Echos 10:1-48

  • Oy kʼusi akʼbat yil li Kornelioe (1-8)

  • Laj yil Pedro li chonbolometik ti lekubtasbil xae (9-16)

  • Bat svulaʼan Kornelio li Pedroe (17-33)

  • Li Pedroe la xcholbe lekil aʼyejetik li jyanlumetike (34-43)

    • «Mu snaʼ xtʼujvan li Diose» (34, 35)

  • Li jyanlumetike chichʼik chʼul espiritu xchiʼuk chichʼik voʼ (44-48)

10  Li ta Sesareae oy jun vinik ti Kornelio sbie, jaʼ jun bankilal soltaro* li ta jtsop j-italia soltaroetik* chalbeike.  Jaʼ jun vinik ti lek chichʼ ta mukʼ xchiʼuk ti xiʼtaoj* Dios xchiʼuk skotol li yutsʼ yalale. Jech xtok, chakʼbe epal matanal ta xkʼuxul oʼontonal li jteklume xchiʼuk skotol ora tskʼanbe vokol Dios.  Te van ta sbalunebal ora*+ ta kʼakʼaltike, oy kʼusi lek jamal akʼbat yil, laj yil ti yakal ch-och batel jun yaj-anjel Dios ti bu oye xchiʼuk xi chale: «¡Kornelio!».  Kʼalal te skʼeloj batele, xiʼem tajek li Kornelioe, xi la sjakʼbee: «¿Kʼusi, Kajval?». Xi albate: «Skotol li orasion chapase xchiʼuk li matanaletik ta xkʼuxul oʼontonal chavakʼe kʼot xa ta stojolal Dios xchiʼuk te oy-o ta sjol.+  Jaʼ yuʼun, tako batel viniketik ta Jope sventa xikʼik talel jun vinik ti Simon sbie xchiʼuk ti Pedro yan sbie.  Li vinik taje te chvay kʼuchaʼal yajvulaʼal ta sna Simon, jaʼ li jkʼaʼesej nukule, ti te oy sna ta stsʼel nabe».  Kʼalal naka toʼox laj kʼoponatuk yuʼun li anjele, bat, vaʼun li Kornelioe la stak ta ikʼel chaʼvoʼ yaj-abteltak xchiʼuk jun soltaro ti lek chichʼ ta mukʼ Diose, jaʼ jun ti te onoʼox chtun ta stojolale,  laj yalbe yaʼiik skotol li kʼusitik taje, jech oxal la stakan batel ta Jope.  Li ta yokʼomale, kʼalal yakal chbatik ta be xchiʼuk kʼalal nopol xa ox skʼan xkʼotik ta jteklume, muy ta jol na sventa tspas orasion li Pedroe, te van ta svakibal ora.* 10  Pe lik viʼnajuk tajek, tskʼan xa chveʼ yaʼi. Kʼalal yakal tsmeltsanik veʼlile, oy kʼusi laj yil li stuke.+ 11  Laj yil ti jamal li vinajele xchiʼuk laj yil ti oy kʼusi chyal tal ti xkoʼolaj kʼuchaʼal jlik mukʼta manta ta linoe, xlichʼet yalel tal xchanjotal xchikin ta sba balumil; 12  li ta mantae oy skotol jaychop chonbolometik ti oy chanib yakane xchiʼuk chonetik ti xkilet ta lum chanavike xchiʼuk mutetik ta vinajel. 13  Vaʼun, xi albat yuʼun jun yechʼomal eile: «Pedro, ¡likan, milo atiʼ!». 14  Pe xi laj yal li Pedroe: «Kajval, mu jechuk xakʼanbun taje, yuʼun muʼyuk onoʼox bu jtiʼo li kʼusi muʼyuk leke xchiʼuk li kʼusi ibal sbae».*+ 15  Kʼoponat ta xchibal velta yuʼun li yechʼomal eile: «Mu xaval ti muʼyuk lek li kʼusitik slekubtasoj xa Diose». 16  Jech to albat ta yoxibal velta, vaʼun ta anil noʼox laj yichʼ chupel muyel ta vinajel li mantae. 17  Kʼalal jaʼo chʼayal tajek yoʼonton Pedro ta sventa ti kʼusi van smelolal li kʼusi laj yile, li viniketik ti takbilik batel yuʼun Kornelioe ta ora noʼox la sjakʼik bu sna li Simone, te vaʼajtik ta tiʼ na.