Daniel 4:1-37

 • Li Nabukodonosore laj yakʼ venta ti jaʼ tspas mantal li Diose (1-3)

 • Li ajvalile la xvaychinta jtekʼ teʼ (4-18)

  • Ch-echʼ vukub jabil ta stojolal li jtekʼ teʼe (16)

  • Li Diose jaʼ Jpasmantal ta stojolal li krixchanoetike (17)

 • Li Daniele laj yalbe smelolal li vaychile (19-27)

 • Li kʼusi lik kʼotuk ta stojolal li ajvalile (28-36)

  • Vukub jabil jel stalelal li ajvalile (32, 33)

 • Li ajvalile tstoybe skʼoplal li Dios ta vinajele (37)

4  «Li ajvalil Nabukodonosore xi chalbe batel aʼyej skotol li jteklumetike, li mukʼtik lumetike xchiʼuk skotol li buchʼutik jeltos skʼopik ti te nakalik ta spʼejel balumile: ¡junuk avoʼontonik!  Oy ta koʼonton chkalboxuk avaʼiik li senyailtak xchiʼuk li kʼusitik labalik sba la spas ta jtojolal li Dios ti toj toyol oye.  ¡Toj mukʼtik li senyailtak la spase xchiʼuk toj mukʼtik li kʼusitik labalik sba la spase! Jaʼ ch-ajvalilaj-o sbatel osil xchiʼuk jaʼ tspas-o mantal mu ventauk ti jaykʼol kuxlejal chtale.+  »Voʼon li Nabukodonosorune jun toʼox koʼonton te oyun ta jna xchiʼuk lek toʼox xbat skotol li ta jpasob mantale.  Pe jun veltae livaychinaj, lixiʼ tajek. Kʼalal jaʼo te puchʼulun ta jteme,* lixiʼ yuʼun li kʼusitik laj kile xchiʼuk li kʼusitik echʼ ta jnopbene.+  Jaʼ yuʼun, laj kal mantal ti akʼo yikʼik tal ta jtojolal skotol li buchʼutik pʼijik ta Babilonia sventa xalbeikun smelolal li jvayiche.+  »Li vaʼ kʼakʼale, talik li paleetik ti xchanojik majiae, li jtʼunoletike,* li jkaldeaetike* xchiʼuk li jkʼelkʼanaletike.+ Kʼalal laj kalbeik li kʼusi la jvaychine, muʼyuk x-albej yuʼunik smelolal.+  Ta slajeb xa une, tal ta jtojolal li Daniel ti Beltsasar+ sbie, ti jaʼ yichʼojbe sbi li jdiose+ xchiʼuk ti te oy ta stojolal li sjuʼel chʼul diosetike.+ Te lik kalbe li kʼusi la jvaychine, xi laj kalbee:  »‹Beltsasar, voʼot bankilalot yuʼun li paleetik ti xchanojik majiae,+ jnaʼoj lek ti te oy ta atojolal li sjuʼel chʼul diosetike+ xchiʼuk ti muʼyuk vokol chavaʼi yalbel smelolal li kʼusitik mukul skʼoplale.+ Jaʼ yuʼun, albun smelolal li kʼusitik laj kil ta jvayiche. 10  »›Oy kʼusitik li-akʼbat kil kʼalal jaʼo te puchʼulun ta jteme,* laj kil jtekʼ teʼ+ te tsʼunul ta oʼlol balumil, solel nat ta jyalel.+ 11  Chʼi li teʼe, lek tsots bat xchiʼuk kʼot kʼalal to ta vinajel li sniʼe. Xvinaj to ta kʼelel ta jujujot stiʼil balumil. 12  Lek kʼupil sba yanal xchiʼuk lek pim sat, te tsta sveʼel skotolik. Te ch-axinajik* li chonbolometik ta osiltike xchiʼuk te chvayik ta skʼobkʼobtak li mutetik ta vinajele. Jaʼ te tsta sveʼel skotol li kʼusitik kuxajtike.* 13  »›Kʼalal oy kʼusitik chi-akʼbat kil ti kʼalal jaʼo te puchʼulun ta jteme,* laj kil jun jchabivanej, jaʼ jun chʼul j-almantal ti yal talel ta vinajele.+ 14  Xi tsots x-avete: «¡Tsʼetik li teʼe,+ tuchʼik li skʼobkʼobtake, lilinbeik li yanale, tanpuk batuk avuʼunik li sate! Akʼo jatavikuk lokʼel li chonbolometik ti te ch-axinajike* xchiʼuk li mutetik ti te luchajtik ta skʼobkʼobtake. 