Echos 2:1-47

  • Laj yichʼ akʼel chʼul espiritu ta Skʼinal Pentekostes (1-13)

  • Lik kʼopojuk li Pedroe (14-36)

  • Epal krixchanoetik lek laj yaʼiik li kʼusi laj yal Pedroe (37-41)

    • Laj yichʼik voʼ oxmil krixchanoetik (41)

  • Jmoj lek tsobolik li jchʼunolajeletike (42-47)

2  Vaʼun, kʼalal jaʼo yakal li Skʼinal Pentekostese,+ jmoj te tsobolik ta jpʼej na.  Ta ora noʼox oy kʼusi nik ta vinajel, tsots tajek xjumumet jech kʼuchaʼal tsatsal ikʼ, laj yichʼ aʼiel ta spʼejel na ti bu chotolike.+  Xchiʼuk oy kʼusi laj yilik ti xkoʼolaj kʼuchaʼal leb kʼokʼe, la spuk sba ti bu oyike xchiʼuk te kʼot ta sbaik ta jujuntal,  vaʼun skotolik lik ventainatikuk yuʼun chʼul espiritu+ xchiʼuk lik kʼopojikuk ta yantik kʼopetik, jaʼ ti kʼusi kʼopal akʼbat snaʼik yuʼun li chʼul espiritue.+  Li vaʼ kʼakʼale, li judaetik ta yantik lum ta spʼejel balumil ti lek yichʼojik ta mukʼ Diose te talemik ta Jerusalen.+  Jaʼ yuʼun, kʼalal laj yaʼiik li kʼusi nike, la stsob sba epal krixchanoetik xchiʼuk chʼayal to kʼot yoʼontonik, yuʼun laj yaʼiik ta jujuntal ti yakal chkʼoponatik ta skʼop stukike.  Ta melel, toj chʼayal to kʼot yoʼontonik xchiʼuk xi lik yalike: «Kʼelavilik, ¿mi mu jgalileaetikuk+ li buchʼutik yakal chkʼopojike?  ¿Kʼuxi xa noʼox ti yakal chkʼopojik ta jkʼop jtuktike?*  Li krixchanoetik liʼ jchiʼuktike jaʼik jpartiaetik, jmediaetik,+ j-elametik,+ jmesopotamiaetik, judaetik, jkapadosiaetik, jpontoetik, krixchanoetik ta slumal Asia,+ 10  jfrijiaetik, jpanfiliaetik, j-ejiptoetik, jlibiaetik ti te nopol xbat ta Sirenee, jvulaʼaletik ti likemik tal ta Roma ti jaʼik judaetik xchiʼuk achʼ jchʼunolajeletike,*+ 11  jkretaetik xchiʼuk j-arabiaetik, laj kaʼi ta jkʼop jtukutik li yutsil slekil yabtel Diose». 12  Ta melel, skotolik toj labal sba laj yaʼiik xchiʼuk chʼayal to kʼot yoʼontonik xchiʼuk xi lik yalbe sbaike: «¿Kʼusi smelolal leʼe?». 13  Pe junantike lik naʼlevanikuk xchiʼuk xi chalike: «Yakubemik ta chiʼil vino».* 14  Jaʼ yuʼun, vaʼi li Pedroe xchiʼuk li 11 ta voʼ xchiʼiltake,+ xi tsots lik yale: «Viniketik ta Judea xchiʼuk skotol jnaklejetik ta Jerusalen, chikintaik lek li kʼusi chkalboxuke xchiʼuk naʼik me li kʼusi liʼe. 15  Ta melel, li krixchanoetik liʼe muʼyuk bu chyakubik jech kʼuchaʼal chavalike, yuʼun yoxibal to ora.* 16  Yuʼun li kʼusi yakal chkʼot ta pasele jaʼ li kʼusi xi xa onoʼox albil ta stojolal j-alkʼop Joele: 17  ‹Xi chal li Diose: «Vaʼun, li ta slajebal xa kʼakʼale, ta jmal yalel tal jchʼul espiritu ta stojolal skotol krixchanoetik, vaʼun li akerem atsebike ta xalik albil kʼopetik, oy kʼusitik chilik li akeremike xchiʼuk li moletik avuʼunike ta xvaychinajik,+ 18  jech xtok, kʼalal to ta jmosotak xchiʼuk ta jkiaratak ta jmal tal ta stojolalik jchʼul espiritu li vaʼ kʼakʼale, vaʼun chalik batel albil kʼopetik.