+ 18  Tsots chkʼopojik ochel, tsjakʼik mi te chvay li Simon ti Pedro yan sbie. 19  Kʼalal yakal toʼox tsnopilanbe skʼoplal li kʼusi laj yil Pedroe, xi laj yal li chʼul espiritue:+ «¡Kʼelavil! Yakal ta saʼot oxvoʼ viniketik. 20  Jaʼ yuʼun, vaʼlan, yalan batel, bat chiʼino, mu me xchibetuk avoʼonton, yuʼun voʼon la jtakan tal». 21  Vaʼun, li Pedroe yal ti bu oy li viniketike xchiʼuk xi laj yale: «Liʼ oyune, voʼon li buchʼu yakal chasaʼike. ¿Kʼu yuʼun ti liʼ oyoxuke?». 22  Xi laj yalike: «Li bankilal yuʼun soltaroetik ti Kornelio sbie,+ ti jaʼ jun tukʼil vinik xchiʼuk ti xiʼtaoj Dios xchiʼuk ti lek ch-albat skʼoplal yuʼun sjunul li jteklum yuʼun judaetike, albat mantal yuʼun Dios ta stojolal jun chʼul anjel ti akʼo xtal avichʼ albel ti akʼo xabat ta snae xchiʼuk ti akʼo yaʼi li kʼusitik chavalbee». 23  Jech oxal, laj yikʼan ochel xchiʼuk la xchʼam kʼuchaʼal yajvulaʼaltak. Li ta yokʼomale, lik xchiʼuk bat xchiʼinan, jech xtok, bat chiʼinatuk yuʼun jlom ermanoetik ti te nakalik ta Jopee. 24  Li ta yokʼomal to xtoke, och ta Sesarea. Ta melel, te xa chmalaatik yuʼun li Kornelioe xchiʼuk stakoj ta ikʼel yutsʼ yalal xchiʼuk li buchʼutik yamigo tajek sbaik xchiʼuke. 25  Kʼalal och batel li Pedroe, lokʼ nupatuk ta be yuʼun li Kornelioe, la skejan sba ta yakan, vaʼun lik yichʼ ta mukʼ.* 26  Pe la snit likel li Pedroe, xi laj yalbee: «Likan; jaʼ noʼox jun vinikun ek».+ 27  Yakal chloʼilajik ochik batel, vaʼun te tsobol la sta epal krixchanoetik. 28  Xi laj yalanbee: «Li voʼoxuke anaʼojik lek ti mu stakʼ xchiʼin o xnopaj jun juda vinik ta stojolal jun vinik ti yan-o stsʼunbale,+ akʼo mi jech, laj yakʼbun kil Dios ti mu stakʼ xkal ti muʼyuk lek o ti ibal sba mi junuk krixchanoe.+ 29  Jaʼ yuʼun, muʼyuk kʼusi laj kal kʼalal litakat ta ikʼele. Pe ta jakʼboxuk ti kʼu yuʼun la atakikun ta ikʼele». 30  Vaʼun, xi laj yal li Kornelioe: «Leʼ xa ta xchanibal kʼakʼale, kʼalal jech ora kʼuchaʼal liʼe, yakal ta jpas orasion ta jna, te van ta sbalunebal ora,* vaʼun jaʼo te la svaʼan sba jun vinik ta kelov ti solel xojobaj li skʼuʼ spokʼe 31  xchiʼuk xi laj yale: ‹Kornelio, lek laj yichʼ aʼiel li orasion chapase xchiʼuk te oy ta sjol Dios li matanaletik ta xkʼuxul oʼontonal chavakʼe. 32  Jaʼ yuʼun, tako batel viniketik ta Jope sventa xatak ta ikʼel li Simone, ti Pedro yan sbie. Li vinik taje te chvay ta sna Simon ti jaʼ jun jkʼaʼesej nukule, ti te oy sna ta stsʼel nabe›.+ 33  Jaʼ yuʼun, la jtakot ta ikʼel ta anil, toj lek avoʼonton ti latale. Jech oxal avie, liʼ oyunkutik ta stojolal Dios sventa ta jchikintakutik skotol li kʼusi yalojbot tal Jeova* chavalbunkutike». 34  Ta skoj taje, xi lik yal li Pedroe: «Ta melel, xkaʼibe xa smelolal ti mu snaʼ xtʼujvan li Diose,+ 35  yuʼun buyuk noʼox slumal lek ilbil li buchʼu chiʼta xchiʼuk ti tspas kʼusi tukʼe.