Echos 20:1-38

  • Te oy ta Masedonia xchiʼuk ta Gresia li Pabloe (1-6)

  • Li Eutikoe laj yichʼ chaʼkuxesel ta Troas (7-12)

  • Likik batel ta Troas kʼalal to ta Mileto (13-16)

  • Li Pabloe la stsob sba xchiʼuk li moletik ta Efesoe (17-38)

    • Chanubtasvan ta jujupʼej naetik (20)

    • «Mas xmuyubaj li buchʼu chakʼe» (35)

20  Kʼalal laj xa ox li vochlajetele,* la stak ta ikʼel jchankʼopetik li Pabloe, vaʼun bat ta Masedonia kʼalal laj xa ox spatbe yoʼontonik xchiʼuk kʼalal laj xa ox yal ti chbate.  Kʼalal echʼ xa ox batel ta Masedoniae* xchiʼuk kʼalal ep xa ox la xchiʼin ta loʼil sventa tspatbe yoʼonton li buchʼutik te nakalike, bat ta Gresia.  Vaʼun, te kom oxib u, pe kʼalal poʼot xa ox x-och batel ta varko sventa chbat ta Siriae, li judaetike lik snopik sventa tsmilik,+ jaʼ yuʼun kʼot ta nopel yuʼun ti tsut batel ta Masedoniae.  Te chiʼinat batel yuʼun Sopater ti jaʼ xnichʼon Pirro ti likem ta Bereae, Aristarko+ xchiʼuk Segundo ti likemik ta Tesalonikae, Gayo ti likem ta Derbee, Timoteo,+ jech xtok, te oy Tikiko+ xchiʼuk Trofimo+ ti likemik ta yosilal Asiae.  Jelavik batel li viniketik taje, te la smalaunkutik ta Troas,  pe li voʼonkutike li-ochkutik batel ta varko te ta Filipos kʼalal echʼ xa ox li Skʼakʼalil Pan ti Muʼyuk Slevaduraile,*+ kʼalal echʼ xa ox voʼob kʼakʼale, te la jtakutik ta Troas li yantike; vaʼun te lijalijkutik vukub kʼakʼal.  Li ta sba kʼakʼal ta xemanae, kʼalal te tsobolunkutik sventa chiveʼkutike, li Pabloe lik loʼilajuk xchiʼukik, jaʼ ta skoj ti ta yokʼomal xa chbate; vaʼun li mantal laj yale jalij kʼalal to ta oʼlol akʼobal.  Jech oxal, li ta kuarto ta akʼol ti bu tsobolunkutike, oy ep kantiletik.  Te chotol ta ventana jun kerem ti Eutiko sbie, och tajek svayel kʼalal yakal chkʼopoj li Pabloe, vaʼun pʼaj* yalel ta yoxibal piso ta skoj ti solel ochem svayele, jaʼ yuʼun chamem xa la stoyik. 10  Vaʼun, yal talel li Pabloe, la spatan sba ta stojolal, la smey+ xchiʼuk xi laj yale: «Iktao abaik ta vochlajetel,* yuʼun kuxul».+ 11  Jaʼ yuʼun, muy batel yan velta, lik li veʼele,* vaʼun veʼ. Jech xtok, jal to loʼilaj batel, jaʼ to ti kʼalal sakub osile, laj une bat. 12  Jaʼ yuʼun, kuxul xa laj yichʼ ikʼel batel li kereme xchiʼuk xpatet xa tajek kom yoʼontonik. 13  Vaʼun, tukʼ libatkutik ta varko li voʼonkutike, libatkutik ta Ason ti bu chmuy kalojkutik ta varko li Pabloe. Jech xa onoʼox laj yalbunkutik ti akʼo jpaskutike, yuʼun oy ta yoʼonton chanav batel li stuke. 14  Jaʼ yuʼun, kʼalal te la staunkutik ta Asone, laj kikʼkutik muyel, vaʼun libatkutik ta Mitilene. 15  Kʼalal li-ochkutik batel ta varko ta yokʼomale, te likʼotkutik ta yeloval Kios. Pe li ta xchibal kʼakʼale, te lipajkutik jlikel ta Samos, li ta yoxibal kʼakʼal une, likʼotkutik ta Mileto. 16  Snopoj xa onoʼox ti muʼyuk chjelav ta Efeso+ li Pabloe, yuʼun mu xa skʼan te xjalij li ta yosilal Asiae, yuʼun sujom xa chbat ta Jerusalen+ yoʼ chkʼot li ta skʼakʼalil Skʼinal Pentekostes mi xuʼ to yuʼun chile. 17  Akʼo mi jech, kʼalal te toʼox oy ta Miletoe, la stak batel mantal ta Efeso sventa tstak ta ikʼel li moletik ta tsobobbaile. 18  Kʼalal talik ta stojolale, xi albatike: «Anaʼojik onoʼox lek kʼu yelan jtalelal ta atojolalik kʼalal livul ta sba kʼakʼal li ta yosilal Asiae,+ 19  ti bikʼit tajek laj kakʼ jba kʼalal litun kʼuchaʼal smoso Kajvaltike,+ ti lokʼ yaʼlel jsate xchiʼuk tal prevaetik ta jtojolal ta skoj ti la snop ox tsmilikun li judaetike. 