Jaʼ yuʼun, li vaʼ kʼakʼale, la spasik jkot chʼiom tot vakax, laj yakʼbeik milbil matanal li santo taje xchiʼuk lik muyubajikuk ta sventa li yabtel skʼobike.+ 42  Jaʼ yuʼun, li Diose la xchʼak sba ta stojolalik xchiʼuk laj yakʼ ti akʼo yichʼik ta mukʼ li soltaroetik ta vinajele,+ jech kʼuchaʼal xi onoʼox tsʼibabil ta slivro J-alkʼopetike: ‹Maʼuk voʼon laj avakʼbeikun matanaletik xchiʼuk milbil matanaletik ti jalij 40 jabil li ta takixokol balumile, ¿mi mu jechuk, jteklum Israel? 43  Li kʼusi la apasike jaʼ ti la akuchbeik batel li skarpana Moloke+ xchiʼuk ti laj avichʼik batel li kʼanal ti jaʼ li dios Refane, taje jaʼ li lokʼoletik ti la apasik sventa chavichʼik ta mukʼe. Jaʼ yuʼun, ta sjelavel to Babilonia ta jtakoxuk batel›.+ 44  »Li jmoltotaktike oy yuʼunik li karpana ta takixokol balumile. Taje jaʼ chakʼ ta ilel ti te oy ta stojolalik li Diose. Jaʼ jech la spas karpana li Moises jech kʼuchaʼal albat mantal kʼalal chiʼinat ta loʼile, ti akʼo spas jech kʼuchaʼal akʼbat yile.+ 45  Vaʼun, li jmoltotaktike laj yichʼik komel, koʼol laj yichʼik batel xchiʼuk Josue li ta balumil ti jaʼ toʼox yuʼuninoj li jteklumetike,+ ti nutsatik lokʼel yuʼun Dios ta sat jmoltotaktike.+ Te kom-o kʼalal to ta skʼakʼalil David. 46  Lek ilat yuʼun Dios, vaʼun la skʼanbe smoton ti akʼo akʼbatuk svaʼanbe sna li Dios yuʼun Jakobe.+ 47  Pe jaʼ Salomon ti buchʼu la svaʼanbe snae.+ 48  Manchuk mi jech, muʼyuk bu chnaki ta naetik pasbil ta skʼob krixchanoetik li Buchʼu toj toyol oye,+ jech kʼuchaʼal xi chal li j-alkʼope: 49  ‹Xi chal li Jeovae:* jaʼ jchotleb sventa ajvalil li vinajele+ xchiʼuk jaʼ skajleb kakan li balumile.+ ¿Kʼusi van jtosukal nail chavaʼanbeikun? ¿O bu oy li xkuxobil koʼontone? 50  Jaʼ yabtel jkʼob skotol li kʼusitik taje, ¿mi mu jechuk?›.+ 51  »Viniketik ti tsots avoʼontonik xchiʼuk ti muʼyuk yichʼoj sirkunsision li avoʼontonik xchiʼuk li achikinike, skotol ora kontra chavilik li chʼul espiritue; jaʼ jech chapasik kʼuchaʼal la spas li amoltotakike.+ 52  ¿Buchʼu junukal j-alkʼop muʼyuk bu laj yichʼ kontrainel yuʼun li amoltotakike?+ Ta melel, la smilik li buchʼutik laj yalbeik skʼoplal ti chtal li buchʼu tukʼe,+ voʼoxuk laj avakʼik ta kʼabal xchiʼuk voʼoxuk la amilik,+ 53  voʼoxuk ti laj avichʼik li Mantal ti laj yichʼ akʼel ta stojolal anjeletike,+ pe muʼyuk bu achʼunojik». 54  Ilinik tajek kʼalal laj yaʼiik taje xchiʼuk lik xkʼux stanal yeik ta stojolal li Estebane. 55  Pe li stuke, ta skoj ti ventainbil yuʼun chʼul espiritue, tukʼ la skʼel muyel vinajel, la stabe ta ilel li smukʼulal Diose xchiʼuk te vaʼal ta sbatsʼikʼob Dios laj yil li Jesuse,+ 56  vaʼun xi laj yale: «¡Kʼelavilik! Jamal chkil li vinajele xchiʼuk te vaʼal ta sbatsʼikʼob+ Dios li Xnichʼon Krixchanoe».+ 57  Tsots avanik kʼalal laj yaʼiik taje xchiʼuk la smak xchikinik, vaʼun ta komon bat stsakik ta anil li Estebane. 58  Kʼalal laj xa ox sjipik lokʼel ta spat jteklume, lik yakʼbeik ton.+ Li skʼuʼ slapoj ta sbaik li jutkʼop* testigoetike+ te la svotsanik ta yakan jun kerem ti Saulo sbie.+ 59  Kʼalal jaʼo yakal chakʼbeik ton li Estebane, xi la skʼan vokole: «Kajval Jesus, chkakʼbot ta avok akʼob li jkuxlejale».* 60  Vaʼun, la skejan sba xchiʼuk xi tsots avane: «Jeova,* mu xavakʼbe kastigo ta skoj li mulil liʼe».+ Kʼalal jech laj yale, cham.*

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, sirkunsision.
O jaʼ van skʼoplal «li Isaake jaʼ jech la spasbe».
O «moltotiletik».
O «sat tsʼunobil».
Literal «laj yichʼ akʼbel xchuʼ».
O «tal ta yoʼonton».
O «chbat skʼel».
O «xloklun; xpulpun».
O «jnopkʼop; j-epalkʼop».
O «yip jkuxlejale». Li ta griego kʼope jaʼ pneuma.
Literal «vay ta lajelal».