+ 19  Xchiʼuk chkakʼ ta ilel kʼusitik labal sba ta vinajel xchiʼuk senyailtak ta sba balumil, chvinaj chʼichʼ, kʼokʼ xchiʼuk pimil chʼail.* 20  Ch-ikʼub li kʼakʼale xchiʼuk tspas ta chʼichʼ li luna* kʼalal skʼan toʼox xtal li smukʼta kʼakʼalil Jeova* ti toj tsots skʼoplale. 21  Jaʼ yuʼun, skotol li buchʼu tskʼan vokol ta sbi Jeovae* jaʼ chkol»›.+ 22  »Viniketik ta Israel, chikintaik li jkʼope: li Diose laj yakʼ lek avilik ti jaʼ la stak tal li Jnasaretal Jesuse, la spas skʼelobiltak juʼelal xchiʼuk kʼusitik labalik sba ta aventaik ta stojolal li Jesuse,+ jech kʼuchaʼal anaʼojike. 23  Li vinik ti laj yichʼ akʼel ta kʼabal ta stojolal yajkontratake, ti jech laj yakʼ kʼotuk ta pasel Dios ti snaʼoj xa onoʼoxe,+ voʼoxuk laj avakʼik ta jokʼanel ta jtel teʼ ta skʼob li buchʼutik toj chopolike xchiʼuk laj avakʼik ta milel.+ 24  Pe li Diose la skolta lokʼel+ ta yok skʼob li xkʼuxul* lajelal kʼalal la xchaʼkuxese, yuʼun mu stakʼ ti te xkom ta yok skʼob li lajelale.+ 25  Yuʼun xi onoʼox laj yal David ta stojolal taje: ‹Te oy-o ta koʼonton* li Jeovae,* te oy ta jbatsʼikʼob sventa mu buchʼu svuyilanun. 26  Xkuxet tajek koʼonton xchiʼuk ximuyubaj noʼox kʼusi laj kal ta skoj taje. Jech xtok, oy spatobil koʼonton; 27  yuʼun muʼyuk te chaviktaun li ta Mukinale* mi jaʼuk chavakʼbe kʼaʼuk sbekʼtal li buchʼu tukʼ yoʼonton chakʼ sba ta atojolale.+ 28  Laj xa avakʼbun kil li sbelel kuxlejale; chavakʼbun tajek xkuxetel koʼonton kʼalal te oyun ta atojolale›.*+ 29  »Viniketik, kermanotak, mi xavakʼik xikʼopoje, xuʼ jamal chkalboxuk ta melel ta sventa David ti jaʼ jolil ta utsʼ alalile, yuʼun cham xchiʼuk laj yichʼ mukel li stuke,+ liʼ to oy ta jtojolaltik avi li smukinale. 30  Yuʼun jaʼ toʼox jun j-alkʼop xchiʼuk snaʼoj ti jamal yaloj ta melel Dios ti jaʼ chchoti junuk snitilulal li ta chotlebal sventa ajvalile,+ 31  laj yil xchiʼuk laj xa onoʼox yal ta sventa li xchaʼkuxesel Kristoe, ti muʼyuk bu laj yichʼ iktabel sbekʼtal li ta Mukinale* xchiʼuk ti muʼyuk bu te kʼaʼe.+ 32  Taje jaʼ li Jesus ti laj yichʼ chaʼkuxesel yuʼun Diose, testigoutik jkotoltik ti jech kʼot ta pasele.+ 33  Jaʼ yuʼun, ta skoj ti laj yichʼ toybel skʼoplal ta sbatsʼikʼob Dios+ xchiʼuk ti laj yichʼ chʼul espiritu ti albil onoʼox skʼoplal yuʼun Totile,+ jaʼ laj yakʼ Jesus li kʼusi chavilik xchiʼuk li kʼusi chavaʼiike. 34  Pe muʼyuk bu muy batel ta vinajel li Davide, yuʼun xi laj yal stuke: ‹Li Jeovae* xi laj yalbe li Kajvale: «Chotlan ta jbatsʼikʼob 35  jaʼ to mi laj kakʼ ta skajleb avakan li avajkontratake»›.