Apokalipsis 7:1-17

  • Chanvoʼ anjeletik tspajesik ikʼ sventa mu sokesik li balumile (1-3)

  • Laj yichʼ seyoalik 144 mil (4-8)

  • Epal krixchanoetik slapojik natil sakil kʼuʼil (9-17)

7  Kʼalal kʼot xa ox ta pasel taje, laj kil chanvoʼ anjeletik ti te vaʼajtik ta xchanjotal xchikin balumil ti yakal tspajesik li xchanjotal ikʼ ta balumile sventa mu xlaj ta ikʼ li sba balumile, li nabe xchiʼuk li teʼetike.  Jech xtok, laj kil yan anjel ti te lokʼ tal ta slokʼeb kʼakʼal ti yichʼojbe jun seyo kuxul Diose; oy kʼusi tsots laj yalbe li chanvoʼ anjeletik ti jaʼ akʼbil ta sbaik sokesel li balumil xchiʼuk nabe,  xi laj yale: «Mu xasokesik li balumile, li nabe mi jaʼuk li teʼetike, jaʼ to xasokesik mi laj xa ox kakʼbekutik seyoal ta stibaik+ li smosotak Jdiostike».+  Jaʼ yuʼun, laj kaʼi ti kʼu yepal laj yichʼ seyoalike, jaʼ 144 mil+ laj yichʼ seyoalik ta skotol li snitilulal xnichʼnab Israele:+  Li ta snitilulal Judae 12 mil laj yichʼ seyoalik;li ta snitilulal Rubene 12 mil;li ta snitilulal Gade 12 mil;  li ta snitilulal Asere 12 mil;li ta snitilulal Neftalie 12 mil;li ta snitilulal Manasese+ 12 mil;  li ta snitilulal Simeone 12 mil;li ta snitilulal Levie 12 mil;li ta snitilulal Isakare 12 mil;  li ta snitilulal Sabulone 12 mil;li ta snitilulal Josee 12 mil;li ta snitilulal Benjamine 12 mil laj yichʼ seyoalik.  Oy kʼusi laj kil kʼalal kʼot xa ox ta pasel taje, laj kil epal krixchanoetik ti muʼyuk buchʼu xchap yuʼune, likemik tal ta skotol lumetik, nitilulaletik, jteklumetik xchiʼuk yantik ti jeltos skʼopik+ ti te vaʼajtik ta yeloval li chotlebal sventa ajvalile xchiʼuk li ta yeloval Chʼiom Chije, slapojik natil sakil kʼuʼil;+ jech xtok, stsakojik yanal xan.+ 10  Xi tsots chalike: «Jaʼ chakʼ kolebal li Jdiostike, jaʼ li buchʼu te chotol ta chotlebal sventa ajvalile+ xchiʼuk chakʼ ek li Chʼiom Chije».+ 11  Jech xtok, skotol li anjeletike te vaʼajtik ta spat xokon chotlebal sventa ajvalil, ta spat xokon li moletike+ xchiʼuk ta spat xokon li chanvoʼ keruvinetike, vaʼun la skejan sbaik ta yeloval li chotlebal sventa ajvalile xchiʼuk laj yichʼik ta mukʼ li Diose, 12  xi laj yalike: «¡Jechuk! Li kʼupil kʼoptaele, li mukʼulale, li pʼijilale, li stojel ta vokole, li ichʼel ta mukʼe, li juʼelale xchiʼuk li tsatsalile jaʼuk noʼox stuk akʼo yichʼ albel-o sbatel osil li Jdiostike.+ Jechuk». 13  Vaʼun, xi laj yalbun jun ta skotol li moletike: «¿Buchʼutik xchiʼuk bu likemik tal li buchʼutik slapoj snatil sakil kʼuʼike?».+ 14  Ta ora noʼox xi laj kalbee: «Voʼot anaʼoj, Kajval». Xi laj yalbune: «Liʼe jaʼ li buchʼutik kuxul chkomik li ta mukʼta tsatsal vokolile,+ ti laj xa xchukʼ li snatil kʼuʼike xchiʼuk ti laj xa sakubtasik ta xchʼichʼel li Chʼiom Chije.+ 15  Jaʼ yuʼun, te oyik ta yeloval li chotlebal sventa ajvalil yuʼun Diose; te tspasik chʼul abtelal ta kʼakʼal akʼobal li ta stemploe; jech oxal li Buchʼu te chotol li ta chotlebal sventa ajvalile+ chchapan jun karpana sventa xichʼik chabiel.+ 16  Jaʼ yuʼun, muʼyuk xa bu chilik viʼnal, muʼyuk xa bu chilik takitiʼil, mi jaʼuk xa bu chlajik ta kʼakʼal xchiʼuk mi jaʼuk xa kʼusi chchikʼatik,+ 17  yuʼun li Chʼiom Chij+ ti te oy ta stsʼel chotlebal sventa ajvalile chkʼot kʼuchaʼal jchabichij yuʼunik+ xchiʼuk chbeiltasatik batel ta nioʼ ti chakʼ kuxlejale.+ Jaʼ yuʼun, tskusbat skotol yaʼlel satik yuʼun li Diose».+

Tsʼibetik ta yok vun