Echos 1:1-26

  • Chchiʼin ta loʼil Teofilo (1-5)

  • Chavalik batel jkʼoplal kʼalal to ta namal balumil (6-8)

  • Muy batel ta vinajel li Jesuse (9-11)

  • Jmoj tsobolik li jchankʼopetike (12-14)

  • Laj yichʼ tʼujel Matias sventa xkom ta xkʼexol li Judase (15-26)

1  Teofilo, li baʼyel loʼil la jtsʼibabot tale jaʼ skotol li kʼusitik lik spas tal xchiʼuk li kʼusitik lik yakʼ tal ta chanel Jesus+  jaʼ to ti kʼuxi laj yichʼ ikʼel muyel ta vinajele,+ jaʼo kʼalal laj xa ox yalbe mantal ta chʼul espiritu li jtakboletik ti stʼujoj xa onoʼoxe.+  Kʼalal laj xa ox yil svokole, laj yakʼ sba ta ilel ta stojolalik, ep sprevailtak laj yakʼ ta ilel ti kuxule.+ Laj yilik 40 kʼakʼal xchiʼuk laj yalilanbe skʼoplal li Ajvalilal* yuʼun Diose.+  Xi laj yalbe mantal li jtakboletik kʼalal jaʼo te tsobol xchiʼuke: «Mu me xalokʼik batel li ta Jerusalene,+ jaʼ lek malaik chavichʼik li kʼusi yaloj onoʼox Totile,+ jaʼ li kʼusi laj avaʼiik laj kale.  Yuʼun li Juane laj yakʼ ichʼvoʼ, yan li voʼoxuke poʼot xa chavichʼik voʼ ta chʼul espiritu».+  Xi la sjakʼbeik kʼalal jaʼo tsobolike: «Kajval, ¿mi yuʼun yakal xa chchaʼta yav avuʼun li ajvalilal ta Israel avie?».+  Xi albatike: «Jaʼ noʼox li Totil te oy ta vinajel ti xuʼ xal kʼusi ora chkʼot ta pasel li kʼusitike, li voʼoxuke mu persauk xanabeik li yorail taje.+  Pe chavichʼ atsatsalik kʼalal mi vul ta atojolalik li chʼul espiritue,+ vaʼun chavalik batel+ jkʼoplal ta Jerusalen,+ ta sjunul Judea, ta Samaria+ xchiʼuk kʼalal to ta namal balumil».*+  Kʼalal laj xa ox yal li kʼusitik taje, kʼalal jaʼo te skʼelojike, laj yichʼ ikʼel muyel ta vinajel. Vaʼun, mak batel ta tok, jech chʼay batel ta satik.+ 10  Skʼelojik-o vinajel kʼalal muy batel li Jesuse, vaʼun ta anil noʼox te kʼot chaʼvoʼ viniketik ta xokonik ti sak skʼuʼ spokʼ slapojike+ 11  xchiʼuk xi laj yalike: «Viniketik ta Galilea, ¿kʼu yuʼun liʼ vaʼaloxuk akʼelojik muyel vinajele? Li Jesus ti liʼ toʼox achiʼukike xchiʼuk ti laj yichʼ ikʼel batel ta vinajele jaʼ jech tsut tal kʼuchaʼal laj avilik muy batel ta vinajele». 12  Vaʼun, lokʼik batel li ta vits Olivatik chalbeike, batik ta Jerusalen+ ti te van junuk kilometro snamal ti te chlik tal ta Jerusalene. 13  Kʼalal kʼotike, muyik batel li ta kuarto ta akʼol ti bu chvayike. Taje jaʼik li Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago ti jaʼ li xnichʼon Alfeoe, Simon ti jaʼ li Baxbol Vinike* xchiʼuk li Judas xnichʼon Santiagoe.+ 14  Skotolik koʼol yoʼontonik mu xikta sbaik ta spasel orasion, te oy junantik antsetik,+ te oy li Maria smeʼ Jesuse xchiʼuk li yitsʼinabtake.+ 15  Vaʼun, li vaʼ kʼakʼale, oy jun velta ti vaʼi ta stojolal ermanoetik li Pedroe (li epal krixchanoetik taje te van 120 ta voʼ skotolik) xchiʼuk xi laj yale: 16  «Viniketik, kermanotak, persa onoʼox skʼan xkʼot ta pasel li Tsʼibetik ti laj yal ta albil kʼop ta stojolal David li chʼul espiritu ta sventa li Judase.+ Li Judase jaʼ kʼot ta jbeiltasvanej yuʼun li buchʼutik bat xchukik Jesuse.+ 17  Yuʼun jaʼ toʼox jchiʼilkutik+ xchiʼuk jmoj litunkutik. 18  (Li vinik taje man-o jsep yosil li stojol ta skoj li kʼusi chopol la spase,+ pajal kʼot sjol kʼalal pʼaje,* tʼom li xchʼute,* vaʼun buskʼij lokʼel skotol li sbel xchʼute.+ 19  Taje la snaʼ skotol jnaklejetik ta Jerusalen, jech oxal Akeldama la sbiiltas ta skʼopik li osil taje, jaʼ xkaltik, ‹yosilal chʼichʼ›). 20  Yuʼun xi tsʼibabil ta slivroal Salmose: ‹Xokoluk xkom ti bu nakale, mi junuk jnaklej xkom te›.+ Jech xtok: ‹Yanuk xa-o buchʼu sbain li kʼusi toʼox sbainoje›.+ 21  Jaʼ yuʼun, persa skʼan xichʼ tʼujel junuk li buchʼu liʼ onoʼox la xchiʼinunkutik skotol kʼakʼal kʼalal la spas yabtel ta jtojolalkutik li Kajvaltik Jesuse, 22  ti te oy kʼalal akʼbat yichʼ voʼ yuʼun Juan+ kʼalal liʼ toʼox jchiʼukutike xchiʼuk kʼalal laj yichʼ ikʼel muyele,+ li vinik taje persa skʼan ti yilojuk jech kʼuchaʼal laj kilkutik ti chaʼkuxi li Jesuse».+ 23  Jaʼ yuʼun, la svaʼanik chaʼvoʼ: jaʼ li Jose ti Barsabas chalbeik ti Justo yan sbie xchiʼuk li Matiase. 24  Vaʼun, la spasik orasion xchiʼuk xi laj yalike: «Jeova,* voʼot ti xavojtikinbe yoʼonton skotol li krixchanoetike,+ akʼbun kilkutik buchʼu junukal atʼujoj li ta xchaʼvoʼalik 25  sventa jaʼ akʼo stsak li abtelal liʼe xchiʼuk ti jaʼ akʼo ochuk li ta abtel sventa jtakbole, ti laj yikta komel Judas sventa stam batel yan sbee».+ 26  Jaʼ yuʼun, laj yakʼik suerte,+ vaʼun jaʼ kʼot ta stojolal Matias li suertee; jech oxal kʼot ta xchiʼilik* li 11 ta voʼ jtakboletike.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «kʼalal to ta stiʼiltak balumil».
O «ti oy tajek ta yoʼontone».
O «tsʼuje».
O «jat ta oʼlol».
Jaʼ xkaltik, jech laj yichʼ ilel kʼuchaʼal li 11 ta voʼ jtakboletike.