Echos 28:1-31

  • Kʼotik ta Malta (1-6)

  • Poxtaj li stot Publioe (7-10)

  • Chbatik ta Roma (11-16)

  • Li Pabloe la xchiʼin ta loʼil li judaetik ta Romae (17-29)

  • Chib jabil tsots yoʼonton la xchol mantal li Pabloe (30, 31)

28  Kʼalal kuxul likʼotkutike, laj kaʼikutik ti Malta sbi li lum joyol ta nabe.+  Vaʼun, li krixchanoetik ti ta yan-o skʼopike* solel laj yakʼik ta ilel slekil yoʼontonik. Jaʼ yuʼun, la stsanik kʼokʼ xchiʼuk ta slekil yoʼontonik lek la xchʼamunkutik ta skoj ti yakal chakʼ voʼ xchiʼuk ti oy sike.  Pe kʼalal la stsob jkʼech vachʼ li Pablo xchiʼuk kʼalal la stikʼ ta kʼokʼe, lokʼ tal jkot kiletel chon ta skoj li xkʼixnal kʼokʼe, vaʼun tibat skʼob xchiʼuk te jokʼol kom.  Kʼalal laj yakʼik venta ti te jokʼol jkot venenoal chon ta skʼob Pablo li krixchanoetik ti yan-o skʼopike, xi lik yalbe sbaik ta jujuntale: «Jaʼ jmilvanej ta melel li vinike, akʼo mi kuxul lokʼ talel li ta nabe, muʼyuk bu ch-akʼat kuxiuk yuʼun li Tukʼilale».*  Vaʼun, la slilin ta kʼokʼ li chone xchiʼuk muʼyuk kʼusi pasbat.  Pe la smalaik mi tsitub o mi chcham ta ora. Kʼalal jal xa ox tajek la smalaik xchiʼuk ti muʼyuk kʼusi chopol kʼot ta pasele, la sjel li kʼusi tsnopike, jech oxal lik yalik ti jaʼ jun diose.  Vaʼun, ti bu oyunkutike oy te nopol yosiltak li vinik mas tsots skʼoplal li ta lum joyol ta nabe, Publio sbi; jaʼ yuʼun lek la xchʼamunkutik xchiʼuk laj yakʼ vaykunkutik oxib kʼakʼal ta sna.  Te puchʼul ta tem* li stot Publioe, yuʼun ip ta kʼokʼ xchiʼuk tsakbil ta simnakʼal,* jech oxal och batel Pablo ti bu oye xchiʼuk la spas orasion, la skajan skʼob ta stojolal, vaʼun la xpoxta.+  Kʼalal kʼot xa ox ta pasel taje, li yan jnaklejetik li ta lum joyol ta nab ti ipik eke tal skʼelik xchiʼuk laj yichʼik poxtael ek.+ 10  Laj yichʼunkutik ta mukʼ kʼalal laj yichʼik talel ep matanaletike, jech xtok, laj yakʼbunkutik li kʼusitik chtun kuʼunkutik kʼalal chibatkutik xa ox ta varkoe. 11  Kʼalal echʼ xa ox oxib ue, limuykutik ta jkot varko ti te slokʼol Xnichʼnab Seus ta sjole. Likem talel ta Alejandria li varko taje xchiʼuk te echʼ yuʼunik invierno* li ta lum joyol ta nabe. 12  Te lipajkutik oxib kʼakʼal kʼalal likʼotkutik ta skotleb varko ta Sirakusae. 13  Te li-echʼkutik batel ta stiʼiltak, vaʼun likʼotkutik ta Rejio. Li ta yokʼomale, lik talel ikʼ ta sur, li ta xchibal kʼakʼale, likʼotkutik ta Puteoli. 14  Te la jtakutik ermanoetik xchiʼuk la skʼanbunkutik vokol ti akʼo jchiʼinkutik vukubuk kʼakʼale; vaʼun jaʼ jech libatkutik ta Roma. 15  Kʼalal laj yaʼi li ermanoetik ti te oyunkutike, tal snupunkutik ta be ta Chʼivit Apio xchiʼuk ta Oxib Na.* Kʼalal la sta ta ilel ermanoetik li Pabloe, la stojbe ta vokol Dios xchiʼuk tsatsub-o yoʼonton.+ 16  Vaʼun, kʼalal li-ochkutik ta Romae, jaʼ xa noʼox chabiat yuʼun jun soltaro ti bu chvay li Pabloe. 