Xchibal Reyes 19:1-37

  • Li Esekiase la skʼanbe koltael Dios ta stojolal Isaias (1-7)

  • Li Senakeribe la sibtas li Jerusalene (8-13)

  • S-orasion Esekias (14-19)

  • Li Isaiase laj yal li kʼusi albat yuʼun Diose (20-34)

  • Jun anjel la smil 185 mil j-asiriaetik (35-37)

19  Kʼalal laj yaʼi ajvalil Esekias taje, ta anil noʼox la sliʼ ta jatel li skʼuʼ spokʼe, la slap chʼixal kʼuʼil* xchiʼuk och batel li ta sna Jeovae.+  Vaʼun, la stak batel li Eliakim ti jaʼ oy ta sba skʼelel li nae,* li Sebna ti jaʼ sekretarioe xchiʼuk li moletik yuʼun paleetike, slapojik batel chʼixal kʼuʼil sventa xbat skʼelik li j-alkʼop Isaias+ ti jaʼ xnichʼon Amose.  Xi kʼot yalbeike: «Xi chal li Esekiase: ‹Li avie, jaʼ skʼakʼalil at-oʼonton, tukʼibtasel* xchiʼuk kʼexlal, yuʼun xkoʼolaj kʼuchaʼal jutuk xa skʼan xvokʼ yol jun ants, pe muʼyuk yip sventa svokʼes.+  Li Jeova ti jaʼ Adiose yikʼal van xaʼi skotol li kʼusi laj yal rabsakee, ti jaʼ takat talel yuʼun li yajval ti jaʼ li ajvalil ta Asiria sventa xchopol kʼopta li kuxul Diose,+ akʼo akʼbatuk kastigo yuʼun Adios Jeova ta skoj li kʼusi laj yale. Jaʼ yuʼun, paso orasion+ ta stojolal li buchʼutik liʼ to oyik ta jteklume›».  Vaʼun, li yajtuneltak ajvalil Esekiase ochik batel ti bu oy li Isaiase+  xchiʼuk xi albatik yuʼun li Isaiase: «Xi skʼan xavalbeik li avajvalike: ‹Xi chalbot li Jeovae: «Mu xaxiʼ+ ta skoj li kʼusi laj avaʼie, ti la xchopol kʼoptaikun li yajtuneltak ajvalil ta Asiriae.+  Kʼelavil, oy kʼusi ta jtikʼbe ta snopben, vaʼun ta xaʼi jun aʼyej xchiʼuk tsut batel li ta slumale, te chkakʼ lajuk ta espada li ta slumale»›».+  Kʼalal laj yaʼi rabsake ti lokʼ xa batel ta Lakis+ li ajvalil ta Asiriae, bat saʼ, vaʼun te yakal tstsak ta kʼop Libna+ la sta.  Laje, li ajvalile laj yaʼi ti chtal tsakatuk ta kʼop yuʼun li Tiraka ti jaʼ ajvalil ta Etiopiae. Kʼalal laj yaʼi taje, la stak batel yan velta j-almantaletik+ ta stojolal li Esekiase, xi laj yal batele: 10  «Xi skʼan xavalbeik li Esekias ti jaʼ ajvalil ta Judae: ‹Mu xavakʼ sloʼlaot li Adios ti jaʼ apatoj-o avoʼonton ta stojolale, ti xi chalbote: «Muʼyuk chichʼ akʼbel ta skʼob ajvalil ta Asiria+ li Jerusalene». 11  ¡Kʼelavil! Avaʼioj skotol kʼusi la spasik li ajvaliletik ta Asiria sventa xakʼbeik slajeb ta j-echʼel skotol li jteklumetike,+ ¿mi voʼot xa noʼox van atuk chavichʼ pojel? 12  ¿Mi laj yichʼik pojel yuʼun sdiosik li mukʼta lumetik ti lajesatik yuʼun li jmoltotake? ¿Bu oy li Gosan, Aran,+ Resef xchiʼuk li krixchanoetik ta Eden ti te toʼox oyik ta Tel-Asare? 13  ¿Bu oy li ajvalil ta Amate, li ajvalil ta Arpade xchiʼuk li ajvaliletik ta jteklumetik yuʼun Sefarvaime, ta Enae xchiʼuk ta Ivae?