Sventa Ebreos 10:1-39

  • Muʼyuk stu li milbil matanale (1-4)

    • «Snakʼobal Mantal» (1)

  • Jun noʼox velta ta j-echʼel laj yakʼ matanal li Kristoe (5-18)

  • «Achʼ be sventa kuxlejal» (19-25)

    • Mu xkiktatik ti ta jtsob jbatike (24, 25)

  • Mantal mi yolbaj xa ta jpas jmultike (26-31)

  • Skʼan oyuk stsatsal koʼontontik xchiʼuk xchʼunel koʼontontik sventa xkuch kuʼuntik (32-39)

10  Ta skoj ti jaʼ snakʼobal+ Mantal li kʼusitik lek chtale, pe ti maʼuk sbatsʼi kʼoplal li kʼusitik lek chtale,+ li Mantale* mi jaʼuk onoʼox xtukʼib yuʼun li buchʼutik chnopajik ta stojolal Dios+ kʼalal chakʼilanik milbil matanaletik jujun jabile.  ¿Mi mu lajemuk xa skʼoplal jechuk li yakʼel milbil matanal ti sakuk xa komik ta jun noʼox velta li buchʼutik tspasik chʼul abtelal ti chʼabaluk xa smul chaʼi ta sjol yoʼontonike?  Moʼoj, li milbil matanal taje jaʼ sventa tsvules ta jolil jujun jabil li mulile,+  yuʼun mu xchʼay yuʼun mulil li xchʼichʼel tot vakax xchiʼuk li xchʼichʼel tot tentsune.  Jech oxal, xi chal kʼalal ch-och talel ta balumile: «‹Muʼyuk xakʼan milbil chonbolometik sventa matanal xchiʼuk li yantik matanale, pe la achapanbun jbekʼtal.  Muʼyuk bu lek laj avil chikʼbil matanaletik mi jaʼuk matanaletik sventa mulil›.+  Jaʼ yuʼun xi laj kale: ‹¡Kʼelavil! Lital (te tsʼibabil jkʼoplal li ta balbalvune) sventa jpas li kʼusi tskʼan avoʼontone Dios›».+  Xi baʼyel laj yale: «Muʼyuk bu la akʼan xchiʼuk muʼyuk bu lek laj avil li milbil chonbolometik sventa matanal xchiʼuk li yantik matanale, li chikʼbil matanaletike xchiʼuk mi jaʼuk li matanaletik sventa mulile» —milbil matanaletik ti chichʼ akʼel jech kʼuchaʼal chal li Mantale—.  Vaʼun xi to chale: «¡Kʼelavil! Lital sventa jpas li kʼusi tskʼan avoʼontone».+ Sventa slikesbe skʼoplal li xchibale, tslajesbe skʼoplal li baʼyele. 10  Ta sventa ‹li kʼusi tskʼan yoʼonton›+ taje, laj kichʼtik chʼultajesel ta sventa ti laj yakʼ sbekʼtal ta jun noʼox velta ta j-echʼel li Jesukristoe.+ 11  Jech xtok, te chtunik jujun kʼakʼal skotol li paleetik sventa spasik li xchʼul abtelike*+ xchiʼuk sventa xakʼik li milbil matanal ti chichʼ onoʼox akʼele,+ akʼo mi jech, mu xtupʼ yuʼun ta j-echʼel li muliletike.+ 12  Pe li Kristoe sventa sbatel osil laj yakʼ milbil matanal ta skoj muliletik xchiʼuk te choti ta sbatsʼikʼob Dios,+ 13  vaʼun te smalaoj sventa x-akʼbat ta skajleb yakan li yajkontratake.+ 14  Yuʼun ta jun noʼox milbil matanal laj xa stukʼibtas sbatel osil li buchʼutik yakal chichʼik chʼultajesele.+ 15  Jech xtok, jamal chalbutik li chʼul espiritu eke, yuʼun xi baʼyel laj yale: 16  «Yuʼun kʼalal mi echʼ xa ox li skʼakʼalil taje, xi yelan ta jpas trato xchiʼukike —xi li Jeovae—.* Ta xkakʼbe ta yoʼontonik li jmantaltake xchiʼuk te ta jtsʼibabe ta snopbenik».+ 17  Vaʼun xi to chale: «Muʼyuk xa bu ta jvules ta jol li smulike xchiʼuk li xchopolalike».+ 18  Jaʼ yuʼun, mi pasbil xa ta perton li smulik taje, muʼyuk xa chichʼ akʼel yan matanal sventa mulil. 19  Jaʼ yuʼun, kermanotak, ta skoj ti oy stsatsal koʼontontik* sventa xij-och ta sbelel li Batsʼi Lekil Chʼul Kuarto+ ta skoj li xchʼichʼel Jesus 20  ti jaʼ la sjambutik jun achʼ be sventa kuxlejal ta skoj li kortinae,+ jaʼ xkaltik, li sbekʼtale 21  xchiʼuk ti oy mero lekil pale kuʼuntik ti jaʼ sbainojbe li steklumal Diose,+ 22  nopajkutik ta sjunul koʼontontik xchiʼuk ta skotol xchʼunel koʼontontik, yuʼun sak xa koʼontontik, lek xa jol koʼontontik+ xchiʼuk sakubtasbil xa ta sakil voʼ li jbekʼtaltike.