Echos 11:1-30

  • Li Pedroe oy kʼusi lek xcholet la xchapbe smelolal li jtakboletike (1-18)

  • Kʼalal te oyik ta Antiokia ta Siria li Bernabe xchiʼuk Sauloe (19-26)

    • La sbiinik ta baʼyel velta yajtsʼaklom Kristo li jchankʼopetike (26)

  • Laj yal Agabo ti chvul ta lokʼel tsatsal viʼnale (27-30)

11  Vaʼun, li jtakboletik xchiʼuk li ermanoetik ti te toʼox oyik ta Judeae laj yaʼiik ti laj xa xchʼamik skʼop Dios ek li jyanlumetike.  Jech oxal, kʼalal muy batel ta Jerusalen li Pedroe, te tsakat ta utel yuʼun* li buchʼutik lek chilik sirkunsisione,*+  xi laj yalike: «La-och ta sna viniketik ti muʼyuk yichʼojik sirkunsisione xchiʼuk jmoj laveʼ xchiʼukik».  Vaʼun, xcholet lek chapbatik smelolal yuʼun Pedro ta sventa taje, xi lik yale:  «Kʼalal yakal ta jpas orasion ta jteklum Jopee, oy kʼusi li-akʼbat kil: oy kʼusi yal tal ti xkoʼolaj kʼuchaʼal jlik mukʼta manta ta linoe, xlichʼet yalel tal xchanjotal xchikin ti lik tal ta vinajele, vaʼun te vul ta jtojolal.+  La jkʼel lek li kʼusi taje, te laj kil li chonbolometik ta balumil ti oy chanib yakane, jtiʼvanej chonbolometik, chonetik ti xkilet ta lum chanavike xchiʼuk mutetik ta vinajel.  Laj kaʼi jun yechʼomal eil xtok ti xi chalbune: ‹Pedro, ¡likan, milo atiʼ!›.  Pe xi laj kale: ‹Kajval, mu jechuk xakʼanbun taje, yuʼun muʼyuk onoʼox bu jtikʼ-o ta ke li kʼusi muʼyuk leke xchiʼuk li kʼusi ibal sbae›.*  Xi la stakʼ ta xchibal velta li yechʼomal eil ta vinajele: ‹Mu xaval ti muʼyuk lek li kʼusitik slekubtasoj xa Diose›. 10  Jech to vinaj ta yoxibal velta, laje laj yichʼ chupel muyel skotol ta vinajel yan velta. 11  Li vaʼ ora xtoke, jaʼo te kʼot oxvoʼ viniketik li ta na bu oyunkutike, yuʼun takbilik tal sventa tsaʼikun, taje te likemik tal ta Sesarea.+ 12  Jech oxal, laj yalbun chʼul espiritu ti akʼo xbat jchiʼinike, ti mu me xchibetuk koʼonton xibate. Bat xchiʼinikun ek li vakvoʼ ermanoetike, vaʼun li-ochkutik batel ta sna li vinik taje. 13  »Laj yalbunkutik ti kʼu yelan te vaʼal jun anjel laj yil ta snae xchiʼuk ti xi albate: ‹Tako batel viniketik ta Jope sventa xatak ta ikʼel li Simon ti Pedro yan sbie,+ 14  vaʼun jaʼ chalbot kʼuxi xuʼ xakol xchiʼuk li avutsʼ avalale›. 15  Pe kʼot chʼul espiritu ta stojolalik kʼalal lik kʼopojkune, jaʼ jech kʼuchaʼal kʼot ta jtojolaltik ta slikebale.+ 16  Taje jaʼ vul-o ta jol li kʼusi chal Kajvaltike, ti xi onoʼox chalilane: ‹Li Juane laj yakʼ ichʼvoʼ,+ yan li voʼoxuke chavichʼik voʼ ta chʼul espiritu›.