›».+ 14  Li Esekiase la stsak li kartaetik ti yichʼojik kʼotel li j-almantaletike xchiʼuk la skʼel. Vaʼun, muy batel ta sna Jeova li Esekiase xchiʼuk te la xlichʼanan* ta yeloval li Jeovae.+ 15  Li Esekiase lik skʼopon+ li Jeovae, xi laj yalbee: «Kajval Jeova ti voʼot Diosot yuʼun Israele, ti te chotolot ta chotlebal sventa ajvalil ta yakʼol* li keruvinetike,+ voʼot noʼox atuk ti melel Diosot ta skotol li mukʼtik lumetik ta balumile.+ Voʼot la apas li vinajele xchiʼuk li balumile. 16  ¡Kajval Jeova, tsʼetano achikin xchiʼuk aʼio!+ ¡Kajval Jeova, jamo li asate+ xchiʼuk kʼelo tal! Chikintao li kʼusi chal Senakerib sventa xchopol kʼoptaot voʼot li kuxul Diosote. 17  Kajval Jeova, jnaʼojkutik ta melel ti slajesoj xa skotol lumetik li ajvaliletik ta Asiriae xchiʼuk ti te kapal la slajesbeik skʼoplal li yosilalike.+ 18  La sjipbeik ochel ta kʼokʼ li sdiosike, yuʼun maʼuk melel diosetik,+ jaʼ noʼox yabtel skʼob krixchanoetik+ ti pasbil ta teʼ xchiʼuk ta tone. Jech oxal, laj skʼoplal yuʼunik. 19  Pe li avie, Jeova Dios kuʼunkutik, avokoluk, pojunkutik lokʼel ta skʼob sventa snaʼik skotol mukʼtik lumetik ta balumil ti voʼot noʼox atuk Diosote, Kajval Jeova».+ 20  Vaʼun, li Isaias ti jaʼ xnichʼon Amose xi laj yalbe batel aʼyej li Esekiase: «Xi chal li Jeova Dios yuʼun Israele: ‹Kʼot ta jchikin li kʼusi laj avalbun+ tspas li Senakerib ti jaʼ ajvalil ta Asiriae.+ 21  Xi laj yal Jeova li kʼusi chkʼot ta stojolale: «Li stojol tseb Sione spʼajojot, tsnaʼleot. Li stseb Jerusalene ta sjimulan sjol sventa tslabanot. 22  ¿Buchʼu ti la achopol kʼoptae xchiʼuk ti la alabane?+ ¿Buchʼu ti la atoy ave ta stojolale+xchiʼuk ti jpʼel xa xaval ti kʼu yelan la akʼele? ¡Jaʼ jech la apasbe li Buchʼu chʼul yuʼun Israele!+ 23  Ta stojolal j-almantaletik+ avuʼun la achopol kʼopta li Jeovae,+ xi laj avale:‹Ta skoj ti jun yepal li jkaretatak sventa paskʼope,chimuy batel li ta vitsetik ti bu mas toyolike,ti bu mas to nom li ta Libanoe. Ta jtsʼet li tayal sedro teʼetik ti te oye xchiʼuk li lekil enebro teʼetike. Te chi-och batel ti bu mas to vitstikaltik yuʼune, li ta pimilal teʼetik yuʼune. 24  Ta jokʼ posoetik, vaʼun ta xkuchʼbe yaʼlel yan lum;ta jtakijesbe ta xpachʼomal kakan skotol li yoktak yaʼal* Ejiptoe›. 25  ¿Mi yuʼun muʼyuk avaʼioj? Voʼne xa tajek ti kʼotem ta nopel* kuʼune.+ Voʼne xa onoʼox jchapanoj* talel.+ Li avie, chkakʼ kʼotuk ta pasel.+ Solel busul chkom slilijemal+ avuʼun li jteklumetik ti lek joyol ta muroe. 