Xchibal sventa Korintios 8:1-24

  • Stsobel takʼin sventa li yajtsʼaklomtak Kristo ta Judeae (1-15)

  • Chtakat batel ta Korinto li Titoe (16-24)

8  Avie, oy ta koʼontonkutik ti akʼo xanaʼike, kermanotak, ti laj xa yichʼik akʼbel slekil yutsil yoʼonton Dios li tsobobbailetik ta Masedoniae.+  Akʼo mi jaʼo oyik ta vokolil ta skoj li prevae, laj yakʼik ta ilel ti xkuxet noʼox yoʼontonike xchiʼuk laj yakʼik ta ilel slekil yoʼontonik manchuk mi toj povreik.  Yuʼun jaʼ jech laj yakʼik ti kʼu yepal xuʼ yuʼunike,+ voʼon jamal chkal ti jeche, yuʼun mas to laj yakʼik ti bu kʼalal xuʼ yuʼunike,+  lokʼ ta yoʼonton stukik la skʼanbunkutik vokol, yuʼun jaʼ jun matanal chilik kʼalal oy kʼusi chakʼ ta slekil yoʼontonik xchiʼuk ti teuk skʼoplalik li ta abtelal sventa skoltaik li buchʼutik chʼule.+  Pe maʼuk noʼox jech kʼot ta pasel ti kʼu yelan jnopojkutike, yuʼun baʼyel laj yakʼ sbaik ta stojolal li Kajvaltike, laje ta jtojolalkutik ti jech kʼuchaʼal tskʼan yoʼonton li Diose.  Ta jtijbekutik yoʼonton Tito+ ti akʼo stsutses stsobel li kʼusitik chavakʼ ta slekil avoʼontonik ti jaʼ la slikes stsobele.  Jech kʼuchaʼal ch-epaj li kʼusitik oy avuʼunike, li xchʼunel avoʼontonike, li akʼopojelike, li yojtikinobil avuʼunike, ti oy kʼusi chavakʼ avipik spasele, ti kʼu yepal jkʼanojotkutike, jechuk me epajuk ek li matanal chavakʼ ta slekil avoʼontonike.+  Maʼuk jun mantal ti vaʼ yelan chkalboxuke, jaʼ noʼox ta jkʼan chanaʼik ti yakʼoj ta yoʼontonik ta yakʼel li yantik eke xchiʼuk ti akʼo vinajuk ti ta melel chakʼanvanike.  Yuʼun li voʼoxuke xavojtikinbeik li slekil yutsil yoʼonton Kajvaltik Jesukristoe, yuʼun manchuk mi jkʼulej toʼox, pas ta povre ta akojik,+ ti jech pas ta povree jaʼ sventa xapasik ta jkʼulej. 10  Xi chkal li kʼusi ta jnope:+ taje jaʼ sventa alekilalik, yuʼun oy xa ta jun jabil ti maʼuk noʼox la alikesik spasele, yuʼun laj avakʼik ta ilel ti jech oy ta avoʼontonik spasele. 11  Li avi une chaʼa, akʼo ta avoʼontonik stsutsesel xtok li kʼusi la alikesik ta sventa li kʼusitik chatsobike, jaʼ jech xapasik ti kʼu yelan xuʼ avuʼunike. 12  Yuʼun mi baʼyel oy ta koʼontontik li kʼusi chkakʼtike, lek chʼambil chkʼot li kʼusi oy kuʼuntike,+ maʼuk li kʼusi muʼyuk kuʼuntike. 13  Maʼuk jech oy ta koʼonton ti mas kʼun chaʼiik spasel li yantike ti voʼoxuk mas tsots chavaʼiik spasele; 14  pe sventa koʼoluk xichʼ pasele, li sovrail avuʼunik avie jaʼ akʼo stsʼakubtasbe li kʼusi skʼan to yuʼun yantike sventa jaʼ stsʼakubtas li kʼusi skʼan to avuʼunik li sovrail yuʼunik eke sventa koʼol xkʼot. 15  Jech kʼuchaʼal xi onoʼox tsʼibabile: «Muʼyuk bu spas sovrail yuʼun li buchʼu ep yuʼune xchiʼuk muʼyuk bu skʼan to yuʼun li buchʼu jutuk yuʼune».+ 16  Li avi une, chkalbekutik koliyal Dios ti jech laj yakʼbe ta yoʼonton Tito+ ti oyoxuk ta yoʼonton jech kʼuchaʼal oyoxuk ta koʼontonkutik eke. 17  Maʼuk noʼox lek la xchʼam li kʼusi laj kalbekutike, yuʼun xmuyubaj tajek xtok ta sventa li kʼusi laj kalbekutike, lokʼ ta yoʼonton stuk ti chbat skʼeloxuke. 18  Jmoj ta jtakkutik talel xchiʼuk jun ermano ti lek skʼoplal ta skotol tsobobbailetik sventa li lekil aʼyejetike. 19  Pe maʼuk noʼox taje, yuʼun vaʼanbil yuʼun tsobobbailetik xtok ti akʼo xchiʼinunkutik ta xanbal sventa li abtelal ta yakʼel li matanal taje ti ta slekil oʼontonal chichʼ pasel ti jaʼ sventa smukʼulal li Kajvaltike xchiʼuk ti jaʼ sprevail ti ximuyubaj chikoltavankutike. 20  Jaʼ jech muʼyuk buchʼu tsta jpaltailkutik* ta sventa li matanal akʼbil ta slekil oʼontonal ti jaʼ kichʼojkutik ta ventae.+ 21  Yuʼun ‹ta jtukʼulankutik lek skotol li kʼusitike, maʼuk noʼox ta stojolal Jeova,* yuʼun jech ta jpaskutik ta stojolal li krixchanoetik xtoke›.+ 22  Jech xtok, jmoj ta jtakkutik talel xchiʼukik jun kermanotik ti kakʼojkutik venta ti baxbol ta abtele, pe li avie mas to baxbol ta skoj ti spatoj yoʼonton ta atojolalike. 23  Pe mi oy kʼusi chakʼan chanaʼik ta sventa li Titoe, naʼik ti jaʼ jchiʼil ta abtele xchiʼuk ti jaʼ jkoltavanej sventa alekilalike; o mi oy kʼusi chakʼan chanaʼik ta sventa li yan kermanotike, naʼik ti jaʼik jtakboletik li ta tsobobbaile xchiʼuk jaʼik smukʼulal Kristo. 24  Jaʼ yuʼun, akʼbeik yil ti akʼanojike+ xchiʼuk akʼbeik yil li tsobobbailetik ti kʼu yuʼun ximuyubajkutik ta atojolalike.

Tsʼibetik ta yok vun

O «jchopolilkutik».