Xchibal Kronikas 28:1-27

  • Akas, ajvalil ta Juda (1-4)

  • Tsalvanik li Siria xchiʼuk Israele (5-8)

  • Li Odede laj yalbe mantal li Israele (9-15)

  • Laj yichʼ akʼel ta kʼexlal li Judae (16-19)

  • Laj yichʼ ta mukʼ yan diosetik li Akase; cham (20-27)

28  Yichʼoj 20 jabil kʼalal och ta ajvalil li Akase,+ 16 jabil ajvalilaj ta Jerusalen. Muʼyuk la spas li kʼusi tukʼ chil ta sat Jeovae, mu jechuk la spas jech kʼuchaʼal li David ti jaʼ smoltote.+  Kʼajomal jaʼ la xchanbe stalelal li ajvaliletik ta Israele,+ jech xtok, la spasbe slokʼoltak Baal ta unijesbil takʼin.+  Laj yakʼ matanal xtok ti xtomet muyel xchʼailal* li ta stenlejaltik Inone* xchiʼuk la xchikʼ ta kʼokʼ li xnichʼnabtake,+ ibal sba* kʼusitik la spas jech kʼuchaʼal li jyanlumetik+ ti nutsatik lokʼel yuʼun Jeova ta sat li j-israeletike.  Jech xtok, jech-o laj yakʼ chikʼbil matanal li ta tayal kʼopojebaletike*+ xchiʼuk te la xchikʼ matanal ti xtomet muyel xchʼailal* yuʼune xchiʼuk te la xchikʼ li ta bikʼtal vitsetik xchiʼuk ta yolon teʼetik ti lek pimik yanale.+  Jaʼ yuʼun, li Jeova Dios yuʼune akʼat ta skʼob li ajvalil ta Siriae,+ jech tsalatik xchiʼuk ep chukatik batel ta Damasko.+ Akʼat ta skʼob li ajvalil ta Israel xtoke, solel ep lajik ta milel.  Yuʼun li Peka+ xnichʼon Remaliase ta jun noʼox kʼakʼal la smil 120 mil viniketik ta Juda ti lek tsots yoʼontonike, yuʼun laj yiktaik li Jeova Dios yuʼun smoltotakike.+  Jech xtok, li Sikri ti jaʼ jun j-efrain vinik ti lek xuʼ yuʼun paskʼope la smilbe li xnichʼon ajvalil Maaseyae xchiʼuk li Asrikam ti jaʼ oy ta sba li spasob mantal* ajvalile, la smil xtok li Elkana ti kʼotem ta itsʼinal ajvalile.  Li j-israeletik eke la xchukik batel 200 mil ti jaʼik xchiʼiltakike, jaʼik antsetik, keremetik xchiʼuk tsebetik; ep kʼusitik la spojik batel xtok ti laj yichʼik batel ta Samariae.+  Oy jun yaj-alkʼop Jeova ti Oded sbie. Lokʼ snup ta be li soltaroetik ti te chbatik ta Samariae, xi laj yalbe yaʼiike: «¡Kʼelavilik! Ti jech laj yakʼboxuk ta akʼobike,+ jaʼ ta skoj ti ilin ta stojolal Juda li Jeova Dios yuʼun amoltotakike, vaʼun kʼot kʼalal to vinajel li skapemal ajolik kʼalal la amilik li achiʼiltakike. 10  Avie, anopoj xa chatikʼik ta avajtunelik+ li jnaklejetik ta Juda xchiʼuk ta Jerusalene, pe ¿mi mu xavakʼik venta ti oy amulik ta stojolal li Jeova Dios avuʼunik eke? 11  Chʼunik li kʼusi chkale, koltaik batel li buchʼutik la achukik talel ti jaʼ achiʼiltakike, yuʼun tsanem tajek skʼakʼal yoʼonton ta atojolalik li Jeovae». 12  Jaʼ yuʼun, oy jlom bankilaletik ta Efrain ti jaʼik li Asarias xnichʼon Jeoanan, Berekias xnichʼon Mesilemot, Jeiskias xnichʼon Salum xchiʼuk li Amasa xnichʼon Adlaie tsots la stsakik ta kʼop li soltaroetik ti ayik ta paskʼope, 13  xi laj yalbe yaʼiike: «Mu liʼuk xavikʼik tal li buchʼutik la achukik tale, yuʼun ta jta jmultik avuʼunik ta stojolal Jeova, jaʼ noʼox chavakʼbeik xchiʼil li jmultike xchiʼuk li kʼusi chopol ta jpastike, yuʼun toj ep xa onoʼox li kʼusi chopol ta jpastike, jaʼ yuʼun tsanem tajek skʼakʼal oʼontonal ta stojolal li Israele». 14  Jaʼ yuʼun, li soltaroetik ti lek chapal xchiʼuk yabtejebike laj yakʼbeik ta skʼob bankilaletik xchiʼuk ta skʼob sjunul tsobobbail li buchʼutik la xchukik tale xchiʼuk li kʼusitik la spojik tale.