+ 36  Li stuke la stakbe batel aʼyej jteklum Israel sventa chalbe li lekil aʼyejetik sventa jun oʼontonal+ ta stojolal li Jesukristoe. Li stuke kʼot ta Kajvaltik sventa skotolik.+ 37  Anaʼojik li kʼusi laj yichʼ loʼiltael ta sjunlej Judea ti te lik yichʼ alel tal ta Galilea+ kʼalal laj xa ox yal Juan ta sventa li ichʼvoʼe: 38  ti likem ta Nasaret li Jesuse, ti kʼu yelan tʼujat yuʼun Dios ta chʼul espiritu+ xchiʼuk ta juʼelale, ti la spas batel kʼusi lek ta balumil xchiʼuk ti la xpoxta batel skotol li buchʼutik ilbajinbilik yuʼun li Diabloe;+ yuʼun te chiʼinbil yuʼun li Diose.+ 39  Jech oxal, skotol li kʼusi la spas ta steklumal judaetik xchiʼuk ta Jerusalene jaʼ testigo kʼotemunkutik; pe la smilik xchiʼuk la sjokʼanik ta jtel teʼ.* 40  Li Diose la xchaʼkuxes ta yoxibal kʼakʼal+ xchiʼuk laj yakʼ ti akʼo yakʼ sba ta ilele, 41  pe maʼuk ta stojolal sjunul li jteklume, jaʼ noʼox ta stojolal testigoetik ti vaʼanbilik xa onoʼox yuʼun Diose, voʼonkutik maʼ taje, ti la jchiʼinkutik ta veʼel xchiʼuk ta uchʼbolajel kʼalal laj xa ox yichʼ chaʼkuxesele.+ 42  Jech xtok, tsots laj yalbunkutik Jesus ti akʼo jcholbekutik mantal li jteklume xchiʼuk ti akʼo lek tsʼakal xkalbekutik skʼoplal+ ti vaʼanbil yuʼun Dios sventa xkʼot ta jchapanvanej ta stojolal li buchʼutik kuxulike xchiʼuk li buchʼutik chamemike.+ 43  Skotol li j-alkʼopetike chalbeik skʼoplal li vinik taje,+ skotol ti buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale tsta perton yuʼun smul ta sventa li sbie».+ 44  Kʼalal yakal to chalbe skʼoplal Pedro li kʼusitik taje, kʼot chʼul espiritu ta stojolal skotol li buchʼutik yakal chaʼiik li kʼope.+ 45  Li jchʼunolajeletik* ti yichʼojik sirkunsision* ti xchiʼinojik tal Pedroe solel labal sba chilik, yuʼun li chʼul espiritu ti jaʼ matanal ti muʼyuk tojbile yakal chichʼik ek li jyanlumetike. 46  Yuʼun yakal chaʼiik chkʼopojik ta yantik kʼopetik xchiʼuk tsmukʼibtasbeik skʼoplal li Diose.+ Vaʼun, xi la stakʼ li Pedroe: 47  «Li viniketik liʼe ti laj xa yichʼik chʼul espiritu jech kʼuchaʼal laj kichʼtike, ¿mi oy van buchʼu xuʼ xal ti mu xuʼ xichʼik voʼe?».+ 48  Jaʼ yuʼun, laj yal mantal ti akʼo yichʼik voʼ ta sbi Jesukristoe.+ Vaʼun, la skʼanbeik vokol ti akʼo to komuk jayibuk kʼakʼale.

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ li buchʼu sbainoj o ti tspas ta mantal sien soltaroe.
Jtsop soltaroetik ta Roma ti jaʼik vakib sien soltaroetike.
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
Jaʼ xkaltik, te van ta oxib ora ta bat kʼakʼal.
Jaʼ xkaltik, te van ta oʼloltik batel kʼakʼal.
Kʼelo Glosario, ibal sba.
O «snijan sba ta stojolal».
Jaʼ xkaltik, te van ta oxib ora ta bat kʼakʼal.
O «ta jpets teʼ».
O «Li buchʼutik tukʼ yoʼontonik».
Kʼelo Glosario, sirkunsision.