15  Pe te tekʼluk komuk li xchumanil xchiʼuk yibele, chukik lek ta tsatsal takʼin xchiʼuk ta kovre, te tekʼluk komuk li ta yaxaltike. Akʼo tʼuxijuk ta job osil ta vinajel xchiʼuk jaʼ akʼo xchiʼin ta naklej li chonbolometik ti te oyik ta osiltike.+ 16  Akʼo yichʼ jelbel ta yoʼonton chonbolom li yoʼontone, jaʼ to mi echʼ vukub jabile.*+ 17  Yuʼun jech laj yalik mantal li jchabivanejetike+ xchiʼuk jaʼ jech lokʼ ta yeik li chʼul j-almantaletike sventa snaʼik li buchʼutik kuxajtik ti jaʼ Jpasmantal ta stojolal ajvalil krixchanoetik li Buchʼu toj toyol oye,+ jaʼ chal buchʼu chakʼbe yabtel xchiʼuk xuʼ xchotan ta ajvalil li buchʼu mas bikʼit skʼoplale». 18  »›Taje jaʼ li kʼusi la jvaychin voʼon li ajvalil Nabukodonosorune; jaʼ yuʼun, Beltsasar, voʼot albun kʼusi smelolal. Yuʼun skotol li buchʼutik pʼijik ti bu kʼalal jventainoje muʼyuk bu x-albej yuʼunik smelolal.+ Pe li voʼote xuʼ avuʼun, yuʼun te oy ta atojolal li sjuʼel chʼul diosetike›. 19  »Li vaʼ kʼakʼale, li Daniel ti Beltsasar+ sbie chʼayal to kʼot yoʼonton kʼuk sjalil xchiʼuk lik xiʼuk-o li kʼusitik akʼbat yil ta snopbene. »Xi laj yal li ajvalile: ‹Beltsasar, mu xaxiʼ yuʼun li kʼusi la jvaychine xchiʼuk li kʼusi smelolale›. »Xi la stakʼ li Beltsasare: ‹Kajval, jaʼ akʼo kʼotuk ta stojolal buchʼutik spʼajojot li avayiche xchiʼuk jaʼuk kʼotuk ta stojolal avajkontratak li kʼusi smelolale. 20  »›Li jtekʼ teʼ laj avil ti lek nat bate, ti lek tsots bate, ti kʼot kʼalal to ta vinajel li sniʼe, ti xvinaj to ta kʼelel ta jujujot stiʼil balumile,+ 21  ti lek kʼupil sba yanale, ti lek pim sate, ti te tsta sveʼel skotolike, ti te ch-axinajik* li chonbolometik ta osiltike xchiʼuk ti te chvayik ta skʼobkʼobtak li mutetik ta vinajele+ 22  voʼot akʼoplal, ajvalil, yuʼun puk batel akʼoplal, la atsak lek avip xchiʼuk mukʼ bat akʼoplal ti kʼot kʼalal to ta vinajele+ xchiʼuk la aventain kʼalal to ta jujujot stiʼil balumil.+ 23  »›Li ajvalile laj yil jun jchabivanej, jaʼ jun chʼul j-almantal+ ti yal talel ta vinajel ti xi chale: «Tsʼetik li teʼe xchiʼuk lilinik ta j-echʼel, pe te tekʼluk komuk li xchumanil xchiʼuk yibele, chukik lek ta tsatsal takʼin xchiʼuk ta kovre, te tekʼluk komuk li ta yaxaltike. Akʼo tʼuxijuk ta job osil ta vinajel xchiʼuk jaʼ akʼo xchiʼin ta naklej li chonbolometik ti te oyik ta osiltike, jaʼ to mi echʼ vukub jabile».*+ 24  Ajvalil, liʼe jaʼ smelolal li avayiche; yuʼun jech laj yal mantal li Buchʼu toj toyol oy ti jechuk xkʼot ta stojolal li kajvale. 25  Chavichʼ jipel lokʼel ta stojolal li krixchanoetike, jaʼ xa chbat achiʼin ta naklej li chonbolometik ta osiltike xchiʼuk chlik aloʼ yaxal* jech kʼuchaʼal li tot vakaxetike. Jech xtok, chatʼuxij ta job osil ta vinajel.+ Mi echʼ vukub jabile,*+ jaʼ to te chanaʼ ti jaʼ Jpasmantal ta stojolal ajvalil krixchanoetik li Buchʼu toj toyol oye xchiʼuk ti jaʼ chal buchʼu tstikʼ ta ajvalile.+ 26  »›Yan li xchumanil laj yalik ti te to tekʼluk komuk xchiʼuk yibele+ jaʼ skʼan xal ti chachaʼoch ta ajvalil mi laj xa ox anaʼ ti jaʼ ch-ajvalilaj ta vinajel li Diose. 27  Jaʼ yuʼun, ajvalil, chʼuno li kʼusi chkalbote. Iktao spasel li mulile, jaʼ paso li kʼusi leke; komtsano spasel li kʼusi toj chopole, jaʼ lek kʼuxubino li buchʼutik abol sbaike. Mi jech la apase, xuʼ van jun avoʼonton xakuxi to batel xchiʼuk te oy-o li kʼusitik avuʼune›».