+ 15  Vaʼun, li viniketik ti tʼujbilik xa onoʼoxe laj yikʼik batel li jchukeletike, vaʼun li buchʼutik tʼanalike jaʼ laj yakʼbeik slap li kʼuʼil pokʼiletik ti la spojik tale. Laj yakʼbe skʼuʼ spokʼik, xonobik, juteb sveʼelik, juteb yaʼalik xchiʼuk aseite sventa xjax ta sbekʼtalik. Jaʼ la skajanik batel ta vuroetik li buchʼutik kʼunike sventa xikʼik batel ta Jeriko ti bu oy li xchiʼiltakike, jaʼ li jteklum ti bu tsʼunajtik xane. Laje, sutik talel ta Samaria. 16  Li vaʼ kʼakʼale, li ajvalil Akase la skʼanbe koltael li ajvaliletik ta Asiriae.+ 17  Li j-edometike la stsakik ta kʼop yan velta li Judae, och ta skʼobik xchiʼuk oy buchʼutik la xchukik batel. 18  Li jfilisteaetik+ eke la stsakik ta kʼop li jteklumetik ta Sefela+ xchiʼuk ta Negueb li ta yosilal Judae, och ta skʼobik li Bet-Semes,+ Ayalon,+ Guederot xchiʼuk Soko xchiʼuk li bikʼtal lumetik ti te noʼox nopajtike,* Timna+ xchiʼuk li bikʼtal lumetik ti te noʼox nopajtike, Guimso xchiʼuk li bikʼtal lumetik ti te noʼox nopajtike; jaʼ te komik ta naklej. 19  Li Jeovae laj yakʼ ta kʼexlal Juda ta skoj li ajvalil Akas ta Israele, yuʼun kolem noʼox yuʼun li Juda sventa spasik li kʼusi xal yoʼontonike, mi jsetʼuk* xa tukʼ laj yakʼ sbaik ta stojolal Jeova. 20  Ta tsʼakale, tsakat ta kʼop yuʼun li ajvalil Tilgat-Pilneser+ ta Asiriae, muʼyuk xkoltaat, kʼajomal noʼox akʼbat svokol.+ 21  Yuʼun li Akase laj yichʼ lokʼel li kʼusitik te oy ta sna Jeovae, li kʼusitik te oy ta sna* ajvalile+ xchiʼuk ta sna li bankilal j-abteletike, jaʼ laj yakʼbe ta smoton li ajvalil ta Asiriae; pe muʼyuk kʼusi stu ti jech la spase. 22  Manchuk mi oy svokol li ajvalil Akase, mas to muʼyuk tukʼ laj yakʼ sba ta stojolal li Jeovae. 23  Jaʼ lik yakʼbe milbil matanal li diosetik yuʼun jdamaskoetike+ manchuk mi jaʼ tsalat yuʼun,+ vaʼun xi laj yale: «Chkoltaat yuʼun sdiosik li ajvaliletik ta Siriae, chkakʼbe milbil matanal ek sventa skoltaikun».+ Pe taje jaʼ noʼox la smak-o* yakan li ajvalil xchiʼuk li Israele. 24  Li Akase la stsob li kʼusitik te chtun ta sna li melel Diose; laje bikʼitik la slilin li kʼusitik te chtun ta sna li melel Diose,+ la smakbe stiʼtak sna li Jeovae+ xchiʼuk ta buyuk noʼox la spas skajleb matanaletik ti jaʼ yuʼun stuke, jech la spas ta sjunul Jerusalen. 25  Ta skotol li jteklumetik ta Judae, te la spas tayal kʼopojebaletik sventa te xchikʼbe smoton li jecheʼ diosetik+ ti xtomet muyel xchʼailale,* jaʼ yuʼun chopol laj yaʼi sba yuʼun li Jeova Dios yuʼun smoltotake. 26  Li kʼusitik yan la spas ta xkuxlejale, skotol li kʼusitik la spas ta slikeb kʼalal to ta slajebe, te tsʼibabil ta slivroal li kʼusitik kʼot ta pasel yuʼun li ajvaliletik ta Juda xchiʼuk ta Israele.+ 27  Vaʼun, li Akase bat xkux xchiʼuk li smoltotake xchiʼuk te la smukik ta jteklum Jerusalen, yuʼun muʼyuk te la smukik ta smukinal li ajvaliletik ta Israele.+ Laje, jaʼ och ta xkʼexol ta ajvalil li xnichʼon ti Esekias sbie.

Tsʼibetik ta yok vun

O «xchʼayilal».
Kʼelo Glosario, Jeena.
Kʼelo Glosario, ibal sba.
Kʼelo Glosario, tayal kʼopojebal.
O «xchʼayilal».
Literal «sna».
O «ta sjoylejale».
O «jutebuk».
O «spasob mantal».
O «stʼabes-o».
O «xchʼayilale».