Echos 27:1-44

  • Muy ta varko sventa chbat ta Roma li Pabloe (1-12)

  • Tsots majat ta ikʼaloʼ li varkoe (13-38)

  • Lilij li varkoe (39-44)

27  Vaʼun, ta skoj ti laj yichʼ nopel ti chitakatkutik batel ta varko sventa chibatkutik ta Italiae,+ li Pablo xchiʼuk li yan jchukeletike laj yichʼik akʼel ta skʼob Julio ti jaʼ bankilal soltaroe, ti jaʼ jun li ta jtsop soltaroetik yuʼun Augustoe.  Limuykutik batel ta varko ti te likem talel ta Adramitio ti yuʼun xa chtots batel sventa chbat ta tiʼtiʼ nab ta yosilal Asiae, vaʼun libatkutik li ta varkoe; te xchiʼinojunkutik batel li Aristarko+ ti jaʼ jmasedonia vinik ti te likem ta Tesalonikae.  Likʼotkutik ta Sidon li ta yokʼomale, li Julioe ta slekil yoʼonton la xkʼuxubin li Pabloe xchiʼuk laj yakʼ batuk ti bu oy yamigotak sventa chkʼelate.  Laje, te li-ochkutik batel ta varko sventa chibatkutik ta stsʼel Chipre sventa te ta jnakʼ* jbakutik, yuʼun tsnetʼunkutik sutel li ikʼe;  vaʼun la jtuchʼkutik batel yutil nab ta Silisia xchiʼuk ta Panfilia, te likʼotkutik ta skotleb varko ta Mira ta Lisia.  Jech oxal, li bankilal soltaroe te la sta jkot varko ti likem talel ta Alejandria ti chbat ta Italiae, laj yakʼ muykunkutik.  Kʼalal oy xa ox jayib kʼakʼal kʼunkʼun libatkutik ta varko xchiʼuk ti vokol likʼotkutik ta Knido ta skoj ti chujunkutik tajek li ikʼe, libatkutik ta stsʼel Kreta ti bu nopol yiloj Salmon sventa te ta jnakʼ* jbakutike,  pe vokol laj kaʼikutik kʼalal li-echʼkutik batel ta tiʼtiʼ nabe, vaʼun likʼotkutik ti bu Alakʼ sba Skotleb Varko sbie, te nopol xil li jteklum Laseae.  Jal xa ox jelav, jaʼ yuʼun toj xibal xa sba li xanbal ta varkoe xchiʼuk echʼem xa ox xtok li spasel ayuno* ta Skʼakʼalil Stael Pertone,+ jaʼ yuʼun xi pʼijubtasvan li Pabloe: 10  «Viniketik, chkile ta jta jvokoltik li ta xanbale xchiʼuk oy kʼusi ep chlaj kuʼuntik, yuʼun maʼuk noʼox chlaj li varko xchiʼuk li yikatse, yuʼun te tsakal jkʼoplaltik ek». 11  Pe muʼyuk bu la stsak ta venta kʼusi yakal chal Pablo li bankilal soltaroe, jaʼ la stsak ta venta li kʼusi chal li jtsʼotvarko xchiʼuk li yajval varkoe. 12  Vaʼun, ta skoj ti muʼyuk lek li skotleb varko sventa te ch-echʼ kuʼunkutik inviernoe,* ep laj yalik ti akʼo xi-ochkutik batel ta varko sventa jkʼelkutik mi xuʼ ti te x-echʼ kuʼunkutik ta Fenise li inviernoe, taje jaʼ jun skotleb varko ta Kreta ti skʼeloj batel noreste xchiʼuk surestee. 13  Kʼalal lik talel kʼunil ikʼ ta sure, la snopik ti xuʼ xkʼotik ti bu tskʼan chbatike, jaʼ yuʼun la skil muyel li s-anklaike, vaʼun lik batikuk ta tiʼtiʼ nab ta Kreta. 