+ 23  Skʼan me lek jamal xkaltik batel ta stojolal krixchanoetik li spatobil koʼontontike, mu me xchibetuk koʼonton jpastik,+ yuʼun tukʼ li buchʼu jamal laj yale. 24  Jech xtok, skʼan me oyuk ta koʼonton jbatik ta jujuntal yoʼ jtijbe jba koʼontontik sventa jkʼan jbatik xchiʼuk jpastik li kʼusitik toj leke,+ 25  jech xtok, mu me xkiktatik ti ta jtsob jbatik*+ jech kʼuchaʼal oy nopem xaʼiik spasel junantike, jaʼ lek jpatbe jba koʼontontik ta jujuntal,+ mas to skʼan jech jpastik ta skoj ti chnopaj xa talel li skʼakʼalil chavilike.+ 26  Yuʼun mi yolbaj xa ta jpas jmultik kʼalal xkojtikintik xa lek li kʼusi melele,+ muʼyuk xa me yan milbil matanal xuʼ xkakʼtik ta sventa li jmultike,+ 27  muʼyuk xa, yuʼun malabil xiʼel sba chapanel xchiʼuk skʼakʼal oʼontonal ti xtiltun tajek ti tslajes li buchʼutik chkontrainvanike.+ 28  Mi oy laj yal chaʼvoʼ o mi oxvoʼ testigo+ ti oy buchʼu muʼyuk tspas li kʼusi chal Smantal Moisese, chʼabal me xkʼuxul oʼontonal chichʼ milel un bi. 29  ¿Mi mu van masuk to chichʼ kastigo xanaʼik li jun krixchano ta skoj ti la xpechʼilan ta tekʼel li Xnichʼon Diose xchiʼuk ti batsʼi chʼabal sbalil chil xtok li chʼichʼ sventa trato+ ti jaʼ laj yichʼ-o chʼultajesele, ti chopol chalbe skʼoplal xtok li xchʼul espiritu Dios ti jaʼ tstunes sventa xakʼ ta ilel li slekil yutsil yoʼontone?+ 30  Yuʼun xkojtikintik li buchʼu xi yaloje: «Voʼon oy ta jba ta jpak; voʼon chkakʼbe stojol». Xi laj yal yan veltae: «Jaʼ chchapan steklumal li Jeovae».*+ 31  Toj xibal me sba kʼalal chij-och ta skʼob li kuxul Diose. 32  Pe vuleso-o me ta ajolik li kʼusi komem xa ta patile, yuʼun kuch avuʼunik xchiʼuk laj avil avokolik ta tsatsal prevaetik kʼalal ta sakil osil xa ox oyoxuke.+ 33  Oy bateltik ti ta sat krixchanoetik laj avichʼik chopol kʼoptaele xchiʼuk ti la-akʼbat tsots avokolike, jech xtok, oy bateltik ti te achiʼukik li buchʼutik jech la snuptanik kʼuchaʼal taje. 34  Yuʼun kʼuxubaj ta avoʼontonik li buchʼutik ochik ta chukele xchiʼuk xkuxet tajek avoʼontonik laj avaʼiik kʼalal lapojbatik li kʼusitik oy avuʼunike,+ yuʼun anaʼojik ti oy kʼusitik mas lek avuʼunike xchiʼuk ti mu snaʼ xlaje.+ 35  Jech oxal, jechuk-o me tsots avoʼontonik,* yuʼun ep tajek chata amotonik mi jech chapasike.+ 36  Yuʼun skʼan xkuch avuʼunik,+ yuʼun chavichʼik li kʼusi albil onoʼox skʼoplal chkʼot ta pasel mi laj xa ox apasbeik li yabtel Diose. 37  Yuʼun «jutuk xa yorail»,+ vaʼun «chvul onoʼox li buchʼu chtale, muʼyuk bu chjalij».+ 38  «Pe chkuxi ta skoj xchʼunel yoʼonton li tukʼil kajtunele»,+ pe «muʼyuk me bu xkuxet koʼonton yuʼun mi tsut ta valopate».+ 39  Yan li voʼotike mu xijkoʼolaj kʼuchaʼal li krixchano ti tsut ta valopat sventa xbat ta lajelale,+ moʼoj, yuʼun jaʼ xijkoʼolaj kʼuchaʼal li krixchano ti oy xchʼunel yoʼonton sventa kuxuluk-oe.

Tsʼibetik ta yok vun

O jaʼ van skʼoplal «li viniketike».
O «li abtelal sventa skotol krixchanoetike».
O «jpatoj koʼontontik».
O «mu xchʼay ta joltik ta jtsob jbatik».
Literal «jamal xanaʼ xakʼopojik».