Xchibal skarta Pedro 2:1-22

  • «Chlokʼ talel jecheʼ jchanubtasvanejetik ta atojolalik» (1-3)

  • Chichʼik chapanel li jecheʼ jchanubtasvanejetike (4-10 sbavokʼal)

    • Anjeletik ti tenatik ochel ta Tartaroe (4)

    • Nojelal ta voʼ; Sodoma xchiʼuk Gomorra (5-7)

  • Ti kʼu yelan li jecheʼ jchanubtasvanejetike (10 xchaʼvokʼal kʼalal ta 22)

2  Pe te lokʼ jloʼlavanej j-alkʼopetik ta jteklum jech kʼuchaʼal te chlokʼ talel jecheʼ jchanubtasvanejetik ta atojolalik eke.+ Ta mukul chlik chʼakvanikuk ti tslajesik li xchʼunel avoʼontonike, jech xtok, chlik spʼajik li yajvalik ti jaʼ manatike,+ jaʼ yuʼun ta anil xa noʼox chichʼ talel li slajelal stukike.  Pe maʼuk noʼox taje, yuʼun ep buchʼutik chlik xchanbeik ek li stalelalik ti toj kʼexlal sbae,*+ jaʼ yuʼun chopol xa chichʼ albel skʼoplal li sbelel kʼusi melele.+  Jech xtok, ta xpichʼetel yoʼontonik chlik yilbajinoxuk ta skoj ti jecheʼ li kʼusi chalike. Pe ta anil noʼox chichʼik chapanel jech kʼuchaʼal albil xa onoʼox skʼoplal ta voʼnee,+ jech xtok, jpʼel onoʼox skʼoplal chtal li slajelalike.+  Ta melel, li Diose muʼyuk la sjalanbe kastigo li anjeletik ti la saʼ smulike,+ yuʼun kʼalal la stenan ochel ta Tartaroe,*+ la xchuk ta kadena* ta ikʼpulan osil sventa xichʼik chapanel mi sta yoraile.+  Muʼyuk la sjalanbe kastigo li balumil ta voʼnee,+ pe la xchabi li Noe ti la xcholbe skʼoplal li tukʼilale,+ jech xtok, la xchabi yan vukvoʼ krixchanoetik+ kʼalal laj yakʼ talel Nojelal ta voʼ ta stojolal li krixchanoetik ti toj chopolike.+  Jech xtok, pas ta tan yuʼun li jteklum Sodoma xchiʼuk Gomorra kʼalal laj yakʼbe stoj smule.+ Li kʼusi kʼot ta pasele jaʼ jun senyail li kʼusi chkʼot ta stojolal ta jelavel li krixchanoetik ti toj chopolike.+  Koltaat yuʼun Dios li tukʼil Lote,+ ti toj vokol tajek laj yaʼi ti toj kʼexlal sba stalelal* li chopol krixchanoetike,  yuʼun li tukʼil vinik taje jujun kʼakʼal te skʼeloj xchiʼuk te chaʼi li kʼusi chopol tspasik li krixchanoetik ti te xchiʼukan ta nakleje, jaʼ yuʼun tsots tajek laj yil svokol.  Jaʼ yuʼun, snaʼoj Jeova* kʼu yelan tskolta lokʼel ta preva li buchʼutik lek ch-ichʼat ta mukʼ ta sjunul yoʼontonike,+ pe parte chakʼ li krixchanoetik ti muʼyuk tukʼike sventa xichʼik lajesel* li ta skʼakʼalil chapanele,+ 10  pe jaʼ mas to jech chkʼot ta stojolalik li buchʼutik jaʼ noʼox tsokesbeik sbekʼtal yantike+ xchiʼuk ti spʼajojik li buchʼutik oy yabtelike.+ Jpʼel tajek xalik xchiʼuk jtoybaetik tajek, jech xtok, muʼyuk chiʼik ta xchopol kʼoptael li buchʼutik ichʼbilik ta mukʼ yuʼun Diose. 11  Li anjeletike yichʼojik ta mukʼ Jeova,*+ jaʼ yuʼun, manchuk mi mas oy stsatsalik xchiʼuk manchuk mi mas oy sjuʼelik, muʼyuk tsabeik smul li jecheʼ jchanubtasvanejetike, yuʼun muʼyuk chchopol kʼoptaik. 