14  Ta jlikel noʼoxe, tal tsatsal ikʼ ti euroakilon* sbie, tsots kʼot ta Kreta. 15  Vaʼun, tsots majat li varkoe, muʼyuk bu kuch yuʼun li ikʼe, jaʼ yuʼun kʼalal laj kilkutik ti mu xa xuʼ kuʼunkutike, laj kakʼ akʼo xujunkutik batel li ikʼe. 16  Laje, libatkutik ta lum joyol ta nab ti Kauda sbi sventa te ta jnakʼ* jbakutike xchiʼuk kʼajomal xa tsak kuʼunkutik li kanova ti te oy ta chak varko ti yichʼoj talel li varkoe. 17  Kʼalal laj xa ox jchechkutik muyele, oy kʼusi la stunesik sventa chpechʼbeik xchʼut li varkoe; ta skoj ti xiʼik mi te matsʼal chkʼot li ta jiʼtik* ta tiʼ nab Sirtee,* la syalesik li pokʼe, vaʼun jech lixujatkutik batel ta ikʼ. 18  Ta skoj ti tsyukʼilanunkutik tajek li tsatsal ikʼaloʼe, la xyochbeik yikats varko li ta yokʼomale; 19  xchiʼuk li ta yoxibal kʼakʼale, ta skʼob xa stukik la sjipik yalel li yabtejebtak varkoe. 20  Kʼalal jal muʼyuk bu vinaj li kʼakʼal xchiʼuk li kʼanaletike xchiʼuk ti la smajunkutik li tsatsal ikʼaloʼe, la jnopkutik ti mu xa bu chikolkutik-oe. 21  Kʼalal jalij xa ox tajek ti muʼyuk xveʼike, vaʼi ta oʼlol li Pabloe xchiʼuk xi laj yale: «Viniketik, la achʼunik jechuk kʼalal la jpʼijubtasoxuke, muʼyuk la-ochik talel ta varko jechuk li ta Kretae xchiʼuk muʼyuk bu laj kil jvokoltik xchiʼuk muʼyuk bu xchʼay li kʼusitik jechuke.+ 22  Pe li avie, chkalboxuk ti kuxetuk avoʼontonike, yuʼun muʼyuk buchʼu chcham junukal avuʼunik, jaʼ noʼox chlaj li varkoe. 23  Yuʼun li ta akʼobal naxe, li Dios ti jaʼ yuʼunune xchiʼuk ti ta jpas chʼul abtelal ta stojolale la stak talel jun yaj-anjel+ 24  xchiʼuk xi laj yale: ‹Mu me xaxiʼ, Pablo, yuʼun persa onoʼox chbat avaʼan aba ta stojolal Sesar,+ jech xtok, li Diose tskolta skotol li buchʼutik te achiʼuk ta varkoe›. 25  Jaʼ yuʼun, viniketik, kuxetuk avoʼontonik, yuʼun jchʼunojbe Dios ti jaʼ jech tajek chkʼot ta pasel jech kʼuchaʼal laj kichʼ albele. 26  Pe jaʼ noʼoxe persa te matsʼal chkʼot li jvarkotik ta jun lum joyol ta nabe».+ 27  Vaʼun, oy xa ox ta 14 akʼobal ti jecheʼ te xital xibatkutik ta nab ta Adriae. Li ta oʼlol akʼobale, li j-abteletik ta varkoe lik yakʼik venta ti chnopajik xa ta jun balumile. 28  Jaʼ yuʼun, lik spʼisik kʼu snatil li nabe, vaʼun 20 ta jov* snatil la staik; jaʼ yuʼun libatkutik to kʼuk snatil xchiʼuk lik spʼisik yan velta, vaʼun 15 ta jov* xa snatil la staik. 29  Ta skoj ti chiʼik mi oy bu matsʼal xikʼotkutik ta tontike, la sjipik yalel chanib ankla ti te oy ta chak varkoe xchiʼuk tskʼanik xa tajek ti akʼo sakubuk osile. 