26  Li jnaklejetik tee mu xa snaʼ kʼuxi tspoj sbaik;ta xchʼay xchʼulelik ta xiʼel xchiʼuk chichʼik akʼel ta kʼexlal. Ta xkʼotik kʼuchaʼal tsʼiʼleletik ta osiltik xchiʼuk yaxal ti lek yoxe,+xkoʼolajik kʼuchaʼal tsʼiʼlel ti chʼiem ta jol na ti chtakij ta ikʼ ti chlik talel ta slokʼeb kʼakʼale. 27  Pe jnaʼoj lek bakʼin chachoti, bakʼin chalokʼ, bakʼin cha-och+xchiʼuk bakʼin kapemot ta jtojolal,+ 28  yuʼun kʼot xa ta jchikin ti kapemot ta jtojolale+ xchiʼuk ti xajajet noʼoxe.*+ Jaʼ yuʼun, ta jtikʼbot xotxot takʼin ta aniʼ xchiʼuk ta jtikʼbe sfrenoal+ li aveexchiʼuk te chkikʼot sutel li ta be ti bu latale».+ 29  »›Liʼe jaʼ li senyail chkakʼbote:* li jabil liʼe, jaʼ chalajes li kʼusi chchʼi tal stuke,* li ta xchibal jabile, jaʼ chalajesbe sat xtok li kʼusi te chchaʼchʼi tale;+ pe li ta yoxibal jabile, chatsʼun sbekʼ tsʼunobil xchiʼuk chatsobbe sat, chatsʼun uva xchiʼuk chalajesbe sat.+ 30  Li buchʼutik kuxul chkomik li ta jteklum Judae, li skomenale,*+ ta stsʼun sba yalel yibelik xchiʼuk ta xakʼ satik. 31  Yuʼun te to chkom jlom krixchanoetik li ta Jerusalene xchiʼuk oy buchʼu kuxul chkom li ta vits Sione. Ta skoj ti oy tajek ta yoʼonton jech tspas li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike,* chkʼot ta pasel yuʼun.+ 32  »›Jaʼ yuʼun, xi chal Jeova ta stojolal li ajvalil ta Asiriae:+ «Muʼyuk ta x-och li ta jteklume,+muʼyuk ta sjip batel junuk sflecha te,muʼyuk te chkʼot xchiʼuk s-eskudo*xchiʼuk muʼyuk te chbat yakʼ stekʼobik sventa stsakik ta kʼop»›.+ 33  Xi chal li Jeovae: ‹Te tsut batel li ta be bu tale;muʼyuk ch-och li ta jteklume. 34  Voʼon ta jpakbe skʼoplal li jteklum liʼe+ xchiʼuk ta jkolta ta skoj li jbie+xchiʼuk ta skoj li kajtunel Davide›».+ 35  Vaʼun, li vaʼ akʼobale, lokʼ tal li yaj-anjel Jeovae xchiʼuk la smil 185 mil j-asiriaetik ti bu spasoj skarpanaike.+ Kʼalal sob tajek likik li krixchanoetike, laj yilik ti te telajtik li animaetike.+ 36  Jaʼ yuʼun, lokʼ batel li Senakerib ti jaʼ ajvalil ta Asiriae xchiʼuk sut batel ta Ninive,+ vaʼun te kom.+ 37  Kʼalal jaʼo te tsnijan sba li ta sna* sdios ti Nisrok sbie, milat ta espada+ yuʼun li xnichʼnabtak ti Adramelek xchiʼuk Sareser sbiike, laje jatavik batel ta yosilal Ararat.+ Ta tsʼakale, jaʼ och ta ajvalil li xnichʼon ti Esar-Adon+ sbie.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, chʼixal kʼuʼil.
O «pasob mantale».
O «utel».
Literal «xlichʼan».
O jaʼ van skʼoplal «ti bu oy».
O «beoʼetik yuʼun Nilo ta».
Literal «pasel».
O «jmeltsanoj».
O «ti tsotsik xa ave chakʼopoje».
Jaʼ xkaltik, jaʼ ch-albat li Esekiase.
O «chchʼi tal ti bu laj pʼajanuk yalel sate».
O «skomelale».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «smakobbail».
O «stemplo».