20  Akʼo mi jech, muʼyuk onoʼox laj kikta jba ta yalbel krixchanoetik li kʼusitik oy sbalile,* jech xtok, muʼyuk laj kikta jba ta yakʼel chanubtasel ta yeloval krixchanoetik+ xchiʼuk ta jujupʼej na.+ 21  Ti kʼusi la jpase jaʼ ti lek tsʼakal laj kalbe skʼoplal mantal li judaetik xchiʼuk jgresiaetik+ ta sventa li sutesel oʼontonal ta stojolal Diose xchiʼuk li xchʼunel oʼontonal ta sventa li Kajvaltik Jesuse.+ 22  Pe li avi une, tsbeiltasun* li chʼul espiritue, jaʼ yuʼun skʼan xibat ta Jerusalen akʼo mi mu jnaʼ kʼusi chkʼot ta jtojolal te, 23  li kʼusi noʼox chalilanbun ta jujun jteklum li chʼul espiritue jaʼ ti chkichʼ la chukele xchiʼuk ti ta la jta tsots jvokoltake.+ 24  Akʼo mi jech, maʼuk tsots skʼoplal chkil* li jkuxlejale jaʼ noʼox venta mi tsuts li anilajel jlikesoje+ xchiʼuk li abtelal ti laj kichʼ ta stojolal Kajvaltik Jesuse, ti skʼan lek tsʼakal chkalbe skʼoplal li mantal sventa li lekil aʼyejetik ta sventa li slekil yutsil yoʼonton Diose. 25  »Li avi une, jnaʼoj ti muʼyuk xa chavilik yan velta jsat li voʼoxuk ti la jcholboxuk mantal ta sventa li Ajvalilal* yuʼun Diose. 26  Jaʼ yuʼun li avie, la jtakoxuk ta ikʼel sventa xakʼotik ta testigo ti muʼyuk jmul ta sventa li xchʼichʼel skotol krixchanoetike,+ 27  yuʼun muʼyuk onoʼox laj kikta jba ta yalbel krixchanoetik skotol li tojobtasel yuʼun* Diose.+ 28  Jaʼ yuʼun, kʼelo me aba atukik+ xchiʼuk skotol li chijetike, yuʼun li chʼul espiritue jaʼ svaʼanojoxuk kʼuchaʼal jkʼelvanejetik+ sventa xachabiik li stsobobbail Dios+ ti jaʼ la sman ta xchʼichʼel li Xnichʼone.+ 29  Kʼalal mi libate, jnaʼoj ti ch-och talel ta atojolalik jtiʼvanej loboetik*+ ti muʼyuk bu chkʼuxubinik li chijetike. 30  Jech xtok, te noʼox chlokʼ ta atojolalik viniketik ti chakʼik ta chanel jecheʼ chanubtaseletik sventa chjochik batel ta stojolal stukik li jchankʼopetike.+ 31  »Jaʼ yuʼun, vikʼiluk-o me asatik xchiʼuk teuk-o me ta ajolik ti oxib jabil+ xi-okʼolet la jtojobtasoxuk ta jujuntal ta kʼakʼal akʼobale. 32  Li avi une, ta jkʼubanoxuk ta stojolal Dios xchiʼuk li ta skʼop ti jaʼ chalbe skʼoplal li slekil yutsil yoʼontone, li kʼop taje xuʼ stsatsubtasoxuk xchiʼuk xuʼ jmoj chakʼ avichʼik li kʼusitik chichʼik li buchʼutik chʼultajesbilik xae.+ 33  Muʼyuk bu xpichʼ koʼonton ta plata, ta oro xchiʼuk ta skʼuʼ spokʼ yantik.+ 34  Anaʼojik ti li-abtej ta jkʼob jtuk ta sventa li kʼusitik chtun kuʼune+ xchiʼuk ta sventa li buchʼutik te xchiʼinojikune. 35  Laj kakʼboxuk ta ilel ta skotol ti kʼalal cha-abtejike,+ jaʼ jech xuʼ xakoltaik li buchʼutik kʼunike. Jech xtok, skʼan teuk ta ajolik li kʼusi xi laj yal stuk li Kajvaltik Jesuse: ‹Jaʼ mas xmuyubaj li buchʼu chakʼe,+ jaʼ mu sta li buchʼu chichʼe›». 36  Kʼalal laj xa ox yal li kʼusitik taje, la skejan sba skotolik xchiʼuk li Pabloe, vaʼun la spas orasion. 37  Ta melel, okʼik tajek skotolik xchiʼuk lik smeyik li Pabloe, jech xtok, la skʼunil tsʼutsʼik,* 38  yuʼun toj kʼux laj yaʼiik kʼalal albatik ti muʼyuk xa chilbeik yan velta sate.+ Vaʼun, la xchiʼinik-o batel jaʼ to ti bu oy li varkoe.

Tsʼibetik ta yok vun

O «avlajetele».
Literal «li ta osiletik taje».
Kʼelo Glosario, levadura.
O «tsʼuj».
O «avlajetel».
Literal «la xut li pane».
O «li kʼusitik lekike».
O «tstijbun koʼonton».
O «mi jutebuk sbalil chkil».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «skotol li kʼusi tskʼan yoʼonton».
Li loboe xkoʼolajtik kʼuchaʼal okʼil.
O «butsʼik; tsʼutsʼunik».