30  Pe li j-abteletik ta varkoe tskʼan ox chjatavik lokʼel ta varko. Jaʼ yuʼun, yakal tsyalesik ta nab li kanovae, xi laj yalike: «Chbat jyaleskutik li anklaetik ti te oy ta sjol varkoe». 31  Kʼalal laj yakʼ venta Pablo taje, xi laj yalbe li bankilal soltaroe xchiʼuk li soltaroetike: «Mi muʼyuk bu chkomik ta varko li viniketik liʼe, mu xakolik li voʼoxuke».+ 32  Vaʼun, la xtuchʼbeik yakʼiltak kanova li soltaroetike, jech te pʼaj* yalel yuʼunik. 33  Vaʼun, kʼalal jutuk xa skʼan sakub osile, li Pabloe lik yalbe skotolik ti akʼo veʼikuke, xi laj yale: «Avie, oy xa ta 14 kʼakʼal ti liʼ noʼox amalaojik tajek mi oy kʼusi chkʼot ta pasele, jech xtok, muʼyuk bu veʼemoxuk jutebuk. 34  Jaʼ yuʼun, chkalboxuk ti xaveʼik jutebuk sventa lekuk oyoxuke, yuʼun muʼyuk buchʼu ta xchʼay jpʼejuk stsotsil sjol avuʼunik». 35  La stsak jun pan kʼalal laj xa ox yal taje, te skʼelojik la stojbe ta vokol Dios, vaʼun la xut* xchiʼuk lik sveʼ. 36  Xkuxet likel yoʼonton skotolik, jaʼ yuʼun lik veʼikuk ek. 37  Oyunkutik 276 ta voʼ ta jkotolkutik li ta varkoe. 38  Vaʼun, lik xyochbeik yikats varko kʼalal noj xa ox xchʼutik ta veʼele, la stenik yalel ta nab li trigoe.+ 39  Mu xojtikinik bu balumilal oyik kʼalal sakub osile,+ pe la staik ta kʼelel jun kʼob nab ti jiʼtik* stiʼile, vaʼun la snop te chbat xchiʼuk svarkoik mi xuʼ yuʼunike. 40  Jaʼ yuʼun, pʼaj* yalel yuʼunik ta nab li ankla kʼalal la xtuchʼbeik li yakʼiltake xchiʼuk la xyochbeik xtok li xchukobiltak xlechuobil voʼ yuʼun li varkoe, vaʼun kʼalal laj xa ox smuyesik li bikʼit pokʼe, jaʼ koltaatik batel sventa chkʼotik ta tiʼ nab. 41  Kʼalal te kʼotik ta jiʼtik* ti te tokol ta yut nabe, te matsʼal kʼot li varkoe, vaʼun pajkʼuj yalel li sjole, te matsʼal kom-o, lik vokʼuk li chak varko ta skoj ti xyukʼlajet tajek li nabe.+ 42  Li kʼusi kʼot ta nopel yuʼunik li soltaroetike jaʼ ti tsmilik skotol li jchukeletik yoʼ mu ta nuxuk xjatavik lokʼele. 43  Pe oy ta yoʼonton akʼo xkol Pablo li bankilal soltaroe, jaʼ yuʼun la spajes li kʼusi tskʼan tspasike. Xchiʼuk laj yal mantal ti akʼo sjip sbaik yalel ta nab ti buchʼutik xtojobik ta nux yoʼ xkʼotik baʼyel ta tiʼ nabe, 44  ti te la chtalik li yantik eke, akʼo la kajiikuk batel ta tenelteʼ o akʼo la stunesik li sjepelul varkoe. Jech oxal, kuxul kʼot skotolik ta tiʼ nab.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «jmuk».
O «jmuk».
Kʼelo Glosario, ayuno.
Jaʼ xkaltik, yorail siktik.
Jaʼ xkaltik, li ikʼ chlik tal ta norestee.
O «jmuk».
O «yiʼtik».
Kʼelo Glosario, Sirte.
Te van 36 metrouk. Kʼelo Apendise B14.
Te van 27 metrouk. Kʼelo Apendise B14.
O «tsʼuj».
O «la xetʼ; la svokʼ».
O «yiʼtik».
O «tsʼuj».
O «yiʼtik».