Echos 18:1-28

  • La xchol mantal ta Korinto li Pabloe (1-17)

  • Sut ta Antiokia ta Siria (18-22)

  • Bat ta Galasia xchiʼuk ta Frijia li Pabloe (23)

  • La sta koltael Apolos ti xtojob lek ta kʼopojele (24-28)

18  Kʼalal kʼot ta pasel taje, lokʼ batel ta Atenas li Pabloe, vaʼun bat ta Korinto.  Te la sta jun juda vinik ti Akila+ sbi ti te vokʼem ta Pontoe, achʼ to slokʼelik talel ta Italia xchiʼuk yajnil ti Prisila sbie, yuʼun laj yal mantal Klaudio ti akʼo lokʼikuk ta Roma skotol li judaetik ti te oyike. Jaʼ yuʼun, te bat svulaʼan  xchiʼuk te kom ta sna ta skoj ti jmoj yabtelike. Te jmoj abtejik,+ yuʼun jaʼ yabtelik spasel karpanaetik.  Pe skotol savado+ te chal mantal* ta snail tsobobbail+ xchiʼuk chchʼun yuʼun li judaetik xchiʼuk li jgresiaetike.  Kʼalal lokʼik ta Masedonia li Timoteo+ xchiʼuk Silase,+ lik yakʼbe yipal ta yalel skʼop Dios li Pabloe, laj yalbe mantal judaetik sventa chakʼ ta ilel ti jaʼ Kristo li Jesuse.+  Pe ta skoj ti jech kontrainat-o xchiʼuk ti chchopol kʼoptaate, la slilin li skʼuʼ spokʼe+ xchiʼuk xi laj yalbe yaʼiike: «Te chkom ta aba atukik li achʼichʼelike.+ Voʼone muʼyuk xa jmul.+ Liʼ ta ora xchiʼuk ta jelavele, jaʼ xa chbat kalbe li jyanlumetike».+  Jaʼ yuʼun, lokʼ batel* xchiʼuk te bat ochuk ta sna jun vinik ti Tisio Justo sbie, yichʼoj ta mukʼ Dios xchiʼuk te xkom ta stsʼel snail tsobobbail li snae.  Pe li Krispo+ ti jaʼ bankilal jpasmantal ta snail tsobobbaile kʼot ta jchʼunolajel yuʼun Kajvaltik xchiʼuk skotol li buchʼutik te ta snae. Xchiʼuk ep jkorintoetik lik xchʼunik xchiʼuk laj yichʼik voʼ.  Xchiʼuk xtok, xi albat yuʼun Kajvaltik ta akʼobaltik li Pablo kʼalal oy kʼusi akʼbat yile: «Mu me xaxiʼ, alo-o me batel, mu me xavikta aba ta yalel, 10  yuʼun liʼ jchiʼinojote+ xchiʼuk muʼyuk buchʼu chilbajinot; yuʼun ep buchʼutik kuʼun li ta jteklum liʼe». 11  Jaʼ yuʼun, te to kom jun jabil xchiʼuk vakib u, te chakʼ ta chanel skʼop Dios ta stojolalik. 12  Kʼalal jaʼ toʼox ajvalil* ta Akaya li Galione, lik xchap lek skʼopik li judaetik sventa skontrainik li Pabloe xchiʼuk laj yikʼik batel ta chapanobbail, 13  xi laj yalike: «Li vinik liʼe yakal chakʼbe xchʼun krixchanoetik ti akʼo yichʼik ta mukʼ Dios ti mu jechuk kʼuchaʼal chal li mantale». 14  Pe kʼalal chkʼopoj xa ox li Pabloe, xi laj yalbe judaetik li Galione: «Aʼio avaʼiik, judaetik, mi yuʼun oy kʼusi muʼyuk tukʼ spasoje xchiʼuk mi yuʼun tsots tajek ti smule, ta xkaʼiboxuk lek ti jechuke. 15  Pe mi jaʼ noʼox ta sventa kʼusitik kʼopal, mi ta skoj noʼox biiletik o mi ta sventa noʼox mantaletik avuʼunike,+ te xachapan atukik. Voʼone mu jkʼan jchapan li kʼusitik taje». 