+ 28  Skotol taje kʼot ta pasel ta stojolal li ajvalil Nabukodonosore. 29  Kʼalal echʼ xa ox 12 ue, jaʼo te chanav ta jol na ta spasob mantal ta Babilonia. 30  Xi laj yal li ajvalile: «Li Mukʼta Babiloniae voʼon la jvaʼan ta kipal xchiʼuk ta juʼel jtuk sventa xkʼot ta jpasob mantal xchiʼuk sventa xpuk batel skʼoplal li jmukʼulale». 31  Kʼalal yakal toʼox chkʼopoj li ajvalile, oy buchʼu xi kʼopoj tal ta vinajele: «Xi chavichʼ albele, ajvalil Nabukodonosor: ‹Laj xa avichʼ pojbel li ajvalilale,*+ 32  chavichʼ jipel lokʼel ta stojolal li krixchanoetike, jaʼ xa chbat achiʼin ta naklej li chonbolometik ta osiltike xchiʼuk chlik aloʼ yaxal* jech kʼuchaʼal li tot vakaxetike. Mi echʼ vukub jabile,* jaʼ to te chanaʼ ti jaʼ Jpasmantal ta stojolal ajvalil krixchanoetik li Buchʼu toj toyol oye xchiʼuk ti jaʼ chal buchʼu tstikʼ ta ajvalile›».+ 33  Li vaʼ orae, kʼot ta stojolal Nabukodonosor li kʼusi laj yichʼ alele. Laj yichʼ jipel lokʼel ta stojolal li krixchanoetike, lik sloʼ yaxal* jech kʼuchaʼal li tot vakaxetike xchiʼuk te tʼuxij ta job osil ta vinajel. Natub stsotsil sjol jech kʼuchaʼal skʼukʼumal aguila, pajajtik to sniʼ yichʼak kʼuchaʼal mut.+ 34  «Kʼalal tsʼaki li yorail albile,+ la jtoy muyel jsat ta vinajel voʼon li Nabukodonosorune, jech vul jchʼulel; vaʼun lik jkʼupil kʼopta li Buchʼu toj toyol oye, lik jkʼupil kʼopta xchiʼuk lik jtoybe skʼoplal li Buchʼu kuxul sbatel osile, yuʼun jaʼ tspas-o mantal sbatel osil xchiʼuk te oy-o li ajvalilal yuʼune mu ventauk ti jaykʼol kuxlejal chtale.+ 35  Muʼyuk kʼusi stu ilbil skotol li jnaklejetik ta balumile, yuʼun li Diose jaʼ tspas li kʼusi tskʼan yoʼonton ta stojolal li soltaroetik ta vinajele xchiʼuk ta stojolal li jnaklejetik ta balumile. Muʼyuk buchʼu xuʼ xpajtsanat*+ o ti xi x-albate: ‹¿Kʼu yuʼun ti jech la apase?›.+ 36  »Li vaʼ orae, vul jchʼulel, vaʼun lik jkʼupin yan velta li kabtel ta ajvalilale, lik mukʼibuk jkʼoplal yan velta xchiʼuk sut tal ta jtojolal li kutsilale.+ Lik saʼikun li bankilaletike xchiʼuk li bankilal j-abteletik kuʼune, laj kichʼ chotanel ta ajvalil yan velta xchiʼuk mas to laj kichʼ mukʼibtasbel jkʼoplal. 37  »Liʼ ta orae, voʼon li Nabukodonosorune ta jkʼupil kʼopta li Ajvalil ta vinajele,+ ta jtoybe skʼoplal xchiʼuk chkalbe yutsilal, yuʼun tukʼ skotol li yabtele xchiʼuk tukʼ li sbetake,+ yuʼun xuʼ sbikʼtajes li buchʼu mukʼ skʼoplal chaʼi sbae».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «jvayebe».
Jaʼ li buchʼu tskʼan tsnabe skʼoplal li kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakal ti tsaʼ koltael ta stojolal pukujetike.
Jaʼ xkaltik, jaʼ jtsop krixchanoetik ti xchanojik lek tʼunol xchiʼuk ti tsabeik smelolal kʼanaletike.
O «jvayebe».
O «chkeovajik».
Literal «skotol bekʼet».
O «jvayebe».
O «chkeovajike».
Literal «yoraile».
O «chkeovajik».
Literal «yoraile».
O «tsʼiʼlel».
Literal «yoraile».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «tsʼiʼlel».
Literal «yoraile».
O «tsʼiʼlel».
O «xpajtsanbat skʼob».