17  Kʼalal echʼ xa ox oxib kʼakʼale, la stak ta ikʼel viniketik li Pabloe, jaʼ li buchʼutik tsots skʼoplalik ta stojolal judaetike. Xi laj yalbe kʼalal tsobolik xa oxe: «Viniketik, ermanoetik, akʼo mi muʼyuk kʼusi chopol la jpasbe li jteklume xchiʼuk akʼo mi muʼyuk la jkontrain li kʼusi nopem xaʼiik spasel li jmoltotaktike,+ laj kichʼ akʼel kʼuchaʼal jun jchukel ta skʼob jromaetik ta Jerusalen.+ 18  Kʼalal la skʼelik lek kʼusitik jpasoj li buchʼutik taje,+ oy ox ta yoʼontonik tskoltaikun, yuʼun muʼyuk jsetʼuk* jmul ti jta-o xkichʼ milele.+ 19  Pe ta skoj ti muʼyuk lek laj yaʼiik li judaetike, la jkʼan chapanel ta stojolal Sesar,+ pe maʼuk sventa ta jtikʼbe jtosuk smul li jlumale. 20  Jaʼ yuʼun, la jtakoxuk ta ikʼel sventa ta jkʼoponoxuk, yuʼun laj kichʼ chukel ta kadena ta skoj li spatobil yoʼonton Israele».+ 21  Xi laj yalbeike: «Muʼyuk bu kichʼojkutik jlikuk karta ti likem tal ta Judeae, jech xtok, mu jpʼeluk kʼusi chopol yalojik ta atojolal li ermanoetik ti te likemik talele. 22  Pe lek onoʼox mi chkaʼikutik ta ave atuk li kʼusi chanope,+ yuʼun jnaʼojkutik ti chopol chichʼ albel skʼoplal ta buyuk noʼox li achʼ relijion taje».+ 23  Vaʼun, la sabeik skʼakʼalil sventa tstsob sbaik junuk kʼakʼal, jech oxal ep tajek talik ti bu chvaye. Jaʼ yuʼun, lik yalbe smelolal, lek tsʼakal lik yalbe skʼoplal Ajvalilal* yuʼun Dios yoʼ chakʼbe xchʼunik ta sventa li Jesuse,+ la stunes li Smantal Moises+ xchiʼuk li kʼusi yaloj J-alkʼopetike,+ la slikes ta sob kʼalal to ta bat kʼakʼal. 24  Li jlome la xchʼunik li kʼusitik laj yale; pe li jlome muʼyuk. 25  Jaʼ yuʼun, ta skoj ti jelel kʼusi tsnopike, xi xa noʼox laj yal Pablo kʼalal chbatik xa oxe: «Laj yalbe xa onoʼox skʼoplal atot ameʼik ta stojolal Isaias li chʼul espiritue, 26  xi laj yale: ‹Batan li ta jteklum liʼe xchiʼuk xi xavalbee: «Chavaʼiik yilel, pe muʼyuk bu chavaʼibeik smelolal. Chakʼelik yilel, pe mu xavilbeik smelolal.+ 27  Yuʼun tsatsubem xa yoʼonton li jteklum liʼe, li kʼusi chaʼiike mu xchʼunik; yalel smakoj xchikinik xchiʼuk smakoj satik sventa mu kʼusi xilik-o batel ta satik xchiʼuk ti mu kʼusi xaʼiik li ta xchikinike xchiʼuk mi jaʼuk xaʼibeik smelolal ta yoʼontonik, jech oxal mu sutik tal ta jtojolal sventa jpoxtaik»›.+ 28  Jaʼ yuʼun, naʼik ti pojelal chakʼ Dios liʼe laj xa yichʼ takel batel ta stojolal jyanlumetik;+ li stukike chchikintaik».+ 29 * —— 30  Jaʼ yuʼun, te kom chib jabil li ta na bu tslokʼe+ xchiʼuk te chchʼam ta slekil yoʼonton skotol li buchʼu chkʼotik ta vulaʼale, 31  chalbe skʼoplal Ajvalilal yuʼun Dios xchiʼuk lek jamal* chalbe skʼoplal ta sventa li Kajvaltik Jesukristo kʼalal chchanubtasvane,+ muʼyuk kʼusi chmakat.

Tsʼibetik ta yok vun

O «ti te noʼox nakajtike».
Li ta griego kʼope jaʼ dike. Jaʼ van skʼoplal li meʼ dios sventa tukʼilal ti chichʼik ta mukʼe o jaʼ noʼox skʼoplal li tukʼilale.
O «vayebal».
O «tsakbil ta chʼichʼ».
Jaʼ xkaltik, yorail siktik.
Literal «ta Oxib Taverna».
O «jutebuk».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Muʼyuk te chvinaj ta jlom voʼneal vunetik li versikulo liʼe, yuʼun muʼyuk te li ta Tsʼibetik laj yakʼ ta naʼel Diose. Kʼelo Apendise A3.
O «tsots lek yoʼonton».