+ 17  Jech oxal, mi akʼbatik yuʼun Dios ek li matanal muʼyuk tojbil kʼuchaʼal laj kichʼtik voʼotik ti kakʼoj xchʼunel koʼontontik ta stojolal Kajvaltik Jesukristoe, ¿buchʼuun yaʼel sventa jmak ta be li Diose?».+ 18  Kʼalal laj yaʼiik li kʼusitik taje, lek laj yaʼiik* xchiʼuk la stoybeik skʼoplal li Diose, xi laj yalike: «¡Jaʼ yuʼun, jech akʼbat sutes yoʼontonik yuʼun Dios ek li jyanlumetik sventa jech xuʼ sta xkuxlejalike!».+ 19  Li buchʼutik laj yichʼik pukel batel+ kʼalal lik tsatsal vokolil ta skoj li kʼusi la spasbeik Estebane batik kʼalal to ta Fenisia, ta Chipre xchiʼuk ta Antiokia, la xcholik batel li mantale, pe jaʼ noʼox la xcholbeik li judaetike.+ 20  Pe oy junantik viniketik ta Chipre xchiʼuk ta Sirene ti talemik ta Antiokiae lik xchiʼinik ta loʼil li krixchanoetik ti chkʼopojik ta griegoe, la xcholbeik li lekil aʼyejetik sventa Kajvaltik Jesuse. 21  Jech xtok, te oy ta stojolalik li Jeovae* xchiʼuk ep krixchanoetik pasik ta jchʼunolajel xchiʼuk lik stsʼakliik li Kajvaltike.+ 22  Li kʼusitik kʼot ta pasel ta stojolalike kʼot ta xchikin li tsobobbail ta Jerusalene, vaʼun la stakik batel Bernabe+ kʼalal to ta Antiokia. 23  Te laj yilbe li slekil yutsil yoʼonton Dios kʼalal kʼote, vaʼun xkuxet likel yoʼonton xchiʼuk lik spatbe yoʼonton skotolik sventa te oyikuk-o ta sjunul yoʼontonik ta stojolal li Kajvaltike;+ 24  yuʼun jaʼ jun lekil vinik xchiʼuk ventainbil yuʼun chʼul espiritu xchiʼuk oy lek xchʼunel yoʼonton. Jech xtok, epal krixchanoetik kʼotik ta jchʼunolajel yuʼun Kajvaltik.+ 25  Vaʼun, bat saʼ ta sjunul Tarso li Sauloe.+ 26  Kʼalal la stae, laj yikʼ tal ta Antiokia. Jaʼ yuʼun, jun jabil jmoj te la stsob sbaik xchiʼuk li tsobobbail te ta Antiokiae xchiʼuk la xchanubtasik epal krixchanoetik, jaʼ te ta Antiokia ti bu baʼyel la sbiinik yajtsʼaklom Kristo li jchankʼopetike, taje jaʼ jech la sbiinik ta skoj ti beiltasvan li Diose.+ 27  Li vaʼ kʼakʼale, te lik talel ta Jerusalen jayvoʼuk j-alkʼopetik+ ti talik ta Antiokiae. 28  Te vaʼi jun yuʼunik ti Agabo+ sbie xchiʼuk laj yal ta stojolal chʼul espiritu ti chvul ta lokʼel tsatsal viʼnal ta stojolal jnaklejetik ta spʼejel balumile;+ taje vul onoʼox ta lokʼel ta skʼakʼalil Klaudio. 29  Jech oxal, li jchankʼopetike ta jujuntal la skʼelik ti kʼu yepal xuʼ yuʼunik+ sventa tstakbeik batel koltael+ li ermanoetik ti te nakalik ta Judeae; 30  jech la spasik, la stakbeik batel li moletike, jaʼ laj yichʼik batel li Bernabe xchiʼuk Sauloe.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «laj yut sbaik xchiʼuk».
Kʼelo Glosario, sirkunsision.
Kʼelo Glosario, ibal sba.
Literal «tsʼijil komik».