16  Jaʼ yuʼun, la stakan lokʼel li ta chapanobbaile. 17  Vaʼun, skotolik bat stsakik li Sostenes+ ti jaʼ bankilal jpasmantal ta snail tsobobbaile xchiʼuk te lik smajik ta yeloval chapanobbail. Pe li Galione muʼyuk la stikʼ sba jsetʼuk* ta skoj li kʼusitik taje. 18  Li Pabloe te kom jayibuk kʼakʼal, laje laj yikta komel li ermanoetike, och batel ta varko sventa chbat ta Siria, te chiʼinbil batel yuʼun li Prisila xchiʼuk Akilae. Li ta Senkrease+ te laj yakʼ ta juxel sjol ta skoj ti yakʼoj yee. 19  Jaʼ yuʼun, te kʼotik ta Efeso, vaʼun te iktaatik komel li stukike, yan li Pabloe och batel ta snail tsobobbail xchiʼuk te rasonaj xchiʼuk li judaetike.+ 20  Manchuk mi laj yichʼ kʼanilanbel ti akʼo to te xpaj jayibuk kʼakʼale, muʼyuk bu la xchʼun, 21  kʼajomal noʼox xi laj yal komele: «Chisut talel yan velta mi jech skʼan yoʼonton Jeovae».* Vaʼun, och batel ta varko te ta Efeso 22  xchiʼuk te yal batel ta Sesarea. Jaʼ yuʼun, muy batel* xchiʼuk bat skʼopon li tsobobbaile, laje yal batel ta Antiokia.+ 23  Vaʼun, lokʼ batel kʼalal paj xa ox jayibuk kʼakʼal tee, xcholet echʼ batel ta yosilal Galasia xchiʼuk ta Frijia,+ tstsatsubtasbe batel yoʼonton li jchankʼopetike.+ 24  Vaʼun, oy jun juda vinik ti Apolos+ sbi ti te vokʼem ta Alejandria ti te kʼot ta Efesoe; li vinik taje xtojob lek ta kʼopojel xchiʼuk xchanoj lek li Tsʼibetike. 25  Jech xtok, chanubtasbil ta sventa li sbe Jeovae* xchiʼuk xojobaj noʼox ta skoj li chʼul espiritue, jech oxal chkʼopoj xchiʼuk lek jamal chchanubtasvan ta sventa li Jesuse, pe jaʼ noʼox xojtikin lek li ichʼvoʼ ta sventa Juane. 26  Xchiʼuk lek tsots yoʼonton lik chanubtasvanuk ta snail tsobobbail, jaʼ yuʼun kʼalal laj yaʼiik li Prisila xchiʼuk Akilae,+ laj yikʼik batel, vaʼun mas to lek jamal laj yalbeik smelolal ta sventa li sbe Diose. 27  Jech xtok, ta skoj ti oy ta yoʼonton tskʼan ch-echʼ batel ta Akayae, li ermanoetike la stsʼibabeik batel karta li jchankʼopetik ti akʼo lekuk xchʼamike. Jaʼ yuʼun, kʼalal kʼote, ep la skoltaan li buchʼutik kʼotemik ta jchʼunolajel ta sventa li slekil yutsil yoʼonton Diose; 28  yuʼun oy lek yip skʼop xchiʼuk jamal laj yakʼbe yil sprevailtak li krixchanoetik ti mu jechuk li chanubtasel yuʼun judaetike, jamal laj yakʼ ta ilel ta Tsʼibetik ti jaʼ Kristo li Jesuse.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «te chrasonaj xchiʼukik».
Jaʼ xkaltik, li ta snail tsobobbaile.
Jaʼ jun ajvalil ta yosilal Roma.
O «jutebuk».
Yaʼeluke, muy batel ta Jerusalen.