12  Pe li viniketik taje ti xkoʼolajik kʼuchaʼal chonbolometik ti mu snaʼik snopel ti stalel onoʼox jech pasbilike, ti vokʼemik sventa xichʼik tsakel batel xchiʼuk sventa xichʼik lajesele, chchopol kʼoptaik li kʼusi mu xojtikinike.+ Jaʼ ch-ikʼatik-o batel ta lajelal li kʼusi chopol tspasike, 13  jaʼ stojolik kʼotem li svokolik ta skoj li kʼusi chopol tspasike. Lek tajek chaʼiik ti jaʼ batem ta yoʼontonik spasel li kʼusi lek chaʼi sbekʼtalike+ manchuk mi ta kʼakʼaltik tspasik. Jaʼik ikʼobal xchiʼuk paltail* kʼotem ta atojolalik ti xmuyubajik noʼox ta sventa* li jecheʼ chanubtasel yuʼunik kʼalal jaʼo te xchiʼinojoxuk ta veʼele.+ 14  Li sbekʼ satike noj ta sloʼlael snup xchiʼilik,+ mu xkom yuʼunik spasel li mulile xchiʼuk tsloʼlaik li buchʼutik kʼunike. Chanem lek yoʼontonik ta pichʼ oʼontonal. Jaʼik alab nichʼnabiletik ti chopol kʼoptabilike. 15  Lajemik ta loʼlael ta skoj ti laj yiktaik li tukʼil bee. Jaʼ stamojbeik li sbe Balaam+ xnichʼon Beor ti jaʼ bat ta yoʼonton li stojol choplejale,+ 16  pe ti laj yichʼ tukʼibtasel ta skoj ti la sokes li kʼusi tukʼe.+ Yuʼun li jkot vuro ti mu snaʼ xkʼopoje kʼopoj kʼuchaʼal jun krixchano ti la smakbe ta be li xchuvajil j-alkʼope.+ 17  Kʼotemik ta nioʼ ti ulem yaʼlele xchiʼuk jaʼik lumaltok ti chkuchatik batel ta tsatsal ikʼe, jech xtok, te xa malabilik yuʼun li ikʼal osil ti ikʼ tajeke.+ 18  Jun to slekil yaʼel li kʼusitik chalik ti muʼyuk sbalile. Toj kʼexlal sba stalelalik* xchiʼuk tsloʼlaik yantik sventa xchaʼpasik li kʼusi chopole,+ tstijbeik yoʼonton ta spasel li kʼusi jaʼ to laj yiktaik pasele.+ 19  Chalbeik yantik ti chkolike, pe li stukike mosoinbilik yuʼun li kʼusi snaʼ xkʼaʼe;+ yuʼun mi oy buchʼu laj yichʼ tsalele, jaʼ chmosoinat yuʼun li buchʼu tstsalvane.+ 20  Ta melel, mi jatavik xa ox lokʼel ta stojolal li kʼusi tsokesvan ta balumil+ ta skoj ti laj yojtikinik lek li Kajvaltik xchiʼuk li Jkoltavanej Jesukristoe, pe mi tsutik to batel yan velta ta spasel li kʼusitik taje xchiʼuk mi chakʼ sbaik ta tsalele, mas to chopol chkʼotik kʼuchaʼal ta baʼyele.+ 21  Yuʼun mas lek jechuk ti muʼyukuk laj yojtikinik lek li sbelel tukʼilale, jaʼ altik ti chchʼak sbaik lokʼel ta stojolal li chʼul mantal ti laj yichʼik akʼbele.+ 22  Jaʼ jech kʼotem ta stojolalik li melel pʼijil loʼil liʼe: «Tsloʼ sutel xet* li tsʼiʼe xchiʼuk chbat sbalalin sba yan velta ta achʼel li meʼ chitom ti pokbil xae».+

Tsʼibetik ta yok vun

Li ta griego kʼope jaʼ aselgueia. Kʼelo Glosario, talelal toj kʼexlal sba.
Kʼelo Glosario, Tartaro.
O jaʼ van skʼoplal «la stikʼ ta chʼen».
Li ta griego kʼope jaʼ aselgueia. Kʼelo Glosario, talelal toj kʼexlal sba.
Literal «tuchʼel lokʼel».
O «chopolil».
O «ti batem ta yoʼontonik skʼupinel».
Li ta griego kʼope jaʼ aselgueia. Kʼelo Glosario, talelal toj kʼexlal sba.
O «xe».