+ 36  Jaʼ yuʼun, akʼo snaʼ lek sjunul jteklum Israel ti Diose laj yakʼ kʼotuk ta Kajvaltik+ xchiʼuk ta Kristo li Jesuse, jaʼ li buchʼu la amilik ta jtel teʼe».+ 37  Vaʼun, kʼalal laj yaʼiik li kʼusitik taje, solel toj kʼux laj yaʼi ta yoʼontonik, jaʼ yuʼun xi laj yalbeik li Pedro xchiʼuk li yantik jtakboletike: «Viniketik, kermanotak, ¿kʼusi skʼan jpaskutik?». 38  Xi albatik yuʼun li Pedroe: «Suteso avoʼontonik+ xchiʼuk ichʼik voʼ ta jujuntal+ ta sbi Jesukristo sventa chavichʼ pasbel perton li amulike,+ vaʼun chavichʼik chʼul espiritu ti jaʼ jun matanal ti muʼyuk tojbile. 39  Yuʼun jaʼ aventaik li kʼusi albil skʼoplale,+ jaʼ sventa avalab anichʼnabik xchiʼuk jaʼ sventa li buchʼutik nom oyike, skotol li buchʼutik chtakatik ta ikʼel yuʼun li Jeova* Dios kuʼuntike».+ 40  Jech xtok, ep to kʼusitik laj yal sventa lek tsʼakal chalbe skʼoplal li mantale xchiʼuk xi to tojobtasvane: «Chʼako abaik ta stojolal li jkʼol kuxlejal ti toj chopol liʼe».+ 41  Jaʼ yuʼun, li buchʼutik ta muyubajel la xchʼambeik li skʼope laj yichʼik voʼ,+ li vaʼ kʼakʼal une, te van oxmiluk kʼotik ta jchʼunolajel.+ 42  Xchiʼuk jech-o laj yakʼ ta yoʼontonik xchanel li kʼusi chakʼik ta chanel li jtakboletike, koʼol tstsob sbaik,* chveʼik+ xchiʼuk tspasik orasion.+ 43  Li jtakboletike toj labalik sba kʼusitik lik spasik xchiʼuk ep senyailtak la spasik. Lik xiʼuk skotol li buchʼutik laj yilik taje xchiʼuk lik xiʼtaik* li Diose.+ 44  Skotol li buchʼutik pasik ta jchʼunolajele jmoj lek tsobolik, koʼol yuʼunik li kʼusitik oy yuʼunike, 45  la xchonik li kʼusitik oy yuʼunike+ xchiʼuk li yosilike xchiʼuk la xchʼakbe sbaik li stojole, jaʼ ti kʼu yelan chtun yuʼunik ta jujuntale.+ 46  Jech xtok, jujun kʼakʼal chkʼotik ta templo sventa koʼol kʼusi chkʼot spasik xchiʼuk te chveʼik ta jeltos naetik, xmuyubajik tajek kʼalal koʼol chveʼike xchiʼuk ta sjunul yoʼonton tspasik taje, 47  tskʼupil kʼoptaik Dios xchiʼuk lek ch-ilatik yuʼun skotol li krixchanoetike. Kʼalal jech yakal chkʼot ta pasele, jujun kʼakʼal laj yichʼik pojel yuʼun Jeova* li krixchanoetike, jech pasik ta jchankʼopetik.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «ta jkʼop jtuktik ti bu vokʼemutike».
Jaʼ li buchʼutik ochemik xa ta srelijion judaetike.
O «achʼ vino».
Jaʼ xkaltik, te van ta baluneb ora ta sob.
O «chʼayil».
O «u».
O jaʼ van skʼoplal «yakʼiltak».
Literal «ta keloval».
O «Adese», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «yeloval asate».
O «Adese», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «chakʼbe sbaik li kʼusitik oy yuʼunike».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.